Покана за свикване на извънредно общо събрание на “меком” адДата24.10.2018
Размер23.65 Kb.
#96776

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА “МЕКОМ” АД


На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на “МЕКОМ” АД, гр. София свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.12.2008г. в 10:00 часа, в град София, район “Изгрев”, ул. Ю. Гагарин, бл. 97, вх. Б, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Избор на Одитен комитет на дружеството и определяне на мандата и броя на членовете му. Проект за решение: „ОС приема и избира предложените от акционерите членове на одитния комитет на дружеството, като определя броя и мандата им.”

2. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството да извършат сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект на решение: „Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно придобиване на дълготрайни активи при условията на ЗППЦК.”

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че „МЕКОМ” АД е с капитал в размер на 56 003 978 /петдесет и шест милиона и три хиляди деветстотин седемдесет и осем/ лева, разпределен на 56 003 978 /петдесет и шест милиона и три хиляди деветстотин седемдесет и осем/ лева поименни безналични акции, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в Общото събрание на Дружеството.Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от депозитаря. Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите на адреса на производствената база на дружеството в гр. Силистра, МЕКОМ- Индустриална зона- Запад и на адреса на управление- град София, район “Изгрев”, ул. Ю. Гагарин, бл. 97, вх. Б, ет. 2 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:30 часа на 29.12.2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията, и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с наредба. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона са нищожни. Лицата, които представляват или предложат на акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание да ги представляват, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнителния директор на дружеството на адреса на “МЕКОМ”АД: гр.София, ул. Ю. Гагарин, бл. 97, вх. Б, ет. 2 При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 13.01.2009 г., от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница