Подход за определяне/актуализиране на зоните за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за водитеДата22.10.2018
Размер322.04 Kb.
подход за определяне/актуализиране на зони за защита на водите и техните екологични цели, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от закона за водите 1. Подход за определяне/актуализиране на зоните за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за водите

Съгласно изискванията на Закона за водите (ЗВ) всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите. По смисъла на ЗВ "зона за защита на водите" е територията на водосбора на повърхностно водно тяло или земната повърхност над подземно водно тяло.


Зоните за защита на водите са регламентирани в чл. 119а, ал 1, т. 1 – 4 от ЗВ:

 • т. 1 зони за защита на води предназначени за питейно-битово водоснабдяване – територията на водосбора на повърхностните водни тела и земната повърхност над подземните водни тела, които се използват или се предвиждат да бъдат използвани за питейно-битово водоснабдяване и имат средно денонощен дебит над 10 куб. м или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека;

 • т. 2 зони за отдих, водни спортове и/или за къпане - водни тела, определени като води за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за къпане;

 • т. 3 - зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: уязвими зони и чувствителни зони;

 • т. 4 - зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми.

Басейновата дирекция (БД) определят и актуализират на всеки шест години зоните за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗВ. За всеки вид зони се води регистър, който включва и карти, на които е посочено местоположението им и основанието, съгласно което са обявени като такива.
 1. Зони за защита на води предназначени за питейно-битово водоснабдяване

1. Определяне/актуализиране на зоните за защита на води предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ)

Опазването на водите, предназначени за ПБВ се осъществява чрез определяне на зони за защита на питейните води в изпълнение на чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗВ, които включват: • всички водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване и имат средно денонощен дебит над 10 куб. м или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека;

 • водните тела, които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово водоснабдяване.

При определяне/актуализиране на зоните за защита на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води, се спазват изискванията на чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗВ и подход за „ОПРЕДЕЛЯНЕ/АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНИЦИТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ТЕЛА“.

Границите на зоната може да съвпада с границите на едно или повече от едно повърхностно водно тяло (вкл. и малки водни тела), в зависимост от: типа и категорията на повърхностните води, хидроложкия принцип за обособяване на повърхностни водни тела, антропогенния натиск и възможността за неговото ограничаване/предотвратяване, дефинираните екологични цели и планираните мерки за запазване или подобряване състоянието на водното тяло. Определянето на границите на тези зони за защита на водите е необходимо да се съвместява с определянето на границите на повърхностните водни тела. Например: очертават се водни тела, вкл. и малки, във водосбора на които попадат едно или повече водохващания от повърхностни води; водосборът на водно тяло „язовир” предназначен за ПБВ се очертава по регламентираната граница на пояс III на определената му СОЗ (виж примерите в подхода за определяне/актуализация на повърхностните водни тела).При определяне/актуализиране на зоните за защита на води предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води се спазват изискванията на чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗВ, т.е. границите на зоната съвпада с границите на подземното водно тяло, което отговаря на тези изисквания.
2. Регистри на зоните за защита на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

При изготвяне/актуализация на регистрите на зоните за защита на питейните води се използва актуална информация: за определените повърхностни и подземни водни тела, от ВиК операторите и издадените разрешителни за водовземане за питейно-битови цели, както и за натиска от човешка дейност на територията на БД.

Регистърът на зоните за защита на води предназначени за ПБВ от повърхностни и подземни води се представя в таблична форма, и съдържа минимална информация за: код на зоната (пример: за повърхностни води - BG1DSWIS28; за подземни води - BG1DGW0000QAL001); информация за зоната (пример: код на зоната в ПУРБ 2010 - 2015г.); информация водното тяло/водните тела, които попадат в зоната, като всяко водно тяло се представя в самостоятелен ред (пример: код, име, географско описание, дължина на реките/площ на язовира и водосборна площ); площ на зоната.Пример за представяне на регистъра в таблична форма (таблица А.1 и таблица А.2):

Таблица А.1

Код на зоната за защита на повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване

Код на зоната в ПУРБ …… - ……..г. (изписва се периода на действие на предходния план)

Код на повърхностното водно тяло

Име на реката/язовира

Географско описание на повърхностното водно тяло

Категория на повърхностното водно тяло

Дължина на реките, km/

Площ на язовира, км2

Водосборна площ, km2

1

BG1DSWIS1626

не е било зона

BG1IS135R1626

без име

Речно водохващане (РВ)"Малка река"; РВ "Церецелска"

река

9,375

24,952

2

BG1DSWOG016

BG1DSWOG09

BG1OG700L016

яз. Среченска бара

язовир Среченска бара

езеро

0,840

2,226

3

BG1DSWYN019

BG1DSWYN11

BG1YN600L019

яз. Йовковци

язовир Йовковци на р. Веселина

река

5,745

217,290

Таблица А.2Код на зоната за защита на подземни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване

Код на подземното водно тяло

Име на подземното водно тяло

1

BG1DGW0000QAL001

BG1G0000QAL001

Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина

3. Поддържане и представяне на информацията за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, вкл. карти

Информацията за определените зони за защита се поддържа в следните формати: • регистъри, изготвени съгласно точка 2;

 • шейп файл (полигон), изготвен на базата на данни от JICA, система WGS84 и с минимални атрибути – код на зоната за защита.

Изготвят се карти на определените зони в БД, предназначени за ПБВ от повърхностни и подземни води.

Регистрите и картите на определените зони, предназначени за ПБВ от повърхностни и подземни води се оформят и представят като приложения към Плана за управление на речните басейни (ПУРБ).
 1. Зони за отдих, водни спортове и/или за къпане

 1. Определяне/актуализиране на зони с води за отдих, водни спортове и/или за къпане

Съгласно изискванията чл. 41 от ЗВ:

 • общото ползване на водните обекти е правото на гражданите да ползват водите и/или водните обекти - публична държавна или общинска собственост за отдих, водни спортове и къпане;

 • условията и редът за използване на водите и водните обекти се определят от областният управител - за публичната държавна собственост, и от общинския съвет - за публичната общинска собственост, в съответствие с издадените разрешителни за водовземане и ползване на водните обекти и по начин, който гарантира опазването на живота и здравето на населението и на околната среда

 • областния управител или кмета на общината са длъжни да обявят тези водни обекти, вкл. изискванията, условията или забраната за ползване, съответно ограничение или забрани на други видове използване, както и изисквания към обекти и дейности, съвместими с общото ползване;

 • обявяването се извършва задължително и чрез поставянето на табели на определените места.

За зони за отдих, водни спортове и/или за къпане се определят водни тела, определени като води за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за къпане.
Пример за определя на зони с води за къпане:

Освен изискванията в ЗВ при определянето им се прилагат и разпоредбите на Наредба № 5 от 30.05.2008г. за управление качеството на водите за къпане:

 • Води за къпане са обособени части от повърхностно водно тяло (течащите или стоящите води на сушата, преходните и крайбрежните морски води), където се очаква през сезона за къпане голям брой къпещи се;

 • Зона за къпане е частта от повърхностното водно тяло, където се намират водите за къпане;

 • Директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ): ежегодно преди началото на сезона за къпане идентифицира всички зони за къпане, намиращи се на контролираната от него територия, и определя продължителността на сезона за къпане; извършва мониторинг и оценка на качеството на водите за къпане, вкл. контрол на зоните за къпане; изготвя профил на водите за къпане, с информация посочена в наредбата, като честотата и обхватът на неговото преразглеждане се определят в зависимост от качеството на водите за къпане; предоставя своевременно на съответните областни управители и кметове на общини необходимата информация за изпълнение на задълженията, съгласно ЗВ.

 • Министерството на здравеопазването (МЗ) предоставя годишно на Европейската комисия (ЕК) доклад за резултатите от мониторинга и оценката на качеството на водите за къпане за всички зони за къпане, както и информация за взетите съществени мерки за управление.


При определяне/актуализиране на зоните с води отдих, водни спортове и/или за къпане се използва информация от областните управители, кметовете на общините и издадените разрешителни за водовземане/ползване на воден обект от БД, вкл. актуалното докладване на МЗ към ЕК за обособените зони за къпане и профилите им изготвени от РЗИ.

Границите на зоната може да съвпада с границите на едно или повече от едно повърхностно водно тяло (вкл. и малки водни тела). При зоните за къпане границите се съобразяват и с очертаните граници в докладването на МЗ към ЕК, и изготвения профил на зоната от РЗИ. За всички зони се прилагат изискванията на подхода за „ОПРЕДЕЛЯНЕ/АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНИЦИТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ТЕЛА“: типа и категорията на повърхностните води, хидроложкия принцип за обособяване на повърхностни водни тела, антропогенния натиск и възможността за неговото ограничаване/предотвратяване, дефинираните екологични цели и планираните мерки за запазване или подобряване състоянието на водното тяло. Определените граници на тези зони за защита на водите се използват при необходимост и при определяне на границите на повърхностните водни тела за очертаване на малки водни тела.


2. Регистър на зоните с води за отдих, водни спортове и/или за къпане

При изготвяне/актуализация на регистъра на тези зони се използва актуалната информация от: областните управители; кметовете на общините; издадените разрешителни за водовземане/ползване на воден обект от БД; а за определените зони за къпане и от докладване на МЗ към ЕК, вкл. изготвените им от РЗИ профили; определените повърхностни водни тела, както и натиска от човешка дейност на територията на БД.

Регистърът на зоните с води за отдих и водни спортове се представя в таблична форма, и съдържа минимална информация за: име и/или код на зоната (пример за определяне на зона за отдих и водни спортове – име язовир Искър с код BG1RWSIS700L005); разположение на зоната - населеното място/община/област; информация за компетентния орган по определяне и контролиране на зоната (областен управител или кмет на община), вкл. линк за допълнителна информация за условията и реда за използване на зоната; информация за водното тяло/водните тела, в които попада изцяло или частично зоната, като всяко водно тяло се представя в самостоятелен ред (пример: код, име, географско описание, дължина на реките/площ на язовира).

Пример за представяне на регистъра в таблична форма (таблица А.3.1):

Таблица А.3.1

Код на зоната за отдих и водни спортове

Име на зоната за отдих и водни спортове

Разположение на зоната

Компетентен орган по определяне и контол на зоната

Код на повърхностното водно тяло, в което е разположена зоната

Име на реката/

язовира

Географско описание на повърхностното водно тяло

Дължина на реките, km/

Площ на язовира, км2

1

BG1RWSIS700L005

язовир Искър

с.Панчарево, Столична община, област София

Областен управител – язовира е публична държавна собственост, http://www.sofia.bg/history.asp?lines=407&nxt=1&update=all

BG1IS700L005

язовир Искър

язовир Искър

141,607


Регистърът на зоните с води за къпане се представя в таблична форма, и съдържа минимална информация за: европейския код и името на зоната; разположение на зоната, съгласно профила на зоната или населеното място, в което е разположена зоната; информация за компетентния орган по идентифициране, контрол, мониторинг и оценка качеството на водите, вкл. линк към профила на зоната за къпане, изготвен от съответното РЗИ; информация за водното тяло/водните тела, в които попада изцяло или частично зоната, като всяко водно тяло се представя в самостоятелен ред (пример: код, име, географско описание, дължина на реките/площ на язовира).

Пример за представяне на регистъра в таблична форма (таблица А.3.2):

Таблица А.3.2

Европейски код на зоната за къпане

Име на зоната за къпане

Разположение на зоната

Компетентен орган по определяне, контрол и оценка на качеството

Код на повърхностното водно тяло, в което е разположена зоната

Име на реката/

язовира

Географско описание на повърхностното водно тяло

Категория на повърхност

ното водно тяло

Дължина на реките, km/

Площ на язовира, км2

1

BG3242661710017001

Язовир Пчелина 2

в почивна зона Пчелина югозападно от гр. Разград

РЗИ – Разград, http://www.rzi-razgrad.org/factor_water.php

BG1RL900R1012

Бели Лом

р. Бели Лом след язовир Бели Лом до вливане на р. Долапдере при Писанец, вкл. приток р. Наловска

река

75,877
3. Поддържане и представяне на информацията за зони с води за отдих, водни спортове и/или за къпане, вкл. карти

Информацията за определените зони за защита се поддържа в следните формати: • регистър, изготвен съгласно точка 2;

 • шейп файл (полигон) - изготвен/поддържан на база на данните от: БД, областен управител/кмет на община, а за зоните за къпане и от докладване на МЗ към ЕК, и профила на зоната за къпане, изготвен от съответното РЗИ; система WGS84; с минимални атрибути – код и/или име на зоната за защита.

Изготвя се карта на определените зони с води за отдих, водни спортове и/или за къпане в териториалния обхват на БД.

Регистърът и картата на определените зони за отдих, водни спортове и/или за къпане се оформят и представят като приложения към ПУРБ. По преценка на БД и в зависимост от броя на определените зони като още едно приложение може да се представи и профила на зоната/профилите на зоните за къпане.
 1. Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи

 1. Уязвими зони

  1. Определяне/актуализиране на уязвимите зони

Уязвимите зони се определят, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Целта на тази наредба е да намали замърсяването на водите, причинено или предизвикано от нитрати от земеделски източници, и/или да предотврати по-нататъшно замърсяване, чрез:

 • определяне на водите, които са замърсени, и на водите, които са застрашени от замърсяване (съдържание на нитрати с концентрация, по-голяма от 50 милиграма на литър), отчитайки физико-химичните и природните характеристики на водите и почвите;

 • определяне като уязвими зони на районите в страната, в които чрез просмукване или оттичане водите се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от земеделски източници и които допринасят за замърсяването.

Определянето на водите, които са замърсени или са застрашени от замърсяване, и на уязвимите зони се извършва въз основа на информация, предоставена от директорите на басейновите дирекции, от министъра на здравеопазването и от министъра на земеделието и храните. Водите и уязвимите зони, които допринасят за замърсяването на водите се определят със заповед на министъра на околната среда и водите (ОСВ).


  1. Регистър на уязвимите зони

Изготвянето/актуализацията на регистъра на уязвимите зони се извършва въз основа на действащата към момента заповед на министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони.

Регистърът на уязвимите зони, съдържа минимална информация от приложения към заповедта представена в таблична форма: определените водни тела, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, вкл. информация за тях (пример: код, име, географско описание, история на повърхностното водно тяло); териториите на общините или части от тях в обхвата на уязвимата зона по надморска височина, площ на зоната. Изготвя се карта на уязвимата зона в териториалния обхват на БД.Пример за представяне на регистъра в таблична форма (таблица А.4.1, таблица А.4.2 и таблица А.5):

Таблица А.4.1 Подземни водни телапо ред

Код на водното тяло

Название на водното тяло

1

BG1G0000QAL010

Порови води в кватернера Бръшлянска низина

Таблица А.4.2 Повърхностни водни тела

по ред

Код на повърхностното водно тяло

Име на реката/

язовира

Име на повърхностното водно тяло

Географско описание на повърхностното водно тяло


История на повърхностното водно тяло (ПУРБ …… - ……..г. изписва се периода на действие на предходния план)

1

BG1WO800L020

яз. Расово-1

РАСОВО WORWB020

язовир Расово-1

BG1WO800L020 и част от BG1WO800R017

Таблица А.5

по ред

Общини в териториалния обхват на БД…...

Обхват на уязвимата зона по надморска височина, метри

1

Аксаково - само за землищата на населените места: Ботево, Водица, Засмяно, Зорница, Крумово, Л.Каравелово и Радево

*

2

Велико Търново

 до 200

Забележка: *) пълен обхват
1.3. Поддържане и представяне на информацията за уязвимите зони, вкл. карти

Информацията за определените зони за защита се поддържа в следните формати: • регистър, изготвен съгласно точка 1.2;

 • шейп файл (полигон), предоставен от МОСВ, система WGS84 и обработен за териториалния обхват на БД с минимални атрибути – име на зоната за защита.

Изготвя се карта на определените уязвими зони в териториалния обхват на БД.

Регистърът и картата на определените уязвими зони се оформят и представят като приложения към ПУРБ.


 1. Чувствителни зони

  1. Определяне/актуализиране на чувствителните зони

Понятието "чувствителни зони" е термин характеризиращ даден водоприемник, който се намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация - обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор. Определянето на чувствителни зони е регламентирано в изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември 2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Министърът на ОСВ със заповед определя списък на чувствителните зони в съответствие с критериите, посочени в Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 от същата наредба.

В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна зона отпадъчните води от всички агломерации с над 10 000 еквивалент жители (е.ж.), които се заустват в него е необходимо освен биологичното пречистване да бъде осигурено и отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор до съответните концентрации, регламентирани в Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. Същото изискване (отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор) се отнася и за агломерации с над 10 000 е.ж., които попадат във водосбор на чувствителна зона. Информация за тези агломерации в териториалния обхват на всяка БД, които попадат в чувствителни зони може да се получи от Доклада за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места.Забележка: „агломерация” означава територия, в която населението и/или икономическите дейности са достатъчно концентрирани, за да бъдат отпадъчните води от населеното място събирани и отвеждани в селищна пречиствателна станция или в крайната точка на заустването им; „1 е. ж. (еквивалентен жител)” означава органичен биоразградим товар за денонощие, който има биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5) 60 г. кислород.

  1. Регистър на чувствителните зони

Изготвянето/актуализацията на регистъра на чувствителните зони се извършва въз основа на действащата към момента заповед на министърът на ОСВ за тяхното определяне, а при необходимост и актуален Доклад за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места.

Регистърът на чувствителните зони, съдържа минимална информация от приложението към заповедта представена в таблична форма описваща зона. По желание БД може да включат и допълнителна информация за повърхностните водни тела и състоянието им.

Изготвя се карта на чувствителната зона в териториалния обхват на БД.

Пример за представяне на регистъра в таблична форма (таблица А.6):

Таблица А.6

Район за басейново управление на водите/Поречие/Участък

начало

край

1

Черноморски район с център Варна

1.1.

Черно море, от границата при

с. ДуранкулакЧерно море, до границата при с. Резово

1.2.

Всички водни обекти във водосбора на Черно море на територията на Р. България2.3. Поддържане и представяне на информацията за чувствителните зони, вкл. карти

Информацията за определените зони за защита се поддържа в следните формати: • регистър, изготвен съгласно точка 2.2;

 • шейп файл (линии и полигон) за териториалния обхват на БД, система WGS84, изготвен на база актуална заповед, издадена от МОСВ и на база поречия и повърхностни водни тела/обекти, с минимални атрибути – европейски код на зоната за защита.

Изготвя се карта на определените чувствителни зони в териториалния обхват на БД.

Регистърът и картата на определените чувствителни зони се оформят и представят като приложения към ПУРБ. 1. Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми

 1. Определяне/актуализиране на зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми

Определянето на този вид зони се извършва съгласно изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), Наредба № 4 от 20.10.2000г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и утвърдения Списък на министърът на ОСВ на стопански ценни видове риби и други водни организми.

ЗРА има за цел е да осигури устойчиво развитие на рибните ресурси, възстановяване и опазване на биологичното равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми, вкл. развитие на стопанския и любителския риболов и аквакултурите. В закона е регламентирано за стопански риболов да се ползва българският участък на р. Дунав и Черно море.

Управлението, наблюдението и контролът върху рибарството, аквакултурите и търговията с риба и други водни организми се извършват от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към министъра на земеделието и храните. ИАРА издава разрешителни за стопански риболов и регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми. Риболовът се организира и провежда по начин, който не препятства естественото възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища, не застрашава устойчивото развитие на техните запаси и благоприятства опазването на биоразнообразието. Всяка година със заповед на министъра на земеделието и храните се забранява риболова в определени и съгласувани с Министерство на околната среда и водите рибностопански обекти, като забраната е във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определени рибостопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или зони от тях.

С Наредба № 4 от 20.10.2000г. се регламентират изискванията за качество на пресните води, обитавани от риби, чрез въвеждане норми за качество, с оглед на осигуряване защита на пресните води, които имат или биха имали възможност да поддържат живота на рибите (особено на тези, които са обект на стопански риболов). Наредбата определя и изискванията за качество на крайбрежните морски води и морски води, вдадени в сушата, осигуряващи нормално съществуване и възпроизводство на ракообразни и мекотели, посредством въвеждане на норми за качеството. Въвежда се процедура по идентифициране на водите за обитаване от риби и установяване на програми за намаляване замърсяването на тези води.

Във връзка с определянето на зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, министърът на ОСВ през 2012г. е утвърдил Списък на стопански ценни видове риби и други водни организми.Допълнително по аргументирани преценки на БД и/или предложения от заинтересовани страни, могат да се определят зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, извън изискванията за ЗРА за определени участъци за стопански риболов и рибостопански обекти или зони от тях, опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми.


 1. Регистър на зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми

Изготвянето/актуализацията на регистъра на тези зони за защита на водите се извършва въз основа на:

 • определените участъци в ЗРА за стопански риболов и/или определените в актуалната заповед и/или заповеди през последните години за рибостопански обекти или зони от тях по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от закона;

 • изисквания за качество на повъхностните води за умерено, добро и отлично екологично състояние, съгласно Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води;

 • изисквания за качество на повърхностните води за добро химично състояние, съгласно Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители;

 • изисквания за качество на пресните води (пъстървови води, шаранови води и води за развъждане на черупкови организми), съгласно Наредба № 4 от 20.10.2000г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми;

 • регламентираните стопански ценни видове риби и други водни организми, утвърдени в актуалния Списък на министърът на ОСВ;

 • преценка на БД и/или предложения от заинтересовани страни.

Регистърът на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми се представя в таблична форма, и съдържа минимална информация за: име и код на зоната (пример: р. Дунав с код BG1FSWDU000R001), вкл. информация за повърхностното водно тяло/повърхностните водни тела, като всяко водно тяло се представя в самостоятелен ред (пример: код, име, географско описание, дължина на реките/площ на язовира и водосборна площ). Изготвя се карта на зоната в териториалния обхват на БД.

Пример за представяне на регистъра в таблична форма (таблица А.7):

Таблица А.7

Код на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми

Име на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми

Географско описание на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми

Основание за определяне на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми

Дължина на речните участъци/Площ на язовирите, определени като зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми,

km/км2

Водосборна площ на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, km2

Код на повърхностното водно тяло, в което изцяло или частично попада зоната

1

BG1FSWDU000R001

река Дунав

р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра

регламентиран участък за стопански риболов в ЗРА

458,100

4211,654

BG1DU000R0013. Поддържане и представяне на информацията на зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, вкл. карти

Информацията за определените зони за защита се поддържа в следните формати: • регистър, изготвен съгласно точка 2;

 • шейп файл (линии и полигон) за териториалния обхват на БД, изготвен на база шейп файл с актуални повърхностни водни тела, система WGS84 и с минимални атрибути – код на зоната за защита.

Изготвя се карта на определените зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми в териториалния обхват на БД.

Регистърът и картата на определените зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми се оформят и представят като приложения към ПУРБ.
Б. Подход за определяне/актуализиране на екологичните цели на зоните за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за водите
Цели за опазване на околната среда за зоните за защита на водите, съгласно чл. 156а от ЗВ се определят по отношение на количеството и качеството на водите за постигане на целите на законодателството, по силата на което е определена или обявена зоната. В случаите, когато за едно водно тяло, което е определено като зона за защита за водите, са поставени повече от една цел се приема най-строгата.


 1. Зони за защита на води предназначени за питейно-битово водоснабдяване

 1. Зони за защита на води предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) от повърхностни води

Изискванията за качество на повърхностни води, използвани за ПБВ, се регламентират от:

 • Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води - отлично и добро екологично състояние по отношение на основни физико-химични показатели и специфични замърсители;

 • Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители - добро химично състояние по отношение на приоритетни вещества;

 • Наредба № 12 от 18.06.2002г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване - изискванията по Приложение № 1 по отношение основни физико-химични показатели, специфични параметри, приоритетни вещества и микробиологични показатели.

Екологичните цели на повърхностни водни тела, включващи или определени като зони за защита на водите, предназначени за ПБВ трябва да се съобразени с по-строгия стандарт за качество по показатели за оценка на състоянието им, включени в горепосочените наредби за съответния тип повърхностни води.

Екологичната цел за зоните за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, се формулират по отношение на основни физико-химични показатели, специфични замърсители, приоритетни вещества и микробиологични показатели, по следния начин: • За зони, определени в категория А1 или А2 - „Поддържане и предотвратяване влошаване състоянието на повърхностните води за пиене”;

 • За зони, определени в категория А3 – „Достигане на стойност по показател/показатели ....................... (изписва се името на съответния показател или имената на показателите), съотвестващ на стандарта за качество на повърхностни води за пиене най-малко за категория А2”.

Пример за определяне на екологични цели за зона за защита на водите категория А1, предназначена за ПБВ, която е обособена от повърхностно водно тяло тип R1:

 • За физико-химични показатели:

 • По показателя рН ще се използват стойностите 6,5-8,5, като специфичното за този показател е, стойностите за рН за добро екологично състояние за тип R1 по Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. и стойността на рН за категория А1 от Наредба № 12 от 18.06.2002г. съвпадат;

 • По показателя електропроводимост ще се използва по-строгата от двете стойности за този показател – 650 µS/sm, която е заложена за добро екологично състояние за съответния тип R1 в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г., а няма да ползваме по-либералната стойност от 1000 µS/sm, която е заложена за категория А1 по Наредба № 12 от 18.06.2002г.;

 • По показателя разтворен кислород ще се използва стойността от 10 – 8,5 mg/l, която е посочена за съответния тип R1 в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г., като за този показател няма посочени стойности в Наредба № 12 от 18.06.2002г.;

 • По показателя наситеност с кислород в %, ще използваме стойността >70%, която е посочена за съответната категория А1 в Наредба № 12 от 18.06.2002г., като за този показател не е посочена стойност за добро екологично състояние в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за тип R1;

 • По показателя БПК5 (mg/l), който присъства и в двете наредби, ще използваме по-строгата от двете стойности за този показател, която е <1 mg/l в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г., а няма да използваме по-либералната стойност <3mg/l, която е заложена за категория А1 в Наредба № 12 от 18.06.2002г.

 • За специфични замърсители – процедира се по същия начин – ако едновременно има посочени стойности за конкретен специфичен замърсител за съответната категория А1 или А2 в Наредба № 12 от 18.06.2002г., и в същото време това вещество има СКОС в Приложение № 7 на Наредба № Н-4 от 14.09.2012г., сравняват двете стойности и се избира по-строгата от двете при определяне на екологичните цели за съответната зона, предназначено за ПБВ:

 • За показателя желязо (разтворено), µg/l – в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г., Приложение № 7, СКОС за него е 100 µg/l, а за категория А1 в Наредба № 12 от 18.06.2002г. е 300 µg/l. При определяне на екологичните цели на зоната в случая ще се избере по-строгата стойност от 100 µg/l;

 • При показателя манган, µg/l стойностите за СКОС в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г., Приложение № 7 и за категория А1 в Наредба № 12 от 18.06.2002г. имат еднаква стойност 50 µg/l;

 • При показателя мед, µg/l - стойностите за СКОС в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г., Приложение № 7 зависят от твърдостта на водата, т.е. от концентрацията на CaCO3, mg/l. Ако за повърхностното водно тяло измерената средно годишна стойност (СГС) на CaCO3 е 4,5mg/l, т.е концентрацията на CaCO3 попада в интервала 0-50 mg/l, тогава СКОС за мед според Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. е 1 µg/l. В същото време нормата за мед за категория А1 в Наредба № 12 от 18.06.2002г. е 50 µg/l. За екологичните цели на зоната в случая ще се избере по-строгата стойност от 1 µg/l;

 • По същия начин, както при медта се процедира при определяне на екологините цели за специфичния замърсител цинк.

 • За приоритетни вещества: процедира се по същия начин – ако едновременно има посочени стойности за конкретно приоритетно вещество за съответната категория А1 в Наредба № 12 от 18.06.2002г. и в същото време са посочени стойности в Наредбата за СКОС на приоритетни вещества и някои други замърсители, сравняват се двете стойности и при определяне на екологичните цели за съответната зона, предназначено за ПБВ се избира по-строгата числова стойност от двете:

 • За приоритетното вещество кадмий, µg/l - стойностите за СКОС в Наредбата за СКОС за приоритетни вещества зависят от твърдостта на водата (от концентрацията на CaCO3, mg/l). Ако за повърхностното водно тяло измерената измерената СГС на CaCO3 е 4,5mg/l, т.е концентрацията на CaCO3 попада в интервала 0-40 mg/l, тогава СКОС за кадмий според Наредбата за СКОС за приоритетни вещества е 0,08 µg/l. В същото време нормата за кадмий за категория А1 в Наредба № 12 от 18.06.2002г. е 5 µg/l. За екологичните цели на зоната в случая ще се избере по-строгата стойност от 0,08 µg/l;

 • За приоритетното вещество олово, µg/l – стойността на СКОС за олово в Наредбата за СКОС за приоритетни вещества е 7,2 µg/l. В същото време нормата за олово за категория А1 в Наредба № 12 от 18.06.2002г. е 50 µg/l . За екологичните цели на зоната в случая ще се избере по-строгата стойност от 7,2 µg/l. 1. Зони за защита на води предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води

Изискванията за качество на подземни води, използвани за ПБВ, се регламентират от:

 • Наредба № 1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води - добро химично състояние по отношение на основни физико-химични показатели и специфични параметри;

 • Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - изискванията по Приложение № 1 по отношение на основни физико-химични показатели и специфични параметри.

Екологичните цели на подземните водни тела, определени като зони за защита на водите, предназначени за ПБВ трябва да се съобразени с по-строгия стандарт за качество по показатели за оценка на химичното им състоянието, включени в горепосочените наредби.

Екологичната цел за зоните за защита на води на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се формулират по отношение на основни физико-химични показатели и специфични параметри по следния начин: • За зони, определени в добро химично състояние - „Поддържане и предотвратяване влошаване състоянието на подземните води за пиене”;

 • За зони, определени в лошо химично състояние – „Достигане на стойност по показател/показатели ....................... (изписва се името на съответния показател или имената на показателите), съотвестващ на стандарта за качество на подземните води за пиене ”. 1. Зони с води за отдих, водни спортове и/или за къпане

Изискванията за качество на водите използвани за отдих и водни спортове се регламентират в зависимост от:

 • определените условия, ред, изисквания и забрани за тяхното общо използване;

 • Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води – минимум умерено екологично състояние по отношение на основни физико-химични показатели и специфични замърсители;

 • Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители - добро химично състояние по отношение на приоритетни вещества.


Изискванията за качество на водите използвани за къпане, се регламентират от:

 • Наредба № 5 от 30.05.2008г. за управление качеството на водите за къпане - оценка и класификация на водите за къпане (лоши, задоволителни, добри или отлични) по отношение на микробиологични показатели (чревни ентерококи и ешерихия коли);

 • Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води - отлично и добро екологично състояние по отношение на основни физико-химични показатели и специфични замърсители;

 • Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители - добро химично състояние по отношение на приоритетни вещества.

Екологичните цели на повърхностни водни тела, включващи или определени като зони за отдих, водни спортове и/или къпане трябва да се съобразени със стандарт за качество по показатели за оценка на състоянието им, включени в горепосочените наредби за съответния тип повърхностни води.

Екологичната цел за зоните за отдих, водни спортове и/или къпане се формулират по отношение на основни физико-химични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества, по следния начин:


 • За зони, определени в повърхностни водни тела в отлично, добро или умерено екологично състояние в зависимост от вида на зоната (за СМВТ и ИВТ добър екологичен потенциал) и добро химично състояние - „Поддържане и предотвратяване влошаване състоянието на повърхностните води за отдих и водни спортове” или „Поддържане и предотвратяване влошаване състоянието на повърхностните води за къпане ”;

 • За зони, определени в повърхностни водни тела в умерено или по-ниско екологично състояние в зависимост от вида на зоната (за СМВТ и ИВТ, съответно екологичен потенциал) и лошо химично състояние – „Достигане на стойност по показател/показатели ....................... (изписва се името на съответния показател или имената на показателите), съотвестващ на стандарта за качество на повърхностни води за умерено или добро екологично състояние/потенциал (в зависимост от вида на зоната) и добро химично състояние”.

Съпоставянето на показателите за качество при определяне на екологичните цели за тези зони се извършва по аналогичен начин, описан в дадения примера за зоните за защита на води предназначени за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води.

 1. Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи

Специфични екологични цели за тези зони не се определят.

Регламентираните в Закона за водите цели за опазване на околната среда, т.е. постигане на добро състояние на повърхностните води, се интегрират с целите за защита на водите от еутрофикация. 1. Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми

Специфични екологични цели за тези зони не се определят.

Регламентираните в Закона за водите цели за опазване на околната среда, т.е. постигане на добро състояние на повърхностните води, се интегрират с целите за опазване на водите със стопански ценни видове риби и други водни организми.Каталог: wp-content -> uploads -> filebase -> Water
Water -> Садките ще бъдат разположени на дълбочина от 4 до 6 м
Water -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2013 г
Water -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец декември 2013 г
Water -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец май 2013 г
Water -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница