Покана за представяне на предложениеДата09.04.2018
Размер388.79 Kb.
#65554


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД).

Български Енергиен Холдинг” ЕАД не е Възложител по смисъла на ЗОП.
 1. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.

Предмет на настоящата процедура е избор на кредитни институции (обслужващи банки) за предоставяне на финансови услуги за нуждите на БЕХ ЕАД.

Целта на процедурата е да се изберат 5 /пет/ финансови институции, които да обслужват дейността на БЕХ ЕАД, тъй като дружеството попада в приложното поле на правилата за концентрация, съгласно които нетната експозиция на Възложителя към една кредитна или финансова институция не може да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на Възложителя. Съгласно чл. 13б, ал. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, изм. с ПМС № 127/2013 г., БЕХ ЕАД спазва „Правила за концентрация, отчетност и контрол” от Приложение №3 към Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции.
Обектът на поръчката не се дели на обособени позиции и участниците следва да участват за изпълнение на цялата поръчка.
Срокът за възлагане е 1 (една) година от влизане в сила на договора.


 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

Всеки участник трябва да притежава квалификация и опит, изисквани от възложителя и да може да ги докаже посредством представяне на документите (информацията), изброени в настоящата покана.

До участие в процедурата ще бъдат допуснати участници, които отговарят на следните изисквания, а именно:


 1. Кредитната институция да е регистрирана и лицензирана по смисъла на ЗКИ – доказва сe със заверено копие на разрешение/лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност, съгласно чл. 15 от Наредба № 2 от 22 декември 2006г. за лицензиите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции (Загл. Доп. – ДВ, бр. 36 от 2009) и заповед или друг документ на БНБ за извършване на дейност;

* Изискването е за участниците в процедурата, които са банки със седалище в Република България или банки със седалище в чужбина, които участват чрез свой клон в страната.

 1. Коефициентът на общата капиталова адекватност на институцията към последното приключило тримесечие на 2013г. да не е по-нисък от определения в Наредба № 8 от 14 декември 2006г. за капиталовата адекватност на кредитните институции - доказва се с декларация по образец;

 2. Размерът на Собствения капитал на Банката да бъде не по-малък от 150 млн. лв. към последното приключило тримесечие на 2013 г. - доказва се с декларация по образец;

 3. Липса на клаузи от страна на банката за задължително използване на съпътстващи услуги, за които не съществува икономическа необходимост от страна на БЕХ ЕАД – доказва се с декларация по образец;

 4. Банката да има актуален към датата на подаване на офертата присъден международен дългосрочен кредитен рейтинг от една от четирите агенции FITCH, S&P, MOODY’S и БАКР при минимални нива с не по-малък индекс от ВВ- според FITCH, S&P и БАКР или Ва3, според MOODY’S – доказва се със заверено от участника копие на документ, който го удостоверява;

 5. Банката да представи копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.

 6. Банката да представи декларация за отсъствие на обстоятелства по образец, а при подписване на договор с участник, определен за изпълнител - с документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по точка 3 от декларацията.


От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници:

 • чиито оферти не отговарят на предварително поставените условия в тази покана;

 • не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата покана;

 • представената от участника оферта не отговаря на условията в тази покана; 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.

Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на настоящата покана.Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:

 • е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;

 • е постъпила в нарушена цялост;

 • е постъпила след изтичане на крайния срок;

Пакетът документи, включени в офертата на участника (без ценовата оферта), следва да бъдат номерирани и прошнуровани/подвързани по такъв начин, че да не позволява последващо добавяне на документи след отварянето на офертата.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и на условията, посочени в тази покана. 1. Срок и място за представяне на оферти.


Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. нa 24.01.2014 г

Офертите се подават в запечатан плик, съдържащ всички изискуеми документи в деловодството на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, София - 1000, ул „Веслец” № 16. Върху плика се посочва име и адрес на оферента, както и наименованието на процедурата, за която се подава офертата.


Всички въпроси следва да се изпращат на: факс 02/ 925-04-01 или на адрес: гр. София 1000, ул. Веслец № 16.

Отговорите се публикуват на електронната страница на възложителя - http://www.bgenh.com/.

 1. Условия и срок на валидност на офертата.

Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и участникът ще бъде обвързан с предложенията в своята оферта до сключването на договора.

Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:


 • име и адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 • име, адрес, телефон и факс, електронен адрес на участника;

 • следното обозначение: „За участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг” ЕАД ”

Пликът съдържа документите, доказващи изискванията на Възложителя и документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване на офертата;В плика се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис:

 • име на участника;

 • означение: „Предлагана цена”;

Той съдържа ценовото предложение на участника - ценова оферта по образец - приложение №3.
При приемане на офертата, на участника се издава входящ номер, а във входящ регистър се отбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на офертата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки.

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод на български език.

Ако след изтичането на срока, БЕХ ЕАД е събрало по-малко от 5 (пет) оферти ще бъде публикувана повторна обява за набиране на оферти. 1. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“.

Оценката на офертите на участниците (КО) ще се извърши по следната формула:
КО = 40% НК + 60% КК,
където:

НК – Неколичествени критерии,

КК – Количествени критерии.


 • Неколичествени критерии се изчисляват по формулата:


НК = Н1+ Н2+ Н3, където:
Н1 - Осигуряване на консултант от страна на финансовата институция–изпълнител, с което ще се обезпечи бързо и своевременно обслужване на нуждите на възложителя (Да=30; Не=0)

Н2 – Наличие на платформа за активно интернет – банкиране в реално време с електронен подпис или цифров сертификат (Да=30; Не=0);

Н3 - Срокът за обслужване на плащанията по услугата РИНГС да е не повече от 60 минути (До 60 минути = 40; над 60 минути = 0) • Количествените критерии се изчисляват по формулата


КК = К1 + К2
Оценката на количествените критерии се извършва за две групи финансови услуги и се формира от следните критерии:
К1 - първа група финансови услуги - „Платежни услуги по левови и валутни разплащания, такси по обслужване на банкови сметки в лева и валута, теглене на каса в лева и валута, предоставени кредитни продукти в лева и валута, издадени акредитиви и банкови гаранции в лева и валута и др.”
Оценката на първата група финансови услуги се изчислява по следната формула:
K1 = K11+ K12+ K13+ K14+ …..

К1i = Най-изгодна предлагана такса *Макс. брой точки за съответната позиция

Такса на участникаФормулата се прилага за всеки ред на услугите в таблица №1, срещу който е посочен максимален брой точки (К1i).
В таблицата са представени видовете услуги от първата група, които ще бъдат оценявани и максималния брой точки за всяка от тях.


Таблица № 1 - ВИДИВЕ УСЛУГИ ОТ ГРУПА I

Мерна единица

Макс. оценка в точки

1

1. Издадени междубанкови преводи БИСЕРА

 

 

1.1.

междубанков масов превод за всеки запис

лв

2

1.2.

междубанков единичен превод

лв

2

2. Издадени междубанкови преводи РИНГС

 

 

2.1.

междубанков масов превод за всеки запис

лв

1,5

2.1.

междубанков единичен превод

лв

1,5

3. Издадени междубанкови преводи във валута - евро

 

 

3.1.

със SPOT вальор (до два работни дни =1 точка; над два работни дни =0 т)

дни

1

3.2.

Процент от размера на превода

%

1

3.3.

Максимална такса

евро

1

2

Такса месечно обслужване на разплащателна сметка

 

 

1.

в лева

лв

2

2.

във валута (EUR)

евро

2
2.

във валута (USD)

USD

2

3

Теглене на каса

 

 

1.

в лева

 

 

1.1.

до 5 000 лв без предизвестие

%

1

1.2.

над 5 000,01 лв с двудневно предизвестие

%

1

1.3.

над 5 000,01 лв без предизвестие

%

1

2.

във валута

 

 

2.1.

до 2 500 без предизвестие

%

1

2.2.

над 2 500,01 с двудневно предизвестие

%

1

2.3.

над 2 500,01 без предизвестие

%

1

4

Предоставяне на кредитни продукти на дружеството

 

 

1.

размер на кредит овърдрафт по разплащателна сметка в лева

хил. лв

1

2.

лихвен процент по кредит овърдрафт по разплащателна сметка в лева

%

1

3.

размер на кредит овърдрафт по разплащателна сметка в евро

хил. евро

1

4.

лихвен процент по кредит овърдрафт по разплащателна сметка в евро

%

1

5.

такса за издаване и такса за обслужване на служебни кредитни карти

лв

1

5

1. Откриване на акредитив

 

 

1.1.

Такса за откриване на акредитив в лева

лв

0,5

1.2.

Такса за откриване на акредитив в евро

лв

0,5

2. Банкови гаранции

 

 

2.1.

Такса за издаване на банкова гаранция

лв

1

2.2.

Такса за усвояване на банкова гаранция

 

 

2.2.1.

Усвояване на банкова гаранция, издадена от обслужващата банка

лв

1

2.2.2.

Усвояване на банкова гаранция, издадена от друга банка

лв

1

6

1. Такса за вноска на каса в лева и валута

лв

1

2. Такса за наредени вътрешнобанкови преводи в лева и валута

лв

1

3. Такса за получени междубанкови преводи в лева и валута

лв

1

7

Верифициране на спесимени

 

 

1.

Такса за потвърждаване на автентичност на документи

лв

1

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ ЗА ГРУПА I

35

* В случай, че най-изгодната предлагана такса е 0, към числителя и знаменателя на формулата се прибавя 1 (единица).


К2 - Втора група финансови услуги - „Предоставяне на лихви по разплащателни сметки в лева и валута и депозити на стойност над 500 000 в лева и валута”.
Оценката на втората група финансови услуги се изчислява по следната формула:
K2 = K21+ K22+ K23+ K24+ …..

К2i =Лихва на конкретния участник*Макс. брой точки за съответната позиция

Най-изгодна предложена лихва

Формулата се прилага за всеки ред на услугите в таблица № 2, срещу който е посочен максимален брой точки (К2i).


В таблицата са представени видовете услуги от втората група, които ще бъдат оценявани и максималния брой точки за всяка от тях.


Таблица № 2 - ВИДИВЕ УСЛУГИ OT ГРУПА II

Мерна единица

Макс. оценка в точки

1

Годишен лихвен процент по разплащателна банкова сметка

 

 

1.1.

в лева

%

5,5

1.2.

във валута

%

5,5

2

Годишен лихвен процент по депозити в лева

 

 

1.1.

в лева за 7 дни

%

2

1.2.

в лева за 10 дни

%

2

1.3.

в лева за 1 месец

%

8

1.4.

в лева за 3 месеца

%

8

1.5.

в лева за 12 месеца

%

8

1.6.

Такса за предсрочно прекратяване на депозит в лева

%

2

3

Годишен лихвен процент по депозити в евро

 

 

1.1.

в евро за 7 дни

%

1

1.2.

в евро за 10 дни

%

1

1.3.

в евро за 1 месец

%

5

1.4.

в евро за 3 месеца

%

5

1.5.

в евро за 12 месеца

%

5

1.6.

Такса за предсрочно прекратяване на депозит в евро

%

1

4

Възможност за теглене от и внасяне по срочен депозит до 20% от стойността му, като стойността на главницата на депозита се променя в рамките на диапазона ± 20% от първоначалния му размер, без това да влошава договорените лихвени условия (да = 6 точки; не = 0 точки)

да/не

6

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ ЗА ГРУПА II

65

* Олихвяването на депозити да бъде при проста годишна лихва при лихвена конвенция ACT/360.

** В случай, че най-изгодната предлагана лихва е 0, към числителя и знаменателя на формулата се прибавя 1 (единица).
Оценката на офертите се извършва по точкова система с максимален брой точки 100. Участниците се класират в низходящ ред, съобразно събрания брой точки, като на първо място се класира участникът събрал най-много точки, а участникът с най-малко точки се класира последен. 1. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВ ДОГОВОР

В срок от пет работни дни от приключване работа на комисията и при предаване на протоколите от заседанията, ще бъдат обявени участниците, определени за изпълнители, като ще бъдат посочени и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, ако има такива и мотивите за отстраняването им.

С участниците, класирани на първите пет места, ще бъдат сключени рамкови договори.

В случай, че определен за изпълнител участник не представи гореуказаните документи или откаже да сключи рамков договор в 10 дневен срок от обявяването му за изпълнител, възложителят сключва договор с класирания на следващото място участник в процедурата.

В рамковия договор ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които той е определен за Изпълнител.

Възложителят не се обвързва спрямо Изпълнителя относно обема на услугите, които ще ползва след подписването на рамков договор.

При противоречие или несъответствие между клаузите на Общите условия на Изпълнителя и клаузите на рамковия договор, се прилагат клаузите на рамковия договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Административни сведения;

Приложение 2: Техническо предложение;

Приложение 3: Ценово предложение;

Приложение 4: Декларация за отсъствие на обстоятелствата;

Приложение 5: Декларация за конфиденциалност;

Приложение 6: Декларация за коефициент за капиталова адекватност, собствен капитал и липса на клаузи за допълнителни услуги;
Приложение №1
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
за участие в открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг” ЕАД

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта е подадена от

наименование на дружеството

регистр. с решение от ... / на ...
по ф.дело № .../ ... г.,
с адрес на управление:
ЕИК
Ид № по ДДС
банкова сметка IBAN
банков код
обслужваща банка
и подписана от:
трите имена и ЕГН

в качеството му на:
длъжност


2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Адрес

код, град, община, квартал, улица, бл., ап.

2. Телефон
3. Факс
4. e-mail
5. интернет адрес
6. Лице за контакт
Дата: ................................. Подпис и печат: .......................................


Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
за участие в открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг” ЕАД
……………………………………………………………………………………………………./изписва се името на участника/
/номер по Търговския регистър, ЕИК/
/адрес по регистрация/
Описание и организацията за изпълнение на дейностите:


Дейност

Предложение на участника

 1. Осигуряване на един консултант от страна на финансовата институция, с което да се обезпечи бързо и своевременно обслужване нуждите на възложителя (Да; Не)
 1. Осигуряване на платформа за активно интернет – банкиране в реално време с електронен подпис или цифров сертификат (Да; Не)
 1. Срок за обслужване на плащанията по услугата РИНГС не повече от 60 минути (До 60 минути; Повече от 60 минути)
 1. Други, по преценка на участника, които не участват в оценката
……..

Забележка: В колоната „Предложение на участника“ се отбелязва един от изброените отговори, цитирани непосредствено след конкретната дейност.
Настоящата оферта е валидна 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на рамков договор.

Дата………………….. Подпис и печат………………………


Приложение №3

ЦЕНОВА ОФЕРТА
за участие в открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг” ЕАД
/изписва се името на участника/
/номер по Търговския регистър/
/ЕИК/
/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните ЦЕНОВИ условия:

Предлаганите от нас единични цени са в лева без ДДС, евро без ДДС и процент (%) за всички позиции от ценовата таблица и са с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя и са представени в следните ценови таблици:
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА ЗА УСЛУГИ OT ГРУПА II

Мерна единица

Предложение на кандидата

1

Годишен лихвен процент по разплащателна банкова сметка

 

-

1.1.

в лева

%

 

1.2.

във валута

%

 

2

Годишен лихвен процент по депозити в лева

 

-

1.1.

в лева за 7 дни

%

 

1.2.

в лева за 10 дни

%

 

1.3.

в лева за 1 месец

%

 

1.4.

в лева за 3 месеца

%

 

1.5.

в лева за 12 месеца

%

 

1.6.

Такса за предсрочно прекратяване на депозит в лева

%

 

3

Годишен лихвен процент по депозити в евро

 

-

1.1.

в евро за 7 дни

%

 

1.2.

в евро за 10 дни

%

 

1.3.

в евро за 1 месец

%

 

1.4.

в евро за 3 месеца

%

 

1.5.

в евро за 12 месеца

%

 

1.6.

Такса за предсрочно прекратяване на депозит в евро

%

 

4

Възможност за теглене от и внасяне по срочен депозит до 20% от стойността му, като стойността на главницата на депозита се променя в рамките на диапазона ±20% от първоначалния му размер, без това да влошава договорените лихвени условия (да = 6 точки; не = 0 точки)

да/не

 ЦЕНОВА ТАБЛИЦА ЗА УСЛУГИ ОТ ГРУПА I

Мерна единица

Предложение на кандидата

1

1. Издадени междубанкови преводи БИСЕРА

 

-

1.1.

междубанков масов превод за всеки запис

лв

 

1.2.

междубанков единичен превод

лв

 

2. Издадени междубанкови преводи РИНГС

 

-

2.1.

междубанков масов превод за всеки запис

лв

 

2.1.

междубанков единичен превод

лв

 

3. Издадени междубанкови преводи във валута - евро

 

-

3.1.

със SPOT вальор (до два работни дни = 1 точка; над два работни дни = 0 т)

дни

 

3.2.

Процент от размера на превода

%

 

3.3.

Максимална такса

евро

 

2

Такса месечно обслужване на разплащателна сметка

 

-

1.

в лева

лв

 

2.

във валута (EUR)

евро
3.

във валута (USD)

USD

 

3

Теглене на каса

 

-

1.

в лева

 

-

1.1.

до 5 000 лв без предизвестие

%

 

1.2.

над 5 000,01 лв с двудневно предизвестие

%

 

1.3.

над 5 000,01 лв без предизвестие

%

 

2.

във валута

 

-

2.1.

до 2 500 без предизвестие

%

 

2.2.

над 2 500,01 с двудневно предизвестие

%

 

2.3.

над 2 500,01 без предизвестие

%

 

4

Предоставяне на кредитни продукти на дружеството

 

-

1.

размер на кредит овърдрафт по разплащателна сметка в лева

хил. лв

 

2.

лихвен процент по кредит овърдрафт по разплащателна сметка в лева

%

 

3.

размер на кредит овърдрафт по разплащателна сметка в евро

хил. евро

 

4.

лихвен процент по кредит овърдрафт по разплащателна сметка в евро

%

 

5.

такса за издаване и такса за обслужване на служебни кредитни карти

лв

 

5

1. Откриване на акредитив

 

-

1.1.

Такса за откриване на акредитив в лева

лв

 

1.2.

Такса за откриване на акредитив в евро

лв

 

2. Банкови гаранции

 

-

2.1.

Такса за издаване на банкова гаранция

лв

 

2.2.

Такса за усвояване на банкова гаранция

 

-

2.2.1.

Усвояване на банкова гаранция, издадена от обслужващата банка

лв

 

2.2.2.

Усвояване на банкова гаранция, издадена от друга банка

лв

 

6

1. Такса за вноска на каса в лева и валута

лв

 

2. Такса за наредени вътрешнобанкови преводи в лева и валута

лв

 

3. Такса за получени междубанкови преводи в лева и валута

лв

 

7

Верифициране на спесимени

 

-

1.

Такса за потвърждаване на автентичност на документи

лв

 

* Участникът задължително попълва всяка една позиция в ценовите таблици съобразно мерната единица.

Настоящата ценова оферта е валидна 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на рамков договор.


Дата………………….. Подпис и печат………………………

Приложение №4
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелства
Долуподписаният /-ната/трите имена

ЕГН
лична карта
постоянен адрес
в качеството ми на
длъжност


На

наименование на участника

участникза участие в открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг” ЕАД
Д Е К Л А Р И Р А М1:


 1. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
 1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.


 1. Представляваното от мен дружество:

а) не е обявено в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

г) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.

д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.


 1. Не съм свързано лице2 по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя (Съвета на директорите на БЕХ ЕАД) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
 1. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице обстоятелствата по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.


…......……………. г. Декларатор: ….....……………………..............

(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение №5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на ____________________________ (посочете фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и адрес на управление: ___________________________________________ ___________________________________________________________________________Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Няма да използвам и оповестявам пред трети лица сведения и факти, станали ми известни при участие в открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг” ЕАД, представляващи производствена и търговска тайна на дружеството.
2. Няма да злоупотребявам с доверието и да уронвам доброто име на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.

___________________ г. Декларатор: ­ ______________


(дата на подписване) (подпис)

Приложение 6
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОЕФИЦИЕНТ НА ОБЩА КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ, РАЗМЕР НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ЛИПСА НА КЛАУЗИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
за участие в открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг” ЕАД

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)
в качеството ми на....... ...........................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)


участник в открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


 1. Коефициентът на общата капиталова адекватност на представляваната от мен банка към последното приключило тримесечие на 2013 г, определен според изискванията на Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции, е в размер на ..................
 1. Размерът на Собствения капитал на представляваната от мен банка към последното приключило тримесечие на 2013 г е в размер на ………………………………… млн. лева;
 1. В случай, че представляваната от мен банка бъде избрана за изпълнител в настоящата процедура, при изпълнение на договорените дейности няма да поставям клаузи и условия за задължително използване на съпътстващи услуги, за които не съществува икономическа необходимост от страна на БЕХ ЕАД.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:...............................

(подпис и печат)1 Когато участниците са юридически лица, изискването по т. 1 и т. 2 се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено управлението и представителството да се осъществяват от друго лице;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници;

3. \при дружество с ограничена отговорност – управителите;

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, ако той управлява и представлява дружеството лично;

5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват дружеството, или всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове;

6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД;

7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници.

2 "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница