Попълват се данни и се предоставят доказателства след придобиване на докторска степенДата12.03.2017
Размер189.8 Kb.
Критерии и показатели за оценяване на готовността на кандидатите за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ (в професионално направление Изкуства)
Попълват се данни и се предоставят доказателства след придобиване на докторска степенА. Научноизследователска дейност и/или художествено творческа дейност
Точки


Забележка

 1. Публикуван самостоятелен монографичен труд или други равностойни публикации*, свързани с профила на обявения конкурс или публикувана самостоятелна художествена творба или самостоятелна изложба в престижна галерия в България или самостоятелен авторски спектакъл над 30 мин.


Точкува се само една точкова опция – най-високата, не се сумират всички представени опции на които отговаря кандидата. Тази забележка важи за всички критерии по-надолу в текста.4

Издателството следва да е научно или художествено и да има редакционна научна колегия. Ако монографията е публикувана в чужбина от издателства като Elsevier, Thieme, Plural, MIT, Oxford, Allan and Bacon и др. – 6 т.

 1. Публикувани други самостоятелни монографични трудове или публикувани други самостоятелни художествени творби или самостоятелни изложби в престижни галерии в България или самостоятелен авторски спектакъл над 30 мин.
2
 1. Участие в колективен монографичен труд или колективни художествени творби или творчески изяви в национални пленери и изложби или авторски спектакъл над 30 мин. в съавторство – над 30%.


Избира се само една точкова опция – най-високата. Не се сумират всички представени опции.

Представя се декларация от участниците в колективната монография, указваща дял в публикацията.


2

 • Първи автор или двама равностойни автори – 3 т.

 • Ако всеки от участниците в колектива публикува самостоятелна равностойна част- 2 т

 • Ако е част от колектива – 1 т.

 1. Други публикации, свързани с профила на обявения конкурс
2

В чужбина – 3 т.

 1. Публикации в рецензирани реферирани списания у нас или aвторски произведения, рецитали, игрални и/или документални филми на утвърдени национални фестивали,.хореографски или театрални постановки осъществени от професионални трупи, участия в национални изложби и конкурси.

Прилага се списък на български реферирани списания.
3

1 т. ако списанието не е реферирано

 1. Публикации в рецензирани реферирани списания чужбина (peer referral journals) или aвторски произведения, рецитали, хореографски постановки от професионални трупи, игрални и/или документални филми на утвърдени международни фестивали, участия в международни изложби и конкурси.
8

Ако не е реферирано 3 т.

 1. Доклади, изнесени на престижни международни форуми в чужбина /конгреси/конференции/симпозиуми/ или излъчване по национална медия в чужбина, издания на CD или DVD, партитури провеждане на международен семинар или участия в международни пленери изложби.


Прилага се програма на форума и certificat of attendance. Към формуляра, предназначен за Отдел Международно Сътрудничество /ОМС/ се посочва сайт на форума и друг доказателствен материал за качеството му.

3

 • Европейски и световни форуми, свързани с профила на конкурса – 4 т.

 • За форуми в Балканския регион – 2 т.
 1. Доклади, изнесени на престижни национални форуми /конгреси/конференции/симпозиуми/ или излъчване по БНТ или БНР, издание на CD или DVD. Провеждане на национални семинари и участия в национални пленери, изложби.
2

Ако са на ниво ЮЗУ 1

 1. Ръководство на дипломанти и докторанти **.


Чужденец дипломант се доказва с договор от програма

Независимо от броя на дипломантите се присъжда 1 т.

1


Ако е чужденец дипломант в рамките на международна научна програма – 4 т.

 1. Цитирания в чужбина в рецензирани реферирани списания (peer referral journals), в други научни трудове /дисертации, книги, монографии/, отзиви или изпълнения на вече представяни авторски творби, музикални изпълнения, филми.

Прави се справка в Scopus и Thomson Reuters. Цитиранията се прилагат на хартиен носител.

8

 • За реферирано списание в чужбина – 8 т.

 • В други научни трудове в чужбина – 5 т.

 • В реферирани списания в България – 2 т.

 • Цитирания в нереферирани списания и трудове в България – 1 т.

 1. Членство в редакционни научни колегии у нас или председател или член на национално жури (фестивали, конкурси, изложби и др.)Доказва се с писмо от организатора на фестивала или копие на титулен афиш. От кога до кога е бил член на журито


2

 • Ако списанието се издава от ЮЗУ - 1 т.

 • Ако списанието е реферирано или е участие в национален фестивал, изложба– 3 т.

 1. Членство в научна редколегии в чужбина или председател или член на международно жури в чужбина (фестивали, конкурси, изложби и др.)


Доказва се с писмо от организатора на фестивала или афиш на фестивала или конкурса.

4

 • Ако списанието е реферирано и е председател на международно жури – 4 т.

 • Ако списанието не е реферирано и е член на международно жури – 3 т.

 1. Лекторат в чужди университети /програма Erasmus, Fulbright, DAAD и др./ или уъркшоп, майсторски класове, провеждане на международен семинар в чуждестранен университет.Доказателствен материал се взема от ОМС /договор/ или копие на рекламен афиш или сайт


4

Извън рамките на международните образователни програми не се признава индивидуална покана от чуждестранен учен, а покана от университет – 3 т.

 1. Научни и художествено-творчески награди
4 ако са международни

 • 3т. за национални награди независимо от броя им

 • В областта на балканистиката и специалностите, формиращи национална идентичност – 4 т.

 • 1т. от награди от ЮЗУ

 1. Членство в национални научни и творчески организации/асоциации.
2

За членство в съсловна организация -1 т.

 1. Членство в международни научни и творчески организации/асоциации.


Прилага се сертификат.


3

Ако е в управителен съвет или комитет и представлява държавата – 4 т.

 1. Участие в проекти по Наредба № 9 с краен научен продукт - публикация.


Информация от Отдел Международни научни проекти.


2

Ръководител на проект 3 т.

 1. Участие в национални научни и образователни проекти.


Информация от ОМС.

Кандидатства се в направление Изкуство.

3

Ако е ръководител 4т.

 1. Участие в международни научни и образователни проекти.


Информация от ОМС

Кандидатства се в направление Изкуство

4

Ако е ръководител 5т.

Ако е координатор 4т. 1. Научни и творчески специализации в чужбина над 1 месец.


Сертификат или договор за финансиране.

Кандидатства се в направление Изкуство.

4

Двуседмична-триседмична – 2т.

 1. Рецензии в реферирани списания, книги, монографии, дисертации и др.


Прилага се списък на рецензираните статии и др. творчески продукти.

4 за реферирани списания в чужбина

 • . за монографии и дисертации

 • В областта на балканистиката и специалностите, формиращи национална идентичност - 4т.

 • . за български реферирани списания

 • 1т. за български нереферирани списания


Максимален брой точки по А:


82


Б. Учебна дейност
22. Лекционни курсове със студенти.


1
23. Семинарни упражнения.

1
24. Практически упражнения.

1
25. Нововъдения в методите и средствата на преподаване (интерактивни методи, електронни средства за обучение).

1
26.Осигуряване на занимания в практическа среда.

1
27.Преподаване на чужд език по акредитирана програма в ЮЗУ на чужд език.

2

За входящи Еразъм студенти – 1 т.

28.Публикуван самостоятелен учебник/ци в страната.

2

 • Трудът да е публикуван от научно издателство с научна редколегия

 • Ако няма редколегия – 2 т.

29. Публикуван самостоятелен учебник/ци в чужбина.

4

 • Трудът да е публикуван от престижно научно издателство с научна редколегия – виж т.1 от А

 • Ако няма редколегия – 2 т.

30.Съавторство в публикуван учебник.

1
31. Самостоятелно учебно ръководство (помагало).

1
32. Учебно ръководство /помагало/ в съавторство.

1
33.Ръководство на изследователски и творчески проекти със студенти – доказателство от ОМС

1
34. Тюторинг (ръководство на студент).

1

Максимален брой точки по Б:


18
Общо точки по А и Б

100
Допустима граница за участие в конкурса – 80% изпълнение.
При изпълнение на критериите 75-80% решението се взема от комисията по необходимост.

80


Допълнение
към точкова система на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за измерване готовността на кандидатите за заемане на академични длъжности доцент и професор, както и зa защита на докторска дисертация и доктор на науките.

Science Direct (SD)

SD е водеща база от данни, съдържаща пълнотекстови статии от всички сфери на науката, технологията и медицината. Над 15 милиона изследователи, лекари, учители и студенти разчитат на SD като сигурен и достоверен източник на информация. Science Direct съдържа над 2 200 научни списания и приблизително 22 000 заглавия на книги.

Science Direct разполага с неограничен набор от аудиоматериали, видеоматериали, графики, таблици и изображения, които могат да бъдат предоставени на авторите от екипа на Science Direct. Със своите приблизлително 12 милиона статии (вкл. ръкописи и статии със свободен достъп), Science Direct е водеща база данни за учени от целия свят.

www.elsevier.com/sciencedirect

Scopus

Скопус е най-голямата база данни, съдържаща абстракти и реферирана литература. Тя притежава интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализация на научната продукция. Платформата съдържа над 21 000 заглавия, принадлежащи на над 5 000 автори от цял свят. Скопус е изключително добре обезпечена база данни що се отнася за интердисциплинарния характер на науката като цяло. Богата колекция от записи в областите: технологии, медицина, социални науки, изкуства и хуманитарни науки. Скопус улеснява процеса на колаборация с чуждестранни партньори, предоставяйки различни услуги: имейл известяване за новости в дадена научна област, топика, нови изследвания, публикувани от определен учен или институция. В допълнение на това, Скопус предоставя на всеки един учен възможността да проследи своите цитирания чрез известяване за цитиране.www.elsevier.com/scopus

Mendeley

Платформа, която помага на учените да управляват и анотират своите научни постижения и резултати. Базата данни предоставя възможност за стартиране на партньорство с чуждестранни учени, проекти.www.mendeley.com

GlOBALEVENTLIST

Това е онлайн директория, която предоставя пълна информация за най-значимите и най-големите събития в областта на науката. Конференции, научни форуми, симпозиуми, конгреси и др.www.globaleventlist.elsevier.com

Как се публикува в списания със свободен достъп
Златен“ свободен достъп

Зелен“ свободен достъп“

Опции

Списания със свободен достъп / Списания, поддържащи и опция за свободен достъп (хибридни)

Списания, изискващи абонамент

Достъп

 • Публичен достъп до крайния научен продукт.

 • Достъпът е незабавен.

 • Публичен достъп до ръкописи на статии.

 • Достъпът е със закъснение.

Такси:

Таксата за публикация се заплаща от автора, институцията или от финансиращото звено. В зависимост от списанието, таксата варира между $500 и $5000 щатски долара.

Авторът не заплаща такса за своята публикация


Достъп до научни резултати


Елзевиер също така взима активно участие в различни проекти и програми, позволяващи на развиващи се страни да получат свободен достъп или достъп на много ниска цена.

Достъп за пациенти


Елзевиер работи съвместно със здравни организации по множество програми с цел предоставяне на модерни научни изследвания, посветени на специфични заболявания.

ИМПАКТ ФАКТОР (ФАКТОР НА ВЛИЯНИЕ ИЛИ КОЕФИЦИЕНТ НА ВЛИЯНИЕ) И НАЧИНИ ЗА НЕГОВОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ:

Импакт фактор е най-широко разпространеният инструмент за измерване качеството на научните списания в дадена научна област. Импакт факторът или още наречен фактор на влияние е съотношението между брой цитирания и брой академични публикации в научни списания: средният брой цитирания получен за една публикувана статия. Той се използва за сравнение на качеството на списания в една и съща научна област.Метод за изчисляване

Официалният начин за изчисляване на фактора на влияние в Journal Citation Reports (JCR) е следният: цитиранията на публикуваните статии в едно списание за предходните две години се разделят на броя на същите тези статии.

Общия брой цитирания през 2012 г.на публикуваните в списанието

Импакт фактор
статии през 2011 и 2010 г.

на дадено списание

=

straight arrow connector 1025


за 2012 г.
Общ брой статии

Импакт факторът на дадено списание за 2012 г. = общия брой цитирания през 2012 г. на публикуваните в списанието статии през 2011 и 2010 разделен на броя статии.

Например: 70 публикувани статии през 2011 и 2010 в списание Х, които са цитирани общо 100 пъти през 2012 г. Оттук получаваме следната формула: 100:70 = 1.428

H-index

Ейч-индексът или още наречен хирш-индекс, за разлика от импакт фактора, се използва за оценка на научната продукция на даден учен. За разлика от ИФ, който се калкулира на база тригодишен период, Ейч-индексът обхваща научната продукция на даден учен за цялата му кариера. Този показател има количествени и качествени измерения – общ брой статии и общ брой цитирания (автоцитиранията не са включени).


SNIP и SJR метрики

SNIP (Source-Normalized Impact per Paper – Нормализиран фактор на влияние) се определя като се изчисли съотношението между общия брой цитирания в едно списание и потенциалния брой на цитирания в съответната област. SNIP взима под внимание самата научна област, която е обхваната от дадено списание, изравнявайки разликите между отделните научни области. Например, общ брой цитирания за една година, обем на научна литература, също и бързината на публикуване. SNIP нормализира, коригира различното поведение на цитиранията в различните научни области (брой, необходимо време за получаване на цитиране). Всички емпирични резултати са извлечени от научната база данни на Скопус и се обновяват всяка година.SJR

SJR (Scientific Journal Ranking – Ранкинг на научните списания) или SCImago Rank е престижен инструментариум от метрики, базиран на идеята, че цитатите са създадени, за да се различават помежду си. SJR взима под внимание реномето и импакт фактора на дадено списание, където е цитирана една статия. Тежестта на всяко цитиране се определя от това колко престижно е едно списание. SJR е инструмент за измерване на броя цитирания в едно списание и престижа на списанието, откъдето идват тези цитирания.

SNIP и SJR добавят допълнителни аспекти към качественото измерване на научни списания. Те помагат на един учен да си даде сметка дали списанието, в което публикува е едно от трите най-престижни списания в дадена научна област. Дава отговор на въпроса дали това списание е най-доброто място за публикуване, използвайки различни библиометрични аспекти.

Инструменти на Томсън Ройтерс за качествено-количествен анализ на публикационна активност


 1. InCites: - InCites предлага прецизна наукометрична информация относно публикационната активност на дадена институция. Някои от предимствата на InCites са възможността, която се предоставя за колаборация с най-влиятелни учени в световен мащаб, прозрачен механизъм за финансова сигурност, бенчмаркинг с други институции. Благодарение на InCites се получава достъп до най достоверната информация, засягаща оценка на научната продукция и научноизследователската дейност, започвайки от най-ниско ниво – катедра, достигайки до пълна информация за целия университет.
 1. Web of Science - Библиометричните данни (брой публикации, цитирания, h-index, среден брой цитирания в категория, очакван брой цитирания в категория и др.) от WoS се използват при изготвяне на най-големите и значими рейтингови системи в световен мащаб. Наукометричните данни, предоставени от Томсън Ройтерс, позволяват да се изготвят сравнителни анализи за учени и институции, в рамките на една държава, един регион и в световен мащаб. Предоставената информация не е ситуирана само в таблици и графики, но и в прилежащи наукометрични таблици, в които ясно е описана цялата информация. Web of Science е една от двете бази данни (вкл. SCOPUS), използвана за изготвяне на „Рейтингова система на висшите училища в България“.


Използвана литература:

 1. Understanding the Publishing Process. How to Publish in Scientific and Medical Journals, pp. 18-21, Elsevier, www.elsevier.com/authors

Настоящите указания са в пълно съответствие със Закона за развитие на академичния състав на Р България и с приетата от АС на ЮЗУ Стратегия за международно сътрудничество (Протокол № от 21.12.2011 г.).


В Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България е посочено изискване в чл. 53. 3. кандидатите да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата. В допълнение член 57а. (3) посочва, че при научните специалности в областта на изкуствата вместо научноизследователската дейност може да се оценява художественотворческата дейност.

Същите права потвърждават и Вътрешните правила за развитие на академичния състав В ЮЗУ – чл. 80, ал. 3.


За специалностите от професионално направление Педагогика на обучението по..... се изисква 70% публикационна научна активност и 30% художественотворческа по всички горепосочени критерии.
За специалностите от професионално направление Изкуства се изисква 70 % художественотворческа дейност и 30% публикационна научна активност по всички горепосочени критерии.
Критериите в получер шрифт (bold) са с двойна тежест, поради факта, че са включени в институционалната/програмни акредитация/и и класацията на университетите в Р България.
Предложената точкова система (1, 2, 3, 4 т.) за определяне на предварителната готовност на кандидат за заемане на академична длъжност (преди да се обяви конкурса) има в основата си трети и четвърти принципи от ЗРАСРБ , а именно международно признание на учебния и научен продукт на българските учени и преподаватели, както и удовлетворяване на обществените очаквания за качество на научната и образователна дейност. Тя е приета от АС на ЮЗУ (Протокол № 2 от 21.12.2011 г.).
Поради тази причина показателите от критерий Б. Учебна дейност се оценяват с 1 точка, а показателите по критерий А. Научноизследователска дейност се оценяват както следва:

 • за публикация, постижение, проява, дейност на университетско ниво се присъждат 2 точки,

 • на национално ниво - 3 точки

 • на международно ниво – 4 точки.

В забележките към критериите и показателите са посочени възможни интерпретации и уточнения.


Анализ на постиженията на кандидата прави впоследствие научното жури, то се произнася за качествените и количествени характеристики на продукцията на кандидата за заемане на научна длъжност.

След като попълни горепосочените показатели по двата основни критерия: научноизследователска и учебна дейност и предостави доказателствен материал по тях, кандидатът е поканен да попълни Писмена декларация за достоверност на информацията.


Прилага се и допълнителна декларация за доказан личен научен и образователен принос за акредитиране на специалност на ниво бакалавър и магистър в съответно професионално направление (включително на чужд език) - максимум 1 страница.
Настоящите критерии и показатели за оценяване на готовността на кандидатите за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ предоставят базисна информация за научните журита.
Забележка: Доказателственият материал се предоставя на хартиен и електронен носител.

*Забележка:


 1. Монография или поне 2 глави от книга на чужд език се приравняват на 6 публикации, или на 4 публикации в списания, или на 2 публикации в списание с импакт фактор.

 2. Монография или поне 2 глави от книга на български език се приравняват на 3 публикации, или на 2 публикации в списания, или на 1 публикации в списание с импакт фактор.

 3. Глава от книга на чужд език се приравнява на 3 публикации, или 2 публикации в списания, или 1 публикация в списание с импакт фактор.

 4. Глава от книга на български език се приравнява на 2 публикации, или 2 публикации или 1 публикация в списание.

Под импакт фактор се разбира само индексирането на научни публикации в Journal Cititation Reports, публикувано от Thomson Reuters.


**Забележка: По т. 9 Ръководство на докторанти – за гл. асистент д-р, който е ръководител на докторанти този показател влиза в сила от 2013 година.

Азбучен списък на българските научни списания индексирани в SCOPUS 1. Acta Medica Bulgarica – Active*

 2. Acta Physiologica et Pharmacologica Bulgarica – Inactive*

 3. Advanced Studies in Theoretical Physics - Active

 4. Anaesthesiology and Intensive Care - Active

 5. Applied Mathematical Sciences - Active

 6. Asklepii : bolgaro-sovetskii ezhegodnik istorii i teorii meditsiny - Inactive

 7. Balkan Journal of Medical Genetics - Active

 8. Biomedical Reviews - Inactive

 9. Biotechnology and Biotechnological Equipment - Active

 10. Bulgarian Chemical Communications - Active

 11. Bulgarian Historical Review - Active

 12. Bulgarian Journal of Agricultural Science - Active

 13. Bulgarian Medicine - Inactive

 14. Chemistry - Active

 15. Clinical and Transfusion Haematology - Active

 16. Clinical Application of Immunology - Inactive

 17. Doklady Bolgarskoi akademii nauk - Inactive

 18. Eksperimentalna Medicina i Morfologiya - Inactive

 19. Endokrinologya - Active

 20. Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes - Active

 21. Fizikalna Kurortna i Rekhabilitatsionna Meditsina - Inactive

 22. Folia Medica - Active

 23. General Medicine - Active

 24. Geochimija, Mineralogija i Petrologija - Inactive

 25. Geologica Balcanica - Inactive

 26. Ikonomicheski Izsledvania - Active

 27. Internal Diseases - Inactive

 28. International Journal of Mathematical Analysis - Active

 29. Journal of Environmental Protection and Ecology - Active

 30. Journal of the Balkan Tribological Association - Active

 31. Khigiena i Zdraveopazvane - Inactive

 32. Khirurgiia - Inactive

 33. Kurortologiya i Fizioterapiya - Inactive

 34. Molekuliarna meditsina = Molecular medicine / Nauchno sdruzhenie 'Molekuliarna meditsina' - Inactive

 35. Nauchni trudove na Meditsinskata akademiia Vǔlko Chervenkov - Inactive

 36. Nauchni trudove na Visshiia meditsinski institut, Sofiia - Inactive

 37. Nephrology, Dialysis and Transplantation - Active

 38. Nephrology, Hemodialysis and Transplantation - Inactive

 39. Ortopediya i Travmatologiya - Inactive

 40. Oxidation Communications - Active

 41. Pediatriya - Active

 42. Problemi na Geografijata - Inactive

 43. Problemi na Geografijata na NR. Balgarija - Inactive

 44. Problemi na Khigienata - Inactive

 45. Problemi na Pnevmologiyata i Ftiziatriyata - Inactive

 46. Problems of Infectious and Parasitic Diseases - Active

 47. Propagation of Ornamental Plants - Active

 48. Rentgenologiya i Radiologiya - Active

 49. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition - Active

 50. Silva Balcanica - Inactive

 51. Tekstil i Obleklo - Active

 52. Tekstilna Promishlenost - Inactive

 53. Tourism - Active

 54. ZooKeys - Active

*Active - списанието продължава да се индексира*Inactive - списанието е спряло да се индексира
Каталог: media
media -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
media -> Curriculum vitae Georgi Merdzhanov
media -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница