Политика за привличане на инвестиции на Община Септември за периода 2014-2020 годинастраница1/11
Дата01.01.2018
Размер1.24 Mb.
#39229
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Политика за привличане на инвестиции на Община Септември за периода 2014-2020 година

Изготвена по проект: „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември ” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, ДБФП № 13-13-24/13.11.2013г.

Този документ е изготвен в изпълнение на проект: „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” BG051PO002/13/1.3-07, Бенефициент: Община Септември, ДБФП № 13-13-24/ 13.11.2013г. между МФ и Община Септември. Изпълнител: Обединение „Консилиум Септември 2014-2020” ДЗЗД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.СЪДЪРЖАНИЕ:


І. ВЪВЕДЕНИЕ 4

ІІ. Анализ и състояние на местната икономика 7

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ 7

ТУРИЗЪМ 9

ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ 13

КЛЮЧОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 13

ЗЕМЕДЕЛИЕ 21

ІІІ. Законова рамка 27

ІІІ.1. Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ПП ЗНИ) 27

III.2. Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 31

ІІІ.3. Препоръки към Община Септември във връзка с новите възможности на Закона за насърчаване на инвестициите: 34

ІV. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ (SWOT-АНАЛИЗ) 34

V. ЦЕЛИ И МЕРКИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ 37

ВИЗИЯ: 37

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 37

ПРИНЦИПИ 38

СЪОТВЕТСВИЕ С ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 2014-2020Г. 39

VІ. ПРАВИЛА И МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 2014-2020 44

Наблюдение изпълнението на Общинските политики на Община Септември за периода 2014-2020 г. 56

ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА 58

VІІ. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 2014-2020 Г. 68
І. ВЪВЕДЕНИЕ


Политиката за привличане на инвестиции на Община Септември за периода 2014-2020 година е стратегически документ, който има за цел да определи базовите насоки и приоритети за интегрираното и устойчиво стопанско развитие. Посредством политиката се определят визия и препоръки за увеличаването на местния потенциал за привличане на нови инвестиции, активизирането на пазара на труда, насочено към разкриването на нови и устойчиви работни места, и достигането на значим икономически растеж. Стратегическият документ цели и мобилизиране на всички ресурси (институционални, природни, културни и стопански) на местно ниво, които ще допринесат за осъществяването на успешна политика за интегрирано развитие на съответната територия. Крайната цел е достигането на стандарт на живот на местното население, съизмерим със средния за страната и в дългосрочен аспект да осигури европейско ниво на развитие на местната икономика, която е двигател за повишаването на цялостния просперитет на общината.

Разработването на Политиката за привличане на инвестиции на Община Септември за периода 2014-2020 година е следствие от проведено социологическо проучване на тема: Проучване на общественото мнение относно определяне приоритетните области за развитие на община Септември по проект: „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, бенефициент Община Септември, ДБФП № 13-13-24/13.11.2013г.

В конкретното проучване анкетираните граждани и представителите на бизнеса са запитани за приоритетни за тях политики, които следва да бъдат приоритетни за общинската администрация. На базата на данните от социологическото проучване, както и от информацията от подготвения Общински план за развитие на Община Септември 2014-2020 са идентифицирани две приоритетни области, за които да бъдат разработени стратегически документи и правила. Социологическото проучване е изключително ценен инструмент в процеса на стратегическото планиране с оглед необходимостта от включване на всички заинтересовани страни и провеждането на обществено консултиране в процеса на идентифициране на приоритетните области.

Обобщените резултати от проучването показват двете приоритенти области според гражданите и бизнеса в Община Септември. На въпроса Посочете кои две области трябва да са приоритетни за развитието на общината? 32% от отговорилите посочват като приоритет Икономическото развитие/ привличането на инвестиции, подкрепа и стимулиране на бизнеса/, а 23% от интервюираните определят като приоритет Техническата инфраструктура /реконструкция и изграждане на пътища, улици, канализация, водопровод/.

Идентифицирането на приоритетни области е важна обратна връзка по отношение на очакванията на местното население и бизнес. Този подход способства за активизиране на гражданското участие и предполага качествено нов подход от страна на общинската администрация при формулирането, залагането, изпълнението и отчитането на общинските политики, а и с това създаването/развиването на административна култура и методи на оценка, ориентирани към постигане на резултати от изпълнението на общинските политики.

Необходимостта от използването на адекватни методи за оценка и измерване на реално постигнатите резултати, при реализирането на конкретни политики и свързаните с тях инициативи е адресирана и чрез разработване на правила за приоритетните области.

Доброто управление и по-голямата ефективност в дейността на общинската администрация се основават на ясно формулирани политики. Доброто разработване на политики е гаранция за тяхното успешно изпълнение и за постигане на заложените цели. То е и основа за провеждането на устойчив мониторинг и контрол върху изпълнението, а това е взаимосвързано с подобряването на прозрачността в дейността на администрацията.

При разработването на стратегическия документ са отчетени и специфичните политики и цели, залегнали в Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022г., Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025г., Националната програма за развитие „България 2020“, както и предвижданията, заложени в Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. и Областната стратегия за развитие на Област Пазарджик за същия период, стратегията „Европа 2020“ и новите аспекти на кохезионната политика на Европейския съюз.Местното икономическо развитие е в основата на изграждането на икономическия капацитет на даден район, подобряване на неговото икономическо бъдеще и качеството на живот. Това е процес на партньорство на обществения, частния и неправителствения сектор, които работят за създаване на по-добри условия за икономически растеж и създаване на работни места. Успехът днес зависи от способностите за приспособяване към динамичното местно, национално и световно пазарно стопанство. Общините все по-често осъзнават възможностите при използване на стратегически планираното местно икономическо развитие, за да укрепят икономическия капацитет на даден район, да подобрят инвестиционния климат и да повишат производителността и конкурентноспособността на местните фирми, предприемачи и работници. Способността за подобряване качеството на живота, за създаването на нови икономически възможности зависи от степента на осмисляне на процесите на местното икономическо развитие и от уменията да се действа стратегически в непрекъснато изменящото се и все по-конкурентната икономическа среда.
Разработването на настоящата политика е в съответствие с Стратегическа цел 1 на ОПР на Община Септември 2014-2020г – „Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, постигане на интелигентен и устойчив растеж“, и цели постигането на комплексно въздействие върху развитието на Община Септември чрез прилагането на интегрирани мерки и инвестиционни инструменти в няколко приоритетни направления.


Каталог: str prioriteti
str prioriteti -> 1. Значение и обхват на общинския план за развитие 6
str prioriteti -> Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 2015 година
str prioriteti -> План за действие на община септември/2013-2014
str prioriteti -> Програма за регионално развитие, което е предпоставка за тяхното финансиране. Плащането на местни проекти от външни източници зависи от факта, дали са част от планов документ, по който има обществено съгласие
str prioriteti -> 1. Значение и обхват на общинския план за развитие 6
str prioriteti -> Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител за строежите от пета категория, преди въвеждане на строежа в експлоатация и съдържа енергийната характеристика
str prioriteti -> Програма за реализация на плана за развитие на община септември за период 2007-2013 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница