Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“Дата25.07.2016
Размер266.8 Kb.
#5292ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“


Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 03.06.2015 г.

91.

22.05.2015 г.

Здравейте,

моля да дадете разяснения относно отчитането на Нетни приходи от продажби за свързани предприятия.

Напр., при попълване на Декларацията за МСП (Приложение Е) се окаже, че предприятие Х, заедно с всичките му свързани предприятия отговаря на критериите за малко предприятие (на база данните от 2014 г.). Как ще се прецени размера на БФП - ще се съберат ли Нетните приходи от продажби за последните 3 години на предприятие Х или ще се вземе предвид сбора на Нетните приходи от продажби за последните 3 години на всички свързани предприятия?

Ще се прилагат ли годишните отчети за дейността на всички свързани предприятия (ако не са публикувани в ТР) или само на предприятие Х, което ще кандидатства?

Допустимо ли е за закупуване съоръжение - мостови кран?

Благодаря ви!Подател: Христослава Георгиева

Ел. поща: hristoslava.georgieva@gmail.com

Наличието на свързаност и/или партньорство с други предприятия се взима предвид единствено при определяне на категорията на предприятието-кандидат. От категорията на предприятието се определя минималния и максималния размер на заявената безвъзмездна финансова помощ, максималния интензитет на помощта и др.

По отношение на критерия за допустимост за реализирани минимални нетни приходи от продажби следва да се има предвид, че той се отнася единствено за предприятието-кандидат като самостоятелна икономическа единица (без да се включват данните на свързаните предприятия), т.е. в случая на малко предприятие, то самостоятелно следва да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) по-големи или равни на 750 хил. лева.

Годишните отчети за дейността на свързани предприятия на предприятието-кандидат не следва да се прилагат към проектното предложение.

Посоченото съоръжение (мостови кран) е допустимо за финансиране по настоящата процедура при спазване на останалите условия за допустимост на разходите.
92.

22.05.2015 г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма ”Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г, моля за разяснение на описаното по-долу.
В „Критериите и методология за оценка” по процедурата, раздел III „Ефект от изпълнението на проекта”, критерий 2 - „Нарастване на производителността” е заложена следният начин за отчитане на нарастването на производителността спрямо 2014г: „Средната стойност на производителността за разглеждания прогнозен период е средната стойност на сумата на колони 5, 6 и 7, Ред 1 „Нетни приходи от продажби“ от Таблица 15 „Прогнозен отчет за приходите и разходите след проекта“ делено съответно на стойностите на сумата* на редове „Разходи с проекта“ за N+1, N+2 и N+3, колона 2 „Брой заети“ от Таблица 11 „Разходи за персонал“ на Бизнес плана.
Отчет за приходите и разходите за 2014 г., Раздел А, т. I “Приходи от оперативна дейност”, Ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) делено на сумата на редовете „Наети лица по трудово или служебно правоотношение без  лицата в отпуск по майчинство“ (код 1001), „Наети лица по договори за управление и контрол (код 1400) и работещи собственици (код 1600) от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2014 г.

[(Средната стойност на производителността за разглеждания прогнозен период минус производителността за 2014 г.) делено на производителността за 2014 г.] умножено по 100.
Коментар:

* Вероятно се има предвид средната стойност на сумата.


Според нас има допусната грешка/вероятно техническа/ при заложеното изчисляване на средната стойност на производителността за разглеждания прогнозен период. В така предложеното изчисление нетните приходи на кандидата за прогнозните години се осредняват, а се делят на сумата от броя на персонала за прогнозните години.

Смятаме, че ако нетните приходи за прогнозния период се отчитат като средна стойност, то и броя на заетите лица би следвало да се разглежда като средна стойност за същите прогнозни години

Или

Ако броя на заетите лица се разглежда като сума за прогнозните години, то нетните приходи за прогнозния период би следвало да се отчитат също като сума за съответните прогнозни години.


При изчисляване на този критерий, както е разписан в момента не може да се получи положителна стойност, респективно да се отчете ръст.
Моля за Вашето разяснение по така описания казус.
Благодаря предварително за отговора!
С уважение,

Подател: Д. Кузманова

Ел. поща: info@elitconsultbg.com

Показател 2 „Нарастване на производителността“ (N+1, N+2, N+3) от Раздел III „Ефект от изпълнението на проекта” на критериите за техническа и финансова оценка се изчислява като от средната стойност на производителността за всяка от годините (N+1, N+2, N+3) за разглеждания прогнозен период се извади производителността за 2014 г. и получената сума се раздели на производителността за 2014 г. Резултатът се умножава по 100.Формулата за изчисляване на показателя „Нарастване на производителността“ (N+1, N+2, N+3), подробно е представена в работен лист „Прогнозни ОПР и ОПП“, под Таблица 16 в МS Excel формат на приложение Б „Бизнес план“.

Посоченият начин на изчисление е приложим и по отношение на показател 4 „Повишаване на ефективността на производствените разходи“ от Раздел III на критериите за техническа и финансова оценка


93.

22.05.2015 г.

Във връзка с вече отворената процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет на МСП” имам следния въпрос:

Ние сме предприятие от сектор с нискотехнологична интензивност, което извършва услуги на т.н.”ишлеме”, като 97% от приходите ни от оперативна дейност са от чуждестранни клиенти, т.е от износ. Те са отразени в ред с код 15130, съответно 15133 в Отчета за приходите и разходите. В справката за приходите и разходите по видове икономически дейности са отразени на ред с код 15800, съответно 15810.Така посочените приходи от износ в Отчета за приходите и разходите и справката биха ли се признали за приходи от износ по процедурата, като не са посочени на ред с код 15700, а са на 15800?

 

Подател: Боряна ТерзийскаЕл. поща: boryana_terziyska@abv.bg

Съгласно Приложение З „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”, източник за проверка при извършване на оценката по показател 3 „Приходи от износ” от Раздел I е Справката за приходите и разходите по видове и икономически дейности на предприятието-кандидат за 2012, 2013 и 2014 г., ред „Левова равностойност на валутните приходи от износ“ (код 15700).
В стойността на код 15700 „Левова равностойност на валутните приходи от износ“ (без приходите от износ на дълготрайни активи по код 15430, кол. I) се включват приходите от износ от предоставени услуги на чуждестранни клиенти, вкл. приходи от услуги на ишлеме на чуждестранни клиенти – код 15810.

94.

22.05.2015 г.

Здравейте,

Във връзка с публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, имаме следния въпрос:


Допустим разход към бюджетно перо "Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи" ли е закупуването на софтуер, тясно специализиран в сферата на производството на велпапе и готови продукти от велпапе, който е свързан изцяло с подобряване призводствения процес на предприятието?
Подател: Катрин Кръстева

Ел. поща: katrin.krusteva@gmail.com

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, недопустими са дейности/разходи за закупуване на софтуер за административни нужди на предприятието. Като пример за такъв вид софтуер са дадени ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях. В случай че посоченият в запитването Ви „софтуер, тясно специализиран в сферата на производството на велпапе и готови продукти от велпапе“ не представлява софтуер за административни нужди на предприятието, той е допустим за финансиране по процедурата. В случай че подобен софтуер е част от производствения процес/процеса на предоставяне на услуги на кандидата, то представлява допустим разход и отговаря на останители условия за допустимост, посочени в т. 14.2. от Насоките за кандидатстване.


95.

22.05.2015 г.

Уважаеми дами и г-да,
във връзка с обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, моля за отговор и разяснения по поставените по-долу въпроси:

1. При подаването на уеб-базираният формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), системата посочва като грешки във формуляра факта, че не са прикачени документи като Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на кандидата, декларации и изобщо документите, които съгласно Насоките за кандидатстване и Ваш отговор/разяснения от 20.05.2015г., следва да подадем на хартиен носител. Системата отчита като грешки и факта,  че  полето "Описание" от секция "Прикачени електронно подписани документи" трябва да е попълнено и полето "Файл" от секция "Прикачени електронно подписани документи" трябва да е попълнено. 


Моля, конкретизирайте какво следва да се попълни в секция "Прикачени електронно подписани документи", след като такива не следва да се прилагат, а и в в Приложение А към документите на процедурата, а именно "Указания за попълване на електронен формуляр за кандидатстване по BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в ИСУН 2020 липсва информация за тази част от уеб-базирания формуляр.

2. Уважаеми дами и г-да, съгласно Приложение А към документите на процедурата, а именно "Указания за попълване на електронен формуляр за кандидатстване по BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в ИСУН 2020, т.8 от същия и стр. 34 "Указания за попълването на отделните индикатори", в приложените от Вас скрийн-шотове е посочено, че за индикаторът Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, системата следва автоматично да посочи, че в полето Тенденция следва да пише "неприложимо", но всъщност системата генерира информация за полето Тенденция: "Увеличение".


При следващите индикатори, а именно "Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства и Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства): е налице същото несъответствие между генерираната информация в системата и Указанията за попълване на електронния формуляр.
Моля, уточнете дали по някакъв начин кандидатите следва и е възможно да корегират полето "Тенденция" , за да съответстват проектните предложения на Указанията за попълване на електронния формуляр.

3. Съгласно Насоките за кандидатстване, т..7.2. Индивидуални за процедурата и проектите индикатори за изпълнение, е записано, че В случай че кандидатът е предвидил дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес (т. 4) от т. 13.1 от Насоките за кандидатстване), то той следва да попълни информация относно следните индикатори, в случай че те са приложими


- Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в м3/год.;
- Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в м3/год.;
- Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в т./год.;
- Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпаB4ъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в т./год.
Моля, уточнете дали следва във уеб-базирания формуляр да се попълва информация НЕПРИЛОЖИМО, в случай че тези индикатори са неприложими за конкретното проектно предложение, въпреки, че е кандидатът е предвидил дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес или просто не следва да попълва тези индикатори.

Предварително благодаря за отделеното време и внимание,


Поздрави,
Подател: Лилия Проданова

Ел. поща: lili_prodanova@mail.bg

1. Техническият проблем, поради който т. 13 „Прикачени електронно подписани документи“ се е визуализирала е отстранен и формулярът приключва с т. 12 „Опис на приложени документи на хартиен носител“. В случай че кандидатите са започнали попълването на формуляра и са го записали с т. 13, при редакция на формуляра през ИСУН2020, системата ще го коригира автоматично и т. 13 ще изчезне.

2. Полето „тенденция“ в т. 8 „Индикатори“ се задава автоматично от системата и не може да бъде променено от кандидатите. Указанията за попълване на формуляра са изготвени на основата на въведена процедура в обучителната среда, като разминаването в тенденцията, посочена в Приложение А и в реалната система няма да се отрази на оценката на проекта.

Кандидатите следва да се съобразят с начина попълване на данните, описан в Приложение А.

3. В случай че индикаторите свързани с намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия и намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране, са неприложими за конкретния проект, кандидатите не трябва да попълват/добавят тези индикатори.96.

22.05.2015 г.

Уважаеми господа,

Моля да ми бъде отговорено на следните въпроси във връзка със стартиралата процедура по проект BG16RFOP002 - " ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" :

1. Фирма за производство на зъбни протези по поръчка може ли да бъде бенифициент, ако отговаря на условията да МСП.

2. Към какво производство спрямо класификацията спада фирма за производство на зъбни протези по поръчка - ниско технологично или среднотехнологично или друго производство.

3.Фирма за производство на зъбни протези по поръчка може ли да кандидатства за закупуване и внедряване на CAD/CAM СИСТЕМА за извършване на зъботехнически услуги-производство на протези,коронки и др.

Ел. поща: v.dimitrova@elhovobg.org


1. За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да отговарят на всички изисквания, условия и критерии посочени Насоките за кандидатстване. Категорията на кандидата (микро, малко или средно предприятие) е само един от критериите за допустимост на кандидатите по процедурата.
2. За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в допустим сектор по настоящата процедура съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Насоките за кандидатстване, кандидатите следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за 2014 г.). Това е документът, на базата на който Оценителната комисия ще определя допустимостта на всички кандидати по процедурата. Следва да имате предвид, че НСИ е институцията отговорна за класификацията на икономическите дейности, утвърждаването и прилагането на КИД-2008. Основната икономическа дейност на дадено предприятие се идентифицира чрез прилагане на определени класификационни правила и критерии, т.е. НСИ използва определена методология, за да определи тази дейност. За повече информация, моля запознайте се с класификационните правила съгласно Класификация на икономическите дейности – КИД-2008 (приложение С към Насоките за кандидатстване).
3. В случай че са изпълнени всички критерии и условия за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, посоченият разход е необходим за изпълнението на дейностите по проекта и е пряко свързан с постигане на целите на проекта, този разход е допустим за финансиране по процедурата.

97.

22.05.2015 г.

Във връзка с кандидатстване по  процедура "Подобряване на производствния капацитет в МСП", моля да ни отговорите на следните въпроси:

1. Считат ли се за предходни- трите финансови години на преобразувано от ООД в АД дружество с нов ЕИК. Ако отговорът  е ДА, Декларацията по чл.3 и 4 с данните за  свързаността на ООД ли да се запишат?

2. Декларацията за подаване на проектно предложение без ел.подпис -генерирана от ИСУН , автоматично ли ще се създава след подаване на формуляра за кандидатстване?

3. В "Критериите за техническа и финансова оценка" т. III" Ефект от изпълнението на проекта", т.2 "Нарастване на производителността", в колона "Източник за проверка" е записано:Средната стойност на производителността за разглеждания прогнозен период е средната стойност на сумата на колони 5, 6 и 7, Ред 1 „Нетни приходи от продажби“ от Таблица 15 „Прогнозен отчет за приходите и разходите след проекта“ делено съответно на стойностите на сумата на редове „Разходи с проекта“ за N+1, N+2 и N+3, колона 2 „Брой заети“ от Таблица 11 „Разходи за персонал“ на Бизнес плана........

Навсякъде е посочена средна стойност, а в делителя- стойностите на сумата!?

Въпросът ни е:   средната стойност ли да вземем при изчиляването на: съответно на стойностите на сумата на редове „Разходи с проекта“ за N+1 , N+2 и N+3 .

4. Считат ли се за износ, генерирани приходи от износ в Европейската общност?

Предварително Ви благодаря за отговора.Подател: Мария Мравова

Ел. поща: mravova@abv.bg

1. При преобразуване на дружество с ограничена отговорност (ООД) в акционерно дружество (АД), Оценителната комисия ще вземе предвид финансовите данни на преобразуващото се дружество (ООД), в случай че е налице универсално правоприемство и преобразуващото се дружество (ООД) е прекратено без ликвидация. При попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, следва да се има предвид наличието на свързаност на преобразуващото се дружество (ООД).
2. След финализиране на формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, системата автоматично генерира декларация и етикет за подаване на проектното предложение в УО. Кандидатите следва да изтеглят и разпечатат подготвените от системата декларация и етикет и да ги представят съгласно описания в т. 22 от Насоките за кандидатстване начин.
3. Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 92.
4. Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 93.

98.

22.05.2015 г.

УВАЖАЕМИ,
Относно Приложение Б – Бизнес план, Таблица 3, Код на реда 15700 „Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1)“, Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2012, 2013 и 2014 г.:
Някои предприятия, осъществяващи износ, счетоводно не са попълнили код на реда 15700 със следната обосновка:
по закон фактурите се издават в български левове и така се декларират, като всяка фирма прави разделение на счетоводните сметки 411/1 клиенти в лева и 411/2 клиенти във валута. Продажбите за ЕС от фирмата пред проверяващите органи могат да се докажат чрез подадени VIES декларации, приложени ежемесечно към Справките Декларации за ДДС, и Митнически декларации за износ, придружени с ЕАД документ за осъществен износ.
Поради факта за правилното и коректно отчитане на счетоводните приходи и приетата счетоводна политика на фирмите-производители, извършващи услуги на ишлеме и собствено производство, отчитането на същите става по следните счетоводни сметки:
701 - приходи от продажба на продукция;

702 - приходи от продажби на стоки;

703 - приходи от продажби на услуги, като в тази сметка се включват приходите от услугите от страна и чужбина.

В отчетите на НСИ информацията може да бъде представена чрез деклариране по следните клетки:

код 15500 - Бруто приходи ( Сбор от 701+702+703 )

код 15510 - продажби на вътрешният пазар

код 15700 - продажби от износ, като в конкретни случаи е равно на клетка с код 15810

Информацията за валутният поток всъщност е поместена не в клетка 15700, а в клетка с код 15810.


Съгласно Насоките за кандидатстване са предприети стъпки пред НСИ и НСИ се е съгласил да направи корекцията в код на реда 15700 на база на гореизложеното, като на етап кандидатстване пред Управляващия орган ще бъдат представени на хартиен носител коригираните Справки за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2012, 2013 и 2014 г. с попълнен код на реда 15700.
В Търговския регистър към момента са оповестени некоригираните Справки за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2012, 2013 и 2014 г. (преди поисканата корекция от НСИ на код на реда 15700), като от АП по телефона ни информираха, че такава корекция със задна дата за 2012, 2013 и 2014 г. е невъзможна.
Въпрос: Какво правим в такъв случай, когато представените на хартия пред УО коригирани Справки за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2012, 2013 и 2014 г. при проверка по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър се различават от оповестените некоригирани Справки за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2012, 2013 и 2014 г., преди искането за корекция от НСИ?
С уважение:
Подател: Сергей Гилин

Ел. поща: info@leather-shoes.eu

В т. 23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване изрично е посочено, че Справката за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2012, 2013 и 2014 г. следва да бъде представена на хартия като копие, заверено от кандидата. Справката следва да бъде представена във формат идентичен на този, в който е подадена към Националния статистически институт, като част от Годишния отчет за дейността на предприятието.
Допълнително следва да се има предвид, че Оценителната комисия ще приема коригирани Справки за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2012, 2013 и 2014 г. само по отношение код на реда 15700 като за целта следва да е налице потвърждение от НСИ за направената промяна.

99.

22.05.2015 г.

Здравейте,

във връзка с големия интерес на провелото се обществено обсъждане по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" и невъзможността всички да присъстват в залата и да зададат въпросите си приложено Ви ги изпращам. Очаквам Вашия отговор и благодаря предварително!


Поздрави!
1. Ако кандидатът е предвидил дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствените процеси, но въвеждането на тези технологии води само до намаляване на водопотреблението, но не и на количеството отпадъци, или обратното технологиите водят до намаляване на количеството отпадъци, но не и на водопотреблението, то тогава приема ли се, че индикаторът „Брой проекти за подобряване на ресурсната ефективност“ е изпълнен и кандидатът ще получи 5 /пет/ точки за устойчиво развитие в раздел „Приоритизиране на проекти“ ?
2. Съгласно насоките за кандидатстване микро предприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в Приложение № 4 към Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - Приложение № 4 към Наредба № 9/2015 г. (Приложение Р) са недопустими по настоящата процедура. В този ред на мисли, ако е изпълнено само едното условие:

- Микро предприятието е със седалище в селски район, но проекта няма да се изпълнява в селски, или

- Микро предприятието не е със седалище в селски район, но ще изпълнява проект в селски район.

При наличие само на една от по-горе посочените опции микро предприятието допустим кандидат ли е?


3. Ако едно предприятие част от група предприятия кандидатства самостоятелно с проектно предложение, то допустимостта относно нетните приходи от продажби за последните три години се определя на база на нетните приходи от продажби за кандидатстващото предприятие, или за групата?
4. Ако едно свързано предприятие кандидатства с проектно предложение, то точките по показател „Участие в процедури по ОПКРБИ“ се присъждат само за изпълнените проекти от кандидатстващото предприятие или се взема в предвид и участието в проекти на свързаните предприятия?
5. Съгласно Насоките за кандидатстване в рамките на настоящата процедура може да подаде проектно предложение само едно предприятие от няколко свързани предприятия осъществяващи сходна дейност /Под сходна дейност следва да се разбира дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код) съгласно Класификация на икономическите дейности - КИД-2008 (Приложение С)./ Ако едното свързано предприятие развива дейност в 25.61 Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал, а другото в сектор 25.62 Механично обработване на метал, то приема ли се, че попадат в различен четири цифрен код и са допустими за кандидатстване?
6. На стр. 21 от Насоките за кандидатстване се казва „В случаите, когато кандидатът не е посочил минимални технически и функционални характеристики на предвидените за закупуване дълготрайни материални и нематериални активи или те не съответстват на посочените в офертата и/или извлечението от каталог на производители/доставчици и/или проучването в интернет, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от Оценителната комисия.“, а на стр. 41 В случай че кандидатът не е представил някой от документи по букви от б/ до п/ или ги е представил, но не са в изискуемата форма, същите могат да бъдат изискани допълнително от Оценителната комисия като за целта ще бъде предоставян срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаване на искането за предоставяне на допълнителни разяснения/документи, като денят на получаване на искането не се брои. Моля за пояснение относно разминаването между двата текста, тъй като и офертата и техническата спецификация попадат в документите от буква б до буква п и следователно могат да бъдат поискани отново, което изключва първото твърдение за премахване на разход от бюджета, ако кандидатът не е посочил минимални технически и функционални характеристики на предвидените за закупуване дълготрайни материални и нематериални активи или те не съответстват на посочените в офертата и/или извлечението от каталог на производители/доставчици и/или проучването в интернет? Пояснете при кой документ неописването или несъответствието на минималните технически изисквания води до премахване на разхода от бюджета?
7. Относно описването на минималните технически изисквания в Приложение Ф Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА. Моля за пояснение дали всички от посочените в офертата технически характеристики трябва да бъдат включени в приложението като минимални, или кандидат бенефициентът може да определи като такива само част от тях?
8. Предвид сферата на дейност на предприятията от областта на интензивни на знание услуги допустимо ли ще бъде закупуване на компютърно оборудване и софтуер, тъй като при голяма част от предприятията в тази дейност компютърното оборудване не е само за административни, а основно за производствени нужди?
Подател: Теодора Рускова

Ел. поща: t.ruskova@fimenco.com

1. Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 45, т. 3.

2. Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 21.

3. Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 91.

4. Критериите за оценка по настоящата процедура се отнасят и се прилагат към предприятието-кандидат като самостоятелна икономическа единица.

5. В Насоките за кандидатстване изрично е посочено, че под сходна дейност следва да се разбира дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код) съгласно Класификация на икономическите дейности - КИД-2008 (Приложение С). Посочените в запитването кодове не попадат в тази хипотеза.

6. Не е налице разминаване между двата текста. Първият текст е свързан със съдържанието на вече представен документ, докато вторият се отнася по-скоро до неговата форма или непредставянето му.

7. Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 48, т. 7.

8. Недопустима дейност/разход по настоящата процедура е закупуването на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието. В случай че подобен вид оборудване е част от производствения процес/процеса на предоставяне на услуги на кандидата, то представлява допустим разход.
100.

22.05.2015 г.

Дружество от Югозападния регион ще реализаира проект, резултатите от който попадат в различни точки на страната, вкл. Югозападния и Северозападния региони.

1. Ще получи ли проектът бонус от 5 точки ?

2. С какъв интезитет ще е помоща за допустимите разходи в различните региони и къде точно се отразява това при подготовката на проектната документация?
Подател: Петър Христов

Ел. поща: hristov@consultant.com


1. Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 41, т. 5.

2. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта е посочен в т. 10 „Процент на съфинансиране“ от Насоките за кандидатстване. Когато проектът се изпълнява едновременно в два района с различен максимално допустим интензитет на помощта (в конкретния случай Югозападен и Северозападен регион), в т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване кандидатът следва да обособи разходите по проекта съобразно приложимите интензитети за съответния район. Пример за начина на попълване на бюджета при различен интензитет на помощта е даден в Указанията за попълване на Електронен формуляр за кандидатстване по процедурата (Приложение А).101.

22.05.2015 г.

Здравейте, на 11 май 2015 г. изпратих въпрос по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Днес установихме, че в нормативно установения срок УО не е публикувал отговор, тъй като по някакви причини въпросът не е получен в електронната поща на УО.

Позволявам си да препратя отново въпроса с молба за отговор.


Подател: Христианна Василева

Ел. поща: hristianna@gmail.com
Здравейте,
В Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е записано, че, от една страна, са допустими кандидати от сектор С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“, но от друга - че са недопустими "предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти". Пояснено е, че ограничението се налага "с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020".

В ПРСР 2014-2020, в рамките на мярка М08 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“, се предвижда подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, с която би могло да се получи евентуално припокриване на интервенциите. (Източник: текст на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., официално изпратена на ЕК на 29.04.2015 г., публикуван на официалния сайт на ПРСР). Понятието "горски продукти", включва дървесина и недървесни горски продукти.

ПРСР 2014-2020 е подчинена на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета, както и на Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 — 2020 г. И в двата документа изрично е записано, че "Инвестициите, свързани с използването на дървесина като суровина или като източник за производство на енергия, се ограничават до всички стопански операции, предхождащи промишлената преработка." (чл. 26, пар. 3 от Регламент 1305/13). Поради тази причина в ПРСР 2014-2020 е записано, че подмярка 8.6 ще подпомага само инвестиции в първична и прединдустриална преработка на дървесина, като са изброени дейностите и операциите, които представляват такава обработка, а именно:

"Списък на производствата преди индустриалната преработка на дървесината съгласно Обща база за статистическите класификации на икономическите дейности в рамките на Европейската общност, NACE Rev. 1.1:

1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;

2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;

3. Сушене и импрегниране на дървен материал;

4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;

5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;

6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;"

Следователно, всички дейности по преработка на дървесина, извън гореизброените, излизат извън приложното поле на ПРСР. Изброените в ПРСР дейности/операции съставляват дейности с код 16.10 по КИД 2008. Дейности/операции с код 16.21 "Производство на фурнир и дървесни плочи", 16.22 "Производство на сглобени паркетни плочи", 16.23 "Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството",16.24 "Производство на опаковки от дървен материал" няма да бъдат допустими за финансиране по ПРСР, тъй като имат за предмет изработване на изделия чрез вторична индустриална преработка на дървесина.

Предвид изложеното, моля за Вашия отговор допустими ли са в настоящата процедура (BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“) кандидати, извършващи основна икономическа дейност в класове с код 16.21, 16.22, 16.23, 16.24 по КИД 2008, респективно - кои класове/дейности в сектор С16 са допустими и кои не.

С уважение,

Христианна Василева


Отговорът на въпроса ще бъде публикуван допълнително след получаване на официално становище от УО на ПРСР.102.

24.05.2015 г.

Привет!

Фирмата  развива производствената си дейност в допустим КИД -С31, съгласно т.11.1 от Насоките – , производство на мебели.Освен това фирмата произвежда нестандартни дървени опаковки и сглобяеми къщи.В стратегията на фирмата за следващите години и на база подписани договори ,дейността на фирмата при производството на горе упоменатите изделия все повече ще се разраства,а това означава и промяна на КИД след 1-2 години– т.е. дейността ще попадне съгласно т.11.1 в сектор С16 – също допустим по настоящата процедура. Насочеността на проектното предложение е свързана именно със закупуване на съвременно автоматизирано оборудване запървична обработка на дървен материал за производство на заготовки за сглобяемите къщи и нестандартни дървени опаковки. До момента тези заготовки са закупувани,което води до оскъпяване на крайните изделия и затова насочеността на проектната идея е именно в затваряне на производствения цикъл.

 От публикуван отговор на въпрос: „Съгласно т. 11.2 от Насоките за кандидатстване с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получат предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти. Както е посочено в Приложение Ц към насоките „горски продукт“ означава дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч. Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната преработка на дървесината:

1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;

2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;

3. Сушене и импрегниране на дървен материал;

4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;

5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;

6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

 В допълнение, както е посочено в т. 11.1 от Насоките за кандидатстване допустими по процедурата са само кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва: високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства; интензивни на знание услуги; нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.“

В случая фирмата допустим кандидат ли е?

Благодаря предварително за своевременния отговор.

Успешна седмица!

Поздрави:Подател: Антоанета Атанасова

Ел. поща: toni_atanasova56@abv.bg

Отговорът на въпроса ще бъде публикуван допълнително след получаване на официално становище от УО на ПРСР.


Каталог: images -> module4 -> files -> 127
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница