Подробно описание на дейностите по проектаДата25.07.2016
Размер242.87 Kb.
#6653
  1. Подробно описание на дейностите по проекта

Максимум 9 страници. За да опишете поотделно всяка дейност, трябва да структурирате описанието, както следва:

Дейност 1: /наименование на дейността/

/описание и обосновка на дейността/

/очаквани продукти/резултати от дейността/

Дейностите за осигуряване на информация и публичност също трябва да бъдат представени в отделна таблица. При наличие на партньор(и) посочете ролята на всеки един от тях за реализиране на дейностите.

Дейност 1: Управление на проекта

Описание и обосновка на дейността:

За целите на ефективното управление на операцията се предвижда сформиране на експертен екип за управление на проекта в състав: (1) ръководител на проекта, (2) експерт в областта на устройството на територията, (3) технически координатор и (4) счетоводител по проекта. Експертите се определят със Заповед на кмета и сключват граждански договори за периода на дейностите. Отговорностите и задълженията на членовете на екипа (вж. т. 3.7.3) са съобразени със спецификата на интервенцията и ще залегнат в длъжностните характеристики за съответните позиции.

Предвижда се в началото на проектните дейности да се проведе първоначална среща на екипа, на която ще бъдат обсъдени всички предстоящи дейности и графика за тяхното изпълнение. В процеса на изпълнение на проекта ще се провеждат регулярни оперативни срещи за докладване и обсъждане на напредъка на проекта, предстоящи дейности, срещнати проблеми и трудности и пр.

Очаквани резултати:

– сформиран експертен екип за управление на проекта;

– изготвени длъжностни характеристики по позиции;

– изготвени и подписани граждански договори с членовете на екипа за управление;Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по проекта

Описание и обосновка на дейността:

На настоящия етап от реализация на проекта и във връзка с неговата подготовка Община Тутракан е възложила на външни изпълнители следните поръчки:

∙ изготвяне на технически проект за консервация, реставрация и експониране на кули и крепостна стена между тях в античен кастел Трансмариска - избран изпълнител по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП (услуга < 15 000 лв.).

∙ оценка на съответствието на технически проект за консервация, реставрация и експониране на кули и крепостна стена между тях в античен кастел Трансмариска - избран изпълнител по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП (услуга < 15 000 лв.).

∙ изготвяне на технически проект за благоустрояване на архитектурен комплекс „Рибарска махала” чрез възстановяване на автентичния вид на 5 /пет/ къщи и улица / 360 ÷ 400 м/ с реконструкция на водопровод, канализация, настилка и улично осветление - избран изпълнител по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП (услуга < 50 000 лв.);

∙ оценка на съответствието на технически проект за благоустрояване на архитектурен комплекс „Рибарска махала” чрез възстановяване на автентичния вид на 5 /пет/ къщи и улица / 360 ÷ 400 м/ с реконструкция на водопровод, канализация, настилка и улично осветление - избран изпълнител по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП (услуга < 15 000 лв.)

∙ изготвяне на технически проект за разработване и изграждане на художествено – архитектурна асамблирана система „Звук и светлина” за осветление и озвучаване на сгради и паметници в гр. Тутракан - избран изпълнител по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП (услуга < 15 000 лв.).

∙ оценка на съответсвието на технически проект за разработване и изграждане на художествено – архитектурна асамблирана система „Звук и светлина” за осветление и озвучаване на сгради и паметници в гр. Тутракан - избран изпълнител по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП (услуга < 15 000 лв.).

∙ изготвяне на финансов анализ съгласно „Ръководство за анализ разходи-ползи на инвестиционните проекти” на ЕК от 16.06.2008 г. - избран изпълнител по реда на на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП (услуга < 15 000 лв.).

∙ изготвяне на формуляр за кандидатстване по настоящата процедура – избран изпълнител по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП (услуга < 15 000 лв.).

∙ изготвяне на експозиционен проект за техническо оборудване и дизайнерско обзавеждане на посетителски център и Етнографска къща „Битът на рибаря”– избран изпълнител по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП (услуга < 15 000 лв.).

За целите на фактическата реализация на проектното предложение следва да бъдат подготвени тръжни документи за избор на изпълнители за следните процедури:1/ Открит конкурс по НВМОП за строителство за следните подобекти:

Консервация, реставрация и експониране на кули и крепостна стена;

Разработване и изграждане на художествено – архитектурна асамблирана система Звук и светлина;

Реставрация на обект Рибарска махала (Възстановяване на автентичния вид на 5 /пет/ къщи от „Рибарска махала”);

СМР върху техническа инфраструктура и благоустрояване на обект "Рибарска махала".

2/ Открита процедура по ЗОП за доставка на оборудване, включваща:

Доставка на оборудване за архитектурна асамблирана система „Звук и светлина” за осветление и озвучаване на паметници на културата в гр. Тутракан;

Доставка на техническо оборудване за посетителски център и Етнографска къща „Битът на рибаря” в обект «Рибарска махала»

Доставка на художествено-дизайнерско оборудване за посетителски център и Етнографска къща „Битът на рибаря”;

Доставка на туристическо влакче.

3/ Открит конкурс по НВМОП за услуга с предмет и «Изработване и разпространение на рекламни материали»

При провеждане на тръжните процедури ще бъдат взети предвид нормативните предписания и срокове, определени в ЗОП/НВМОП. От страна на Възложителя (Община Тутракан) ще бъде сформирана комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. Нейният състав ще бъде най-малко 3-членен. При необходимост ще бъдат привлечени външни консултанти и експерти. Работата на комисията ще има за цел да номинира една от предложените оферти въз основа изпълнение на заложените критерии за административно и техническо съответствие, както и на база подаденото ценово предложение. След избор на оферта ще бъде сключен договор за обществена поръчка с кандидата, определен за основен изпълнител на строителните дейности. Веднага след това, за сключването на договора ще бъде подадена информация в Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

В допълнение към горепосочените три процедури, следва да бъде подготвена документация по чл.2, ал.2, т.2 (услуги < 15 000 лв.) от НВМОП и чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП (услуга < 50 000 лв.) за избор на изпълнители за следните поръчки:

∙ изготвяне на тръжни документации за открита процедура и процедури на открит конкурс за избор на изпълнители по проекта

∙ създаване видео разказ – сценарий, заснемане, постпродукция - за посетителски център и Етнографска къща „Битът на рибаря”

∙ създаване на изобразителен разказ - проект и изработване на постери тип гигантография за стени - за посетителски център и Етнографска къща „Битът на рибаря”

∙ упражняване на независим строителен надзор

∙ обучение на персонал за работа в туристическите атракции

∙ реализиране на мерки за публичност и визуализация на проекта

∙ извършване на одит на проектаЗа избор на изпълнител за авторски надзор следва да се сключат договори със съответните проектанти (договаряне с покана по реда на чл. 53, ал.1, т.6 от НВМОП), които имат авторски права върху инвестиционните проекти.

Технологията на провеждане на избора на изпълнители ще преминава през следните етапи: (1) подготовка на конкурсната документация; (2) осъществяване на предварителен контрол на подготвената документация (за откритата процедура, провеждана по реда на ЗОП), (3) фактическо провеждане на избора съгласно нормативните предписания и срокове и (3) сключване на договори с избраните изпълнители.

При подготовката на тръжни документи ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), подзаконовите актове за неговото прилагане и указанията на Управляващия орган на ОПРР. При провеждане на избора на изпълнителите общината ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Изготвянето на тръжните документации за откритата процедура по ЗОП и откритите конкурси по НВМОП ще бъде ангажимент на специално избран за целта външен изпълнител. Провеждането на прякото договаряне и събирането на три оферти за избор на останалите изпълнители по проекта ще бъде отговорност на техническия координатор към екипа за управление на проекта.Очаквани резултати:

– подготвени 2 бр. конкурсна документация по реда на чл. 1, ал. 2, т. 1 съгл. НВМОП и на една конкурсна документация по реда на чл. 28 на ЗОП;

– проведени процедури на открит конкурс за строителство и за услуга по реда на НВМОП и избрани изпълнители;

– проведена открита процедура за доставка по реда на ЗОП и избран изпълнител;

– избрани 15 изпълнители: за изготвяне на тръжни документации; за реставрационни дейности върху паметници на културата и изграждане на художествено – архитектурна асамблирана система Звук и светлина; за благоустрояване на обект „Рибарска махала”; за доставка на техническо оборудване на посетителски център и Етнографска къща „Битът на рибаря”; за доставка на художествено-дизайнерско оборудване за посетителски център и Етнографска къща „Битът на рибаря”; за доставка на туристическо влакче; за упражняване на независим строителен надзор; за разработване и разпространение на рекламни и маркетингови материали; за обучение на персонала в професионални направления, свързани с аниматорството; за реализиране на мерки за публичност и визуализация на проекта; за извършване на одит;

– сключени 15 договора с избраните изпълнители;

– сключени договори за авторски надзор.

Дейност 3: Консервация, реставрация и експониране на кули и крепостна стена

Описание и обосновка на дейността:

Необходимостта от изпълнение на дейността е резултат от незадоволителното състояние на обекта - физическите му характеристики не позволяват разгръщане на пълния му потенциал на туристическа атракция. Поради недобро изпълнение и лошо качество на подбраните материали при извършваните възстановителни дейности, източната кула е с видимо нарушен покривен слой. Отчита се и липса на сагнираща фуга. Използвани са каменни блокове с размери и форми, значително различаващи се от оригиналните, в резултат на което се губи автентичният вид на постройката. Настоящият проект предвижда: • Възстановяване на участъка от крепостната стена (между двете северни кули) с дължина 36 м. и изпълняване на необходимия консервационен надзид. Възстановяването е с минимална намеса за укрепване на оригиналните структури. Възприетата височина от 1,70-2,30 м. отговаря на изискванията за безопасност;

 • Частично възстановяване на източната и западна кула (с размери около 9х9 м. всяка) с необходимия консервационен надзид. В кула 1 са предвидени места за сядане и малки експозиции със снимки от находките при изкопните работи, извършени на Трансмариска;

 • Запечатване съгласно направеното предписание (съгласувано с НИНКН) на зидовете на всички антични структури;

 • Префугиране по технологичен рецептурник (при необходимост) и попълване на липсващите блокове в лицевата зидария.

Ще бъде запазена автентичната настилка на нивото на античния град. Създаденото пространство ще се използва като експозиционна площ – за излагане на архитектурни елементи от антична Трансмариска, като бетоновота стена ще бъде измазана в бяло. Настилката ще бъде изпълнена от тухли тип «Римски» с размери 32/32/5.

Очаквани резултати:

- възстановен участък от 36 м. от крепостната стена и извършен консервационен надзид

- извършено частично възстановяване на източната и западната кула (с размери около 9х9 м.) с необходимия консервационен надзид

- предприети завършителни дейности по реставрация и възвръщане на автентичния вид на крепосттаДейност 4: Разработване и изграждане на художествено-архитектурна ансамблирана система „Звук и Светлина” за осветление на паметници в гр. Тутракан

Описание и обосновка на дейността:

Дейността предвижда изграждане на художествено-архитектурна ансамблирана система „Звук и Светлина” за осветление на значими паметници на културата в гр. Тутаракан, в т.ч. северна стена от античен кастел Трансмариска. Сред останалите обекти, обхаванати от системата, спадат църквата „Св.Николай” и Етнографският музей „Дунавски риболов и лодкостроене”, който е един от 100-те национални туристически обекта на България и е единствен по рода си в страните по течението на Дунав. Съвременната техника за интерпретация и анимация ще разчита на четириметрови стълбове с монтирани на тях прожектори /три, четири или осем/. Прожекторите ще разполагат с 16 програми като на всяка програма отговаря различен цвят на светлината. Осветлението ще бъде изпълнено в динамика и стационарно - архитектурно фасадно, за да може да се подчертае специфичността на осветяваните и озвучаваните обекти и по-най-добър начин техните художествено-архитектурни стойности, а проектът в частта “озвучаване” ще бъде изпълнен така, че да дава възможност звукът да бъде с музикален мотив, тематично ориентиран и адаптиран към съответните обекти. Изграждането на системата е продиктуване от стремежа за повишаване на туристическия потенциал на намиращите се на територията на гр. Тутракан забележителности, и ангажиране на интереса на български и чуждестранни туристи.

Архитектурният ансамбъл, в района на които ще бъдат разположени светлинните и звукови съоръжения, включва:


 1. Северната крепостната стена на античен кастел Трансмариска – атрактивното осветяване на обекта ще го направи видим и привлекателен не само за туристите посещаващи града, а и за тези преминаващи по реката.

 2. Паметника на Суворов;

 3. Храм „Св. Николай” - предизвиква изключителен интерес с красивата си архитектура. Построен е през 1861 - 1865 г. с дарения на родолюбиви тутракански граждани.

 4. Паметник на Панайот Хитов;

 5. Паметник на Васил Левски;

 6. Сградата на Етнографския музей “Дунавски риболов и лодкостроене” - единственият специализиран музей на такава тематика по цялото поречие на р. Дунав, открит през 1974г. в сграда паметник на културата от началото на XX век.

 7. Сградата на обредния дом е паметник на културата от 1897 г. – стара тутраканска прогимназия, адаптирана днес за обреден дом с изключителна архитектура и интериори със стенописи и витражи.

 8. Паметник на отвлечените (крайбрежната улица) – свързан с жертвите на румънската окупация на Тутракан.

9. Ул. „Трансмариска”(от старата автогара до храм „Св.Николай”) - старата търговска чаршия

10. Прилежащи към обектите зелени площи.

Очаквани резултати:

- Разработена и изграждена художествено-архитектурна ансамблирана система „Звук и Светлина” за осветление на паметници в гр. ТутраканДейност 5: Възстановяване на автентичния вид на 5 /пет/ къщи от „Рибарска махала”

Описание и обосновка на дейността:

Изборът на съответната група постройки е породен от тежкото състояние, в което се намират, както в конструктивен, така и в експлоатационен аспект. Те представляват потенциална опасност при земетресения и други природни бедствия. Впечатление правят паянтовите етажни конструкции, напуканите покривни слоеве, както и лошото качество на използвания при изграждането на къщите камък. С цел подобряване на физическите характеристики и възвръщане автентичният вид на пет от къщите в комплекса „Рибарска махала” се налага извършването на следните дейности:
  • Частична облицовка с камък, разделен със сантрачи

  • Възстановяване на дъсчена обшивка по фасадите

  • Възстановяване на настилка от каменни плочи

  • Варосване на стени и таван

  • Възстановяване на дървена покривна конструкция и едноулучни керемиди по покрива

Предвидените дейности запазват контурните параметри на всички сгради с абсолютен възможен минимум на отклоненията, съхранявайки по този начин около 95 % от автентичния силует на тази част от улицата. Реставрацията на петте къщи ще позволи експозиция и въвеждане на различни анимационни програми за посетителите на обектите в т.ч.:

Къща на улица "Рибарска" № 33 – предвижда се експозиция на лодки и история на лодкостроенето. Освен това майстор – лодкар ще изработва пред очите на туристите лодка, а в случай на желание от тяхна страна ще могат да се включат в някои от етапите на нейното производство.

Къща на улица "Рибарска" № 35 - предвидена е експозиция на различни видове речни рибарски мрежи. Експозицията ще въвежда посетителите и туристите в този традиционен за тутраканци занаят.

Къща на улица "Рибарска" № 37 – предвижда се експониране производството на традиционните за региона спиртни напитки - червено и бяло вино, на кайсиева, гроздова и плодова ракии, както и експозиция от произведени в различни години в региона спиртни напитки, заедно със снимков материал и оригинални експонати от процеса на производството. Това ще даде възможност на гостите на града да дегустират напитки, които изискват по–дълга термична обработка.

Къща на улица "Рибарска" № 39 – ще бъдат изложени фотокартички, диплянки, книги и характерни за региона сувенири. В резултат на последващо оборудване на сградата с необходимата техника, къщата на улица "Рибарска" № 39 ще изпълнява ролята на своебразен посетителски център.

Къща на улица "Рибарска" № 45 - Предвидена е за етнографска експозиция (ще се експонират оригинални сечива, инструменти и др., свързани със стопанската дейност, занаятите и домакинството експонати).

Очаквани резултати:

- реставрирани 5 /пет/ къщи от „Рибарска махала”Дейност 6: «Благоустрояване на обект «Рибарска махала»

Описание и обосновка на дейността:

Дейността предвижда реконструкция на централната улица в обект „Рибарска махала”, осветление, водопровод и канализация, озеленителни дейности. За да придобие завършен вид реставрацията на петте къщи е необходимо да се реконструира и главната улица. Тя ще бъде изпълнена във възрожденски стил, при спазване на всички изисквания за запазване на автентичността и историческата ценност на обекта. Настилката ще бъде изпълнена с калдъръм или със същите каменни плочи, употребени при дворната настилка при стриктното спазване на проектния надлъжен и напречен профил на улицата. На съответните места по улицата ще се поставят чугунени стълбове за осветление с декоративни фенери.


Съпътстващи дейности по СМР върху техническата инфраструктура на обекта ще бъдат извършени и върху ВиК системата на централната улица. Съществуващият водопровод по ул.”Рибарска” е от стоманени тръби Ф108мм и е амортизиран. В участък на дължина от 290 м. ще бъдат положени нови тръби. Новият водопровод ще бъде подвързан със съществуващия на ул. „Пирин”. По трасето на водопровода ще бъдат монтитрани и съответните спирателни кранове.

Предложените интервенции ще гарантират дълготрайност на инвестицията и функциониране на туристическия обект според съвременните изисквания, осигурявайки съчетание между възрожденски архитектурен стил и съвременна комунално-битова инфраструктура.Очаквани резултати:

 • Извършена реконструкция на централна улица на обект „Рибарска махала”

 • Осъществена реконструкция на ВиК мрежата около централната улица и монтирано осветление

Дейност 7: «Доставка на съоръжения и оборудване»

Описание и обосновка на дейността:

С цел анимиране на посетителите като допълващ елемент към туристическата атракция се предвижда закупуване на туристическо влакче. Интегрирането му към наличните атракции ще повиши удовлетвореността на туристите. Съоръжението ще се използва за превоз на посетители от обект „Рибарска махала”, където се намира отправната точка за туристическият тур и обиколка на интегрирания туристическия продукт, до северната крепостна стена от Античен кастел „Трансмариска”. Влакчето ще отговаря на следните минимални характеристики:

Двигател: четири цилиндъра; CE маркировка за съответствие с общите предписания за безопасност, посочени в директивите от Новия подход и по-специално нормативните изисквания за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид (CO2) и емисии на азотни оксиди (Nox), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици;

Конски сили: 92KW/3600rpm

Обем: 2,8 л.

Максимална скорост: 25 км/ч.

Минимален радиус на завиване: 6,5 м.

Пасажери: 2 вагона, всеки за 20 възрастни или 25 деца

За целите на формиране на посетителски център в сградата на Къща на улица "Рибарска" № 39 ще бъде доставено техническо и художествено-дизайнерско оборудване, включващо: компютърна конфигурация с монитор, мултифункционално устройство, мултимедиен проектор и екран за него, оборудване за симултанен превод, информационен модул с тъчскрийн дисплей, столове, бюро и др. Посетителският център ще бъде допълнително оборудван с художествено-дизайнерско обзавеждане в тематична връзка с обектите на интервенция по проекта, попадащи в рамките на интегрирания туристически продукт.

Идентично оборудване и обзавеждане ще бъде доставено и за обект Етнографска къща „Битът на рибаря” на улица "Рибарска" № 45. То ще позволи анимация на посетителите на обект „Рибарска махала” и запознаването им с бита, занаятите, домакинството и стопанската дейност на населението на Тутракан през вековете.Очаквани резултати:

 • Осъществена доставка на туристическо влакче

 • Осъществена доставка на техническо оборудване за посетителски център и Рибарска къща

 • Осъществена доставка на художествено-дизайнерско оборудване за посетителски център и Рибарска къща

Дейност 8: Надзор по време на строителството

Описание и обосновка на дейността:

Дейността по извършването на надзор по време на строителството протича успоредно с осъществяването на строително-монтажните работи на обектите. Тя включва осъществяването на независим строителен надзор на обекта и авторски надзор.

Независимият строителен надзор стартира непосредствено преди започване на строително-монтажните работи и продължава 2 месеца след приключване на СМР, с оглед нуждата от изготвяне на финални доклади и оформяне на документацията за предаване на обектите на Възложителя и въвеждането им в експлоатация. Строителният надзор следи и отговаря за:

– контрола по законосъобразното започване и реализиране на СМР;

– изготвянето на пълна строителна документация по смисъла на чл. 168 от ЗУТ;

– съставянето на всички актове, съгласно действащите нормативи;

– качественото изпълнението на СМР съобразно одобрените инвестиционни проекти;

– изискването на необходимите декларации за съответствие на вложените материали;

– спазването на изискванията за ЗБУТ в строителния процес;

– годността на получаване на разрешителното за ползване на обекта;

– съгласуване на двустранните протоколи за приемане на СМР и др.

След приключване на строително-монтажните работи строителният надзор следва да изготви окончателен доклад за строежа, както и акт 15 и необходимите документи за издаване на разрешителното за ползване.

Авторският надзор се осъществява от съответните проектанти и включва следене и контрол на реализацията на проекта с цел да се гарантира съответствие с предварително заложените технически параметри.

Контролът по строителството (инвеститорски контрол) върху обектите по време на изпълняваните СМР ще се упражнява от служител на Община Тутракан. Той се състои основно в: оформяне на задания за провеждане на процедурата за строителство по ЗОП/НВМОП, както и в осъществяване на контрол по време на строителството – контрол на отделните видове работи; контрол на количествата и цените, съгласно офертата на изпълнителя и др.Очаквани резултати:

– упражнен независим строителен надзор на обектите;

– извършен инвеститорски контрол;

– упражнен авторски надзор;

– изготвена цялостна техническа документация;

Дейност 9: Обучение на нови служители по професия „Аниматор в туризма”

Описание и обосновка на дейността:

Развитието на туристическата атракция, включваща обектите северна крепостна стена на античен кастел „Трансмариска” и резерват „Рибарска махала” налагат разработването и предлагането на програма за анимация за посетителите – изнасяне на информационни беседи пред туристите и адекватен подход и отношение към различните типове туристи.

В тази връзка Община Тутракан предвижда наемането на 3-ма аниматори, които да осигурят предлагането на услугата и да гарантират професионалното аниматорско обслужване на обектите. За целта, настоящата дейност предвижда обучение на трима безработни, регистрирани в Бюро по труда – Тутракан в професионално направление 812 «Пътувания, туризъм и свободно време», професия 812040 «Аниматор в туризма». Обучението ще бъде проведено от лицензирана организация, вписана в Регистъра на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), притежаваща лиценз за извършване на обучения по професия „Аниматор в туризма”, която ще бъде избрана по реда на НВМОП. Община Тутракан се ангажира да осигури заетост на обучените аниматори за период не по-малък от 12 месеца след приключването на проекта.
Очаквани резултати:


 • Проведено обучение на трима души в професионално направление 812 «Пътувания, туризъм и свободно време», професия 812040 «Аниматор в туризма»

 • Сключени трудови договори с наетите лица

Дейност 10: Създаване на видео разказ и изобразителен разказ за посетителски център и Етнографска къща „Битът на рибаря”:

Описание и обосновка на дейността:

Създаването на тематично обвързан с атракциите по проекта видео-разказ за посетителския център и Етнографската къща ще премине през следните етапи: 1) избор на обекти, които ще бъдат предмет на видеоразказа; 2) издирване на архивни кадри от обектите; 3) създаване на сценарий и разказвателен текст за всеки от обектите и за целия видеоразказ; 4) създаване на снимачен план за видеозаснемане на избраните обекти; 5) снимачен период – заснемане на обектите; 6) постпродукция (видеомонтаж, редакция, цветови корекции, графична опаковка, озвучаване и музикално оформление); 7) субтитри или озвучаване на други езици; 8) форматиране на готовите видеоразкази за възпроизвеждане от видеоустройствата; 9) въвеждане на файловете в техническите средства; 10) стартиране на системата за видеовъзпроизвеждане.

Подготовката на изобразителен разказ включва: 1) издирване на стари фотоси, гравюри и други изображения; 2) създаване на визуална и цветова концепция; 3) създаване на изобразителни сюжети за разказ; 4) графична реализация на сюжетите; 5) предпечатна подготовка; 6) печат; 7) каширане; 8) монтаж на изобразителните пана;

Дейността ще има за предмет анимация и повишаване осведомеността на туристите за културно-историческото наследство на гр. Тутракан, ще повиши атрактивността на обектите, разположени на територията на Рибарската махала, единият от които ще изпълнява функциите на посетителски център за интегриран туристически продукт „Трансмариска – древното начало на Тутракан”.Очаквани резултати:

 • Създаден видео разказ – 2 бр.

 • Създаден изобразителен разказ – 2 бр.

Дейност 11: Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности

Описание и обосновка на дейността:

Дейността предвижда изработване и реализация на комуникационна стратегия за популяризация и изграждане на лоялност към интрегрирания туристически продукт от специализирана агенция. Въз основа на спецификата на дефинираните целеви групи, профила на туриста и актуалното състояние (рейтинг и ефективност на съответните комуникационни канали в регионален и национален мащаб) избраният изпълнител ще реализира масирана кампания, включваща ATL и BTL активности. Предвид естеството на рекламирания продукт, превес ще бъде отдаден на рекламата и директния маркетинг. Процесът на медия планиране ще разпредели бюджет между медиите, които най-ефективно покриват таргетираните групи. Планирането ще определи също така и честотата на облъчване. По този начин ще бъде осигурено максимално припокриване между целевата аудитория на рекламодателя (община Тутракан) и аудиторията на рекламоносителя, както и оптимално съотношение между използваните канали за комуникация. Успоредно с изграждането на осведоменост и стойност на „марката” „Трансмариска – древното начало на Тутракан” ще бъдат предприети дейности за предизвикване на бърза реакция у потребителите. Ролята на директния маркетинг ще се изразява в установяване на персонална комуникация с тях, което ще има за краен резултат осигуряването на дългосрочна лоялност към туристическия продукт, особено сред туристическите агенции.Очаквани резултати:

 • Реализирана от специализирана агенция комуникационна стратегия за популяризация и изграждане на лоялност към интрегрирания туристически продукт

Дейност 12: Сформиране на мрежа на заинтересованите лица за разгръщане на туристическия потенциал на интегрирания продукт

Описание и обосновка на дейността:

За постигане на устойчивост на резултатите по проекта, оранизация на маркетинга на атракцията и предприемане на конкретни стъпки по привличане на потенциалните посетители своя принос ще даде и специализираната мрежа на заинтересованите лица, сформирана в края на изпълнението на проекта. Сформирането на мрежата на заинтересованите лица ще бъде предшествано от внасяне на докладна записка от кмета на общината и вземане на съответното решение от общинския съвет. Десет работни дни преди провеждане на учредителното събрание на сайта на община Тутракан ще бъдат публикувани материалите и информацията относно условията за участие. Задължително в мрежата ще бъде представена местната власт. Възможност за участие ще получат и заявилите своя интерес представители на неправителствения сектор, на бизнеса и занаятите, на гражданското общество. Мрежата ще състави списък с индикатори за наблюдение, които ще играят ролята на критерий за оценката на пазарната реализация на интегрирания туристически продукт. Периодичните заседания (два пъти годишно) на мрежата ще инициират необходимите корективни мерки при управлението на маркетинга на туристическият продукт и ще са носител на препоръки и предложения за повишаване на неговата атрактивност и ефективност като източник на икономическото развитие за община Тутракан. Участниците в мрежата ще имат правото и задължението да инициират маркетингови дейности за повишаване на посетителския интерес към туристическия продукт и броя на туристите на територията на община Тутракан.Очаквани резултати:

 • Взето решение на общинския съвет за сформиране на мрежа на заинтересованите лица за разгръщане на туристическия потенциал на региона

 • Сформирана мрежа на с участието на представителите на широката общественост

Дейност 13: Публичност и визуализация

Описание и обосновка на дейността:

Дейността по осигуряване на информация и публичност предвижда мерки за популяризиране на получената финансова подкрепа от ОПРР чрез ЕФРР в съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация, (чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията) и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОПРР.

Мерките планират използването на следните комуникационни канали: електронни медии, печатни издания, външна реклама, информационни брошури и интернет.

По-конкретно, планира се използването на следните комуникационни инструменти:Вид мярка

Брой

Честота/
Продължителност


Обосновка

Печатни материали

Информационна брошура

1500

През целия проектен цикъл.

Разпространява се сред местната общественост с цел информиране за целите, напредъка и очакваните резултати от проекта.

Банери (постоянни информационни табели)

Банер

1

В началото на проекта./През целия проектен цикъл.

Използва се по време на публичните събития и официалните церемонии.

Информационна табела

3

В началото на проекта./През целия проектен цикъл.

Монтира се на работната площадка на обекта на интервенция.

Постоянна обяснителна табела

3

В края на проекта и по време на експлоатация.

Монтира се на обекта след приемане в експлоатация.

Публични събития и официални церемонии

Пресконференция

2

При „стартиране на проекта” и при „приключване на проекта”.

Има за цел представяне на проекта и оповестяване на резултатите от неговото реализиране.

Официална церемония

2

При „първа копка” и при „официално откриване на интегрирания туристически продукт”

Имат за цел популяризиране на получената подкрепа от ОПРР и ЕФРР.

Други

Прессъобщение в местни/регионални печатни издания

4

През целия проектен цикъл.

Има за цел представяне на проекта и популяризиране на получената подкрепа от ОПРР и ЕФРР.

Прессъобщение в местни/регионални електронни медии

4

През целия проектен цикъл.

Има за цел представяне на проекта и популяризиране на получената подкрепа от ОПРР и ЕФРР.

Очаквани резултати:

 • Изработени и разпространени/сложени на видно място: информационна брошура – 1500 бр; банер – 1 бр.; информационни табели – 3 бр.; постоянни обяснителни табели – 3 бр.;

 • Проведени: пресконференции – 2 бр.; официални церемонии – 2 бр.;

 • Извършени: прессъобщения в местни/регионални печатни издания – 4 бр.; прессъобщения в местни/регионални електронни медии – 4 бр.;

Дейност 14: Одит

Описание и обосновка на дейността:

Дейността е свързана с провеждането на текущ и окончателен финансов одит на проекта и изразяване на мнение относно законосъобразността на извършените разходи и тяхното осчетоводяване в счетоводната система на Бенефициента. Одитът на проекта ще бъде извършен от дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор или специализирана одиторска компания. Докладите от одита следва да бъдат прилагани към всяко искане за междинно и окончателно плащане по проекта.Очаквани резултати:

– извършен текущ финансов одит на проекта;– извършен заключителен финансов одит на проекта.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница