Послание от Juan Pundik, Психоаналитик от Мадрид elp-amp уважаеми колегаДата02.06.2017
Размер28.63 Kb.
#22624


Послание от Juan Pundik,

Психоаналитик от Мадрид ELP-AMP
Уважаеми колега,
На основание на даденото благоприятно мнение на Европейската агенция за лекарства (EMEA ) за прилагането на PROZAC (fluoxetin) при деца, поискано от производителя лабораториите Lilly и имайки предвид страничните явления, за които самата лаборатория предупреждава в проспекта си, учредих посредством покани чрез електронна поща: ПЛАТФОРМА СРЕЩУ МЕДИКАЛИЗАЦИЯ НА ДЕТСТВОТО и след като събрах достатъчно подписи се обърнах към Президента на Европейската Комисия г-н Jose Manuel Durao Barroso настоявайки да не подкрепя с подписа си мнението на EMEA. Тъй като не получих потвърждение, че писмото ми е получено, нито отговор изпратих отново и отново текста докато на 5-я път получих отговор, че с въпроса е натоварен не отговарящият за Обществено Здравеопазване и Защита на Потребителите а г-н Martin Terberger, началник отдел Фармацевтични продукти на Главна дирекция Предприятия и Промишленост, което ми се струва е връх на безобразието. За всичко това уведомих тогавашния Председател на Европейския парламент г-н Josep Borrell, който даде официален ход на оплакването ми за липсата на ПРОЗРАЧНОСТ В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.

С дата 25.10.07 получих писмо от Alina Vasile, Секретар на Комитета за жалби на ЕП, която ме информира, че комисията се събира на 22.11.07 в 17.00ч. да разгледа доклада на ЕК и моето искане. Информира ме също, че при мое желание мога да участвам в заседанието на комисията и да направя изказване от 5 мин., което ми изглежда крайно недостатъчно. Въпреки всичко на 22.11.07, ще бъда в Брюксел на заседанието на комисията за да изложа собствените възраженията и тези на подписалите ПЛАТФОРМАТА СРЕЩУ МЕДИКАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕТСТВОТО срещу предписването на Prozac на деца. Прилагам към настоящето послание писменото изложение, което съм съставил, и което трябва да изпратя предварително до комисията за да бъде преведено на езиците на страните членки.

Прилагам също списъка на вече присъединилите се към тази ПЛАТФОРМА. Ако не фигурирате в списъка и искате да се присъедините, изпратете ни e-mail, който да съдържа имената Ви, професия или дейност, държава, град и Номер на документа за самоличност. Лекарите психоаналитици са включени в списък на лекарите поради особената тежест, която придобиват във връзка с въпроса, за който става дума. Ако имате информация за изследвания, които не са включени в писменото изложение ще бъдем благодарни да ни ги изпратите, както и всяко друго предложение, възражение или корекция.

Ще Ви бъда много благодарен да разпратите това писмо до вашите контакти за мултиплициране на ефекта.


Искрено Ваш
Juan Pundik
Asura 95  28043 Madrid

jpundik@arrakis.es

Mensaje de Juan Pundik, psicoanalista en Madrid ELP-AMP

Estimado colega

A raíz de un dictamen favorable de EMEA (Agencia Europea del Medicamento) para la utilización del PROZAC (fluoxetina) en niños solicitado por su fabricante los laboratorios Lilly, y vistas las reacciones adversas sobre las que el prospecto del propio laboratorio advierte, constituí mediante convocatoria por correos electrónicos una PLATAFORMA CONTRA LA MEDICALIZACION DE LA INFANCIA  y reunidas suficientes firmas me dirigí al Presidente de la Comisión Europea Don Jose Manuel Durao Barroso solicitándole que no avalara con  su firma el dictamen de EMEA.


Al no recibir acuse de recibo ni respuesta reiteré el texto, hasta que a la 5ª reiteración recibi una respuesta que le había sido encomendada no a los responsables de  Salud Pública y Defensa del Consumidor sino a Don Martin Terberger, Jefe de Unidad  de Productos farmaceuticos  de la Dirección General de Empresa e Industria, lo cual me pareció el colmo de lo descarado.
De todo esto dí cuenta al entonces Presidente del Parlamento Europeo Don Josep Borrell que dió curso oficial a mi queja sobre falta de TRANSPARENCIA EN LA COMISION EUROPEA.
Con fecha 25.10.07 he recibido correo de Alina Vasile, Secretaria del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo que me informa que la Comisión se reune el 22.11.07 a las 17 horas para considerar el informe de la Comisión Europea y mi solicitud. A mi requerimiento me informa que puedo hacerme presente y hacer un alegato de solo 5´ lo cual me parece poco tiempo.  De todas maneras el 22 de noviembre próximo estaré en Bruselas en la reunión de la Comisión para hacer oir mi oposición, y la de todos los firmantes de la PLATAFORMA CONTRA LA MEDICALIZACION DE LA INFANCIA, a la administración de Prozac a los niños.
Adjunto a la presente el alegato que he redactado y que debo enviar previamente a la Comisión para que sea traducido a los idiomas comunitarios.
Adjunto también el listado de quienes habeis firmado adhesión a la PLATAFORMA. Si no figuras en el listado y quieres hacernos llegar tu adhesión envíanos un e.mail que incluya nombres y apellidos completos, actividad o profesión, ciudad y país y número de documento de identidad. Los psicoanalistas médicos han sido incluídos en el listado de médicos por el especial peso que estos tienen en relación a la temática de la cual se trata.

Si posees información acerca de investigaciones que no estén incluídas en el alegato te agradeceré nos las hagas llegar, así como cualquier otra sugerencia, observación o corrección.

Agradeceré asimismo que reenvies este correo a todas tus relaciones para multiplicar su efecto.

Cordialmente,

Juan Pundik
Asura 95  28043 Madrid


ENVOYEZ D’URGENCE VOTRE SIGNATURE A :
jpundik@arrakis.es
 

préparation à la rencontre  

   Date : 20 novembre 2007

Message de Juan Pundik, Psychanalyste à Madrid ELP-AMP

Cher Collègue,


Suite à l’avis favorable de l’EMEA (Agence Européenne du Médicament) sur l’utilisation du PROZAC (fluoxetine) chez les enfants, qui avait été sollicité par son fabricant les laboratoires Lilly, et au vu des réactions secondaires indésirables signalées par la notice de ce même laboratoire, j’ai créé, au moyen d’un appel par messages électroniques une PLATEFORME CONTRE LA MÉDICALISATION DE L’ENFANCE et une fois réunies suffisamment de signatures, je me suis adressé au Président de la Commission Européenne Don José Manuel Durao Barroso afin de solliciter de sa part qu’il n’avalise pas, par sa signature, l’avis de l’EMEA.
Ne recevant ni accusé de réception ni réponse j’ai renvoyé le texte, jusqu’à ce qu’à mon cinquième renvoi je reçoive une réponse qui avait été confiée, non pas aux responsables de la Santé Publique et de la Défense du Consommateur, mais à don Martín Terberger, Chef de l’Unité des Produits Pharmaceutiques de la Direction Générale de l’Entreprise et de l’Industrie, ce qui m’est apparu un comble d’impudence.
J’ai rendu compte de tout cela à l’actuel Président du Parlement Européen, Don Josepe Borrell qui a donné une suite officielle à ma plainte pour absence de TRANSPARENCE À LA COMMISSION EUROPÉENNE.
J’ai reçu un courrier, daté du 25-10-07, de Alina Vasile, Secrétaire du Comité des Pétitions du Parlement Européen qui m’informe que la Commission se réunira le 22-11-07 à 17 heures pour étudier le rapport de la Commission Européenne et ma requête. Suite à ma demande, elle m’informe que je pourrai être présent et faire une plaidoirie de cinq minutes, ce qui me semble peu. De toute manière le 22 novembre je serai à Bruxelles à la réunion de la Commission pour faire entendre mon opposition, et celle de tous les signataires de la PLATE-FORME CONTRE LA MÉDICALISATION DE L’ENFANCE, à la prescription de Prozac aux enfants.
Je joins à la présente la plaidoirie que j’ai rédigée et que je dois envoyer d’avance à la Commission afin qu’elle soit traduite dans les différentes langues de la Communauté.
Je joins également la liste de ceux qui ont signé leur adhésion à la PLATE-FORME ; Si vous ne figurez pas sur la liste et que vous souhaitez nous faire parvenir votre adhésion, envoyez-nous un e-mail avec vos noms et prénoms complets, votre activité ou votre profession, votre ville, votre pays et votre numéro de carte d’identité. Les psychanalystes médecins ont été inscrits sur la liste des médecins en raison du poids particulier qu’ils présentent quant au sujet traité.
Si vous détenez des informations à propos de recherches dont il ne serait pas fait mention dans la plaidoirie, merci de me les faire parvenir, ainsi que toute suggestion, observation ou correction.
Merci également de renvoyer ce courrier à toutes vos relations afin d’en multiplier les effets.
Cordialement,

Juan Pundik


Asura 95- 28043 Madrid

ENVOYEZ D’URGENCE VOTRE SIGNATURE A :
jpundik@arrakis.es
 
 

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница