Постановление №249 от 13 ноември 1998 Г. За одобряване на тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите и от общинитеДата23.07.2016
Размер25.61 Kb.
ТипПостановление

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ И ОТ ОБЩИНИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗОВВООС, ПРИЕТА С ПМС № 249/13.11.1998

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 13 НОЕМВРИ 1998 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ И ОТ ОБЩИНИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Обн. ДВ. бр.137 от 20 Ноември 1998г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите и от общините за издаване на разрешения по Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда съгласно приложението.

Чл. 2. Таксите по тарифата се заплащат при предявяване на искането за извършване на услугата.

Чл. 3. Средствата от таксите по чл. 1, т. 1 и 2, чл. 2 и 3 от тарифата постъпват в Националния фонд за опазване на околната среда, а по чл. 1, т. 3 - в съответния общински фонд за опазване на околната среда.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тарифата се приема на основание чл. 56 във връзка с чл. 37 и 51 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, чл. 1 от Закона за държавните такси и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.

§ 2. В чл. 1 т. 5 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 132 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1997 г. и бр. 101 от 1998 г.), се отменя.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 4. Тарифата се прилага от министъра на околната среда и водите и от кметовете на общините.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЧЛ. 1
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ И ОТ ОБЩИНИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.137 от 20 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2000г.

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, доп. - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) За издаване на разрешения за извършване на дейности по събиране, транспортиране, съхранение или обезвреждане на отпадъци се събират следните такси:

1. за опасни отпадъци - за всяка от дейностите - 60 лв.;

2. за производствени отпадъци - за всяка от дейностите - 25 лв.;

3. за строителни отпадъци - за всяка от дейностите - 25 лв.;

4. (нова - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) за битови отпадъци - 25 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) При издаване на разрешения за две от дейностите се заплаща по-голямата от предвидените такси.

Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2000 г.) За продължаване срока на разрешенията по чл. 1 се събира такса в размер 25 лв.

Чл. 2. За издаване на разрешения за изграждане на съоръжения и инсталации за обезвреждане на отпадъци се събират следните такси:

1. за опасни отпадъци:

а) за съоръжения и инсталации с производителност до 750 кг/час включително - 150 лв.;

б) за съоръжения и инсталации с производителност над 750 кг/час - 250 лв.;

2. за производствени, строителни и битови отпадъци - 100 лв.

Чл. 3. За издаване на разрешение за внос и транзитен превоз на отпадъци през територията на Република България се събира такса в размер 250 лв.Чл. 4. За издаване на разрешения за износ на отпадъци от Република България се събира такса в размер 50 лв.


Каталог: docs -> texts
texts -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г кн. 9/2002 г., стр. 49 т. 5, р. 4, №410 Глава първа общи положения чл. (1)
texts -> Решение №7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 02. 2007 г
texts -> Заповед № рд-323 за определяне класификация на отпадъците по смисъла на зоввоос
texts -> Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
texts -> Закон за горите отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
texts -> За управлението на дейностите по отпадъците


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница