Последна воля и завещание на стефан панаретовДата13.10.2018
Размер69.01 Kb.
ПОСЛЕДНА ВОЛЯ И ЗАВЕЩАНИЕ НА СТЕФАН ПАНАРЕТОВ
Аз, Стефан Панаретов, поданик на Негово величество Борис ІІІ, цар на България, живеещ в и с местожителство окръг Колумбия, САЩ, с настоящото правя, оповестявам и декларирам тази моя последна воля и завещание, като по този начин отменям и анулирам всяко едно и всички други волеизлеяния, направени преди това от мен.

Първо: Упълномощавам и инструктирам моя, наричан оттук нататък, Изпълнител да изплати от имуществото ми всички мои задължения, както и да покрие всички разходи, възникващи във връзка с извършването на подходящата погребална служба и погребването на останките ми, като тези разходи да включват и публикуването на некролози за времето и мястото на погребението ми.

Второ: Желая погребалната ми служба да се извърши в църквата „Вси светии” /унитарианска/, на ъгъла на улиците „Шестнадесета” и „Харвард”, окръг Колумбия, и давам инструкции останките ми да бъдат положени в парцел, който ми принадлежи, и се намира в гробището Рок Крийк в окръг Колумбия.

Трето: Давам и завещавам сумата от хиляда долара на Нейно височество принцеса Евдокия Българска, като патрон на „Ясли”, да се използва по нейна преценка в полза на „Ясли”.

Четвърто: Давам и завещавам на Българската академия на науките, София, България, всички пари, които са на депозит на мое име в банкови институции в България, заедно с всички дялове от капитал, бонове и сертификати за задължения към мен, които ми принадлежат и са депозирани в Българската търговска банка, София, да се използват от горепосочената академия за създаването на мое име на мемориал, естеството на който да бъде определено от Президента и Секретаря на горепосочената академия, като моят Изпълнител с настоящото е специално упълномощен и инструктиран, при представяне на задоволителни доказателства за изпълнението поставеното тук условие, да отпусне и преведе на горепосочената академия гореизброените пари, дялове от капитал, бонове и сертификати за задължения.

Пето: Давам и завещавам на Българската академия на науките, София, масления портрет, изобразяващ мен, и притежаван от мен.

Шесто: Давам и завещавам на Българската академия на науките, София, сумата от хиляда долара за фонд, като ги инвестира и използва дохода от тях за стипендия по българска филология в Софийски университет, която да се отпуска ежегодно съгласно правилата и процедурите, определени от горепосочената БАН.

Седмо: Давам и завещавам на Българската академия на науките, София, сумата от хиляда долара за фонд, като ги инвестира и използва дохода от тях за стипендия с името „Стипендия Кирил Панаретов” в мъжката гимназия в София, България, с името „Цар Борис ІІІ”, която да се отпуска ежегодно съгласно правилата и процедурите, определени от горепосочената БАН.

Осмо: Давам и завещавам на Българската академия на науките, София, сумата от хиляда долара за фонд, като ги инвестира и използва дохода от тях за стипендия с името „Стипендия Лидия Гайл Панаретов” в девическата гимназия в София, България, с името „Гладстон”, която да се отпуска ежегодно съгласно правилата и процедурите, определени от горепосочената БАН.

Девето: Давам и завещавам на Българската академия на науките, София, сумата от три хиляди долара за фонд, като ги инвестира и използва дохода от тях в съответствие с плановете на горепосочената академия за изпращането на нуждаещи се ученици от обществени училища в България на летни лагери и за подпомагане на нуждаещи се учители от България, на които е потребна почивка през ваканциите.

Десето: Давам и завещавам на Българската академия на науките, София, сумата от двадесет и пет хиляди долара, които да се използват от горепосочената академия за създаването и поддържането, на мое име, на обществена библиотека в Софийски университет, София, България, в съответствие с такъв план на горепосочената академия.

Единадесето: Давам и завещавам на Американския колеж в Симеоново, България, всички мои книги, за да станат част от библиотеката на горепосочения колеж, като Управителният съвет на колежа приеме книгите и покрие всички разходи по опаковането и транспортирането им до Симеоново, България.

Дванадесето: Давам и завещавам на Управителния съвет на Американския колеж в Симеоново, България, сумата от петстотин долара за фонд, като ги инвестира в България и използва дохода от тях за учредяването на награда, парична или друга, с името „Награда Кирил Панаретов”, която да се присъжда ежегодно на момче, студент в горепосочения колеж, достигнало най-високи постижения в съчиненията по български език, съгласно правилата и процедурите, определени от горепосочения съвет.

Тринадесето: Давам и завещавам на Управителния съвет на Американския колеж в Симеоново, България, сумата от петстотин долара за фонд, като ги инвестира в България и да използва дохода от тях за учредяването на награда, парична или друга, с името „Награда Лидия Гайл Панаретов”, която да се присъжда ежегодно на момиче, студент в горепосочения колеж, достигнало най-високи постижения в съчиненията по английски език, съгласно правилата и процедурите, определени от горепосочения съвет.

Четиринадесето: Давам и завещавам на Управителния съвет на Американския колеж в Симеоново, България, сумата от три хиляди долара за фонд, като ги инвестира и използва дохода от тях за стипендия с името „Стипендия Лидия Гайл Панаретов”, която да се отпуска ежегодно на момиче, съгласно правилата и процедурите, определени от горепосочения съвет.

Петнадесето: Давам и завещавам на Управителния съвет на Американския колеж в Симеоново, България, сумата от три хиляди долара за фонд, като ги инвестира и използва дохода от тях за стипендия с името „Стипендия Стефан Панаретов”, която да се отпуска ежегодно на момче, съгласно правилата и процедурите, определени от горепосочения съвет.

Шестнадесето: Давам и завещавам на Националната библиотека в София, България, сумата от хиляда и петстотин долара за фонд, като ги инвестира и използва дохода от тях за закупуването на книги за горепосочената Национална библиотека.

Седемнадесето: Давам и завещавам на читалище „Зора” в Сливен, България, хиляда долара за фонд, като ги инвестира и използва дохода от тях за стипендия с името „Стипендия Стефан Панаретов” в мъжката гимназия в Сливен, България, която да се отпуска ежегодно, съгласно правилата и процедурите, определени от горепосоченото читалище „Зора”.

Осемнадесето: Давам и завещавам на Управителния съвет на Роберт колеж в Истанбул, Турция, сумата от хиляда и петстотин долара за фонд, като ги инвестира и използва дохода от тях, в моя памет, за поддръжка на библиотеката на горепосочения Роберт Колеж.

Деветнадесето: Давам и завещавам на Управителния съвет на Константинополския женски колеж в Истанбул, Турция, сумата от хиляда и петстотин долара за фонд, като ги инвестира и използва дохода от тях, в памет на покойната ми съпруга, за поддръжка на библиотеката на горепосочения Константинополския женски колеж.

Двадесето: Давам и завещавам на благотворителното дружество, известно като „Майчина грижа”, в Сливен, България, сумата от хиляда долара, с молба да именуват отделение в институцията, ръководена от горепосоченото дружество, в моя памет.

Двадесет и първо: Давам и завещавам на Българския червен кръст сумата от две хиляди долара, като бъдат употребени в полза на болницата на БЧК в София, България.

Двадесет и второ: Давам и завещавам на колеж Маунт Холиоук, Масачузетс, САЩ, сумата от петстотин долара за фонд с името „Библиотечен фонд Лидия Гайл Панаретов”, като се инвестират и доходът от тях се използва за закупуването на книги за библиотеката на горепосочения колеж.

Двадесет и трето: Давам и завещавам сумата от петстотин долара на организацията “Community Chest” във Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ, при условие, че горепосочената организация съществува и развива дейност през годината, следваща легализирането на моята воля. Ако обаче горепосочената организация не съществува и не развива дейност през горепосочената година, то тогава това наследство се анулира.

Двадесет и четвърто: Давам и завещавам на гробището Рок Крийк, окръг Колумбия, САЩ, сумата от сто долара да полага вечни грижи за двете места, притежавани от мен, в парцел 217, секция Т на горепосоченото гробище.

Двадесет и пето: Давам и завещавам на моя братовчед, Михал Г. Арнаудов, ул. „Цар Крум” №53, София, България, сумата от петстотин долара.

Двадесет и шесто: Давам и завещавам на моя братовчед, К. Янакиев, от Сливен, България, сумата от петстотин долара.

Двадесет и седмо: Давам и завещавам на моята братовчедка, Щиляна Георгиева, ул. „Аспарух” №15, София, България, сумата от петстотин долара.

Двадесет и осмо: Давам и завещавам на моята домашна прислужница, Дора Уйлямс, сумата от 75 долара за всеки период от една пълна година в служба при мен.

Двадесет и девето: Давам и завещавам всички мои картини, освен портретът, отразен под точка 5 от настоящото, и всички мои килими и мебели на моя приятел Карлайл С. Баср от Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ, който да се разпорежда с тях по начин, който по негова преценка, е най-близък до моите желания.

Тридесето: Упълномощавам и инструктирам моя Изпълнител да изплати от имуществото ми разумна цена за подходящ надпис, поставен на надгробните камъни на гробовете на моята покойна съпруга и на мен.

Тридесет и първо: Всичко останало от имуществото ми, където и да се намира и когато и да е придобито от мен, давам и завещавам на Българската академия на науките, София, България.

Тридесет и второ: Следната уговорка се прилага и е част от направеното тук завещание: настоятелят или настоятелите имат пълна власт и правомощия чрез продажба, размяна или покупка да променят инвестираното.

Тридесет и трето: За улесняване разпределението или уреждането на моето имущество или по други уместни причини, Изпълнителят на последната ми воля и завещание чрез настоящото се упълномощава да продава, чрез публична или частна продажба, всяка част от личното ми имущество, с изключение на нещата, вече завещани чрез настоящото.

Тридесет и четвърто: Ако към момента на моята смърт, моето имущество се състои в голямата си част от ценни книжа, то тогава упълномощавам Изпълнителя на моята последна воля и завещание, по негово усмотрение, да изплати завещаното тук в ценни книжа или отчасти в ценни книжа и отчасти в пари, като наследниците при всички случаи получат ценните книжа по тяхната пазарна стойност.

Тридесет и пето: С настоящото номинирам и назначавам Франк Л. Пекъм от Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ, за Изпълнител на тази моя последна воля и завещание.

Като доказателство за настоящото полагам моя подпис и печат, във Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ, на девети септември хиляда деветстотин тридесет и първа година.

/подпис/
Подписана, подпечатана, оповестена и декларирана от Стефан Панаретов, горепосочен завещател, е тази последна воля и завещание, в наше присъствие и по негова молба и в негово присъствие и в присъствието на долуподписаните като свидетели./подписи/
Каталог: res -> news -> 21340
news -> Драматичен театър „стефан киров” сливен късноантична и средновековна крепост „туида” и ансамбъл за народни песни и танци „сливен”
news -> Сценарий за годишно утро в първи клас ден на провеждане: 24. 05 Децата са подредени на сцената. Изпълнение на песента „Първокласно”
news -> Пълен текст на разговора
news -> Илийчо, Август и седемте джуджета Пенко Гелев и Сотир Гелев
news -> П р о г р а м а есенен театрален салон
news -> Ху йем ай – Кой съм аз?
news -> 1 клас – посрещане 2012 г
21340 -> Занятие на починалия: Пенсиониран дипломат Място на раждане: България Име на бащата: неизвестно Място на раждане на бащата: България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница