Последно обновен: 6 Октомври 2011 обща политика за конфиденциалностДата13.01.2017
Размер174.56 Kb.Последно обновен: 6 Октомври 2011
ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ОББ - Ей Ай Джи ЗД АД се ангажира със защитата на личните данни на лицата, чиито данни сме получили по време на нашата работа. „Личните данни” са информацията, която идентифицира Вашата самоличност и се отнася за Вас или за други лица (като например Вашите близки). Настоящата „Политика за конфиденциалност” описва как се работи с лични данни, които получаваме през тази интернет страница („интернет страницата”) и по други начини (например от Вашите формуляри със заявления, формуляри за застрахователен иск при щета, телефонни обаждания, електронни съобщения или други начини за комуникация с нас, както и от лица, разследващи застрахователни искове, медицински работници, свидетели или други трети лица, свързани с нашите бизнес взаимоотношения с Вас). 1. С кого да се свържете относно Вашите лични данни

Ако имате въпроси относно използването на Вашите лични данни, можете да изпратите запитване на следния електронен адрес: service.bg@ubb-aig.com или да ни пишете на: отдел „Обслужване на клиенти”, ОББ-Ей Ай Джи ЗД АД, ул. „Николай Хайтов” 3А, сграда 8, ет.4, ж.к. Изток, София 1113, България.

 1. Лични данни, които събираме

В зависимост от Вашите взаимоотношения с нас (например като потребител, който е притежател на полица, застрахован или лице, предявяващо претенция, което не е притежател на полица, свидетел, търговски или застрахователен посредник или назначен представител, или друго лице, свързано с нашата работа), личните данни, получени за Вас и Вашите близки може да включват:


 • Основна идентификационна информация или информация за контакти

Вашето име, адрес, електронна поща и телефонен номер, пол, семейно положение, семейно положение, дата и място на раждане, пароли за наши електронни сайтове, образование, физически характеристики, данни за определени дейности, като например данни за историята на опита Ви като шофьор, снимки, сведения за трудова дейност, умения и опит, професионални лицензи и членства, взаимоотношения с притежателя на полицата, застрахования или лицето, предявяващо претенция, дата и причина за смърт, нараняване или инвалидност.

 • Идентификационни номера, издадени от държавни органи или агенции

Единен граждански номер (ЕГН), Личен номер на чужденец (ЛНЧ), номер на документ за самоличност, номер на военна книжка или номер на шофьорска или друг вид книжка.

 • Финансова информация и подробна информация за банкова сметка

Номер на платежна карта, номер на банкова сметка и подробна информация за банкова сметка, кредитна история и кредитен рейтинг, активи, доход и друга финансова информация.

 • Медицинско състояние и здравен статус

Текущо или предходно физическо или психическо медицинско състояние, здравен статус, информация за наранявания или инвалидност, извършени медицински манипулации, лични навици (например, пушене или консумиране на алкохол), информация за медицински рецепти, които ползвате или сте ползвали и медицинска история.

 • Друга чувствителна информация

При определени случаи може да получим чувствителна информация относно Вашето членство в профсъюзи, религиозни организации, политически възгледи, семейна медицинска история или генетична информация (например, ако подавате заявление за застраховка посредством трето лице под формата на маркетингов партньор, който може да бъде търговска, религиозна или политическа организация). Също така, може да се сдобием с информация относно Вашето криминално досие или съдебни процеси по граждански дела по време на процедурите за превенция, откриване и разследване на измами. Също така, бихме могли да получим чувствителна информация, която Вие доброволно сте ни предоставили (например, като изразявате предпочитания относно медицински лечения, които базирате на Ваши религиозни вярвания).

 • Телефонни записи

Записи на телефонни обаждания до наши представители и телефонни центрове за контакти с клиенти.

 • Превенция и разследване на престъпления, в това число измами и изпиране на пари

Например, може да бъде изискано от нас да предоставим определена информация на правоприлагащите органи.

 • Информация, която ни позволява да осигурим определени продукти и услуги

Местоположение и идентификация на застраховано имущество (например, адрес на имуществото, регистрационен номер на превозно средство или идентификационен номер), информация във връзка с подготовка за пътувания, включително номер на резервация, възрастови категории на лицата, които желаете да застраховате, номера на полици и претенции, подробна информация за застрахователните покрития/рискове, причини за загуба, предходни злополуки или загуби, Вашият статус като директор или съдружник, или друг вид собственост или управленско участие в дадена организация, и други видове застраховки, които притежавате.


 • Маркетингови предпочитания и обратна връзка с клиента

Можете да ни уведомите за Вашите маркетингови предпочитания, да участвате в състезание или томбола или друг вид търговски промоции, или да попълните доброволно анкета за нивото на вашето удовлетворение като клиент.

 1. По какъв начин използваме личните данни

Използваме личните данни, за да:


 • Комуникираме с Вас и други лица като част от нашата работа.

 • Ви изпращаме важна информация във връзка с промени в нашата политика, в други Условия, промени в интернет страницата и друга административна информация.

 • Вземeм решения относно това дали да сключим определена застраховка; дали да сключим определена застраховка и да осигурим асистанс услуги, в това число оценка, обработване и уреждане на претенции в случаите, когато уреждаме спорове по претенции.

 • Направим оценка на Вашата платежоспособност и обработваме плащането на застрахователната премия и други видове плащания.

 • Осигурим подобрено качество, обучение и сигурност (например по отношение на записваните и преглежданите телефонни обаждания към нашите телефони за връзка).

 • Осигурим превенция, разкриване и разследване на престъпления, в това число измама и изпиране на пари и анализ и управление на търговския риск.

 • Провеждаме маркетингови проучвания и анализ, в това число анкети за нивото на удовлетворение на клиентите.

 • Ви осигуряваме маркетингова информация (в това число информация за други продукти и услуги, предлагани от определени партньори, които са трети страни) в съответствие с изразените от Вас предпочитания.

 • Персонализираме интерфейса на интернет страницата, предоставяйки Ви информация и реклами специално свързани с Вашите интереси.

 • Осигурим Вашата идентификация пред лицата, на които изпращате съобщения през интернет страницата.

 • Ви позволим да участвате в състезания, томболи и подобни промоции и да управляваме тези дейности. Някои от тези дейности имат допълнителни условия, които могат да съдържат допълнителна информация относно начина, по който използваме и разкриваме Вашите лични данни, ето защо Ви молим да ги четете внимателно.

 • Да управляваме своята инфраструктура и стопанска дейност и да спазваме вътрешната политика и процедури, в това число и тези свързани с одит, финанси и счетоводство, фактуриране и събиране на задълженията, системи за информационни технологии, хостинг на данни и интернет страници, непрекъсваемост на дейността и управление на доклади, документация и печатни копия;

 • Разрешаваме жалби и разглеждаме молби за достъп до или коригиране на данните.

 • Спазваме приложимото законодателство и законовите задължения (в това число законодателство извън границите на Република България), като например тези за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, се съобразявам със законови процедури и в изпълнение на искания от страна на държавни и обществени органи (в това число тези извън границите на Република България).

 • Установим и защитим законови права, защитим нашите дейности или тези на дружества от нашата група или на наши застрахователни бизнес партньори, нашите права, конфиденциалност, безопасност или имущество и/или тези на дружества от нашата група, Ваши или на други лица, и в търсене на съдебно удовлетворение или за ограничаване на нашите щети.

 1. Предоставяне на лични данни в други държави

Поради глобалния мащаб на нашата дейност, за целите, изложени по-горе, можем да предоставяме лични данни на лица, намиращи се в други държави (в това число и Съединените щати и други държави, които имат различен правен режим за защита на информацията от този в държавата, в която се намирате Вие). Например, може да предоставим лични данни с цел да обработим претенции по международни туристически застраховки и за осигуряване на спешна медицинска помощ докато сте в чужбина. Може да предоставяме информация на международно ниво до дружества от нашата група, доставчици на услуги, бизнес партньори и държавни или обществени власти.

 1. Споделяне на лични данни

ОББ-Ей Ай Джи ЗД АД може да предоставя лични данни на:

 • Нашата група дружества

За целите на дейността, наемането на персонал и за маркетингови цели, ОББ - Ей Ай Джи ЗД АД може да предоставя лични данни на своята група дружества. Списък с дружествата от групата на ОББ - Ей Ай Джи ЗД АД, които може да имат достъп до лични данни, можете да намерите тук:

http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities_tcm1246-333981.pdf. ОББ-Ей Ай Джи ЗД АД отговаря за управлението и сигурността на съвместно използваните лични данни. Достъпът до личните данни в рамките на ОББ-Ей Ай Джи ЗД АД е ограничен и се ползва само от лицата, които е необходимо да разполагат с достъп до такава информация за целите на дейността на дружеството, в това число и за маркетингови цели.

 • Други страни като застрахователи и посредници

В процеса на маркетинговата дейност, предоставянето на застраховки и обработването на претенции, ОББ - Ей Ай Джи ЗД АД може да предоставя лични данни на трети страни, като например други застрахователи, презастрахователи, застрахователни и презастрахователни агенти и други посредници или агенти, назначени представители, дистрибутори, маркетингови партньори и финансови институции, дружества, търгуващи с ценни книжа, и други бизнес партньори.

 • Наши доставчици на услуги

Трети лица - външни доставчици на услуги, като например медицински работници, счетоводители, актюери, одитори, експерти, адвокати и други външни професионални консултанти, доставчици на услуги, осигуряващи медицинска помощ и помощ при пътуване, доставчици на услуги, свързани с телефонните центрове за контакти с клиенти, системи за информационни технологии, доставчици на хостинг и поддръжка, доставчици на печатни, рекламни, маркетингови услуги и услуги, свързани с проучвания и анализ на пазара, банки и финансови институции, които обслужват нашите сметки, трети страни, които отговарят за администриране на претенциите или управление на документацията, лица, разследващи застрахователни искове и вещи лица, строителни консултанти, инженери, разследващи лица, съдебни консултанти, преводачи и други такива трети страни като търговци и доставчици на аутсорсинг услуги, които ни съдействат при осъществяването на нашата дейност.

 • Държавни власти и трети страни, участващи в съдебни дела

ОББ-Ей Ай Джи ЗД АД може също да предостави лични данни на държавни или други обществени институции (включително, но не само, комисии за компенсация на работници и служители, правоприлагащи органи, данъчни власти и органи, разследващи престъпления) и трети страни, участници в граждански съдебни процеси, и техните счетоводители, одитори, адвокати и други консултанти и представители, за които считаме, че е необходимо с цел: (а) съблюдаване на приложимото законодателство, (б) спазване на приложимите процедури, (в) изпълняване исканията на обществени или държавни органи, в това число обществени и държавни власти извън границите на Република България, (г) прилагане и съблюдаване на нашите условия, (д) защита на нашата дейност или тази на нашата група дружества, (е) защита на нашите права, конфиденциалност, безопасност или собственост и/или тези на нашата група дружества, Вашите или на други лица и (ж) търсене на съдебно удовлетворение или ограничаване на нашите щети. • Други трети страни

Може да предостави лични данни на получатели на плащания, органи, осигуряващи помощ при спешни случаи (пожарна, полиция и спешна медицинска помощ), търговци на дребно, медицински мрежи, организации и доставчици на медицински услуги, превозвачи при пътувания, кредитни бюра, агенции за кредитна отчетност и други лица, участващи в произшествия, които са предмет на претенция, както и купувачи и бъдещи купувачи или други страни в дадена реална или предложена процедура по реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, цесия, прехвърляне или друг вид транзакция, свързана с цялата или част от дейността, активите или акциите.

Можете да споделяте лични данни и чрез форуми, интернет разговори (чат) и блогове и други услуги, предлагани от нашата интернет страница и при които можете да качвате информация и материали. Моля, имайте предвид, че информацията, качена от Вас или разкрита чрез тези услуги, ще се превърне в публично достъпна информация и ще бъде на разположение на посетителите на интернет страницата и на обществеността. Призоваваме Ви да бъдете много внимателни, когато вземате решение да разкриете Вашите лични данни или друга информация на нашата интернет страница. 1. Защита на данните

“ОББ - Ей Ай Джи ЗД” АД ще предприеме подходящи технически, физически, юридически и организационни мерки, в съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на данните. За съжаление, при прехвърляне на данни през интернет или при съхраняването им в системи за съхранение на данни, сигурността на данните не може да се гарантира на 100%. Ако имате основание да смятате, че данните Ви, получени по време на нашите взаимоотношения, вече не са защитени (например, ако смятате, че сигурността на предоставените от Вас лични данни е била изложена на риск или нарушена), моля незабавно да ни уведомите за това. (Вижте по-горе раздел „С кого да се свържете относно Вашите лични данни”)

Когато ОББ-Ей Ай Джи ЗД АД предоставя лични данни на даден доставчик на услуги, доставчикът на услуги се избира внимателно и от него се изисква да прилага съответните необходими мерки, съгласно приложимото законодателство, за защита на конфиденциалността и сигурността на личните данни. 1. Запазване на личните данни

ОББ - Ей Ай Джи ЗД АД предприема разумни мерки, за да гарантира, че личните данни, които обработваме, са достоверни за целта, за която ще се използват и че са точни и пълни съобразно необходимостта от постигане на целите на настоящата „Политика за конфиденциалност”. ОББ - Ей Ай Джи ЗД АД ще запазва личните данни за такъв период, колкото е необходимо за постигане на целите, изложени в настоящата „Политика за конфиденциалност”, освен ако според закона не се изисква или разрешава по-дълъг срок на съхранение и запазване на данните.

 1. Лични данни на други лица

Когато предоставяте на ОББ - Ей Ай Джи ЗД АД лични данни за други лица, Вие се съгласявате: (а) да уведомявате лицата за съдържанието на настоящата „Политика за конфиденциалност” и (б) да получите изискваното от закона съгласие за събиране, употреба, разкриване и прехвърляне (в това число и предоставяне в други държави) на лични данни на тези лица в съответствие с настоящата „Политика за конфиденциалност”.


 1. Маркетингови предпочитания

Ние ще Ви предоставим непрекъсната възможност да ни информирате за Вашите маркетингови предпочитания, в това число и разменяните с Вас съобщения. Можете също да се свържете с нас чрез електронен адрес: service.bg@ubb-aig.com или като ни пишете на: отдел „Обслужване на клиенти”, ОББ - Ей Ай Джи ЗД АД, ул. „Николай Хайтов” 3А, сграда 8, ет.4, ж.к. Изток, София 1113, България, за да ни уведомите за вашите маркетингови предпочитания или за да се откажете от получаването на такива съобщения.

Ако повече не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост от ОББ- Ей Ай Джи ЗД АД на електронната си поща - на принципа да не получавате такива съобщения оттук нататък - можете да се откажете от получаването на такива съобщения, като натиснете върху линка „отказвам се от абонамент”, който линк можете да намерите във всяко съобщение или като се свържете с нас на горепосочения адрес.

Стремим се да изпълним Вашата молба(и) за отказ от получаване на такива съобщения в рамките на разумен период от време. Моля, имайте предвид, че ако подадете такава молба по гореописания начин, няма да можем да премахнем Вашите лични данни от базите данни, притежавани от трети страни, на които вече сме предоставили Вашите лични данни (т.е. на тези, на които вече сме предоставили Вашите лични данни преди датата, на която сме получили Вашата молба за отказ). Моля още да имате предвид, че ако се откажете от получаване на маркетингови съобщения от нас, все пак ще продължим да Ви изпращаме важни административни съобщения, от получаването на които не можете да се откажете.


 1. Молби за достъп и коригиране на данни, въпроси и притеснения

Имате право на достъп, да коригирате и да изразите несъгласие за разкриване или да пожелаете изтриване или скриване на Вашите лични данни при определени основания. Моля, свържете се с нас по гореописания начин в раздел „С кого да се свържете относно Вашите лични данни” във връзка с такива молби или ако имате въпроси или притеснения за начина, по който обработваме и/или разкриваме Вашите лични данни. Моля, имайте предвид, че някои лични данни е възможно да не подлежат на право на достъп, корекции, възражения, изтриване или скриване съгласно местното законодателство за конфиденциалност и защита на данните.

 1. Друга информация, която събираме чрез нашата интернет страница

„Друга информация” е всяка информация, която не разкрива Вашата самоличност, като например:

 • информация за вашия браузър;

 • информация, придобита от файлове „кукис” (биктвитки), използване на пиксел тагове и други технологии;

 • демографска информация и друга информация, осигурена от Вас; и

 • обобщена информация от използването на интернет страницата

Друга информация, която събираме

Ние и нашите доставчици на услуги – трети страни – можем да получим друга информация по различни начини, включително: • През Вашия интернет браузър: Повечето интернет страници събират определен вид информация, като например вашия IP адрес (т.е адреса на вашия компютър в интернет), резолюция на екрана, вид на операционната система (Windows или Mac) и версия, вид и версия на интернет браузъра, време на посещението на страницата(ите). Използваме тази информация за цели като изчисляване на нивото на посещаемост на интернет страницата, диагностициране на проблеми със сървъра и управление на интернет страницата.

 • Използване на файлове „кукис”: „Кукис” са частици информация, която се съхранява директно на компютъра, който използвате. Тези файлове ни позволяват да разпознаем Вашия компютър и да събираме информация като вид на браузъра, време, прекарано на интернет страницата, посетени страници, предпочитания за езика и съответната държава на интернет страницата. Може да използваме информацията с цел сигурност, за улесняване на навигацията, за по-ефективно представяне на информацията, за персонализиране на интерфейса по време на Вашето посещение в интернет страницата или за събиране на статистическа информация относно използването на интернет страницата. Тези файлове също така ни позволяват да Ви представяме реклами или оферти, които най-вероятно ще Ви допаднат. Можем още да използваме файловете „кукис”, за да проследим Вашите отговори на нашите реклами, както и да използваме файловете „кукис” или други файлове, за да проследим как използвате други интернет страници.

По-долу има описание на файловете „кукис”, които използваме на нашата интернет страница за България, каква е функцията им, какви данни събират и как ги използваме.

  • Кукис за географско позициониране” (Geo Location cookie) – Когато някой потребител посещава някоя от нашите интернет страници за първи път, ние разчитаме неговото местоположение от неговия IP адрес и използваме тази информация, за да предположим интернет страницата за коя държава потребителят би желал да посети. Но този метод не е напълно точен, затова, когато потребителят избере да посети интернет страницата за определена държава, ние използваме файловете „кукис”, за да запаметим тази информация и езика, на който е избрал да прегледа интернет страницата. Следващият път, когато потребителят посети интернет страницата, прочитаме файловете „кукис” и предоставяме достъп до интернет страницата за съответната държава и език, които потребителят е посетил последния път. Това се прави с цел да се осигури удобство и потребителите да не се налага отново да избират държавата, чиято интернет страница искат да разгледат интернет страницата. При използването на файловете „кукис” не се събират или използват лични данни.

  • Куки SiteCatalyst” (от Adobe) – Този файл позволява събирането и анализирането на данни за това как потребителите достигат до нашата интернет страница и как работят с нея, включително какви продукти търсят, съдържанието, което преглеждат и стъпките, водещи до осъществяване или неосъществяване на дадена продажба. Използваме тази обобщена информация, за да адаптираме нашите интернет страници, така че да служат по-добре на нуждите и интересите на нашите потребители и да им осигурим по-уместна и полезна информация. Файловете „кукис” се запаметяват само временно на компютъра на посетителя. Тези файлове не събират и не използват лични данни. Те записват анонимен код, който служи за идентификация на потребителите и този код „следва” потребителя по време на неговата навигация през нашата интернет страница. Използваме обобщената и анонимна информация за статистически анализ.

  • Куки с двойно кликване” (DoubleClick cookies) – Поставяме файлове „кукис” за проследяване на пикселите на компютрите на всички посетители за целите на нашите банер реклами на интернет страницата. Използваме тези файлове, за да разберем, че даден посетител е посещавал и преди това нашата интернет страница и след това да покажем подходящ банер с реклама на интернет страница от нашата партньорска мрежа. Не се събират лични данни. Една от рекламните фирми, които използваме е Гугъл Инк. (Googlе. За повече информация за файловете „Кукис с двойно кликване” (DoubleClick cookie) или за отказване от този вид файлове, моля посетете: http://www.google.com/privacy/ads/.

  • Куки за партньорски сделки” (Affiliate cookie) – Използваме файлове „кукис” за проследяване на пикселите, които се поставят на компютъра на посетителя и събират информация само за идентификацията на сделката (които показват от коя партньорска интернет страница е дошъл потребителят) и отбелязват часа и датата. Това позволява на нашата партньорска мрежа да проследява продажби и да гарантира, че дадена продажба на наш продукт се дължи на определен наш партньор. Не включва прехвърляне на лични данни.

  • Куки Optimost” (Optimost cookie) – Използваме този файл „куки” за събиране на информация за анонимни сесии, които ни показват кога даден файл „куки” е бил поставен на компютъра на даден посетител, неговата версия на създаване, сегмент и вълна. Файлът „куки” съдържа анонимна „идентификация на посетителя”, която представлява произволно число, генерирано с цел идентификация на посетителя за разграничаване на отделни и/или едни и същи потребители. Тези „кукис” не събират лични данни. За да прегледате политиката за конфиденциалност на Optimost, моля посетете: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy

Можете да заявите отказ от получаване на файлове „кукис” от настройките на вашия браузър. Но ако не приемете използването на тези „кукис”, може да изпитате известни неудобства при използването на интернет страницата и някои онлайн продукти.

 • Използване на пиксел тагове, уеб сигнали за предупреждение, прозрачни gif изображения и други сходни технологии: Във връзка с някои от страниците на интернет страницата, с имейл съобщения в html-формат за проследяване на действията на потребителите на интернет страницата и получателите на имейли, за измерване на успеха на нашите маркетингови кампании и събиране на статистика за използването на интернет страницата и честотата на отговорите, могат да бъдат използвани и други методи.

Използваме аналитичните услуги на Omniture на Adobe, която използва файлове „кукис” и уеб сигнали за предупреждение, за да ни помогне да разберем повече за това как интернет страницата се използва от потребителите с цел нейното подобрение. Adobe няма право да използва информацията, която им даваме, извън рамките на необходимото за оказване на помощ. За повече информация за услугата Omniture на Adobe, включително и за това как да се откажете от нея, посетете: http://www.omniture.com/privacy/policy#optout.

 • От вас: Част от информацията (например Вашето местоположение или предпочитан начин за комуникация) се набавя като доброволно ни я предоставяте. Освен ако тя не е комбинирана с информация за лични данни, тази информация не ви идентифицира лично.

 • Чрез обобщаване на информацията: Можем да обобщим и използваме определен вид информация (например можем да обобщим информация, за да изчислим процента на потребителите, които имат определен телефонен териториален код).

Моля, имайте предвид, че можем да използваме и разкриваме тази „друга информация” за всякакъв вид цели, освен в случаите, когато нямаме право на това съгласно приложимото законодателство. В случаите, когато се налага да се отнасяме към „Другата информация” като към лична информация (лични данни) съгласно приложимото законодателство, в такъв случай в допълнение към изброените видове използване в раздел „Друга информация, която събираме” можем да събираме, използваме и разкриваме тази „друга информация” за всички цели, за които можем да използваме и разкриваме и личната информация (личните данни).

 1. Интернет страници на трети лица

Тази „Политика за конфиденциалност” не касае и ние не носим отговорност за конфиденциалността, информацията или други практики на трети лица, включително трети лица, които управляват интернет страници, към които нашата интернет страница е поместила линк.

 1. Използване на интернет страницата от непълнолетни

Тази интернет страница не е насочена към лица под осемнадесет (18) годишна възраст и молим такива лица да не предоставят лични данни посредством нашата интернет страница.

 1. Промени в политиката за конфиденциалност

Периодично преразглеждаме настоящата „Политика за конфиденциалност” и си запазваме правото да въвеждаме промени по всяко време във връзка с промени в нашата дейност и правните изисквания. Ще публикуваме обновяванията на нашите интернет страници.

Моля, погледнете датата на “ПОСЛЕДНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ” в горния край на настоящата „Политика за конфиденциалност”, за да видите кога е била последната внесена поправка.
Каталог: Uploads -> Documents
Documents -> Прокуратура на република българия
Documents -> Наредба №6 от 18 септември 2009 Г. За определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
Documents -> Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007г
Documents -> И-57/24. 04. 2001 г. Искане от главния прокурор на република българия
Documents -> И-145/2002 г. София, 25. 10. 2002 г. До Конституционния съд на Република България
Documents -> Наредба №3 от 24 октомври 2014 г за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
Documents -> Прокуратура на република българия
Documents -> За да изпълнява задълженията си, прокуратурата трябва да има съответните правомощия изказване на Главния прокурор на Република България никола филчев пред Асоциацията на прокурорите в България
Documents -> Обяснителна записка относно: Изпълнението на бюджета на цдг „Таня Савичева” към 30. 06. 2016г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница