Подкрепа за развитието на клъстерите в българия” /отговор на въпрос публикуван на 22. 07. 2010 гстраница1/6
Дата25.07.2016
Размер0.97 Mb.
#5575
  1   2   3   4   5   6
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG161PO003-2.4.01

ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”


/ОТГОВОР НА ВЪПРОС ПУБЛИКУВАН НА 22.07.2010 г./

ВЪПРОС №: 1
Уважаеми дами и господа,
По повод обявената процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, моля за пояснение на следния текст:
„В случаите, когато кандидатът е дружество по смисъла на чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), горните прагове се прилагат за всеки от участниците в дружеството поотделно на база натрупване с други минимални помощи, получени от съответния участник, участващ в дружеството-кандидат, като помощта с натрупване, както за съответния участник, така и за кандидата, не трябва да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от 3 последователни финансови години...”
По-конкретно, при такова обединение от 20 лица, никое от които не е получавала държавна помощ през последните 3 години, какъв може да бъде максимално допустимият размер на помощта за всеки проект, ако в него не се предвиждат инвестиционни разходи по компонент 3.
С други думи, безвъзмездната помощ за проект, който включва дейности само по компонент 1 и 2 може ли да надвишава 200 хил. евро?
Благодаря предварително

E-mail: beneficient@abv.bg

17.07.2010 г.

ОТГОВОР №: 1

Съгласно т.1.6 Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура и в съответствие с правилата за минимална помощ, определени в Регламент № 1998/2006, общият размер на всички получени минимални помощи, предоставени на всяко едно предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева), а за предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл „шосеен транспорт” – 100 000 евро (195 583 лева) за три последователни финансови години.


Предвид това и независимо от факта, че никое от юридическите лица, участващи в обединението-кандидат, „не е получавало държавна помощ през последните 3 години”, следва да имате предвид, в случай, че Вашият проект включва дейности само по Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера” и Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности за привличане на нови членове в клъстера” (допустимите кандидати тук са обединения-клъстери в процес на създаване, новосъздадени или вече съществуващи клъстери, които включват минимум 7 юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите) допустимият максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по двата компонента не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за кандидат (всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение) за период от 3 последователни финансови години, а в случай, че кандидатът осъществява дейност в отрасъл „шосеен транспорт” този размер е 100 000 евро (195 583 лева).
/ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ПУБЛИКУВАНИ НА 13.08.2010 г./

ВЪПРОС №: 2
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената открита процедура за подбор на проекти, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България",

бихме желали да отправим следния въпрос по отношение на допустимост на кандидатите -

Камарата на строителите в България е сдружение с нестопанска цел, представителна браншова организация и социален партньор, учредена със специален закон -Закон за камарата на строителите,

обнародван в ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г. Поради това същата няма регистрация по ЗЮЛНЦ, който е общ закон спрямо специалния такъв.

Други браншови организации, създадени по този ред със специален закон са Камара на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране - КИИП и Камарата на геодезистите.

Моля, за Вашето становище по отношение на допустимостта на кандидатурата на КСБ по посочената схема.

Благодаря Ви !

С уважение,

Нина Георгиева
22.07.2010 г.

ОТГОВОР №: 2

Съгласно т.2.1.1. „Общи критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа и развитие на клъстерите в България ” и т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите ”детайлно са указани всички критерии, на които следва да отговарят кандидатите, за да бъдат допустими за финансиране, а именно:

Допустими за финансиране по Компонент 1 и Компонент 2 от настоящата процедура са кандидати, които следва да бъдат обединения – клъстери в процес на създаване, новосъздадени или вече съществуващи клъстери, които включват минимум 7 /седем/ юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

На следващо място, допустими за финансиране по Компонент 3 са кандидати, които следва да бъдат обединения – новосъздадени или вече съществуващи клъстери, които включват минимум 20 /двадесет/ участника – юридически лица или еднолични търговци, попадащи в изброените хипотези по-долу, като минимум един от участниците е учебно заведение – български висше училище или професионално училище/професионална гимназия: • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

 • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

 • български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по – ниска от „добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето образование;

 • професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета;

 • Българска академия на науките и нейните институти и звена;

 • Селскостопанска академия и институти към нея;

 • Експериментални лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията;

 • Научни организации по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;

 • Общини и/или Областна администрация.

Предвид изложеното, следва да имате предвид, че горепосочените варианти изчерпват всички възможности за допустимост на кандидатите по процедурата. В случай, че представляваният от Вас кандидат не попада в един от посочените варианти, същият не отговаря на критериите за допустимост по процедурата.ВЪПРОС №: 3
Ние сме новосъздаден клъстер. Решението е от 17.03.2010 г. на Софийски градски съд. Желаеме да подадем проект по процедура BG161Р0003-2.4.01. "Подкрепа на клъстерите в България"

От НСИ отказват да ни издадат удостоверение относно кода на основната икономическа дейност, защото сме новосъздадени и нямаме отчет за миналата година.

Как да процедираме в този случай и какъв алтернативен документ да представим?
Райчо Георгиев
26.07.2010 г.

ОТГОВОР №: 3

Съгласно т.3.1.1 „Списък на документите за кандидатстване” от Насоките за кандидатстване, за да удостоверят допустимостта си от гледна точка на критериите за допустимост по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ, в подкрепа на проектното си предложение кандидатите следва да представят задължителни придружителни документи, в които се включва и Удостоверение от Националния статистически институт относно кода на основната икономическа дейност на кандидата – копие, заверено от кандидата.

Предвид факта, че в поставения от Вас въпрос липсва информация относно правната форма на сдружаване на обединението-кандидат – регистрация съгласно Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, или други приложими нормативни актове съгласно българското законодателство, следва да имате предвид:

В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и кодът на основната му икономическа дейност е вписан в Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява служебно съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.

В случай, че кандидатът е дружество по смисъла на чл. 357 – чл.364 от ЗЗД, Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт следва да бъде представено от всички организации, участващи в дружеството /в случай че за тях е приложим код на основната икономическа дейност/. В случай, че организацията, участваща в дружеството-кандидат по смисъла на чл. 357-чл. 364 от ЗЗД е регистриран/а по Закона за търговския регистър, и кодът на основната икономическа дейност е вписан в търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява служебно съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.

В случаите, когато кандидатът е новосъздадено юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ, което към датата на подаване на проектното предложение няма приключена финансова година и не може да представи удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност, то за същия следва бъде представено удостоверение издадено от Регистър БУЛСТАТ на Агенция по вписванията, от което да е видна основната осъществявана от кандидата дейност или друг документ, предоставящ тази информация, и издаден от съответния компетентен орган.

ВЪПРОС №: 4
Здравейте,
Имам следните въпроси по схема процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България":
1. Ако клъстера е регистриран по ЗЮЛНЦ, като нестопанска организация в частна полза, необходимо ли е да се попълва частта от раздел I "Описание на кандидата" (Категория на кандидата) - микро, малко, средно или голямо предприятие. В тази насока трябва ли да се попълва Декларация по чл.3 и 4 от ЗМСП за целия клъстер или за всяко от предприятията членове по отделно.
2. В разходите за визуализация, могат ли да бъдат включвани разходи за организиране на пресконференции, изработване на ТВ предавания и тяхното излъчване, публикации в пресата, радио обяви за събитията. 
3. Закупуването на офис техника (компютри и софтуер) допустимо ли е като разход в рамкитен на Компонент 1 "Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера"
Благодаря предварително 
С Уважение 
Пламен Василев

29.07.2010 г.ОТГОВОР №: 4

1. Моля имайте предвид, публикувания по-горе отговор на Въпрос №: 4 – т.8, по-горе.


2. При определяне на допустимите дейности за визуализация на проекта следва да се съобразите с указанията, представени в т. 5.8 „Мерки за информиране и публичност” от Насоките за кандидатстване процедурата, а именно: задължително упоменаване на финансовия принос на ЕС в случаите, описани в т.2.8, поставяне на постоянна разяснителна табела и на информационно табло съгласно изискванията и в случаите, когато е приложимо, както подробно е указано в т. 2.8, и поставяне на стикери върху всеки актив, придобит по проекта.
Допълнително следва да имате предвид, че по Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности за привличане на нови членове в клъстъра” от процедурата, допустимите дейности включват:
„ Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове:

Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера, насочени към разширяване и развитие на дейността му, както и към привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера;

Създаване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера и изграждане на информационна база данни и др.

 Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг и разширяване на членството на клъстера:

Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия, инвестиционна стратегия, обща стратегия за развитие на клъстера, в случай, че клъстерът няма разработени такива;

Популяризиране на името (марката) на клъстера – разработване и отпечатване на брошури и информационни материали за представяне на дейността на клъстера;

Участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири;

Дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера, включително изграждане на транснационални клъстерни връзки за насърчаване на сътрудничеството с други клъстери.

 Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове и др., които са включени в маркетинговата стратегия и/или в общата стратегия за развитие на клъстера.”

3. При подготовката на Вашето проектно предложения, следва да имате предвид, че съгласно т. 2.3.1.2. „Специфични допустими разходи по процедурата” от Насоките за кандидатстване, допустими за финансиране по Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера” са следните разходи:
 • Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя, изплатени въз основа на трудов договор, като са допустими разходите за 4-ма служители, наети на пълен работен ден (8 работни часа).

 • Разходи за ресурсно обезпечаване на управленското и административното тяло на клъстера – режийни разходи и разходи за консумативи за работните помещения на административното тяло на клъстера (разходи за електричество, отопление, вода, телефон, факс, интернет достъп, консумативи-офис материали зa работните помещeния на административното тяло на клъстера).

 • Разходи за участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за постоянния персонал на административното тяло на клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) във връзка с участия в подобни събития.

 • Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;

 • Разходи за визуализация на проекта – не повече от 5 000 лева;

 • Разходи за одит на проекта (извършен от регистриран одитор) - не повече от 20 000 лева./ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ПУБЛИКУВАНИ НА 20.08.2010 г./
ВЪПРОС №: 5
Ние сме новосъздаден клъстер. Решението е от 17.03.2010 г. на Софийски градски съд. Желаеме да подадем проект по процедура BG161Р0003-2.4.01. "Подкрепа на клъстерите в България"

От НСИ отказват да ни издадат удостоверение относно кода на основната икономическа дейност, защото сме новосъздадени и нямаме отчет за миналата година.

Как да процедираме в този случай и какъв алтернативен документ да представим?
Райчо Георгиев
26.07.2010 г.

ОТГОВОР №: 5

Съгласно т.3.1.1 „Списък на документите за кандидатстване” от Насоките за кандидатстване, за да удостоверят допустимостта си от гледна точка на критериите за допустимост по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ, в подкрепа на проектното си предложение кандидатите следва да представят задължителни придружителни документи, в които се включва и Удостоверение от Националния статистически институт относно кода на основната икономическа дейност на кандидата – копие, заверено от кандидата.

Предвид факта, че в поставения от Вас въпрос липсва информация относно правната форма на сдружаване на обединението-кандидат – регистрация съгласно Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, или други приложими нормативни актове съгласно българското законодателство, следва да имате предвид:

В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и кодът на основната му икономическа дейност е вписан в Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява служебно съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.

В случай, че кандидатът е дружество по смисъла на чл. 357 – чл.364 от ЗЗД, Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт следва да бъде представено от всички организации, участващи в дружеството /в случай че за тях е приложим код на основната икономическа дейност/. В случай, че организацията, участваща в дружеството-кандидат по смисъла на чл. 357-чл. 364 от ЗЗД е регистриран/а по Закона за търговския регистър, и кодът на основната икономическа дейност е вписан в търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява служебно съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.

В случаите, когато кандидатът е новосъздадено юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ, което към датата на подаване на проектното предложение няма приключена финансова година и не може да представи удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност, то за същия следва бъде представено удостоверение издадено от Регистър БУЛСТАТ на Агенция по вписванията, от което да е видна основната осъществявана от кандидата дейност или друг документ, предоставящ тази информация, и издаден от съответния компетентен орган.


/ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ПУБЛИКУВАНИ НА 07.09.2010 г./

ВЪПРОС №: 6

Въпрос по процедура „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”:

1. Допустима ли е кандидатура представена от едно единствено юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява сдружение/браншова асоциация/ имаща многобройни членове –юридически лица регистрирани по ТЗ? Въпросът не е питане за допустимост на конкретен кандидат, а искане за разяснение на Насоките за кандидатстване, които не дават яснота по този принципен казус. Не е възможно без разяснение от УО да се направи тълкувание на текста от Насоките, който казва, че допустими са обединения от ЮЛ регистрирани по ТЗ и ЮЛ с нестопанска цел,но не казва дали едно ЮЛ с нестопанска цел обединяващо множество членове - търговски дружества е допустим и достатъчен за покриване критериите за допустимост единствен кандидат по проект.

 

2. Възможно ли е по проект, който включва компонент 1 и 2, дейността за представяне на клъстера и привличане на нови членове, организирана от клъстера, да започне и приключи в средата на продължителността на компонент 1? Т.Е възможно ли е проектът да започне с компонент 1 и напр. на 8мия месец от изпълнението на компонент 1 да започне изпълнението на компонент 2, което да приключи в рамките на изискуемите 4 месеца за компонент 2?  Поздрави,   

Ангелина Добрева

11.08.2010 г.

ОТГОВОР №: 6

1. Възприетата в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура концепция за клъстер е следната: „специфични мрежи от взаимосвързани предприятия, специализирани доставчици на стоки и услуги и свързаните с тях научни институции, обучаващи организации, местни власти, не-правителствени организации и други структури, които работят съвместно на основата на публично-частно партньорство за постигане на общи цели.

Поради това следва да имате предвид, че „сдружение/браншова асоциация, имаща многобройни членове – юридически лица, регистрирани по ТЗ” въпреки наличието на членове, не отговаря на концепцията за клъстер и съответно не следва да бъде допустимо участието само на едно подобно юридическо лице, независимо от броя членове, с които разполага.
2. Насоките за кандидатстване по настоящата процедура не поставят изисквания по отношение на начина на изпълнение на предвидените дейности в рамките на индивидуален проект, като проектите по Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности за привличане на нови членове в клъстера” ще се считат за „проекти с кратък период на действие и бърз резултат”, в случай че същите бъдат изпълнени в срок до 4 месеца от сключване на договора/договорите с изпълнителя/изпълнителите на предвидените дейности по реда на ПМС №: 55/2007 г.
При подготовката на Вашето проектно предложение и по-специално на времевата рамка, необходима за отделните компоненти по процедурата, както и дейностите, включени в рамките на тези компоненти, кандидатите следва така да планират изпълнението на съответните дейности по проекта, че същите да отговорят на заложените цели и очакваните резултати, като се съобразят с посочените в Насоките за кандидатстване изисквания за максимална продлъжителност на всеки проект не повече от 24 месеца.

ВЪПРОС №: 7

Уважаеми Г-не/Г-жо,

Във връзка с горната процедура, бихме искали да зададем следния въпрос:

Допустимо ли е да кандидатства по настоящата процедура кандидат, който е дружество по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чийто един от членовете е Юридическо лице (ЮЛ) с представител, който е Член на Управителния съвет на това дружество-кандитат, като същото ЮЛ-член е и член на друго дружество по ЗЮЛНЦ, като съответно представителят му е Член на Управителния съвет и на това дружество. Налице ли е конфликт на интереси или друго основание за недопустимост ако и двете дружества по ЗЮЛНЦ (имащи за член едно и също ЮЛ с представител, който е Член на Управителния съвет и на двете дружества) кандидатстват за финансиране по настоящата схема по едно и също време и за еднакви компоненти – Компонент 1 и Компонент 2, но със самостоятелни различни проекти?

Разчитам на Вашите отговори.

Благодаря Ви предварително.

С уважение,

Валерия Стоичкова

е-mail: valeria_stoichkova@abv.bg
23.08.2010.

ОТГОВОР №: 7

Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” не поставят изисквания и/или ограничения по отношение на участието на юридически лица с нестопанска цел с проектни предложения по процедурата, имащи „ един и същ представител – член на управителния съвет на други ЮЛНЦ”, като наличието на свързаност да бъде декларирано по надлежния ред и посредством съответните документи на етап кандидатстване.

Следва да имате предвид, че кандидатите, които представляват дружества по смисъла на ЗЮЛНЦ, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, ако са обект на конфликт на интереси с Управляващия и/или Договарящия орган по смисъла на чл. 52 от Регламент ( EO, Евротом) № 1605 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, обстоятелство посочено в т.2.1.3. на Общите критерии за недопустимост на кандидатите в буква 3). Кандидатите са длъжни да декларират, че не попадат в тази категория, като попълнят декларация по чл. 7, ал. 7, т. 1 от ПМС № 121/31.07 г – приложение Г към Насоките за кандидатстване.

ВЪПРОС №: 8


Добър ден,
ние сме НПО "Не спирай". Основната цел на нашата организация е пълноценното използване на ресурси. Проявяваме интерес към

ОП "Развитие на конкуртенстноспособността на българската икономика" 2007-2013,

Приоритетна ос 2,

Област на въздействие 2.4,

Операция 2.4.1 "Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите"
Бихме желали да получим информация за планираните информационни дни.

Благодаря предварително.

Поздрави,

Яна Руменова

е-mail: iana@nespirai.net
24.08.2010.

ОТГОВОР №: 8

Графикът за провеждане на информационните дни по настоящата процедура ще бъде публикуван на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg и на интернет страницата на Междинното звено –www.ibsme.org. Своевременно следва да следите за публикуване на конкретните дати.


/ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ПУБЛИКУВАНИ НА 09.09.2010 г./
ВЪПРОС №: 9

Моля за разяснение на следния текст от насоките за кандидатстване, страница 17, по схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”:


"За да бъдат допустими за финансиране по Компонент 1 и Компонент 2 от настоящата
процедура, кандидатите следва да бъдат обединения - клъстери в процес на
създаване, новосъздадени или вече съществуващи клъстери, които включват минимум
7 (седем) юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите; думите: „регистрирани съгласно ТЗ и закона за кооперациите за клъстерните обединения ли се отнасят или за едноличните търговци? И за да бъде конкретен въпроса ми: по компонент 1 и 2 могат ли да кандидатстват клъстерни обединения, регистрирани под формата на юридически лица с нестопанска цел, в които да участват НПО, университети, общини, търговци и други, изброени в т.2.1.3.

Клъстер, регистриран като НПО, съставен от 20 члена по т.2.1.3. може ли да кандидатства и по компонент 1 и 2? Могат ли да се комбинират дейности и по трите компонента? Този текст в насоките е абсолютно неясен и двусмислен. Моля, публикувайте корекции или разяснения.


Ели Кръстева, Варна
eli.krasteva@gmail.com

31.08.2010.


Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница