Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в мтитс чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услугистраница1/17
Дата26.10.2018
Размер0.89 Mb.
#99340
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услугиПроект по ОПАК – К 10-31-2, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ОДОБРЯВАМ:

ИВАН МАРКОВ

Главен секретар на

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

(Упълномощен със Заповед № РД-08-117/02 март 2010 г. )

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги”

2011 г.


Изготвили:

1. Цветелина Хантова – началник на отдел „Обществени поръчки” в дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността”

2. Райна Иванова – държавен експерт в дирекция „Финанси,

3. Женета Рогова – началник на отдел „Правна дейност в транспорта, съобщенията и електронното управление”, дирекция „Правна”

4. Георги Вълчев Георгиев – главен експерт в отдел „Електронно правителство и електронни административни услуги”, дирекция „Електронно управление”

5. Маргарита Николова - началник на отдел „Проекти в ИКТ”, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

6. Невяна Григорова - главен експерт в отдел „Електронно правителство и електронни административни услуги”, дирекция „Електронно управление”,
СЪДЪРЖАНИЕ


8

Решение за откриване на процедурата 9

Обявление за обществената поръчка 10

Раздел І. Обща информация за обществената поръчка 11

Раздел ІІ. Описание на поръчката 13

Раздел ІІІ. Технически изисквания 19

І. Технически изисквания към софтуерните доставки (ГИС-платформа) 19

1. Базов ГИС сървърен софтуер 19

2. Базов ГИС настолен софтуер за редакция на данни 20

3. Система за управление на базите данни (СУБД) 21

4. Изисквания към гаранционната поддръжка 21

ІІ. Технически изисквания към разработваните софтуерни приложения и услуги 22

1. Архитектура 22

2. Общосистемни изисквания 22

3. Изисквания към потребителския интерфейс 23

4. Изисквания към сигурността 23

ІІІ. Технически изисквания към ГИС софтуерното приложение за валидиране на метаданни за пространствени данни в държавната администрация 24

1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ 24

2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ДАННИ И УСЛУГИ 25

3. КЛЮЧОВА ДУМА 27

4. ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ 27

5. ВРЕМЕВА РЕФЕРЕНЦИЯ 27

6. КАЧЕСТВО И ВАЛИДНОСТ 27

7. СЪОТВЕТСТВИЕ 28

8. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА И ИЗПОЛЗВАНЕТО 28

9. ОРГАНИЗАЦИИ, ОТГОВОРНИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА МАСИВИ ОТ ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ И УСЛУГИ 29

10. МЕТАДАННИ ЗА МЕТАДАННИТЕ 30

ІV. Технически изисквания към ГИС софтуерното приложение за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на мрежовите услуги, метаданни и пространствени бази данни 30

V. Технически изисквания към мрежовите услуги в приложна област ж. п. транспорт 32

1. Услуги за намиране на пространствени данни за железопътната инфраструктура, позволяваща търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни 32

2. Услуги за разглеждане на пространствени данни за железопътната инфраструктура. 33

3. Услуги за изтегляне на пространствени данни за ж.п. инфраструктурата 35

4. Внедряване. 35

VІ. Изисквания към методиката за изпълнение на обществената поръчка 35

Раздел ІV. Указания за подготовката и представянето на офертата 36

І. Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертата 36

ІI. Начини и срокове за представяне на офертата 37

ІII. Изисквания при изготвяне на офертата 39

Раздел V. Условия за участие в процедурата 40

І. Участници в процедурата 40

ІІ. Подизпълнители 40

ІІІ. Условия за недопускане (формални изисквания към офертата) 41

ІV. Условия за отстраняване на участника 41

V. Условия към подизпълнителите 44

VІ. Обединение 44

Раздел VІ. Изисквания към квалификацията, техническите възможности на участника във връзка с изпълнението на поръчката. 44

Раздел VІІ. Гаранции 48

І. Гаранция за участие 48

ІІ. Гаранция за изпълнение на договора 49

Раздел VІІІ. Съдържание на офертата 50

І. Плик № 1 50

ІІ. Плик № 2 52

ІІІ. Плик № 3 53

Раздел ІХ. Ценова оферта и начин на заплащане 53

Раздел Х. Методика за оценка на офертите 54

Приложение № 1 65

Приложение № 2 67

Приложение № 3 68

Приложение № 4 69

Приложение № 5 70

Приложение № 6 71

Приложение № 7 72

Приложение № 8 74

Приложение № 9 76Уважаеми дами и господа,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги”.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията на настоящата процедура и да подготвите своята оферта за участие в процедурата, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и документацията.

Вие следва да прегледате и да се съобразите с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.30 до 17.00 ч. в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий № 9”, в срок от 36 календарни дни включително, считано от деня, следващ датата на изпращане на обявлението в „Държавен вестник”.

Датата на изпращане на обявлението е посочена в самото обявление.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа в 11.00 часа на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на офертите, в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул.”Дякон Игнатий” № 9.

Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

За информация и въпроси се обръщайте към Георги Вълчев Георгиев – главен експерт в дирекция „Електронно управление”, gvgeorgiev@mtitc.government.bg.В тази документация можете да срещнете основни понятия и съкращения, които имат следното значение:
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И

СЪКРАЩЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1.

Пространствени данни

Всички данни, които пряко или непряко указват специфично местоположение или географски район.

2.

Масив от пространствени данни

Определяем набор от пространствени данни.

3.

Метаданни

Информация, описваща масив от пространствени данни и услуги за пространствени данни, позволяваща тяхното откриване, обобщаване и използване.

4.

INSPIRE

Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност

5.

Координатни справочни системи

Системи за пространствена информация, предназначена изключително за справочни цели, представена в пространството с координати (x, y, z) и/или ширина, дължина и височина, на базата на геодезични хоризонтални и вертикални данни.


6.

Географски координатни с-ми

Хармонизирана сложна координатна система с обща начална точка и стандартизирано разположение и размер на квадрантите на координатната система.


7.

Географски наименования

Наименования на области, региони, местности, големи градове, предградия, малки градове или населени места, или географска или топографска характеристика от обществен или исторически интерес.


8.

Административни единици

Административни единици, отделени с административни граници и отграничаващи райони, върху които държавите имат и/или упражняват юридически правомощия, за целите на местното, регионалното и националното управление.


9.

Адреси

Местонахождение на имоти, обозначено чрез адресни данни, обичайно чрез наименование на улица, номер на сграда и пощенски код.


10.

Кадастрални парцели

Райони, посочени в кадастрални регистри или други равностойни документи.


11.

Транспортни мрежи

Автомобилни, железопътни, въздушни и водни транспортни мрежи и прилежаща инфраструктура. Включват връзки между различните мрежи, а също така и Трансевропейската транспортна мрежа

12.

Хидрография

Хидрографски елементи, включително морски райони и други водни маси и свързани с тях елементи, включително речни басейни и подбасейни

13.

Защитени обекти


Район, определен или управляван съгласно международно законодателство, законодателство на Общността или на държавите-членки за постигане на определени цели за опазване на такива обекти.


14.

Релеф

Цифрови релефни модели за земната, ледената и океанската повърхност. Включва земен релеф, батиметрия /измерване дълбочината на водни басейни/ и брегова линия.


15.

Земна покривка

Физическа или биологична покривка на земната повърхност, включително изкуствени повърхности, селскостопански райони, гори, (полу-) естествени райони, влажни зони, водни маси.


16.

Ортоизображение

Данни от геоизображение на земната повърхност, направено от сателит или въздушни сензори.


17.

Геология

Геология, определена според състава и структурата. Включва земен слой, воден слой и геоморфология.


18.

ETL (Extraction-Transformation-Loading)

Софтуер за извличане на данни от няколко източника, тяхното преобразуване и включване в базата данни.


19.

Мрежови услуги

От държавите- членки на ЕС се изисква да създадат и поддържат в действие мрежа от услуги за масивите от пространствени данни в електронен вид и услугите за тях, за които са били създадени метаданни в съответствие с Директива 2007/2/ЕО.20.

Географски информационни системи /ГИС/

Съвкупност от софтуер, хардуер, данни, процедури и обучени кадри за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на пространствено определени данни.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница