Пожарната безопасност и защита на населениетостраница1/3
Дата25.07.2016
Размер0.49 Mb.
#4989
  1   2   3
НАРЕДБА

за осигуряване на “Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Свищов.


Пожарната безопасност се организира от кметствата на Общината по териториален принцип.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавните органи, фирми, дружества, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на общината.

Чл. 2. Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие и да спазват разпорежданията на органите на МВР, издадени при или по повод осъществяване на определените им със закон дейности.

Чл. 3. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участват в предотвратяването им.

Чл. 4. Решенията и указанията на Общинския съвет, Кмета на Общината, Кметовете на населени места и Кметските наместници, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за всички фирми, дружества, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.

Чл. 5. При възникване на пожар или необходимост от извършване на спасителни дейности, своевременно да се уведомят органите за “Пожарна безопасност и защита на населението” /ПБЗН/ - гр. Свищов на телефон – 112.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Чл. 6. (1) Във всеки обект се създава досие с документи, касаещи организацията на пожарната безопасност и защита на населението, съобразени с изискванията на Наредба Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, което трябва да съдържа най-малко:

1. документите по чл. 7, свързани с осигуряването на ПБ на обекта;

2. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно), както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина;

3. съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);

4. инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);

5. протоколи за извършена обработка с огнезащитни състави на реквизитите и декорите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1;

6. блок-схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.

(2) Досието по ал. 1 се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

Чл. 7 (1) За създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите се разработват следните документи:

1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);

2. планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранването и др.;

3. планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;

4. планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;

5. протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) Правилата и нормите за ПБ на обектите се определят със заповед/и, с която/които се уреждат:

1. редът за извършване на огневи работи;

2. редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;

3. забранените места за пушене и използване на открит огън;

4. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;

5. редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;

6. правилата за ПБ на обекта в извънработно време;

7. правилата за експлоатация и проверката на състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима;

8. периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;

9. редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.

(3) За обектите, в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.

(4) За жилищни сгради може да се изготвят само вътрешни правила по решение на общото събрание или сдружението на собствениците.

(5) Допуска се да не се разработва план по чл. 7, ал. 1, т. 2 за обект, за който е разработен авариен план, съдържащ план за действие при пожар, с обхват и съдържание съгласно приложение № 1.

Чл. 8 (1) Плановете за евакуация се разработват за детски градини и ясли, хотели, кинозали, библиотеки и читалища, музеи, дискотеки, казина, училища(независимо от броя на пребиваващите в тях), както и за производствени сгради, сгради за обществено обслужване, в които има поне едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.

(2) На обектите се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в плана за евакуация при спазване на следната периодичност:

1. за обществени сгради - не по-малко от два пъти в годината;

2. за учебни и детски заведения - не по-малко от два пъти годишно, като едната от учебните евакуации се провежда при започване на учебната година, но не по-късно от края на октомври;

3. за всички останали обекти - не по-малко от веднъж годишно.

(3) Десет дни преди провеждането на учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Свищов.

Чл. 9 (1) Изключването на електрическото захранване (с изключение на електрическото захранване в сградите от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) се удостоверява в дневник по образец (приложение № 2), който се съхранява на място, определено със заповедта по чл. 7, ал. 2, т. 4.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за обекти с площ до 100 m2.

Чл. 10 Осъщественият контрол (извършените периодични проверки) на носимите и возимите пожарогасители се удостоверява в дневник (приложение № 3). Дневникът се води за обекти, в които общият брой на пожарогасителите е повече от 5.
ИЗСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 11 С оглед гарантиране на пожарната безопасност на обектите (с изключение на тези от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се осигуряват:

1. пожароизвестителни системи;

2. евакуационно и аварийно осветление;

3. врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост;

4. димозащитни врати.

Чл. 12 За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар строежите или части от тях в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове съгласно табл. 1.
Таблица 1


Клас на функционална пожарна опасност

Описание

Подклас

Видове сгради или части от тях

(помещения) съгласно чл. 137 ЗУТФ1


Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи, хотелиерството и услугите - за постоянно и временно (в т.ч. денонощно) обитаване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения

Ф1.1


Детски градини и ясли; специални заведения за деца с увреждания; лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. болници за активно лечение, за долекуване и за рехабилитация, домове за хора с увреждания и за временно пребиваване на хора с увреждания; лечебни заведения за извънболнична помощ: медицински центрове и диагностично-консултативни центрове; амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ, в случаите, когато включват детски консултации; центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, домове за медико-социални грижи, диализни центрове, хосписи и др.; спални корпуси в учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения с интернати и сиропиталища

Ф1.2

Хотели; общежития; пансиони; спални корпуси в балнеосанаториуми и други санаториални заведения, почивни домове, казарми и др.; къмпинги; мотели

Ф1.3

Многофамилни жилищни сгради

Ф1.4

Еднофамилни жилищни сгради

Ф2


Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството; спортни съоръжения

Ф2.1

Кинозали; концертни, оперни, театрални и други подобни зали; многофункционални зали с културно-просветно предназначение; библиотеки и читалища; архивохранилища; центрове за научно-техническа информация; обществени клубове, циркови зали, спортни сгради и съоръжения с трибуни; други видове сгради с точно определен брой на посетителите в закрити помещения

Ф2.2

Музеи, художествени галерии, панаирни палати, танцови зали, дискотеки, казина и др.п. в закрити помещения

Ф2.3

Основни помещения и съоръжения от подклас Ф2.1, на открито, в т.ч. преместваеми

Ф2.4

Основни помещения и съоръжения от подклас Ф2.2, на открито

Ф3


Сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, съобщенията и услугите; сгради за административно обслужване (с помещения, в които броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужващия персонал)

Ф3.1

Търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини

Ф3.2

Помещения и сгради за обществено хранене

Ф3.3

Приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии

Ф3.4


Помещения за посетители на сгради за административно обслужване (административни сгради, банкови и небанкови финансови институти, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др.) и помещения за обществено обслужване в областта на услугите (сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, обществени бани и сауни) и за обществено обслужване с култово и религиозно предназначение (храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове) с неопределен брой места за сядане

Ф3.5

Физкултурно-оздравителни комплекси и спортни сгради и съоръжения без трибуни за зрители; битови помещения

Ф4

Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и сгради за административно обслужване (сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и др.), чиито помещения се използват в продължение на определен период през денонощието и в тях присъстват постоянно хора с определена възраст и физическо състояние, запознати с планировката на сградите


Ф4.1

Училища, учебно-възпитателни заведения, вкл. за следучилищни занимания, учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения, колежи, висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията

Ф4.2

за Сгради за административно обслужване, сгради на информационни и редакционно- издателски организации, сгради за научноизследователска дейност, комутационни, радиорелейни, телевизионни, базови и телефонни станции

Ф5


Производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения с постоянен режим на работа

Ф5.1

Производствени сгради и съоръжения, производствени и лабораторни помещения, работилници; сгради на научно-експериментални бази

Ф5.2

Складови сгради и съоръжения, паркинги, гаражи (без техническо обслужване и ремонт)

Ф5.3

Бензиностанции и газостанции

Ф5.4

Селскостопански сгради

Каталог: images -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
docs -> Валентин топалов
docs -> Република българия министерство на здравеопазването
docs -> Агенция „митници”
docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
docs -> Патентно ведомство
docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол
docs -> До г-жа Искра Михайлова Министър на околната среда и водите До г-н Митко Андонов


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница