Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 кv „енос” от линеен ножов разединител 110 кv на пс „димитър димитров” до линеен ножов разединител 110 кv в пс „хиподрума”страница1/23
Дата01.06.2018
Размер4.18 Mb.
#69973
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


ПОДМЯНА НА МАСЛОНАПЪЛНЕНА КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ 110 КV „ЕНОС” ОТ ЛИНЕЕН НОЖОВ РАЗЕДИНИТЕЛ 110 КV НА ПС „ДИМИТЪР ДИМИТРОВ” ДО ЛИНЕЕН НОЖОВ РАЗЕДИНИТЕЛ 110 КV В ПС „ХИПОДРУМА”


РЕФ. № РРС 16-107

гр. София, 2016 год.Съдържание


 1. Описание на предмета на поръчката
 1. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката
 1. Указания за провеждане на процедурата и за изготвяне на документите за участие
 1. Образци на документи от офертата
 1. Техническо предложение
 1. Ценово предложение
 1. Проект на договор
 1. Образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договора
 1. Методика за оценка


I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
„ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда публично състезание за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPС 16-107 и предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 кV „Енос” от линеен ножов разединител 110 кV на ПС „Димитър Димитров” до линеен ножов разединител 110 кV в ПС „Хиподрума”, елемент от критичната инфраструктура на разпределителна мрежа 110 kV на град София.
Поръчката не е разделена на обособени позиции.
Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности:

  1. Доставка на материали, апаратура, оборудване и съоръжения:

1.1. Доставка от Изпълнителя на:

  1. сух алуминиев кабел 110 кV, кабелна арматура (глави и муфи) и скоби за закрепването на кабела;

  2. цифрови мултифункционални защити (основна и резервна за кабелен извод 110 кV) за двата енергийни обекта и локален контролер за дистанционно управление на съоръженията на поле 110 кV „Енос“ в ПС „Хиподрума“;

  3. оптичен кабел и апаратура за подсигуряване обмена на информация между двата комплекта на надлъжно диференциална цифрова защита между ПС “Димитър Димитров” и ПС „Хиподрума“;

  4. вентилни отводи 110 кV и сухи проходни изолатори 110 кV;

  5. кабели за вторична комутация;

  6. резервни части, помощни съоръжения и материали, съгласно утвърдения работен проект за изпълнение на поръчката.

1.2. Доставка от Изпълнителя на строителни материали за частична реконструкция на колектор на силов кабел 110 кV;

1.3. Провеждане на контрол от Възложителя при влагане от Изпълнителя на оборудването, необходимо за изпълнението на поръчката.
 1. Строително-монтажни работи за изграждане на нова КЕЛ 110 кV и реконструкция на засегнатите енергийни обекти:

  1. Откриване на работна площадка;

  2. Източване на кабелно масло и демонтаж на уредбата за захранването на съществуваща маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Енос“ с масло по трасето на линията;

  3. Демонтаж на съществуващ маслонапълнен кабел 110 кV между ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Хиподрума“;

  4. Цялостен ремонт на съществуващото кабелно трасе между ПС “Димитър Димитров” и ПС „Хиподрума“;

  5. Полагане на нов сух силов кабел 110 кV между ПС “Димитър Димитров” и ПС „Хиподрума“ по кабелно трасе съгласно утвърдения проект;

  6. Подмяна (демонтаж на стари (за ПС „Димитър Димитров“) и монтаж на нови) на вентилни отводи 110 кV на поле „Енос“ 110 кV в ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Хиподрума“;

  7. Подмяна на маслонапълнени проходни изолатори със сухи проходни изолатори 110 кV на поле „Енос“ 110 кV между първи и втори етаж в ПС „Хиподрума“;

  8. Снемане на технически характеристики на новоположен сух силов кабел 110 кV и арматура между ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Хиподрума“, съгласно изискванията на НУЕУЕЛ;

  9. Демонтаж на съществуващи електромеханични РЗ в релейна/командна зала на ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Хиподрума“;

  10. Монтаж на нови цифрови защити (основна и резервна за кабелен извод 110 кV) за двата енергийни обекта и локален контролер за дистанционно управление на съоръженията на поле 110 кV „Енос“ в ПС „Хиподрума“ в релейна/командна зала, както и актуализиране на общостанционната сигнализация и адаптиране на новоизпълнените вериги (токови, напреженови, оперативни, вериги за телемеханика и др.), съгласно утвърдения работен проект;

  11. Снемане на технически характеристики, настройка (съгласно заповед за настройки, одобрена на ЦДУ (централна релейна служба) към „ЕСО“ ЕАД) и функционални проби на новомонтираните ЦЗ в ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Хиподрума“;

  12. Полагане на нова оптична кабелна линия между ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Хиподрума“, както и на територията на двата енергийни обекта;

  13. Монтаж на спомагателна апаратура в двата енергийни обекта за осъществяване на връзка между оптичен кабел и портове на НДЗ;

  14. Снемане и изпитание на технически характеристики на оптичен кабел (затихване, отразена вълна и др.), гарантиращи нормалната му експлоатация;

  15. Комутиране на оптична кабелна линия към двата комплекта на НДЗ в ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Хиподрума“;

  16. Пусково - наладъчни дейности за пренос на информация между релейните комплекти на НДЗ в двата енергийни обекта;

  17. Извозване и предаване на всички отпадъчни материали след реконструкцията в склад на Възложителя или изкупуването им от работни площадки от оторизирана фирма;

  18. Съставяне и подписване на всички необходими актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

  19. Провеждане на 72 часови проби под товар и въвеждане на новоизградената суха КЕЛ 110 кV „Енос” и свързаните с нормалната ú експлоатация апарати в работен режим, включително и всички вериги за управление на компановъчните елементи в схемата на ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Хиподрума“;

  20. Организиране приемането на обекта от държавна приемателна комисия за строежите, определени с Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и подписване на Протокол образец № 16;

  21. Процедиране издаването на разрешение за ползване и въвеждане на новата суха КЕЛ 110 кV „Енос“ в редовна експлоатация.
 1. Обучение на специалисти на Възложителя:

3.1. Изготвяне на програма за обучение на специалисти на Възложителя;

3.2. Обучение и сертифициране на 5 специалисти на Възложителя за експлоатация и поддържане на новомонтираното оборудване (силов кабел и арматура и др.), настройки, конфигурация и анализ на цифрови защити, контролер и др.;

 1. Изчисляване на релейни защити и издаване/одобряване на заповед за настройки от ЦДУ (централно диспечерско управление) към „ЕСО“ АД:

Изпълнителят следва да организира изчисленията и изготвянето на заповед с актуални настройки на цифровите защити, съобразно нововъведенията и утвърдения работен проект, за засегнатите съоръжения в мрежа 110 кV. Въз основа на тази заповед следва да се извърши настройката на основните и резервните релейни защити за нова КЕЛ 110 кV в двата енергийни обекта.

Изпълнителят предава на Възложителя всички необходими документации и материали, включително софтуер и инструкции за работа с новомонтираните съоръжения и ЦЗ, контролер (на български език).

Софтуерът за всички апарати и системи да бъде стандартен, последна версия и да е на български език в потребителската си част с всички необходими лицензионни удостоверения.


 1. Изготвяне на програма и линеен график за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят изготвя програма и линеен график за изпълнение на поръчката. Програмата се изготвя съвместно с представители на Възложителя и се съгласува от ТДУ „Запад“ към „ЕСО“ ЕАД и СДЗ „София“ към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Програмата и линейният график следва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в Техническите изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката от настоящата документация за участие.


 1. Извършване на геодезическо заснемане на положените кабели:

Изпълнителят извършва геодезическо заснемане на новоположената КЕЛ 110 кV и оптичен кабел по трасе от ПС „Димитър Димитров“ до ПС „Хиподрума“ при спазване на изискванията, посочени в Техническите изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката от настоящата документация за участие.


 1. Изготвяне на екзекутивна документация на работния проект:

Изпълнителят изготвя екзекутивна документация на работния проект, съгласува я по реда, посочен в чл. 175, ал.2 от ЗУТ, след което я предава на възложителя със съдържание и в обем, съгласно изискванията на възложителя от настоящата документация за участие.


 1. Процедиране издаването на разрешение за ползване.

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши по утвърден работен проект и издадено разрешение за строеж. Работният проект и разрешението за строеж ще бъдат предоставени на Изпълнителя.

Материалите, съоръженията, техниката и оборудването, необходими за извършване на подмяната на КЕЛ 110 kV и съответните частични реконструкции на двете подстанции са задължение за доставка от избрания за изпълнител участник.
Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на ЗОП, настоящата документация за участие, включително и на критериите за подбор посочени от възложителя в обявлението и настоящата документация.
Разглеждането и оценката на офертите, класирането на участниците и определянето на Изпълнител се извършва по реда на ЗОП, ППЗОП и настоящата документация.
Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”. На първо място се класира участникът получил най-висока комплекна оценка (най-много точки), съгласно Методиката от настоящата документация за участие.

Срокът на договора е 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на сключването му. Подписването на Акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и провеждането на 72 часови проби под товар и въвеждане на новоизградената суха КЕЛ 110 кV „Енос” и свързаните с нормалната ú експлоатация апарати и съоръжения в работен режим, включително и всички вериги за управление на компановъчните елементи в схемата на ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Хиподрума“, средва да са успешно приключили в срок до 30.11.2017 г.

За възлагане изпълнението на предмета на поръчката Възложителят съставя документ/и за възлагане, съдържащ/и информация за: номера на документа за възлагане и датата на възлагане, видовете работи/доставки и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единични цени от договора и друга информация, необходима за изпълнение на видовете дейности. Документът за възлагане се подписва от Възложителя и Изпълнителя. Приемането на извършените работи по документ за възлагане се удостоверява с приемо предавателен протокол, подписан от страните по договора, по ред и начин, описани в договора.

Плащането ще се извършва по ред, начин и условия, описани в договора.

Всички допълнителни работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с Възложителя.

Всеки участник следва да извърши оглед на обектите, включени в предмета на поръчката. Огледи е възможно да бъдат извършвани всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа от деня на публикуването на процедурата в Профила на купувача до деня, предхождащ крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявлението. Преди извършване на огледа участникът следва да попълни и подпише представената му от лицето за контакт, определено от Възложителя за оглед на обекта, декларация за конфиденциалност.


Лице за контакт за оглед на обекта, определено от Възложителя: Красимир Димитров – тел. 0889716914.
Участниците следва да съгласуват с посоченото лице датата за извършване оглед на обекта поне три работни дни предварително. Оглед се извършва след представяне от страна на участника на лицето за контакт на следните документи:

 • Документ за самоличност;

 • Попълнена и подписана от участника декларация за конфиденциалност.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в раздел ІІ от настоящата документация.
II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (приложение към договора)
Захранването на град София с електрическа енергия се осигурява от няколко системни подстанции, собственост на ЕСО и други институции, свързани в пръстен 110 кV и са част от критичната инфраструктура на разпределителната ѝ мрежа 110 кV. Оформени са четири основни диагонала и няколко периферни връзки, които захранват всички разпределителни подстанции 110/Ср.Н. в Столицата. Всички кабели 110 кV, включени в засегната критична инфраструктура, са с хартиено-маслена изолация с кабелно масло под налягане. Остарялата технология, настъпилите във времето аварийни събития и необходимостта от поддържане на високи нива на налягане, произтичащи от различната денивелация на терена са предпоставки за зачестили малки и по-големи течове, водещи до изключване и извеждане от експлоатация на отделни КЕЛ 110 кV. През периода на дългогодишната експлоатация, следствие стареенето на изолацията, динамичното и термично действие на токове на к.с. и механични повреди от строителни и разкопни дейности са налични частично протриване на мантията на кабелите и множество течове на кабелно масло. В процесът на експлоатация са направени допълнителни операционни муфи, следствие на възникнали аварии. Към настоящия момент не е налично производство на подобни маслонапълнени кабели и необходимата за поддръжка кабелна арматура. Поради трудното откриване на мястото на теч на кабелно масло (чрез разкопаване на отделни участъци и оглед) и изискващото се технологично време за възстановяване на изолацията интервалите на изключване на засегнатите КЕЛ е значително, поради което се намалява степента на сигурност на захранване на основни енергийни източници. В допълнение следствие изграждане на допълнителни напречни връзки между отделните диагонали е необходимо да бъде повишена пределно пропускателна мощност на определени КЕЛ 110 кV. Всичко това налага поетапна подмяна на съществуващите маслонапълнени кабели със сухи (XLPE), съобразно експлоатационни характеристики и остатъчния технически ресурс.
Използвани съкращения:

 • ПС - Подстанция;

 • ЛНР - Линеен ножов разединител;

 • ШНР - Шинен ножов разединител;

 • ТТ - Токов измервателен трансформатор;

 • НТ - Напреженов измервателен трансформатор;

 • КЕЛ – Кабелна електропроводна линия;

 • ОРУ – Открита разпределителна уредба;

 • ЗРУ – Закрита разпределителна уредба;

 • ВН - Високо напрежение;

 • РЗРелейна защита;

 • НДЗ – Надлъжно-диференциална защита;

 • МТЗ - Максимално токова защита;

 • ЗЗ - Земна защита;

 • АСДУ Автоматизирана система за диспечерско управление;

 • к.с. – Късо съединение;

 • ЗОП – Закон за обществени поръчки;

 • ЗУТ – Закон за устройство на територията;

 • ПБЗРЕУЕТЦЕМ - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

 • НУЕУЕЛ Наредба 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

 • ЦДУ Централно диспечерско управление“;

 • ЕСО Енергиен системен оператор;

 • ДУМ Дирекция „Управление на мрежата“;

 • ДНСК - Дирекция за национален строителен контрол.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
А) ПС „Димитър Димитров“:

ПС “Димитър Димитров” работи с три нива на напрежение 110/20/10 kV. ОРУ 110 kV е изпълнена по пълна мостова схема със силови прекъсвачи към силови трансформатори и линейни присъединения. С еднократно свързване на присъединенията към единична секционирана шинна система, присъединена към разпределителна мрежа 110 kV посредством две въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) 110 kV “Градоман” от шините на ПС „Банкя“, “Суходол” от шините на ПС „Модерно предградие“ и маслонапълнена КЕЛ 110 kV “Енос” от шините на ПС „Хиподрума“. Силовите прекъсвачи са маломаслени с трифазно пружинно задвижване. Разединителите са двуколонкови с въртящи се ножове в хоризонталната равнина и трифазно електродвигателно задвижване. Измервателните трансформатори за ток и напрежение са еднофазни, маслени и подпорни. Шинната сиситема е изпълнена чрез снопови стоманено–алуминиеви проводници тип АСО – 400.

В ПС “Димитър Димитров” са монтирани три трифазни силови трансформатори с номинална мощност 40 MVA, с регулиране на напрежението под товар 110/20/10 kV и един трифазен силов трансформатор с номинална мощност 31,5 MVA, с регулиране на напрежението под товар 110/20 kV.

Към настоящият момент защитата на маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Енос“ е организирана от електромеханични релейни защити.

Електрическа схема на ПС „Димитър Димитров“ е представена в Приложение 1 към техническото задание.
Б) ПС „Хиподрума“:

Подстанция “Хиподрума” е въведена в редовна експлоатация от 1988 г. Според своето предназначение същата е разпределителна и захранва голям район с напрежение 10 kV.

ЗРУ 110 kV е изпълнена по непълна “Н” схема, с прекъсвачи към силовите трансформатори и поле „Гешов“ (въведен след реконструкция през 2013 година), с еднократно свързване на присъединенията към единична секционирана шинна система, захранвана от три КЕЛ 110 kV „Енос” – от ПС „Димитър Димитров”, „Дойран” – от ПС „Красно село” и „Гешов” – от ПС „Средец”. Силовите прекъсвачи в класическата част са маломаслени с трифазно пружинно задвижване. Разединителите са двуколонкови с въртящи се ножове в хоризонталната равнина и трифазно електродвигателно задвижване. Измервателните трансформатори са еднофазни, маслени и подпорни. Шинната система е изпълнена чрез снопови стоманено-алуминиеви проводници тип АСО-400. Поле „Гешов“ е изпълнено с елегазов КРУ модул. Комуникацията между съществуващото RTU и цифровите устройства (контролер и релейни защити) на поле 110 kV (Гешов) се осъществява посредством комуникационни протоколи БДС EN 60870-5-103 или еквивалентно/и, MODBUS RTU или еквивалентно/и или MODBUS TCP/IP или еквивалентно/и.

В подстанция “Хиподрума” са монтирани два трифазни тринамотъчни силови трансформатори с номинална мощност 40 MVA, с регулиране на напрежението под товар 110/10/10 kV.

Към настоящият момент защитата на маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Енос“ е организирана от електромеханични релейни защити.

Електрическа схема на ПС „Хиподрума“ е представена в Приложение 2 към техническото задание.


В) КЕЛ 110 кV „Енос“:

Маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Енос“ осъществява електрическа връзка между шини 110 kV на ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Хиподрума“ и е съставна част от електрически диагонали 110 kV – ПС „София юг“ - ПС „Модерно предградие“, и ПС „София юг“ - ТЕЦ „Република“ (Приложение 3 - Принципна схема Мрежа 110 кV) както следва:
 • Диагонал ПС „София юг“ - ПС „Модерно предградие“:

 1. Паралелен ВЕЛ 110 кV „Боерица/Камен дел” (между ПС „София юг“и ПС „Красно село“ с глухо отклонение на ВЕЛ 110 кV „Боерица“ към ПС „Бояна“);

 2. КЕЛ 110 кV „Дойран“ (между ПС „Красно село“ и ПС „Хиподрума“);

 3. КЕЛ 110 кV „Енос“ (между ПС „Хиподрума“ и ПС „Димитър Димитров“);

 4. ВЕЛ 110 кV „Суходол“ (между ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Модерно предградие“).
 • Диагонал ПС „София юг“ - ТЕЦ „Република“:

 1. Паралелен ВЕЛ 110 кV „Боерица/Камен дел” (между ПС „София юг“и ПС „Красно село“ с глухо отклонение на ВЕЛ 110 кV „Боерица“ към ПС „Бояна“);

 2. КЕЛ 110 кV „Дойран“ (между ПС „Красно село“ и ПС „Хиподрума“);

 3. КЕЛ 110 кV „Енос“ (между ПС „Хиподрума“ и ПС „Димитър Димитров“);

 4. ВЕЛ 110 кV „Градоман“ (между ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Банкя“);

 5. ВЕЛ 110 кV „Мало Бучино“ (между ПС „Банкя“ и ТЕЦ „Република“).

Репер на диагоналите при нормална експлоатационна схема е в ПС „Хиподрума“ (изключен МП 110 kV в поле „Секциониране“).


Маслонапълнена КЕЛ 110 kV „Енос” е с обща дължина около 3800 метра. Кабелът е произведен от фирма "Котино –каро“ Германия, тип NOHKzY-K, сечение 500 mm2 Cu и е въведен в редовна експлоатация през 1988 година. Същият е с хартиено-маслена изолация с кабелно масло под налягане.

Трасето като процентно съотношение непроходим/проходим колектор/тръби е както следва: • в проходим колектор – 10 %;

 • в непроходим колектор – 80 %

 • в тръбна мрежа – 10 %.

Топологията на съществуващото кабелното трасе в посока от ПС „Димитър Димитров“ към ПС „Хиподрума“ е както следва (Приложение 4): 1. На територията на ОРУ 110 кV на ПС „Димитър Димитров“ КЕЛ „Енос“ - в непроходим кабелен канал – 84 метра;

 2. Извън територията на ОРУ 110 кV на ПС „Димитър Димитров“ през двор с жилищни сгради - в непроходим кабелен канал – 77 метра;

 3. Продължава в непроходим кабелен канал от дясната страна на ул. „Орчо Войвода“ – 105 метра;

 4. Пресича ул. „Орчо Войвода“ в желязна тръба – 10 метра;

 5. Влиза в проходим колектор пресичайки бул. „Овча купел“ – 30 метра;

 6. Върви по бул. „Овча купел“ в десния тротоар в проходим колектор– 313 метра;

 7. Продължава по бул. „Овча купел“ в желязна тръба, пресичайки ул. „Житница“ – 8 метра;

 8. Влиза в непроходим кабелен канал в лявата страна на ул. „Житница“ – 292 метра;

 9. Пресича улица, перпендикулярна на ул. „Житница“ в желязна тръба – 13 метра;

 10. Влиза в шахта по ул. „Житница“ в тревната площ – 3 метра;

 11. Пресича река „Владайска“ в метална тръба – 30 метра;

 12. Продължава в непроходим кабелен канал по ул. „Житница“ – 67 метра;

 13. Пресича улица, перпендикулярна на ул. „Житница“ в желязна тръба – 8 метра;

 14. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Житница“ – 138 метра;

 15. Влиза в желязна тръба по ул. „Житница“ – 76 метра;

 16. Влиза в шахта по ул. „Житница“ – 3 метра;

 17. Влиза в желязна тръба по ул. „Житница“, пресичайки ул. „Костенец“ – 23 метра

 18. Влиза в шахта по ул. „Житница“ – 3 метра;

 19. Влиза в желязна тръба по ул. „Житница“ – 19 метра;

 20. Влиза в шахта по ул. „Житница“ – 3 метра;

 21. Влиза в желязна тръба по ул. „Житница“ – 29 метра;

 22. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Житница“ – 54 метра;

 23. Влиза в желязна тръба по ул. „Житница“ – 9 метра;

 24. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Житница“ – 36 метра;

 25. Влиза в желязна тръба по ул. „Житница“, пресичайки ул. „Хайдушка поляна“ – 9 метра;

 26. Завива на ляво по ул. „Хайдушка поляна“ и върви по десния тротоар в желязна тръба и шахти (4 броя) - 138 метра;

 27. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Хайдушка поляна“ – 29 метра;

 28. Влиза в желязна тръба по ул. „Хайдушка поляна“ – 10 метра;

 29. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Хайдушка поляна“ – 24 метра;

 30. Влиза в желязна тръба по ул. „Хайдушка поляна“, пресичайки ул. „Хризантема“ – 9 метра;

 31. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Хайдушка поляна“ – 63 метра;

 32. Влиза в желязна тръба по ул. „Хайдушка поляна“– 15 метра;

 33. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Хайдушка поляна“ – 3 метра;

 34. Влиза в спирателна камера на ъгъла на ул. „Хайдушка поляна“ и ул. „Балчик“ – 8 метра;

 35. Излиза в непроходим кабелен канал и завива на дясно по ул. „Балчик“ от дясната страна – 28 метра;

 36. Влиза в желязна тръба по ул. „Балчик“ – 12 метра;

 37. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Балчик“ – 12 метра;

 38. Влиза в желязна тръба по ул. „Балчик“, пресичайки ул. „Баба Илиица“ – 18 метра;

 39. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Балчик“ – 60 метра;

 40. Влиза в желязна тръба по ул. „Балчик“, пресичайки ул. „д-р Петър Вичев“ – 16 метра;

 41. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Балчик“ – 58 метра;

 42. Влиза в желязна тръба по ул. „Балчик“, пресичайки ул. „Балканджи Йово“ – 10 метра;

 43. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Балчик“ – 72 метра;

 44. Влиза в желязна тръба по ул. „Балчик“, пресичайки бул. „Цар Борис III“ и трамвайната линия и продължава по ул. „Лерин“ – 35 метра;

 45. Влиза в шахта по ул. „Лерин“ – 1 метра;

 46. Влиза в желязна тръба, пресичайки диагонално локалното на бул. „Цар Борис III“ и ул. „Лерин“– 6 метра;

 47. Продължава в желязна тръба от ляво по ул. „Лерин“ – 7 метра;

 48. Влиза в шахта по ул. „Лерин“ -3 метра;

 49. Влиза в желязна тръба по ул. „Лерин“– 22 метра;

 50. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Лерин“ – 84 метра;

 51. Завива на ляво по ул. „Кюстендил“ в тревната площ от лявата страна – 81 метра;

 52. Влиза в желязна тръба по ул. „Кюстендил“, пресичайки ул. „Кратово“ – 30 метра;

 53. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Кюстендил“ – 21 метра;

 54. Влиза в желязна тръба по ул. „Кюстендил“ – 25 метра;

 55. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Кюстендил“ – 36 метра;

 56. Влиза в желязна тръба по ул. „Кюстендил“, пресичайки ул. „Нишава“ – 27 метра;

 57. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Кюстендил“ – 51 метра;

 58. Влиза в желязна тръба по ул. „Кюстендил“ – 9 метра;

 59. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Кюстендил“ – 57 метра;

 60. Влиза в желязна тръба по ул. „Кюстендил“ – 9 метра;

 61. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Кюстендил“ – 95 метра;

 62. Влиза в желязна тръба по ул. „Кюстендил“, пресичайки ул. „Видлич“ – 17 метра;

 63. Завива на ляво от ул. „Кюстендил“ в непроходим кабелен канал пред блок 146 – 61 метра;

 64. Завива на дясно по ул. Добри Христов“ в дясната страна в непроходим кабелен канал – 118 метра;

 65. Влиза в желязна тръба и пресича първо отклонение на островчето по ул. „Добри Христов“ – 7 метра;

 66. Влиза в непроходим кабелен канал под островче на ъгъла ул. „Добри Христов“ и ул. „Кюстендил“ – 12 метра;

 67. Влиза в желязна тръба и пресича второто отклонение на островчето по ул. „Добри Христов“ – 8 метра;

 68. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Кюстендил“ от ляво в тревна площ – 217 метра;

 69. Влиза в желязна тръба по ул. „Кюстендил“, пресичайки ул. „Булаир“ – 7 метра;

 70. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Кюстендил“ – 70 метра;

 71. Влиза в желязна тръба по ул. „Кюстендил“, пресичайки ул.“ Отечество“ – 17 метра;

 72. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Кюстендил“, пресичайки двора на храм „Свето Успение Пресветая Богородица“ – 50 метра;

 73. Влиза в непроходим кабелен канал по ул. „Кюстендил“ в тревна площ – 149 метра;

 74. Завива на дясно в желязна тръба и пресича ул. „Кюстендил“ – 20 метра;

 75. Влиза в проходим кабелен колектор, пресичайки бул. „България“ – 46 метра;

 76. Влиза в желязна тръба по бул. „България“ в тревната площ – 39 метра;

 77. Влиза в шахта по бул. „България“ в тревната площ – 3 метра;

 78. Влиза в желязна тръба по бул. „България“ в тревната площ – 39 метра;

 79. Влиза в проходим колектор и прави десен завой по бул. „Петко Ю. Тодоров“ – 158 метра;

 80. Прави десен завой в проходимия колектор по бул. „Петко Ю. Тодоров“, влизайки в двора на ПС „Хиподрума“ – 64 метра;

 81. Излиза през отвор и влиза в подвала на ПС „Хиподрума“ – 25 метра.


ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница