Population: 1 millionстраница1/3
Дата23.07.2016
Размер274.05 Kb.
#2476
  1   2   3
AUSTRIA

Year of EU entry: 1995

Political system: Federal republic

Capital city: Vienna

Total area: 83 858 km²

Population: 8.1 million

Currency: euro

Language: German


The Alps dominate the western and southern parts of Austria while the eastern provinces, including Vienna, the capital, lie in the Danube basin.

Until the end of World War I, Austria was for centuries the centre of a vast empire, which controlled much of central Europe. Austria is now a federal republic, consisting of nine states.

Vienna hosts a number of international organisations, including the Secretariat of the Organisation for Security and Cooperation in Europe, the International Atomic Energy Agency and the Organisation of Petroleum Exporting Countries.

The Austrian Parliament has two chambers. The National Council, or Nationalrat, has 183 members, who are elected by direct popular vote to serve a four-year term. The Federal Council, or Bundesrat, is the upper house with about 62 members who represent each province. Its members serve a four or six-year term.

Austria has a rich cultural heritage. Wolfgang Amadeus Mozart occupies a place of his own as a composer, while Franz Schubert enjoys great popularity too. In the world of philosophy and ideas, Siegmund Freud continues to provoke controversy while Ludwig Wittgenstein was one of the major influences in 20th century thinking. The paintings of Gustav Klimt are widely admired.

Austria has a mixed industrial and agricultural economy, while tourism is also an important source of income.

In cuisine, some of Austria’s specialities like Wiener Schnitzel and Apfelstrudel have become international dishes which need no translation.
Алпите се намират в западната и южната част на Австрия, докато източните провинции, включително столицата Виена, се намират в басейна на Дунав.

До края на Първата световна война, векове наред Австрия е център на огромна империя, която контролира голяма част от Централна Европа. Днес тя е федерална република, състояща се от 9 щата.

Виена е седалище на няколко международни организации, включително секретариата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Организацията на страните - износителки на петрол (ОПЕК).

Австрийският парламент има 2 камари. Националният съвет (Nationalrat), има 183 члена, които се избират директно от народа с 4-годишен мандат. Федералният съвет (Bundesrat) е горната камара с около 62 члена, които представляват всяка провинция. Неговите членове имат 6-годишен мандат.

Австрия има богато културно наследство. Волфганг Амадеус Моцарт заема особено важно място сред композиторите. Франц Шуберт също се радва на голяма популярност. В областта на философията и идеите Зигмунд Фройд и днес продължава да предизвиква противоречия, а Лудвиг Витгенщайн е един от хората с основен принос към мисълта на 20 век. Картините на Густав Климт предизвикват възхищение у мнозина.

Австрия има смесена индустриално-селскостопанска икономика, туризмът също има голямо участие в приходите.

В кухнята някои от австрийските специалитети като виенският шницел и ябълковият щрудел са се превърнали в интернационални ястия, които не се нуждаят от превод.

BELGIUM

Year of EU entry: Founding member

Political system: Constitutional monarchy

Capital city: Brussels

Total area: 30 158 km²

Population: 10.4 million

Currency: euro

Language: French, Dutch, German


Belgium is a federal state divided into three regions: Dutch-speaking Flanders in the north, Wallonia in the south where the language is French, and Brussels, the bilingual capital, where French and Dutch share official status. There is also a small German-speaking minority of some 70 000 in the eastern part of the country.
Belgium’s landscape varies widely: 67 kilometres of seacoast and flat coastal plains along the North Sea, hills in the centre and the uplands forests of the Ardennes region in the southeast.
Brussels hosts several international organisations: most of the European institutions are located there as well as the NATO headquarters.
Independent since 1830, Belgium is a constitutional monarchy.The two houses of Parliament are the Chamber of Representatives, whose members are elected for a maximum period of four years, and the Senate or upper house, whose members are elected or co-opted. Given its political make-up, Belgium is generally run by coalition governments.
Among the best known Belgians are Georges Rémi (Hergé), creator of Tintin, writers Georges Simenon and Hugo Claus, composer and singer Jacques Brel and cyclist Eddy Merckx. Painters like James Ensor, Paul Delvaux and René Magritte are the modern-day successors of Rubens and the other Flemish masters of yesteryear.

Belgium is famous for its chocolates, which are appreciated the world over. Its favourite dish is mussels and chips (French fries) which, according to legend, are a Belgian invention.


Белгия е федерална държава, разделена на три региона: холандскоговорящата Фландрия на север, Валония на юг, където се говори френски, и Брюксел - двуезичната столица, където и френският, и холандският са официални езици. В източната част на страната има и малцинство от около 70 000 немскоговорящи.

Белгийският пейзаж е доста разнообразен: 67 километра морски бряг и низини край Северно море, хълмове в централната част и високо разположени гори в югоизточния район на Ардените.

Брюксел е седалище на доста международни организации: повечето от европейските институции се намират тук, както и главната квартира на НАТО.

Независима от 1830 година, Белгия е конституционна монархия. Двете камари на Парламента са Камарата на представителите, чиито членове се избират за максимален срок от 4 години, и Сенатът (или горната камара), чиито членове се избират или кооптират. Предвид политическия си състав, Белгия се управлява обикновено от коалиционни правителства.

Сред най-известните белгийци са Жорж Реми (Ерже), създателят на Тинтин, писателите Жорж Сименон и Хюго Клаус, композиторът и певец Жак Брел и колоездачът Еди Меркс. Художници като Джеймс Енсор, Пол Делво и Рене Магрит са съвременните последователи на Рубенс и на останалите фламандски майстори от недалечното минало.

Белгия е известна със своите шоколади, които се ценят по цял свят. Любимите белгийски ястия са мидите и чипса, който, според легендата, е белгийско изобретение.BULGARIA

Year of EU entry: 2007

Political system: Republic

Capital city: Sofia

Total area: 111 000 km²

Population: 7.8 million

Currency: Lev
Located in the heart of the Balkans, Bulgaria offers a highly diverse landscape: the north is dominated by the vast lowlands of the Danube and the south by the highlands and elevated plains. In the east, the Black Sea coast attracts tourists all year round.
Founded in 681, Bulgaria is one of the oldest states in Europe. Its history is marked by its location near Europe’s frontier with Asia. Some 85% of the population are Orthodox Christians and 13% Muslims. Around 10% of the population are of Turkish origin while 3% are Roma. Similarly, its traditional dishes are a mixture of east and west. The most famous Bulgarian food must be yoghurt, with its reputed gift of longevity for those Bulgarians who consume it regularly.
The Bulgarian National Assembly (the single chamber parliament) consists of 240 members who are elected for a four-year period.

Bulgaria’s main exports are light industrial products, foods and wines, which are successfully competing on European markets.

Bulgaria is famous for its folk music. A Bulgarian folk song was recorded on the Voyager Golden Record which was sent into outer space by NASA. Famous Bulgarians include Elias Canetti, Nobel Prize winner for literature in 1981 and Christo Javachev (“Christo”), the creator of many unorthodox outdoor sculptures.
Разположена в сърцето на Балканския полуостров, България притежава много разнообразен пейзаж: в северната част е обширната Дунавска равнина, а в южната има няколко планини и високи равнини. В източния край е черноморското крайбрежие, което привлича много туристи всяка година.

Основана през 681 година, България е една от най-старите държави в Европа. Нейната история е белязана от местоположението й на границата с Азия. Около 85% от населението на страната са православни християни, 13% са мюсюлмани. Около 10% от населението са от турски произход, а 3% са роми. Традиционните ястия също представляват смесица между Изтока и Запада. Най-популярната българска храна е киселото мляко, за което се счита, че носи дълголетите на тези, които го консумират редовно.

Българското Народно събрание (еднокамарен парламент) се състои от 240 члена, които се избират за 4-годишен период.

Главният експорт на България са продуктите на леката промишленост, храните и вината, с които тя се конкурира успешно на европейските пазари.

България е известна с фолклорната си музика. Българска народна песен е записана в златната плоча на космическия кораб Вояджър и е изпратена в дълбокия космос от НАСА. Някои от известните българи са Елиас Канети - носител на нобелова награда за литература през 1981 година и Христо Явашев (Кристо) - създател на много неортодоксални скулптури на открито.

CYPRUS

Year of EU entry: 2004

Political system: Republic

Capital city: Nicosia

Total area: 9 000 km²

Population: 0.7 million

Currency: Cyprus pound

Language: Greek, English


Cyprus is the largest island in the eastern Mediterranean, and is situated south of Turkey. The two main mountain ranges are the Pentadactylos in the north and the Troodos in central and south-western part of the island, with the fertile plain of Messaoria in between.
Cyprus has long been a crossing point between Europe, Asia and Africa and still has many traces of successive civilisations – Roman theatres and villas, Byzantine churches and monasteries, Crusader castles and pre-historic habitats.
The island’s main economic activities are tourism, clothing and craft exports and merchant shipping. Traditional crafts include embroidery, pottery and copper-work.

The local dishes are the traditional meze which is served as a whole meal, the halloumi cheese and the zivania schnapps.

Since Turkey occupied the north of the island in 1974, the Turkish Cypriot and Greek Cypriot communities have been separated by the so-called Green Line.

Cyprus is well known as the island of Aphrodite, the goddess of love and beauty, who, according to legend, was born there.


Кипър е най-големият остров в Средиземно море и се намира на юг от Турция. Двете основни планински вериги се намират съответно в северната и в централната и югозападна част на острова, като между тях лежи плодородна равнина.

Кипър отдавна е пресечна точка между Европа, Азия и Африка и все още носи много следи от последователни цивилизации – римски театри и вили, византийски църкви и манастири, кръстоносни замъци и праисторически селища.

Главните икономически дейности на острова са туризмът, износът на дрехи и занаятчийски изделия и търговското мореплаване. Традиционните занаяти са бродерия, грънчарство и бакърджийство.

Най-известните кипърски ястия са традиционното мезе, сиренето Халуми и алкохолната напитка Зивания.

След като Турция окупира северната част на острова през 1974 година, турската кипърска общност и гръцката кипърска общност са разделени от така наречената Зелена линия.

Кипър е известен още като Островът на Афродита, богинята на любовта и красотата, която според легендата е била родена там.CZECH REPUBLIC

Year of EU entry: 2004

Political system: Republic

Capital city: Prague

Total area: 79 000 km²

Population: 10.2 million

Currency: Czech koruna

Listen to the official EU language: Czech


The Czech Republic became an independent state in January 1993 after Czechoslovakia split into its two constituent parts. Before World War II, Czechoslovakia was one of the 10 most industrialised states in the world, and the only central European country to remain a democracy until 1938.

The Czech capital, Prague, is more than 1000 years old and has a wealth of historic architecture of different styles. Because of this, the city has become a favoured location for many international film makers.

Manufacturing is still a major economic activity, especially the production of automobiles, machine tools, and engineering products. Iron and steel industries are important in Moravia. The chief crops are maize, sugar beet, potatoes, wheat, barley, and rye.

Hills and mountains cover about 95% of the country – ideal for skiing, mountain biking and hill walking. Wild boar and fox are found in the abundant woodlands.

The Czech Republic produces world-famous beer as well as mineral water from more than 900 natural springs (a world record). Wine is produced in the southern regions of Moravia and in part of Bohemia. Traditional dishes often include “knedlíky”, which is a type of dumplings made from potatoes or bread.

Among the famous Czech people are the Art Nouveau artist Alfons Mucha, composers Antonin Dvořák and Bedřich Smetana, as well as the writer Milan Kundera.


Чешката република става независима държава през 1993 година, след като тогавашната Чехословакия се разделя на двете си части – Чехия и Словакия. Преди Втората световна война Чехословакия е една от 10-те най-индустриализирани страни в света и единствената от централна Европа, която остава демокрация до 1938 година.

Чешката столица Прага е на над 1000 години и притежава архитектурно богатство от много различни стилове. Поради това градът е станал любимо място за производство на филми на много международни филмови творци.

Проивзодството е все още основната икономическа дейност, по-специално производството на автомобили, инструменти и инженерни продукти. Желязната и стоманената индустрия заемат важно място в Моравия. Основните отглеждани растителни култури са царевица, захарно цвекло, картофи, пшеница, ечемик и ръж.

Хълмовете и планините заемат около 95% от територията на страната, което я прави идеална за ски, планинско колоездене и планински туризъм. В обширните гори се срещат глигани и лисици.

Чешката република произвежда световноизвестна бира и минерална вода от над 900-те естествени извора (световен рекорд). В южните райони на Моравия и в част от Бохемия се произвежда вино. Традиционните ястия често включват кнедлики – вид кюфтета от картофи или тесто.

Сред известните чехи са художникът от стила арт ново Алфонс Муха, композиторите Антонин Дворжак и Бедржих Сметана и писателят Милан Кундера.DENMARK

Year of EU entry: 1973

Political system: Constitutional monarchy

Capital city: Copenhagen

Total area: 43 094 km²

Population: 5.4 million

Currency: Danish krone

Language: Danish


Denmark consists of the peninsula of Jutland (Jylland) and some 400 named islands. Of these, 82 are inhabited, with the largest being Funen (Fyn) and Zealand (Sjælland).
Denmark has a large fishing industry, and possesses a merchant fleet of considerable size. The leading manufactures include food products, chemicals, machinery, metal products, electronic and transport equipment, beer and paper and wood products. Tourism is also an important economic activity.
From the 8th to the 10th century, the Danes were known as Vikings. Together with Norwegians and Swedes, they colonised, raided and traded in all parts of Europe. Modern-day Danes pride themselves in their country’s welfare state with its widespread social protection for everyone.

Denmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution. The single-chamber parliament or Folketing consists of 179 elected members.

Among the best-known Danes are the writer Hans Christian Andersen, famous for his fairy tales, the author Karen Blixen and the designer Arne Jacobsen. Danish cinema has gained international recognition thanks largely to the experimental film director Lars von Trier.

Specialities of Danish cooking include open sandwiches, smørrebrød, boiled or sugar browned potatoes, boiled red cabbage, roast pork or roast duck.


Дания се състои от полуостров Ютланд и около 400 именувани острова. От тях 82 са обитаеми, като най-големите са Фунен и Зеланд.

Дания има мощна риболовна индустрия и голям търговски флот.

Водещите производства включват хранителни продукти, химикали, машини, метални изделия, електроника и транспортно оборудване, бира, хартия и дървени изделия. Туризмът също е важна част от икономиката.

От 8 до 10 век датчаните са известни с името викинги. Заедно с норвежците и шведите, те колонизирали, нападали и търгували из всички части на Европа. Днешните датчани се гордеят със своята богата държава, осигуряваща социална защита на всички.

Дания е конституционна монархия, управлявана днес по конституцията от 1953 година. Еднокамерният парламент (Фолкетинг) се състои от 179 избрани членове.

Между най-известните датчани са писателят Ханс Кристиян Андерсен, популярен със своите приказки, писателят Карен Бликсен и дизайнерът Арне Якобсен. Датското кино добива световно признание до голяма степен благодарение на режисьорът-експериментатор Ларс фон Триер.

Датските кулинарни специалитети включват отворените сандвичи, варените или запечени със захар картофи, варено червено зеле, печено свинско и печено патешко.

ESTONIA

Year of EU entry: 2004

Political system: Republic

Capital city: Tallinn

Total area: 45 000 km²

Population: 1.4 million

Currency: Estonian kroon

Language: Estonian


Estonia, the most northerly of the Baltic states, regained its independence from the Soviet Union in 1991. It is a mainly flat country on the eastern shores of the Baltic Sea, with many lakes and islands. Much of the land is farmed or forested.
The Estonian language is closely related to Finnish, but bears no resemblance to the languages of the other Baltic republics, Latvia and Lithuania, or to Russian. About one quarter of the population is of Russian-speaking origin.
The capital, Tallinn, is one of the best-preserved mediaeval cities in Europe, and tourism accounts for 15% of Estonian GDP. The main sectors of the economy are engineering, food products, metals, chemicals and wood products.
Throughout history, many other nations who ruled the region – Danes, Germans, Swedes, Poles and Russians – have influenced Estonian cuisine. Among the traditional dishes are marinated eel, blood sausage and sauerkraut stew with pork.

Famous Estonians include the writer Jaan Kross whose work has been translated into 20 languages, the author of the national epic (Kalevipoeg) Friedrich Reinhold Kreutzwald, and the writer, film-maker, diplomat and politician Lennart Meri.


Естония, най-северната от балтийските републики, връща своята независимост от Съветския съюз през 1991 година. Тя е предимно равнинна страна, намира се на източния бряг на Балтийско море и има много езера и острови. Голяма част от земята й е обработваема или залесена с гори.

Естонският език е близък до финландския, но няма прилика с езиците на останалите балтийски републики (Латвия и Литва) или с руския. Около една четвърт от населението е от рускоговорящ произход.

Столицата Талин е един от най-добре запазените средновековни градове в Европа и туризмът донася около 15% от естонския брутен вътрешен продукт. Основните сектори на икономиката са машиностроенето, хранителната промишленост, металообработващата, химическата и дървообработващата промишленост.

През цялата история много други нации, владяли този район – датчани, германци, шведи, поляци и руснаци – са влияли на естонската кухня. Сред традиционните ястия са маринована змиорка, кървавица и кисело зеле със свинско.

Известните естонци включват писателят Яан Крос, чиито произведения са преведени на над 20 езика, авторът на националната епопея Фридрих Рейнхолд Кройцвалд и писателят, режисьор, дипломат и политик Ленарт Мери.

FINLAND

Year of EU entry: 1995

Political system: Republic

Capital city: Helsinki

Total area: 338 000 km²

Population: 5.2 million

Currency: euro

Language: Finnish, Swedish


Finland, a country of forests and lakes, is perhaps best known for its unspoilt natural beauty. In the far north, the White Nights, during which the sun does not set, last for around 10 weeks of the summer. In winter the same area goes through nearly eight weeks when the sun never rises above the horizon.
As a result of the Swedish occupation during seven centuries (from the 12th century until 1809) some 6% of the population is Swedish-speaking. Finland became an independent state following the Russian revolution in 1917. Since this date Finland has been a republic. It has a one-chamber parliament whose 200 members are elected every four years.
The country has developed a modern, competitive economy, and is a world leader in telecommunications equipment. Main exports include telecoms equipment and engineering products, paper, pulp and lumber, glassware, stainless steel and ceramics.

Its remote northern beauty has inspired many artists, including the composer Jean Sibelius and the designer Alvar Aalto.

Finnish food has been influenced by continental, Russian and Swedish cuisines. Traditional specialities include fish (especially salmon and turbot roe), as well as reindeer meat. Specific dishes to look for include karjalanpiirakka (rice or potato pastry) and kalakukko (fish and pork fat baked inside a loaf).
Финландия, страна на гори и езера, е може би най-известна със своята запазена природна красота. В далечния север белите нощи, през които слънцето не залязва, траят около 10 седмици през лятото. През зимата в същата област слънцето не изгрява над хоризонта около 8 седмици.

В резултат на седемвековната шведска окупация (от 12 век до 1809 година) около 6% от населението е шведскоговорящо. Финландия става независима държава след Руската октомрвийска революция от 1917 година. От този момент насам тя е република. Има еднокамарен парламент, чиито 200 членове се избират на всеки 4 години.

Страната има развита, модерна и конкурентноспособна икономика и е световен лидер в телекомуникационното оборудване. Основните експортни продукти са телекомуникационно оборудване и продукти на машиностроенето, хартия, дървесина и дървесинна каша, стъклени изделия, керамика и неръждаема стомана.

Красотата на далечния й север е вдъхновявала много творци, включително композиторът Ян Сибелиус и дизайнерът Алвар Аалто.

Финландската кухня е повлияна от континенталната, руската и шведската кухни. Традиционните ястия включват риба (особено сьомга и калкан), както и еленово месо. По-интересни ястия са карджаланпийрака (сладкиш от ориз или картофи) и калакуко (свинска и рибена мазнина, изпечена в хляб).

FRANCE

Year of EU entry: Founding Member

Political system: Republic

Capital city: Paris

Total area: 550 000 km²

Population: 59.6 million

Currency: euro

Language: French


France is one of the largest countries in Europe, stretching from the North Sea to the Mediterranean. The landscape is diverse, with mountains in the east and south, including the Alpine peak of Mont Blanc (4810 m) which is western Europe's highest point. Lowland France consists of four river basins, the Seine in the north, the Loire and the Garonne flowing westwards and the Rhone which flows from Lake Geneva to the Mediterranean Sea.

The president of the Republic has an important political role. He chairs the meetings of the Council of Ministers (cabinet), and retains overall responsibility in key areas of foreign affairs and defence. The day-to-day running of the country is in the hands of the prime minister. The president is elected by direct suffrage for a period of five years. The parliament consists of a National Assembly, directly elected every five years, and a Senate whose members are chosen by an electoral college.

France has an advanced industrial economy and an efficient farm sector. Main activities include automobile manufacture, aerospace, information technology, electronics, chemicals and pharmaceuticals and fashionware.

France has produced some of the continent's most influential writers and thinkers from Descartes and Pascal in the 17th century, to Rousseau and Voltaire in the 18th, Balzac, Baudelaire and Flaubert in the 19th and Sartre and Camus in the 20th. In the last two centuries it has given the art world the works of Renoir, Monet, Cezanne, Gauguin, Matisse and Braque, to name but a few.

French cuisine is one of the finest in Europe; cooking and eating are part of French culture and lifestyle.
Франция е една от най-големите страни в Европа, простираща се от Северно море до Средиземно море. Пейзажът й е разнообразен, с планини на изток и на юг, включително първенецът на Алпите Монблан (4810 м), който е и най-високата точка на Западна Европа. Равнинна Франция се състои от четири речни басейна – Сена на север, Лоара и Гарона – на запад и Рона, която тече от Женевското езеро към Средиземно море.

Президентът на републиката играе важна политическа роля. Той председателства срещите на Министерския съвет (кабинета), и носи основната отговорност в ключови области на международните отношения и отбраната. Ежедневното управление на страната се извършва от премиера. Президентът се избира директно от народа за период от 5 години. Парламентът се състои от Народно събрание, директно избирано на всеки пет години, и Сенат, чиито членове се избират от електорален съвет.

Франция има развита индустриална икономика и ефективно селско стопанство. Основни дейности са автомобилостроенето, авиационната и космическата индустрия, информационните технологии, електрониката, химическата и фармацевтична промишленост и модата.

Франция е родината на едни от най-влиятелните писатели и мислители на континента – от Декарт и Паскал през 17 век, Русо и Волтер през 18 век, Балзак, Бодлер и Флобер през 19 век, Сартр и Камю през 20 век. През последните 2 века тя е дала на света изкуството на Реноар, Моне, Сезан, Гоген, Матис и Брак и много други.

Френската кухня е една от най-изисканите в Европа; готвенето и храненето са част от френската култура и стил на живот.


Каталог: ftp
ftp -> Въпросите се поставят предварително на телефон 056/581 610 (Савина Костадинова) и 056/581 514
ftp -> Закон за чистотата на атмосферния въздух (зчав) извършват контрол за спазване нормите за допустими емисии съгласно методика
ftp -> Областна администрация сливен
ftp -> Population: 1 million
ftp -> Сфери на дейност
ftp -> Цветанка Маринова Московска 33, с
ftp -> Д о к л а д за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: развитие на рудник “елаците” до 2022 година
ftp -> Висше учебно заведение: Институционален Болонски експерт


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница