Ползвано в глава шеста на зддфл (чл. 37 и чл. 38), не е равносилно на понятието „авансов данъкДата14.01.2019
Размер56.5 Kb.
#109985
Понятието „окончателен данък“, ползвано в глава шеста на ЗДДФЛ (чл. 37 и чл. 38), не е равносилно на понятието „авансов данък“, ползвано в глава осма на ЗДДФЛ (чл. 42- 45 от ЗДДФЛ).

При облагане с окочателен данък размерът на данъчното задължение е окончателно и не подлежи на преизчисляване в годишната данъчна декларация (с изключение на частния случай по чл. 37а, предвиден за чуждестранни лица от ЕС и ЕИП), което е възможно по отношение на авансовото облагане.

Окончателното облагане не предполага ползване на данъчни облекчения и нормативно признати разходи. С изключение на случаите на продажба на активи от чуждестранни лица, данъкът е върху брутната сума на начисления/изплатения доход.

Данъкът се определя в окончателен размер в момента на:

  • начисляване на дохода от платеца, когато то е предпририятие или самооосигуряващо се лице по смисъла на КСО или

  • придобиването му по смисъла на чл. 11 от ЗДДФЛ от самото лице, ако липсва кой да удържи данъка върху дохода.

Изплатеният доход, обложен с окончателен данък, се декларира в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ от платеца на дохода, ако това е предприятие или самоосигуряващо се лице (чл. 73 ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ).

Лицето – получател на дохода като правило няма ангажимент за деклариране на дохода в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ). По изключение ангажимент за информативно деклариране в Приложение № 8 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ е налице само за придобитите през годината от източник в чужбина доходи от:

  • дивиденти,

  • ликвидационни дялове и

  • доходи по чл. 38, ал. 5, т. 21, ал. 82 и ал. 133.

Липсва изискване, при изплащане на доход, подлежащ на облагане с окончетелен данък, от предприятието или самоосигуряващо се лице - платец на дохода, той да се оформя с формуляр "Сметка за изплатени суми" или друг специален документ за целите на ЗДДФЛ (чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ). Доходът може да се документира с всякакъв документ, отговарящ на изискванията на чл. 7 от Закона за счетоводството.

Окончателният данък се декларира в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ в сроковете за внасяне на данъка (чл. 56 от ЗДДФЛ).

Данъкът се декларира и внася като правило всяко тримесечие (включително и четвъртото) до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването/ придобиването на дохода (чл. 65, ал. 1 – 8 и 10 и чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ).

Изключение от това правило е налице само за лихвите по банкови сметки в местни банки В този случай търговската банка декларира и внася данъка ежемесечно, до края на месеца следващ месеца на придобиването на дохода (чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ).1 облагаемите доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане от местни физически лица при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина.

2 облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот".

3 брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки.

Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница