Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“


Съгласно критериите за допустимост на кандидатите, Допустимо или НЕдопустимо е предприятие за производство на пелетистраница2/3
Дата23.07.2016
Размер418.13 Kb.
1   2   3

1. Съгласно критериите за допустимост на кандидатите, Допустимо или НЕдопустимо е предприятие за производство на пелети.

Предприятието е с КИД 2008 код: 1629

Предприятието е в селски район

Съгласно Насоките за кандидатстване - т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите

Предприятието е допустимо според споменатия като такъв сектор на икономическа дейност : С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“Т.е. – предприятието е ДОПУСТИМО

В същото време, в следващата точка, 11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите и с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:……………….

• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти. …………..

Съгласно Приложение Ц, е дена дефиниция на Горски продукт, където е спомената „Дървесина”, като част от това, какво трябва да се разбира под „Горски продукт”.Производството на пелети е от дървесина. Т.е. – предприятието е НЕДОПУСТИМО

Моля за разяснение, ако има еднозначен отговор.2. Ако предприятието е НЕдопустимо по настоящата процедура, може ли предприятието да участва в: а/ процедурата за „Енергийна и Ресурсна ефективност:, или единствената алтернатива е да кандидатства по б/ „Програмата за развитие на селските райони”!

Подател: Б. Борисов

Ел. поща: eco.borisov@gmail.com

Отговорът на въпроса ще бъде публикуван допълнително след получаване на официално становище от УО на ПРСР.

146.

28.05.2015 г.

Здравейте!

Ние сме фирма, която произвежда календари, скицници и бележници. Кодът на дейност до миналата седмица беше за рекламна дейност. Вече го сменихме и сме в допустимите по процедурата кодове – С 17. Това, което ни притеснява е, че от справката за приходите и разходите по видове икономически дейности за изминалите 3 години не се виждат приходите от производство на календари, бележници и скицници, които формират основната ни дейност, т.к. всичко е водено като разходи за материали и приходи от продажба. Въпросът ми е – допустим кандидат ли сме по процедурата?Подател: Д. Йорданова

Ел. поща: dobrinkajordanova@abv.bg

Съгласно т. 11.1 от Насоките за кандидатстване, за да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в допустимите по процедурата сектори, кандидатите следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за 2014 г.). Съответно както е указано в Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата (Приложение З към насоките), посоченият документ е единственият източник за проверка относно съответствието с критерия за допустимост относно основната икономическа дейност на кандидатите по процедурата (Приложение З към Насоките за кандидатстване).147.

29.05.2015 г.

Здравейте, Във връзка с публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, имаме следния въпрос:

При попълването на електронния Формуляр за кандидатстване по процедурата, има ли възможност да се надхвърлят ограниченията в броя символи, в ситуация при която например това е необходимо с оглед описанието на всички съществуващи проблеми на фирмата и как новото оборудване ще реши тези проблеми, в раздел 11 "Допълнителна информация, необходима за оценката на проектното предложение"? В тази връзка, ако е възможно, до колко знака е приемливо да се надвиши ограничението и какво се случва в ситуция, при която то се надхвърли с няколко знака, ще има ли последствия при оценката на проектното предложение?Подател: Катрин Кръстева

Ел. поща: katrin.krusteva@gmail.com

Когато при попълване на Формуляра за кандидатстване кандидатът надхвърли ограничението за определен брой символи в дадено поле, в системата излиза съобщение, че съответното поле не може да съдържа повече от позволения брой символи и кандидатът няма да може да приключи успешно попълването на Формуляра.

Допустимо е в раздел 11 "Допълнителна информация, необходима за оценката на проектното предложение" да разпишете тази информация, но независимо от това следва максимално да се стремите към съблюдаване на поставените ограничения.148.

29.05.2015 г.

Ако предприятие, което се явява кандидат по процедурата не покрива индивидуално (самостоятелно) изискването за оборот за три последователни години, но със свързано такова предприятие покрие това изискване и при положение, че двете предприятия са в една икономическа група, но в два различни класа (18.12 и 18.13), допустимо ли е да кандидатства като използва сумарно данните за оборота и на другото свързано предприятие, независимо, че поотделно предприятията не покриват изискването за оборот.

БлагодаряПодател: Александрина Савова

Ел. поща: alex_savova@yahoo.com

Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 91.

149.

29.05.2015 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Прилагам на Вашето внимание въпроси във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“:

1. Във връзка с въпрос 41, т. 5, зададен на 15.05.2015 г. 5. и зададеният от мен въпрос номер 42 от 15.05.2015 г. , т. 3, и с оглед на посочения от УО неконкретен отговор, а именно: “Следва да имате предвид, че окончателно решение относно присъждането на точки по даден критерий за оценка ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата необходима информация относно проектното предложение и на база на предварително обявените критерии за оценка. Допълнително, съгласно чл. 14, ал. 2 от ПМС № 107/10.05.2014 г. не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение.”, моля за прецизен, ясен и конкретен отговор на поставения въпрос с оглед на следните обстоятелства:

Съгласно раздел IV. Приоритизиране на проекти, т. 2. Регионално приоритизиране от Критериите и методологията за оценки по процедурата, проект би получил допълнителни 5 т. В случай, че: “Проектът се изпълнява на територията на Северозападен район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район.”. Източник на информация за вземане на решение от страна на оценителната комисия в съответствие с изложеното в Критериите и методологията за оценка по процедурата е: “Формуляр за кандидатстване, т. 1 „Основни данни“, ред „Местонахождение (място на изпълнение на проекта)“ , с оглед на което отправените към Вас въпроси са изключително конкретни и предполагат еднозначен отговор, а не такъв, който да буди съмнение във всички потенциални кандидати, че се изправят пред поредна компроментирана и подлежаща на манипулация процедура.

В този смисъл, при посочена във Формуляр за кандидатстване, т. 1 “Основни данни”, ред “Местонахождение (място на изпълнение на проекта)”, следната информация:

- Населено място гр. Монтана (България, Северозападен, Монтана, Монтана, гр. Монтана)

- И

- Населено място гр. Благоевград (България, Югозападен, Благоевград, Благоевград, гр. Благоевград),Ще присъди ли оценителната комисия 5 допълнителни точки на проекта или не?

2. Във връзка със зададен въпрос номер 42, т. 4, а именно: “Допустимо ли е предвиждането за закупуване на части, компоненти, комплектни възли, агрегати за машини, съоръжения и оборудване, част от окомплектовката на планирания за закупуване ДМА (респективно – заложени и като част от минималните технически и функционални характеристики на ДМА), посредством който ще се реализират проектните дейности и ще се изпълнят целите на проекта?”, моля за отговор, който да се отнася към конкретния въпрос, а не към произволно избрана от него част. Следващият конкретен пример се прилага с оглед онагледяване и по-голяма яснота относно конкретния зададен към Вас въпрос:

Пример: Кандидат предвижда за закупуване в рамките на проект по процедурата на производствена машина, като в офертата от доставчика е посочено, че тя е окомплектована с компресор, за да може да бъде въведена в експлоатация. В този случай, кандидатът не планира да закупи “компресор” и да “добави компоненти към съществуващи активи”, а да закупи изцяло нов актив, който, обаче, за да може да функционира е окомплектован от производителя/доставчика с компресор.

Допустимо ли е това и съответно – ако е налице подобна оферта, кандидатът следва ли да упомене като част от минималните техническите и функционални характеристики на машината, Приложение Ф, изискване за наличие на “компресор”?

3. В случай, че кандидат планира да реализира проект в населено място, където до момента на подаване на проектното предложение той не е осъществявал дейност (респективно планира да осигури всички необходими предпоставки за успешното проектно изпълнение), това “създаване на нов стопански обект” ли е?

4. В случай, че кандидат в процедурата планира да стартира нова дейност (респективно – отговаряща на различен код на основна икономическа дейност в сравнение с кода на основна икономическа дейност на кандидата към момента на подаване на проектното предложение в съответствие с приложеното Удостоверение от НСИ въз основа на данни за 2014 г.) , това “създаване на нов стопански обект” ли е?

5. Моля да уточните какво се визира под “дейности за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие”?

6. В случай, че кандидат предвижда да подмени налично амортизирано и морлано остаряло производствено оборудване с ново, по-високо производително и ресурсно ефективно такова, респективно – благодарение на реализираната инвестиция ще повиши значително производствения си капацитет при оптимизиране на производствените си разходи, това допустимо ли е по настоящата процедура или ще се счете за “дейности за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие”?

7. Допустимо ли е кандидат да предвиди за закупуване ДМА, които са предназначени за тестване/изпитване на готовата продукция и/или на влаганите в производството основни материали/суровини и ще осигурят повишаване на качеството на произвежданата продукция, като същевременно направят възможно повишаването на производствения капацитет поради отпадане на необходимостта от използване на външни услуги за тестване на готовите продукти, което съществено забавя реализацията им на пазара?

8. В т. 19 “Етапи и начин за оценяване на проектните предложения, вкл. провеждане на предварителен подбор на концепции за проектни предложения” от насоките за кандидастване по по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“е посочено, че критериите за допустимост и за техническа и финансова оценка по настоящата процедура са насочени към разрешаване на предизвикателствата, свързани с:

- специфичната секторна структура;

- слабата експортна активност и достъп до пазари;

- влошена структура на износа (основан предимно на износа на суровини и материали и стоки със сравнително ниска добавена стойност);

- висока степен на ресурсна и особено енергийна интензивност на производството и ниска степен на приложение на нови технологии.

В тази връзка, в случай, че кандидат посочи, че проектът включва дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес и предостави съответните аргументи, че реализирането на съответната инвестиция в нови машини, ще доведе до подобряване на енергийната интензивност на неговото производство, то ще получи ли кандидата 5 точки на раздел IV. „Приоритизиране на проекти”, т. 3 „Устойчиво развитие”?

Благодаря предварително за навременните и конкретни отговори на зададените въпроси.Подател: Димитър Звездев

Ел. поща: dimitar.zvezdev@gmail.com

1. Съгласно Насоките за кандидатстване не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение.
2. Съгласно Насоките за кандидатстване разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните активи, посочени в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). В случай, че са посочени в отделни редове в бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета.
3. и 4. Моля, вижте поясненията на УО относно „стопански обект“, дадени в отговор 84, т. 1 и 2.
5. Съгласно дефиницията за „регионална оперативна помощ“, дадена в чл. 2 на Регламент 651/2014 “това е помощ за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, която не е свързана с първоначална инвестиция. Тук се включват разходи за персонал, материали, услуги, възложени на подизпълнители, комуникации, електроенергия, поддръжка, наем, управление и др., като не се включват амортизационните разходи и разходите за финансиране, ако те са включени в допустимите разходи при предоставянето на инвестиционната помощ”.
6. Моля, вижте поясненията на УО относно „стопански обект“ и “дейности за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие”, дадени по-горе. Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

− създаването на нов стопански обект;

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.
Допълнително може да се запознаете с поясненията на УО, дадени в отговор 125, т.12, 16 и 17.
7. Посоченият актив би могъл да се счита за допустим разход по процедурата при положение че е в съответствие с изискванията, приложими към допустимите дейности и разходи по процедурата.
8. Съгласно Насоките за кандидатстване не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение.


150.

29.05.2015 г.

Здравейте,

В отговор на т. 2 от въпрос №42, зададен на 15.05.2015 г., Вие пояснявате, че "съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014, посочената в т. 13.2 от Насоките за кандидатстване недопустима дейност „диверсификация на съществуващ стопански обект“, следва да се разбира като „диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект“. Същевременно съгласно т. 13.1. от Насоките за кандидатстване допустими дейности са "Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията". В нормалната производствена практика разнообразяването на асортимента от продукти на едно предприятие означава то да започне да произвежда и респективно да предлага продукти, които до момента не са били произвеждани и предлагани от него. Това обаче, съгласно даденото от Вас определение за диверсификация на съществуващ стопански обект, е недопустима дейност. Моля да изясните възникналото противоречие и да дадете становище би ли било отхвърлено проектно предложение, в случай че кандидатстващо предприятие предвиди в резултат от изпълнението на проекта произвеждането на продукти, които до момента не е произвеждало или тази дейност ще бъде счетена като допустима.

Благодаря!

Подател: Вероника Костадинова

Ел. поща: veronika164@abv.bg


Моля, вижте поясненията на УО, дадени в отговор 84, т. 1 и 2.

151.

29.05.2015 г.

1. Какво е разграничението между подобряване и основна промяна в производствения процес?

2. Коментар по отношение на допустима дейност „разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията“ - Получава се противоречие с недопустимата дейност - Диверсификация на съществуващ стопански обект.

3. Каква е легалната дефиниция на термина "стопански обект"?

4. Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 13.2. като недопустима дейност е посочено основна промяна в производствения процес. В Регламент 651/2014 е посочено " основна промяна на цялостния производствен процес в съществуващи стопански обекти ". Липсва и дефиниция какво се разбира под основна промяна на производствения процес. Не става ясно как се третира тази дейност при нов стопански обект.

5. Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 13.2. като недопустима дейност е посочено диверсификация на съществуващ стопански обект. В Регламент 651/2014 е посочено "диверсификация на продукцията на стопанските обекти". Какво следва да се разбира под диверсификация на съществуващ стоп. обект според текста в Насоките за кандидатстване?

6. Коментар по отношение на отговор 41, т.5 - Проектът или се изпълнява или не се изпълнява на територията на дадения район, т.е. това не подлежи на субективна преценка от страна на Оц. комисия.

7. От досега дадените отговори на въпроси във връзка с изпълнеие на проекти в области от ИСИС, не става ясно какви критерии ще бъдат прилагани от оценителната комисия. Например, в отговор на въпрос 48, т. 1 от 15.05.2015 е посочено "за да се прецени дали даден проект попада в областите на ИСИС ще се гледа както информацията, представена във Формуляра за кандидатстване относно данни на кандидата, така и заявеният от него код на проекта по КИД-2008 (ако е приложимо), описанието на дейностите, както и друга допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение" - което в голяма част означава субективна преценка от страна на оценителите.

Моля, да бъдат конкретизирани точните критерии, които ще бъдат прилагани при оценката на проектните предложения за това кога проектът попада в тематична област съгласно ИСИС.Подател: Любомир Танев

Ел. поща: lyubomir.tanev@bestpartners.bg

1 - 5. Моля, вижте разясненията на УО, дадени в отговор 84.

6. Съгласно Насоките за кандидатстване не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение.

7. УО счита, че дадените до момента разяснения относно ИСИС са достатъчно информативни и насочващи кандидатите в рамките на съществуващата нормативна база.


152.

29.05.2015 г.

Здравейте,

Поради фактът, че процедура "Подобряване на производственият капацитет в МСП" е насочена изцяло към микро, малки и средни предприятия имам следното запитване: Нашето предприятие през 2013 и 2014 година е предприятие партньор и при определяне категорията на предприятието ни сме взели впредвид процентно и средносписъчния брой на персонала, оборота и стойността на активите от партньора. Вземайки впредвид данните на предприятието партньор категорията на нашето предприятие е "голямо предприятие". Към настоящия момент обаче / от началото на 2015 г./ вече сме независимо предприятие. Ако не взимаме под внимание данните на другото предприятие, категорията на нашето предприятие е "средно". В такъв случай допустим кандидат ли сме по процедурата или не?

Поздрави!

Подател: Снежана Дечева

Ел. поща: sndecheva@abv.bg


Съгласно чл. 4б, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), ако в две приключени последователни финансови години, предприятието превиши или слезе под границата по чл. 3, това се отразява на неговия статус на микро, малко или средно предприятие, т.е. 2015 г. като неприключена няма отношение към категорията на предприятието.


153.

29.05.2015 г.

Здравейте,

Ако договора за безвъзмездна помощ се подпише края на 2015 г. и се приеме за година "М", прогнозира ли се 2016 г. или прогнозата ще започна направо от 2017 г., година "N".Подател: Мария Панова

Ел. поща: mpanova@abv.bg

В случай че за кандидата е приложим първият краен срок за подаване на проектните предложения по процедурата, то годината на сключване на ДБФП (година М) ще бъде 2015 г. Например, ако проектът е с продължителност 18 месеца, то годината на приключване изпълнението на договора/проекта (година N) е 2017 г. Съответно годините N+1, N+2 и N+3 са 2018 г., 2019 г. и 2020 г. В този конкретен случай, 2016 г. не следва да се включва в прогнозите.


154.

29.05.2015 г.

Здравейте,

Бих искал да получа следното разяснение по отношение на методологията за оценка на проекти по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“:

В критериите за оценка на допустимостта на проекта е записан следния критерий:

„Проектът е в съответствие с минимум един от следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:

7.1 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация.

7.2 Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.“

В същото време, в критериите за техническа и финансова оценка на проектите е записан критерий, наподобяващ т.7.2 от цитирания по-горе критерий за допустимост, а именно: „3. Устойчиво развитие“, според който ако проектът включва дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес получава максималните 5 точки, ако „не“ – 0 т.

В тази връзка имам следните въпроси:

1) Как УО на ОПИК разбира и ще приеме за достоверно съответствието на даден проект, който по същество е за разширяване на производствения капацитет чрез закупуване на ДМА и ДНА, с критерия за равнопоставеност и недопускане на дискриминация? Може би трябва да обосноваваме, че машините ще са достъпни за хора с увреждания, роми и жени?

2) Имайки предвид, че е недопустимо залагането на идентични критерии за допустимост и за техническа и финансова оценка, моля да обясните, ясно и конкретно, разликите в цитираните по-горе критерии за допустимост и за техническа оценка? С какво критерия за допустимост „Устойчиво развитие“ е различен от критерия за техническа оценка „Устойчиво развитие“?

3) На какво основание и по каква логика хоризонтални политики на ЕС са включени в критериите за допустимост на проекти, а не са част от техническата оценка, каквато е досегашната практика?


Каталог: images -> module4 -> files -> 127
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница