Подгрупа: Недвижимо културно наследство Материалите са обобщени от арх. Радомира Колева, rстраница1/6
Дата22.01.2019
Размер0.52 Mb.
#111397
  1   2   3   4   5   6
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ/ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Подгрупа: Недвижимо културно наследство
Материалите са обобщени от арх. Радомира Колева, r.koleva@mc.government.bg

Използвани съкращения:

КАБ- Камара на архитектите в България

АРБ- Асоциация на реставраторите в България /изпратено от Иван Ванев/

САБ- Съюз на архитектите в България /изпратено от арх. Дичев/

БНК на ИКОМОС- Български национален комитет на ИКОМОС -Международен съвет за опазване паметниците на културата и забележителните места /изпратено от Светослав Георгиев/

БМК- Българска музейна камара /изпратено от Мая Кютова/

ГДНП – МВР- Министерство на външните работи /изпратено от Ангел Папалезов/

НИНКН- Национален институт за недвижимо културно наследство /изпратено от арх. Виктор Попов, арх. Галя Стоянова/


Моля при попълване на полето „БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ” да бъде ПОСОЧЕНО НАИМЕНОВАНИЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА/ОРГАНИЗАЦИЯТА, която прави бележката/коментара!

Действащ текст

Предложение за изменение/ допълнение

Мотиви

Бележки/ коментариЧл. 1. (1) Този закон урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България.

(2) Държавата осигурява закрилата на културното наследство независимо от местонахождението му.
КАБ

Чл. 1. (1) Този закон урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България.

(2) Държавата осигурява закрилата на културното наследство независимо от местонахождението и собствеността му.
КАБ

Опазването на културното наследство е национален приоритет и не трябва да зависи от собствеността


В чл. 1 ал. 2 след думата „местонахождението” се добавят думите „ и собствеността „

Чл. 2. (1) Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност.

(2) Културните ценности са обществено достояние и се ползват със закрила от държавни и общински органи в интерес на гражданите на Република България.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Културните ценности могат да бъдат публична и частна собственост. Те могат да са собственост на държавата, общините, на Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания, както и на физически и юридически лица.АРБ

Вносителят да намери подходяща дефиниция и термин, който да бъде използван в този закон. Така използваната формулировка е причина за редица неуспехи в много от текстовете на ЗКН.АРБ

Понятието „културна ценност” не е непременно и единствено свързано с този закон. Би трябвало да се намери подходяща дефиниция и термин, който да бъде използван в този закон. За сравнение вижте дефиницията дадена от AIC. Очевидно,че тук става дума за културни ценности със специален статут и това трябва да стане ясно.Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Държавната политика по опазване на културното наследство се провежда от министъра на културата във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания, и гражданското общество


САБ

Чл. 4. Държавната политика по опазване на културното наследство се провежда от министъра на културата във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, научни институти и музеи, Светия синод на Българската православна църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания и неправителствени организации със специфични дейности с налични експерти и насоченост към културното наследство.


САБ

Пропуснати са всички професионални институцииЧл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Държавата организира опазването на културното наследство при природни бедствия и въоръжени конфликти. Дейностите по опазване на културни ценности, собственост на Българската православна църква или на другите регистрирани вероизповедания, се извършват с тяхно участие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Опазването на културните ценности в случаите по ал. 1 се извършва по ред, определен с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на културата, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.
САБ

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Държавата организира опазването на културното наследство при природни бедствия и въоръжени конфликти. Дейностите по опазване на културни ценности, собственост на Българската православна църква или на другите регистрирани вероизповедания, се извършват с тяхно участие.!!!

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Опазването на културните ценности в случаите по ал. 1 се извършва по ред, определен с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на културата, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.БНК на ИКОМОС

Чл. 5. Нова алинея

(3) За културни ценности, включени в Годишните планове за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия ежегодно се осигуряват средства от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на културата.
САБ

! Кой има право на окончателно решение? Вече много църкви са боядисани без да се пита който и да е.БНК на ИКОМОС

Необходимост от съгласуване с чл.63 от Закона за защита при бедствия, съгласно, който Министрите и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията в рамките на своята компетентност:

- предприемат мерки за намаляване на риска от бедствия;

- участват в разработването на Националния план за защита при бедствия и планират и осигуряват неговото изпълнение;- поддържат в готовност сили и средства и осигуряват участието на подчинените си структури като съставна част на единната спасителна система в съответствие с Националния план за защита при бедствия.


Чл. 6. Културно наследство са:

1. наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати;

2. исторически обекти и комплекси;

3. архитектурни обекти и комплекси;

4. етнографски обекти и комплекси;

5. образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура;

6. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) природни ценности (образци), включително антропологични останки, открити при теренни проучвания, и останки на палеозоологията и култивирани растения;

7. индустриално наследство;

8. произведения на изящни и приложни изкуства;

9. народни занаяти;

10.документално наследство;

11. аудио-визуално наследство;

12. устна традиция и език;

13. книжовни и литературни ценности;

14. обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания;

15. музика, песни и танци;

16. народна медицина;

17. кулинарни и еноложки традиции;

18. народни игри и спортове.


НИНКН

Нова т.19 „културен ландшафт”


Чл. 7. (1) Културна ценност е нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността или обществото и има научна или културна стойност.

(2) Културна ценност може да бъде и нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, което има научна или културна стойност и е от значение за Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Културни ценности са и фрагменти от археологически или други предмети, които са в разрушен вид, съставляват малка част от автентична цялост на предмета, обезличени са в значителна степен, не притежават значима културна, научна или художествена стойност и могат да бъдат определени като масов материал. Те не подлежат на идентификация, но се включват в научно-спомагателния фонд на музеите при необходимост.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Не са културни ценности по смисъла на този закон:

1. машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните изследвания и експозиционната стойност, с изключение на особено редки и ценни екземпляри, идентифицирани по реда на този закон като културни ценности;

2. машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори или са произведени в големи количества, не притежават значима културна, научна или художествена стойност или не са свързани с историческа личност или събитие;

3. произведения на изкуството, собственост на български или чужди автори, или такива, които не са по-стари от 50 години;

4. антикварни предмети, непредставляващи произведения на изкуството, които не са по-стари от 100 години, с изключение на особено редки и ценни екземпляри, идентифицирани по реда на този закон като културни ценности;

5. остатъчен материал - отпадъчна субстанция, получена вследствие от човешка дейност, която няма функционално или художествено предназначение.

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) По предложение на министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице предмети с важно историческо, културно или научно значение по ал. 4 могат да бъдат идентифицирани по реда на този закон като културни ценности.
БМК

Чл. 7. (3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Културни ценности са и фрагменти от антропологични останки , археологически или други предмети, които са в разрушен вид, съставляват малка част от автентична цялост , обезличени са в значителна степен, не притежават значима културна, научна или художествена стойност и могат да бъдат определени като масов материал. Те не подлежат на идентификация, но се включват в научно-спомагателния фонд на музеите при необходимост.

Агенция „Митници”

Чл. 7., ал. 4

БМК

В процеса на археологическо проучване се разкриват множество антропологични останки. Голяма част от скелетните останки са в много лошо състояние в момента на проучването, което в голяма степен зависи от пласта, в която се намират ( киселинност, съвременна намеса в градска среда и пр.) Предлагам тяхната идентификация ( първично инвентиране ) да бъде извършвано по преценка на археолога-проучвателАгенция „Митници”

Във връзка с разпоредбите на чл. 14в от Валутния закон пренасянето през границата на страната на предмети от благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, които са културни ценности, се допуска при спазване на съответните разпоредби на Закона за културното наследство.

Съществуващият текст в закона не дава възможност за ясно разграничаване на предметите, които не представляват културни ценности. Това създава затруднения при осъществяване на контрол от страна на митническите органи. Предвид това, в началото на м. юли 2012 г. Агенция „Митници” изпрати писмо до Министерство на културата с конкретно поставени въпроси във връзка с прилагането на чл. 7, ал. 4 от закона. В тази връзка е необходимо да има яснота при разграничението на предмети от благородни метали, които нямат културна стойност и за тях не се изисква документ.

Отново поставяме въпросите:  1. Машинно сечени монети и монетовидни предмети – в кои случаи, машинно сечените монети от благороден метал могат да се считат за особено редки и ценни екземпляри, същите би следвало да бъдат идентифицирани като културни ценности и за тях е необходимо да се издава сертификат?

  2. В кои случаи монетовидни и други предмети от благородни метали подлежат на идентификация?

  3. В кои случаи частично разрушени предмети от благородни метали следва да бъдат придружени със сертификат при преноса им през границата на страната?

  4. Достатъчно ли е един антикварен предмет от благороден метал да е на по-малко от 100 години, за да не се представя сертификат при неговото пренасяне?
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване, идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация.

(2) Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване опазването му в интерес на обществото.
АРБ

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване, идентификация, документиране, регистрация, консервация и реставрация и адаптацияАРБ

По дефиниция “aдаптацията” представлява приспособяване, нагаждане, което неминуемо води до изменения. Това противоречи на основното правило и изискване на консервацията и реставрацията, а именно: Възстановяване и съхранявянето във възможно най-голяма степен на автентичния вид и функции и оригиналните характеристики на културната ценност.
Чл. 9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Недвижимото културно наследство обхваща културни ценности, които са трайно закрепени към земята, включително под водата, както и прилежащата им среда.


САБ

Чл. 9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Недвижимото културно наследство обхваща културни ценности, които са трайно вписани в земята, включително под водата, както и прилежащата им среда.
НИНКН

Чл. 9. Недвижимото културно наследство обхваща културни ценности, които са трайно свързани към носителя на ценността, включително под водата, както и прилежащата им среда.


НИНКН

Стенописи към стени, иконостас – към наос, Мадарски конник към скала, гробница към могила и т.н.
Чл. 11. (1) Националната система по опазване на културното наследство включва държавните и общинските органи за управление и контрол на дейностите по опазване на културното наследство, музеите, културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и Светия синод на Българската православна църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания.

(2) Органите и организациите по ал. 1 осъществяват дейността си в сътрудничество с Българската академия на науките, висшите училища, творчески съюзи, професионални сдружения и други неправителствени организации.

(3) Органите и организациите по ал. 1 и 2 осъществяват дейностите в съответствие с целите на този закон и национална стратегия за културното наследство, приета от Министерския съвет.


САБ

Чл. 11. (1) Националната система по опазване на културното наследство включва държавните и общинските органи за управление и контрол на дейностите по опазване на културното наследство, Българската академия на науките, музеите, висшите училища, културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, Светия синод на Българската православна църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания, както и неправителствени организации със специфични дейности с налични експерти и насоченост към културното наследство.

(2) Органите и организациите по ал. 1 осъществяват дейността си в сътрудничество с творчески съюзи, професионални сдружения и други неправителствени организации.

(3) Органите и организациите по ал. 1 и 2 осъществяват дейностите в съответствие с целите на този закон и национална стратегия е опазване и съхранение на културното наследство, приета от Министерския съвет.
БНК на ИКОМОС

Чл. 11 Нова алинея

(4) Министърът на културата създава консултативен механизъм за участие на представители на юридически лица с нестопанска цел, чиито цели са свързани с проблемите на националната културна политика, в обсъждания или в изготвяне на проекти на нормативни актове, доклади и други документи.
САБ

Мястото на БАН и университетите е в ал 1 , а не 2, както е до сега.БНК на ИКОМОС

В ЗКН не са формулирани конкретни ангажименти на публичната власт по отношение на партньорството с неправителствените организации в процеса на вземането на решения. Това е слабост на ЗКН, която не кореспондира със значителния принос на НПО за осигуряването на финансова подкрепа, което в условията на драстично намалели държавни субсидии понякога е единствен възможен финансов ресурс. С реализацията на широк кръг от дейности, свързани с изучаването, опазването и популяризирането на културното наследство, както и със заявената активна позиция по проблемите на националната културна политика, организациите от гражданския сектор убедително са се легитимирали като достоен партньор на публичната власт.

Чл. 12. (1) Държавната политика в областта на културното наследство се ръководи и осъществява от Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Стратегическите цели за управление и опазване на културното наследство се включват в стратегията по чл. 2а от Закона за закрила и развитие на културата след широко обществено обсъждане с участието на заинтересовани научни и културни организации, юридически лица с нестопанска цел и регистрирани вероизповедания.

(3) Министерският съвет:

1. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.);

2. приема планове за опазване и управление на недвижими културни ценности;

3. предоставя концесии върху недвижими културни ценности;

4. създава държавни културни институти по предложение на министъра на културата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) С решение на Министерския съвет:

1. недвижими археологически културни ценности - публична държавна собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на ведомства и общини за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на културни ценности, за срок до 10 години по предложение на министъра на културата;

2. се извършва замяна на имот със статут на недвижима културна ценност с категория "световно значение" или "национално значение", деклариран или регистриран по реда на този закон, когато е собственост на физически или юридически лица, с равностоен имот - частна държавна собственост, или с право на строеж върху имоти - частна държавна собственост. Въз основа на решението на Министерския съвет ръководителят на съответното ведомството издава заповед и сключва договор за замяна.

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на решението на Министерския съвет по ал. 4, т. 1 министърът на културата сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Дейностите, свързани с опазване на недвижимите културни ценности по ал. 4, т. 1, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности се извършват в съответствие с изискванията на този закон от археологически или специализиран исторически музей със седалище на територията на съответната община, а в случай че няма такъв - от най-близкия регионален музей, като отношенията между музея и ведомството или общината се уреждат с договор.

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на решението на Министерския съвет се извършва предаването и приемането на имота с протокол по образец, утвърден от министъра на културата. Срокът за предаването и приемането на имота се определя с решението на Министерския съвет.

(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Недвижимите културни ценности, предоставени за управление по реда на ал. 4, т. 1, не могат да се използват не по предназначение или да се предоставят за управление на трети лица.

(9) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При нарушаване на забраните по ал. 8 или при извършени нарушения, свързани с неизпълнение на задължения по този закон, правото на управление се отнема.

(10) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Приходите от културни ценности постъпват по бюджета на съответното ведомство или община и се разходват за дейности по опазване на културни ценности, консервация и реставрация, за музейни и други дейности, свързани с опазването на културното наследство.
САБ

Чл. 12. (1) Държавната политика в областта на културното наследство се ръководи и осъществява от Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Стратегическите цели за управление и опазване на културното наследство се включват в стратегията по чл. 2а от Закона за закрила и развитие на културата след широко обществено обсъждане с участието на заинтересовани научни и културни организации, юридически лица с нестопанска цел и регистрирани вероизповедания.

(3) Министерският съвет:

1. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

2. приема планове за опазване и управление на недвижими културни ценности;

3. предоставя концесии върху недвижими културни ценности;

4. създава държавни културни институти по предложение на министъра на културата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) С решение на Министерския съвет:

1. недвижими археологически културни ценности - публична държавна собственост, се предоставят при целесъобразни условия за управление на ведомства, общини и фирми за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на културни ценности, за срок до 10 години по предложение на министъра на културата;

2. се извършва замяна на имот със статут на недвижима културна ценност с категория "световно значение" или "национално значение", деклариран или регистриран по реда на този закон, когато е собственост на физически или юридически лица, с равностоен имот - частна държавна собственост, или с право на строеж върху имоти - частна държавна собственост. Въз основа на решението на Министерския съвет ръководителят на съответното ведомството издава заповед и сключва договор за замяна.

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на решението на Министерския съвет по ал. 4, т. 1 министърът на културата сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Дейностите, свързани с опазване на недвижимите културни ценности по ал. 4, т. 1, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности се извършват в съответствие с изискванията на този закон от Националния археологически институт с музей –БАН, археологически или специализиран исторически музей със седалище на територията на съответната община, а в случай че няма такъв- от най-близкия регионален музей, университети, както и неправителствени организации със специфични дейности с налични експерти и насоченост към културното наследство, като отношенията между институциите (музея и ведомството или общината – да падне) се уреждат с договор,.

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на решението на Министерския съвет се извършва предаването и приемането на имота с протокол по образец, утвърден от министъра на културата. Срокът за предаването и приемането на имота се определя с решението на Министерския съвет.

(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Недвижимите културни ценности, предоставени за управление по реда на ал. 4, т. 1, не могат да се използват не по предназначение или да се предоставят за управление на трети лица.

(9) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При нарушаване на забраните по ал. 8 или при извършени нарушения, свързани с неизпълнение на задължения по този закон, правото на управление се отнема.

(10) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Приходите от културни ценности постъпват по бюджета на съответното ведомство или община и се разходват за дейности по опазване на културни ценности, консервация и реставрация, за музейни и други дейности, свързани с опазването на културното наследство.
Ал. 4: Не безвъзмездно, а при приети устройствен план и план за управление, гарантиращи опазването на археологическите културни ценности и реинвестирането на средствата.
Реставрация и консервация на НПК – частна собственост )

Да се развие и включи в закона- като се предвиди съфинансиране от държавата, общините, неправителствени организации и др.
Каталог: media -> kunena -> attachments
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда
attachments -> Та. Различаваме два вида мускули на главата; мимически и дъвкателни
attachments -> Заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите при д н е в е н р е д
attachments -> Първа общи положения
attachments -> Заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите при д н е в е н р е д


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница