Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“страница1/3
Дата23.07.2016
Размер418.13 Kb.
  1   2   3ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“


Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 11 юни 2015 г.

135.

28.05.2015 г.

Присъствах на информационния ден в гр. София и искам да поздравя експертите Ви за изключителната компетентност, професионализъм и най-вече търпение, което проявиха. Имам специфичен въпрос, с който реших да не занимавам аудиторията тогава и за който може би Ви е необходимо повече време за проверка. При следните данни:


Наименование

Собственост

Персонал

Финансови показатели

Код по КИД

Предприятие А

Физическо лице 1: 58%

Физическо лице 2: 42%
155 души


Оборот: 13.4 млн. лв.

Активи: 22.5 млн. лв.43.29


Предприятие Б

Физическо лице 1: 50%

Физическо лице 2: 50%
55 души


Оборот: 2.5 млн. лв.

Активи: 4 млн. лв.43.29


Предприятие В

100% собственост на Предприятие А

80 души


Оборот: 3.2 млн. лв.

Активи: 6 млн. лв.14.12

Предприятие Г

Физическо лице 2: 30%

Физическо лице 3: 20%

Физическо лице 4: 50%


2 души

Оборот: 200 хил. лв.

Активи: 315 хил. лв.14.12

1. Каква е категорията на предприятие В и как се определя тя?

2. Каква е категорията на предприятие Г и как се определя тя?
Благодаря Ви предварително за отговора, който е от изключителна важност за определяне кое от двете предприятия да участва по процедурата.
Подател: Иван Михайлов

Ел. поща: smecpacity@mi.government.bg


1. Въз основа на изложената в запитването информация следва да се има предвид, че съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), Предприятие А и Предприятие В са свързани предприятия. При определяне на категорията на Предприятие В към данните му за средносписъчен брой на персонала, стойност на оборота и активите следва да се прибавят в пълен размер (100%) данните на Предприятие А.

Допълнително, от така представената информация следва да се разгледа по-подробно връзката между Предприятие А и предприятие Б и по-конкретно осъществяват ли дружествата своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари (което е много вероятно с оглед еднаквия КИД). В случай на свързаност между Предприятие А и Предприятие Б към данните на Предприятие В следва да се добавят и 100% от данните на Предприятие Б (Данните за свързаните предприятия се добавят изцяло (100%) към данните на предприятието, което подава декларация за МСП).

От посочената информация следва, че към данните на Предприятие А се добавят и данните на Б. Следователно, при определяне на категорията на Предприятие В към данните на предприятие В се прибавят данните на предприятие А и Б. В този случай с 290 души персонал предприятието следва да се счита като голямо.

2. Съгласно изложената в запитването Ви информация може да се направи извод, че Предприятие Г е независимо предприятие, тъй като относно разпределението на капитала (собствеността), за предприятието не са изпълнени условията на чл. 4 , ал. 3, ал. 5, ал. 7 или ал. 8 от ЗМСП по отношение на Предприятия А, Б и В. Съгласно представените данни за средносписъчен брой на персонала, стойност на оборота и активите, Предприятие Г е микропредприятие.136.

28.05.2015 г.

Следва ли кандидатът да попълва и прилага Приложение Д1, ако до момента на кандидатстване не е получавал изобщо държавна или минимална помощ и проектът, с който се кандидатства, не е част от единен инвестиционен проект?

Подател: Н. Енчев

Ел. поща: casdkar@rozabg.com

В случай че за кандидатите не е приложимо попълването на Таблица 1 и Таблица 2 от Приложение Д1 към Декларацията за държавни помощи (Приложение Д към Насоките за кандидатстване), Приложение Д1 към нея не е необходимо да бъде попълвано и прилагано като част от придружителните документи. Това обстоятелство може да бъде посочено/пояснено от страна на кандидатите в полето „Описание“ на т. 12 от Формуляра за кандидатстване по отношение на документа Декларация за държавни помощи.

137.

28.05.2015 г.

Здравейте,

Моля за пояснение по следните въпроси по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“:

1. Когато фирма желае да си закупи само ДНА (специализирани софтуери) по проект, кое ще се смята за място на изпълнение на проекта? По предишни схеми, когато сме закупували софтуер, като мястото на изпълнение сме посочвали офиса на фирмата, в който са специалистите, които оперират с конкретния софтуер и могат да демонстрират неговите възможности. Смятаме, че въпросът е много важен за всички кандидати от 3-та сесия, поради което молим за конкретен и ясен отговор.

2. Фирма за геодезически изследвания, допустим кандидат по сесия 3, желае да си закупи мобилен специализиран скенер за измерване на релефа. Това е машина, която се използва на конкретна площадка, т.е. устройството е мобилно. Можем ли да смятаме, че за място на изпълнение можем да посочим офиса, в който ще се съхранява устройството, когато не е на площадка и където съответно ще са наетите специалисти, които ще работят с конкретното оборудване?

3. Моля да дадете определение на понятието съществуващ стопански обект. За ИТ фирмите, това може да е конкретен специалист, който работи от компютъра си от вкъщи например, без да има конкретен офис.

Подател: Василка Каменова

Ел. поща: info@sos-predpriemachi.com


1. За целите на настоящата процедура за подбор на проекти, „мястото на изпълнение на проекта“ е „мястото на физическото осъществяване на инвестицията“ (съгласно определението, представено в Приложение Ц към Насоките за кандидатстване). В случай че инвестицията се отнася до придобиването на специализирано софтуерно приложение, представляващо дълготраен нематериален актив, мястото на изпълнение на проекта е всяко място/места, на което/които се предвижда инсталиране и поддържане на съответното софтуерно приложение.

2. При определяне на мястото на изпълнение на проекта следва да имате предвид определението, посочено в Приложение Ц към Насоките за кандидатстване по процедурата. Мястото на физическото осъществяване на инвестицията, т.е. мястото на изпълнение на проекта не ограничава кандидатите в обхвата и/или в местоположението на оказване на съответните услуги посредством оборудването, което е предмет на инвестициите по проекта.


3. Моля, вижте разясненията на УО по въпрос 42, т. 1 и 84, т.1 и 2.

138.

28.05.2015 г.

Здравейте,

Бих искала да задам следните въпроси относно условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”:

1. В указанията за попълване на електронния формуляр за кандидатстване на стр. 29 - 31 са дадени инструкции относно съдържанието на т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“, каре „Описание“ на дейността (с ограничение 4000 символи) като е посочено, че кандидатите следва да опишат в това каре как инвестицията допринася за изпълнение на дейността, а също така и стъпките за нейната реализация. В следващото каре „Начин на изпълнение“ (до 3000 символа) е посочено, че кандидатите следва да конкретизират само дали дейността е собствено изпълнение или външно възлагане. Моля уточнете възможно ли е стъпките за реализация на дейността да бъдат посочени във второто каре „Начин на изпълнение“, ако приносът на инвестицията към дейността в каре „Описание“ изисква описание и аргументи, достигащи максимума от 4000 символа, като същевременно второто каре „Начин на изпълнение“ стои сравнително празно предвид заложения максимум от 3000 символа текстова обосновка? В резюме ако в „Описание“ не достига място, възможно ли е стъпките за реализация на дейността да бъдат преместени в „Начин на изпълнение“, тоест т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ ще съдържа цялата необходима информация, но разпределена съобразно ограниченията за дължина на текста в отделните карета. Моля потвърдете, че такъв вариант на попълване е възможен и напълно допустим.

2.Ако проектът включва една единствена основна цел - Повишаване на производствения капацитет на кандидата, което ще доведе като ефект от проекта до повишаване на средните генерирани приходи от износ (заложени в бизнес плана), моля потвърдете, че проектът:

ще е допустим по критерий т. 4 от Оценка на допустимостта на проекта (цел на проекта) и

след успешно преминаване към техническа и финансова оценка (при спазени останалите изисквания за допустимост) ще бъде оценен със съответния брой точки по показател III. 3 „Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта“ съобразно заложените прогнози за приходи от износ в бизнес плана?

Благодаря предварително за отделеното време и Вашите отговори!

Подател: Десислава Петрова

Ел. поща: d.petrova@addproekti.com


1.Подходът за представяне на информацията в т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта” от Формуляра за кандидатстване по процедурата, представен в запитването Ви е допустим и няма да бъде отчетен като грешка при попълването на формуляра. Независимо от това следва максимално да се стремите към съблюдаване на поставените ограничения.
2. Kакто е указано в раздел I, т. 3 от Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата (Приложение З към Насоките за кандидатстване), за да бъдат допустими, проектите по процедурата следва да са насочени към постигане на минимум една от следните цели: повишаване на производствения капацитет на кандидата; засилване на експортния потенциал на кандидата (показател 4 от критериите за оценка на допустимостта на проектите). Предвид това, в случай че целта на проекта е повишаване на производствения капацитет, то изискването за съответствие с посочения критерий за допустимост, ще се счита за изпълнено. Допълнително кандидатите следва да се съобразят с указанието, посочено в Приложение З към насоките, съгласно което в случай че основната цел на проектното предложение е повишаване на производствения капацитет на кандидата, но проектът получи ≤ 0% по показател III.2 „Нарастване на производителността“, то се отхвърля. Всички проектни предложения, преминали успешно оценката на етап административно съответствие и допустимост, ще бъдат оценени по всички критерии за техническа и финансова оценка, включително по показател III. 3 „Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта“, независимо от заложената цел на съответния проект. В допълнение, следва да имате предвид, че окончателното решение относно присъждането на точки по даден критерий за оценка ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с нужния капацитет, както и с цялата необходима информация относно оценката на проектното предложение въз основа на предварително обявените критерии за оценка.


139.

28.05.2015 г.

Здравейте,

1. Въпрос свързан с бизнес плана. В края на работен лист „Счетоводни отчети 2012-2014“ в забележката под таблиците е написано „В жълто са маркирани редовете който се вземат в предвид при изчисляване на коефициентите заложени в Критериите за оценка на проектните предложения“.  Маркираните в жълто редове в ОПР са повече отколкото описаните в Критериите за оценка. Например в ОПР в жълто са маркирани  „Намаление на запасите от продукция и незавършено производство“ , „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство“, „Приходи от финансирания“, „Разходи за лихви и други финансови разходи“. Моля за разяснение дали е допусната техническа грешка и ако не, как тези показатели се използват при изчисление на коефициентите заложени в Критериите за оценка.

2. Въпрос свързан с Ваше разяснение на Въпрос 12 от 11.05.2015 (подвъпрос 7 – приходи от ишлеме за чуждестранни клиенти считат ли се за ишлеме). В отговора си твърдите, че в стойността на код 15700 се включва и код 15810 което не е вярно. В стойността на код 15700 се включват единствено кодове 15710 и 15711. Моля за повторно уточнение, код 15810 включва ли се в критерия за приходи от износ и ако се включва моля да се направят съответните корекции в Критериите за оценка.

Благодаря предварително.Ел. поща: office@euconsult.bg

1. Оценката на проектните предложения по процедурата се извършва съгласно критериите и при спазване на методологията, представени в Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата (Приложение З) към Насоките за кандидатстване, т.е. чрез използването на данни в посочените там редове от Отчет за приходите и разходите. В тази връзка следва да имате предвид, че посочените в запитването Ви данни от работен лист „Счетоводни отчети 2012-2014“ от Бизнес плана представляват само компонент от съответния ред посочен в Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата (Приложение З).

2. Следва да имате предвид, че разяснението на УО по въпрос 12, т. 7 е коректно и съответно не е необходимо извършването на корекции в критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения по процедурата.140.

28.05.2015 г.

Здравейте,
Клетка В14 от Таблица 15 не следва ли да бъде равна на Клетка J87 от Отчет за приходите и разходите?

При принтиране на последния лист от Бизнес плана, полетата под таблица 16 относно 4-те критерия за оценка не се принтират, излиза само вътрешната норма на възвръщаемост и първия ред от производителността - на какво се дължи това?Подател: Иван Иванов

Ел. поща: ivan_ivanov_consult@abv.bg

1. Следва да имате предвид, че данните за базовата година (2014) в колона 2 от Таблица 15 „Прогнозен отчет за приходите и разходите след проекта”, включително клетка В14 не са част от методологията за изчисляване на стойността на критериите за оценка съгласно Раздел III “Ефект от изпълнението на проекта” от Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата (Приложение З към насоките) и са предвидени само с оглед пълнота на прогнозния отчет за приходите и разходите след изпълнението на проекта. За да са равни двете клетки, следва да бъде извадена стойността на ред „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство“.

2. За да принтирате последния лист от Бизнес плана (Приложение Б към Насоките за кандидатстване по процедурата) следва да изберете опцията „Print Selection”.141.

28.05.2015 г.

Във връзка с първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, „Подобряване на производствения капацитет в МСП" бихме искали да попитаме как следва да се процедира в следния случай:

След попълване на таблица 2 „Отчет за приходите и разходите” данните от него автоматично се прехвърлят в таблица 15. В резултат на това на реда „Нетни приходи от продажби”-в колона 2 се сумират : а/от таблица 2  „Нетни приходи от продажби” и б/„Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство”. Последното води и до грешен сбор на ред 4 от колона 2 - „Общо приходи”, в сравнение с „Отчета за приходи и разходи” в таблица 2.Подател: Калоян Бойновски

Ел. поща: boynovski@abv.bg

Моля, вижте разясненията на УО по въпрос 140, т. 1.


142.

28.05.2015 г.

Здравейте,

Във връзка с обявената процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, бихме искали да получим отговор на следните въпроси:

Изискването съгласно т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите „4/ Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: ….“ от Насоките за кандидатстване за реализирани нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години важи само за предприятието-кандидат или за предприятието кандидат и всички свързани с него лица (при един собственик), както се отчита категорията на предприятието по ЗМСП?

Ако предприятието е регистрирано през 2010г. Средносписъчният брой на персонала през годините се променя както следва:

2010г. – 9 човека

2011г. – 38 човека

2012г. – 51 човека

2013г. – 47 човека

2014г. – 54 човека

По настоящата схема то в коя категория следва да декларира, че попада съгласно ЗМСП: малко или средно предприятие?


А в случай че предприятието е регистрирано през 2011г. със следните промени в средносписъчния брой на персонала:

2011г. – 38 човека

2012г. – 51 човека

2013г. – 47 човека

2014г. – 54 човека

В коя категория следва да декларира, че попада, към момента на кандидатстване по процедурата (м. юни 2014?)

В насоките е записано, че бенефициентът е длъжен да поддържа инвестицията за период от 3 години след изпълнението на проекта. В тази връзка въпросът ни е: какво се случва ако през този три-годишен период (след получаването на финалното плащане по проекта), бенефициентът изпадне в несъстоятелност или ликвидация и закупените ДМА/ДНА бъдат обявени за публична продажба?

Предварително благодарим за предоставените отговори.Подател: Екип „Европейски фондове“, УниКредит Булбанк

Ел. поща: ECC@UniCreditGroup.Bg

  1. Критерият за допустимост на кандидатите, отнасящ се до стойността на реализираните нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) съгласно т. 11.1 от Насоките за кандидатстване по процедурата, се отнася само до предприятието-кандидат.

  2. Съгласно чл. 4б, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), ако в две последователни финансови години, предприятието превиши или слезе под границата по чл. 3, това се отразява на неговия статус на микро, малко или средно предприятие. Изложената в запитването Ви информация включва данни единствено за броя на персонала на предприятията, като лисва информация за останалите показатели съгласно чл. 3 от ЗМСП, а именно: годишен оборот и/или стойност активите за посочените години. По тази причина не е възможно извършването на цялостен анализ, съобразно произтичащите от ЗМСП хипотези и съответно предоставянето на категоричен отговор на поставения въпрос. При определяне на категорията на предприятията следва да вземете предвид както посочените данни в тяхната цялост, така и Указанията за попълване на Декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Е към Насоките за кандидатстване), в които са разгледани и някои по-особени случаи на динамични промени в параметрите, при които трябва внимателно да се анализира статуса на предприятието от гледна точка смисъла на концепцията за МСП. В Указанията са представени следните примери:

2010 2011 2012 2010 2011 2012

микро малко средно или средно малко микро

И в двата представени случая предприятието е малко предприятие, защото има две поредни години, в които е под прага, разделящ малко от средно предприятие – в първия случай това са 2010 и 2011г., а във втория случай годините са 2011 и 2012 г., и същевременно няма две поредни години, в които да е под прага за микро предприятие.


  1. Съгласно чл. 2.10 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Приложение Й към Насоките за кандидатстване по процедурата), „при образуване на производство по несъстоятелност или ликвидация или при обявяване в несъстоятелност, бенефициентът се задължава незабавно да уведоми за възникналото обстоятелство Управляващия орган“.143.

28.05.2015 г.

Здравейте, моето запитване е относно  ОП "Иновации и конкурентоспособност". Занимавам се с хлебопроизводство в с. Василовци общ. Брусарци обл. Монтана, средносписъчен брой на персонал - 13 човека.

Мога ли да кандидатствам по тази програма за закупуване на ново производствено оборудване?


Ел. поща: parvan_parvanov@abv.bg

Настоящата процедура е отворена за кандидатстване от страна на всички кандидати, които отговарят на критериите за допустимост на кандидатите, посочени в т. 11.1 от Насоките за кандидатстване, критериите за допустимост на дейностите (т. 13. 1 от насоките), както и критериите за допустимост на разходите (т. 14). В случай, че дейността на предприятието се класифицира в код 10.7 „Производство на хлебни и тестени изделия“ от Сектор С10 „Производство на хранителни продукти“ съгласно КИД 2008 (Приложение С към насоките), то тя се отнася към допустимите по процедурата нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства. Необходимо е да имате предвид, че основната икономическа дейност на предприятията е само един от критериите за допустимост на кандидатите, като в тази връзка следва да се съобразите и с всички останали изисквания по процедурата.

Допълнително, следва да имате предвид, че с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в Приложение № 4 към Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - Приложение № 4 към Наредба № 9/2015 г. (Приложение Р).144.

28.05.2015 г.

Здравейте,

Бих искала да попитам допустимо ли е за целите на Бизнес плана продуктите, произвеждани от  предприятието, да бъдат групирани в основни продуктови категории и респективно представени по този начин в лист "Прогнозни приходи", като се има предвид, че реализацията на проекта би оказала влияние върху цяла продуктова категория?Подател: Вероника Костадинова

Ел. поща: veronika164@abv.bg

Моля, вижте разяснението на УО по въпрос 130.

145.

28.05.2015 г.

Здравейте,

Имам следния въпрос, във връзка с възможността за участие по процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСПКаталог: images -> module4 -> files -> 127
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница