Постигнат е напредък за справяне с преждевременното напускане на училище и повишаване на броя на завършилите висше образование, но момчетата изостават все повечеДата21.01.2018
Размер153.04 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 април 2013 г.Постигнат е напредък за справяне с преждевременното напускане на училище и повишаване на броя на завършилите висше образование, но момчетата изостават все повече

Според новите данни за 2012 г., оповестени от Евростат, повечето държави — членки на ЕС, са постигнали напредък по целите в областта на образованието съгласно стратегията „Европа 2020“, а именно до 2020 г. да се намали делът на преждевременно напусналите училище до под 10 % и да се увеличи делът на младите хора с висше образование (или еквивалентно равнище) до над 40 %. Въпреки това между държавите членки продължават да съществуват големи разлики, така както и между мъжете и жените. Делът на младите хора, които напускат преждевременно училище, в момента възлиза на 12,8 % средно в ЕС, което представлява спад с 13,5 % в сравнение с 2011 г. През 2012 г. 35,8 % от хората в ЕС на възраст между 30 и 34 години са завършили висше образование в сравнение с 34,6 % през предходната година.

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Напредъкът за постигане на целите в областта на образованието е положително послание във време на икономическа несигурност. За работните места на бъдещето ще се изискват по-високи квалификации и тези данни показват, че повече млади хора са решени да реализират своя потенциал изцяло. Виждаме също, че усилията за подобряване на образователните системи в Европа и на достъпа до тях дават резултат. Насърчавам държавите членки да продължат да полагат усилия, за да изпълним целите по стратегията „Европа 2020“. Това важи особено за държавите, които не са постигнали напредък или чиито резултати са по-слаби от тези за предходната година. Приканвам тези държави да положат повече усилия и да последват многобройните примери за добри практики.“

В 12 държави членки (Австрия, Чешката република, Дания, Финландия, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словакия, Словения и Швеция) делът на преждевременно напусналите училище вече е под целта на ЕС от 10 %, като Ирландия достигна това ниво за първи път. Испания (24,9 %), Малта (22,6 %) и Португалия (20,8 %) са с най-голям дял на преждевременно напусналите училище, но отбелязаха напредък в сравнение с 2011 г. Германия, Гърция, Ирландия, Латвия и Обединеното кралство намалиха дела на преждевременно напусналите училище с поне един процентен пункт, но този дял нарасна в България, Кипър, Чешката република, Унгария, Люксембург, Полша, Словакия, Словения и Швеция.

През 2012 г. делът на лицата на възраст между 30 и 34 години с висше образование бе над целта от 40 % по стратегията „Европа 2020“ в 12 държави членки (Белгия, Кипър, Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Испания, Швеция и Обединеното кралство). Полша и Словения са на път да надхвърлят 40 % през следващата година. Делът на младите хора с висше образование остава нисък в Италия (21,7 %), Словакия (23,7 %), Румъния (21,8 %), Малта (22,4 %), Чешката република (25,6 %) и Португалия (27,2 %). Притеснително е, че ниският дял на завършилите висше образование в България (26,9 %) намаля леко през 2012 г.

Като цяло момичетата се справят по-добре: делът на преждевременно напусналите училище сред момичетата е с 24 % по-малък от този на момчетата. Разликата е най-голяма в Кипър (+58 %), Латвия (+57 %), Люксембург (+57 %) и Полша (+55 %), където процентът на преждевременно напусналите училище момчета е над два пъти по-голям от този на момичетата. Освен това вероятността жените да са завършили висше образование е с 27 % по-голяма от тази за мъжете. Разликата между мъжете и жените е най-голяма в Латвия (+85 %), Естония (+79 %), Словения (+68 %) и България (+ 67 %).Контекст

Данните бяха събрани от Евростат в рамките на проучването на работната сила в ЕС, което предоставя информация за ситуацията и тенденциите на пазара на труда в ЕС, включително за участието в образователната система и получената образователна степен.

Делът на преждевременно напусналите училище се определя като онази част от населението на възраст между 18 и 24 години, която няма завършено средно образование и която вече не е ангажирана с образование или обучение. Делът на завършилите висше образование се изчислява като частта от населението на възраст между 30 и 34 години със завършено висше (или еквивалентно) образование.

Следващи стъпки

На заседанието на Съвета през февруари 2013 г. държавите членки се разбраха да съсредоточат усилията върху по-доброто представяне на младите хора, за които има сериозен риск да напуснат преждевременно училище и които притежават слаби основни умения. Това може да бъде постигнато например чрез ранно набелязване на тези младежи в рамките на образователната система и чрез предоставяне на индивидуална помощ.

Идния месец Европейската комисия ще оцени предприетите от държавите членки мерки за постигане на водещите цели при изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места. Тя може да излезе също с препоръки, специфични за всяка държава.

Освен това Комисията ще изготви доклад за последните новости във връзка с преждевременното напускане на училище и завършването на висше образование в предстоящия обзор на образованието и обучението (през есента на 2013 г.).За повече информация:

Европейска комисия: Преждевременно напускане на училище

Европейска комисия: Програма за модернизиране на висшето образование

Евростат: Проучване на работната сила (LFS)

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Съобщенията на комисар Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес @VassiliouEU.За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Туитър: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Фигура 1: Преждевременно напуснали училище в ЕС (% за 2010, 2011 и 2012 г.), изменение през миналата година (в процентни пунктове) и национални цели по стратегията „Европа 2020“

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

14.0

13.5

12.8p

-0.7

less than 10.0

Austria

8.3

8.3

7.6

-0.7

9.5

Belgium

11.9

12.3

12.0

-0.3

9.5

Bulgaria

13.9

11.8

12.5

0.7

11.0

Cyprus

12.7

11.3

11.4

0.1

10.0

Czech Republic

4.9

4.9

5.5

0.6

5.5

Denmark

11.0

9.6

9.1

-0.5

less than 10.0

Estonia

11.6

10.9

10.5

-0.4

9.5

Finland

10.3

9.8

8.9

-0.9

8.0

France

12.6

12.0

11.6

-0.4

9.5

Germany

11.9

11.7

10.5p

-1.2

less than 10.0

Greece

13.7

13.1

11.4

-1.7

9.7

Hungary

10.5

11.2

11.5

0.3

10.0

Ireland

11.4

10.8

9.7

-1.1

8.0

Italy

18.8

18.2

17.6

-0.6

15.0-16.0

Latvia

13.3

11.6b

10.5

-1.1

13.4

Lithuania

8.1

7.2

6.5

-0.7

less than 9.0

Luxembourg

7.1

6.2

8.1p

1.9

less than 10.0

Malta

24.8

23.6

22.6

-1.0

29.0

Netherlands

10.0

9.1

8.8p

-0.3

less than 8.0

Poland

5.4p

5.6p

5.7p

0.1

4.5

Portugal

28.7

23.2

20.8

-2.4

10.0

Romania

18.4

17.5

17.4

-0.1

11.3

Slovakia

4.7

5.0

5.3

0.3

6.0

Slovenia

5.0

4.2

4.4

0.2

5.0

Spain

28.4

26.5

24.9

-1.6

15.0

Sweden

6.5

6.6

7.5

0.9

less than 10.0

United Kingdom

14.9

15.0

13.5

-1.5

No target

Източник: Евростат (EU LFS); b=прекъсване на динамичния ред; p=неокончателни данни

Забележка: Редът за Малта за преждевременно напусналите образованието и обучението бе променен. Промяната е свързана с класифицирането на определени квалификации на равнище средно образование. Повече обяснения могат да бъдат намерени на уебсайта на Евростат. Националните цели се отнасят до данните преди тяхната промяна.Фигура 2: Разлика между половете по отношение на преждевременното напускане на училище, момчета=100, 2012 г.

Източник: Евростат (EU LFS)Бележка: На равнище ЕС27 само 76 момичета на всеки 100 момчета напускат училище преждевременно. За Кипър резултатът е 42 момичета на всеки 100 момчета, докато България е единствената държава, в която момичета, напускащи училище преждевременно, са повече от момчетата (107 момичета на всеки 100 момчета).

Фигура 3: Завършили висше или еквивалентно образование сред лицата на възраст между 30 и 34 години (% за 2010, 2011 и 2012 г.), изменение през миналата година (в процентни пунктове) и национални цели по стратегията „Европа 2020“

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

33.5

34.6

35.8p

1.2

at least 40.0

Austria1

23.5

23.8

26.3

2.5

38.0

Belgium

44.4

42.6

43.9

1.3

47.0

Bulgaria

27.7

27.3

26.9

-0.4

36.0

Cyprus

45.3

46.2

49.9

3.7

46.0

Czech Republic

20.4

23.8

25.6

1.8

32.0

Denmark

41.2

41.2

43.0

1.8

at least 40.0

Estonia

40.0

40.3

39.1

-1.2

40.0

Finland

45.7

46.0

45.8

-0.2

42.0

France

43.5

43.3

43.6

0.3

50.0

Germany2

29.8

30.7

31.9p

1.2

42.0

Greece

28.4

28.9

30.9

2

32.0

Hungary

25.7

28.1

29.9

1.8

30.3

Ireland

49.9

49.7

51.1

1.4

60.0

Italy

19.8

20.3

21.7

1.4

26.0-27.0

Latvia

32.3

35.9b

37.0

1.1

34.0-36.0

Lithuania

43.8

45.8

48.7

2.9

40.0

Luxembourg

46.1

48.2

49.6p

1.4

40.0

Malta

21.5

21.4

22.4

1.3

33.0

Netherlands

41.4

41.1b

42.3p

1.2

more than 40.0

Poland

35.3p

36.9p

39.1p

2.2

45.0

Portugal

23.5

26.1

27.2

1.1

40.0

Romania

18.1

20.4

21.8

1.4

26.7

Slovakia

22.1

23.4

23.7

0.3

40.0

Slovenia

34.8

37.9

39.2

1.3

40.0

Spain

40.6

40.6

40.1

-0.5

44.0

Sweden

45.3

46.8

47.9

0.5

40.0-45.0

United Kingdom

43.0

45.8

47.1

1.3

No target

Източник: Евростат (EU LFS); b=прекъсване на динамичния ред; p=неокончателни данни

Фигура 4: Разлика между половете по отношение на завършването на висше образование, момчета=100, 2012 г.

Източник: Евростат (EU LFS)Бележка: На равнище ЕС27 през 2012 г. 127 жени на всеки 100 мъже на възраст между 30 и 34 години имат завършено висше образование. В Латвия резултатът е 185 момичета на всеки 100 момчета, докато Люксембург е единствената държава, в която мъжете, завършили висше образование, са повече от жените (97 жени на всеки 100 мъже).

1 Националните цели за Австрия включват завършването на висше образование с ниво ISCED 4а. Включването на ISCED 4а дава резултат 37 % (2011 г.).

2 Националните цели за Германия включват завършването на висше образование с ниво ISCED 4. Включването на ISCED 4 дава резултат 42 % (2011 г.).

IP/13/324

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница