Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”Дата17.12.2017
Размер57.99 Kb.
#36888

Ос 1

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”

Инвестиционен приоритет

1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила

3: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежтаСпецифична цел

1.1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.

1.2: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст между 30 и 54 г. вкл.

1.3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст

3.1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието

3.3: Увеличаване броя на включените в обучение, в заетост или в самостоятелна заетост безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование


Наименование на мярката

АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ 1

/Активиране на неактивни лица/

Цели и обхват на мярката

Целите на мярката са насочени към придобиване на нови умения и квалификация за безработни и неактивни хора и активирането им за включване на пазара на труда, чрез предоставянето на персонализирани услуги на всички неактивни и безработни лица, съобразени с техните индивидуални нужди.

Дейностите в обхвата на мярката са насочени към осигуряване на достъпност и пригодност на целевите групи към специфичните особености на трудовия пазар и са ориентирани към потребностите и нуждите на работодателите.

Съчетаването на индивидуален подход и повишаване на професионалната квалификация и компетентностите ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността на безработните на пазара на труда и в резултат, за намаляване на нивото на безработица

За икономически неактивните младежи, които са извън образование и обучение ще бъдат дейностите по тяхното активиране, които ще се реализират от АЗ или местни организации или чрез партньорство с НПО, общините, частни трудови посредници и предприятия, които осигуряват временна работа и други.

На вече регистрираните като безработни ще бъдат предоставяни посреднически услуги, мотивационно и психологическо подпомагане, както и включване в обучение, работа, в зависимост от конкретните им потребности. За целта на безработните ще бъде съставен индивидуален план за действие, съобразен с техните характеристики и потребности.

Дейностите за обучение и осигуряване на заетост могат да бъдат съчетани с услуги за професионално ориентиране и консултиране.

Предоставянето на съобразено с нуждите на работодателите професионално обучение е друга важна група от дейности. Ще бъдат предоставяни и обучения за придобиване на ключови компетентности.


Допустими получатели

Целеви групиДопустими получатели

 • Неправителствени организации;

 • Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;

 • Образователни и обучителни институции и организации (училища, ЦПО);

 • доставчици на социални услуги; работодатели; общините;

 • центрове за информация и професионално ориентиране.

Целеви групи: • Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица и/или

 • търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда и/или

 • трайно безработни лица в т.ч. икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г. вкл. и/или

 • търсещи работа безработни младежи на възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна или по-ниска образователна степен и/или

 • търсещи работа безработни младежи от 15 до 29 г. вкл. със завършено средно или висше образование и лица над 54 г. вкл.
Допустими дейности и разходи

Примерни допустими дейности по проект:

 • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

 • Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа и др.

 • Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права на лицата, вкл. полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания;

 • Предоставяне на мотивационно обучение за активно търсене на работа;

 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова; Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;

 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

 • Осигуряване на заетост на лицата след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение за период до 12 месеца;

 • Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на заетите лица;

 • Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.


Допустими разходи.

Допустимите разходи трябва да отговарят на изискванията на Регламенти 1303/2013 и 1304/2013, глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС №119/20.05.2014, както и приложимото законодателство.

Примерни разходи

А. Преки разходи


 1. Разходи за трудови и други възнаграждения, и др. доходи на физически лица

 1. Разходи за трудови и други възнаграждения, стипендии за обучаемите, възнаграждения за стажуване и др. доходи на физически лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;

 2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата;

 1. Разходи за материали, консумативи и др. материални запаси, свързани с дейностите по проекта

 2. Разходи за външни услуги

 1. Разходи за застраховки;

 2. Разходи за наем на: зали, оборудване и други /когато е приложимо/;

 3. Режийни разходи /телефон, електричество, вода и т.н./

 4. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност;

 5. Други разходи за услуги, произтичащи от договори за изработка/ услуга. /Когато е приложимо - Тук следва да бъдат заложени и разходи за превоз на пътници в реален размер, в случай, че такива не са предвидени в бюджетни пера, но не повече от 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.

Б. Непреки разходи

Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, вкл. невъзстановим ДДС.Финансови параметри на проектите

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 леваРазмер на финансовата помощ

100 % - Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.

Критерии за оценка и тяхната тежест
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница