Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“Дата27.09.2016
Размер141.35 Kb.ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“


Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 16.06.2015

188.

04.06.2015 г.

Здравейте,

Имам два въпроса относно Бизнес плана, който трябва да бъде приложен към проектното предложение.


1. Съгласно отговор на въпрос № 89, ако проектът се изпълнява за 18 месеца, то годината M e 2015г. , а годината N e 2017 г. В такъв случай стойностите за амортизация на активите извън тези по проекта в Таблица 12а „Данъчнопризнати разходи за амортизация на активите извън тези, планирани за придобиване по проекта“ за годината 2016г. няма къде да бъдат посочени. Допълнително, към таблицата няма как да бъдат добавяни редове. Можете ли дадете указания къде да бъдат попълвани стойностите за амортизацията за 2016г. в този случай?
2. Съгласно отговор на въпрос № 89, ако проектът се изпълнява за 18 месеца, то годината M e 2015г., а годината N e 2017 г. В Таблиците 13а „Погасителен план на привлечените средства по реализация на проекта  „ и 13б „Погасителен план на всички останали привлечените средства от компанията, различни от привлечените по реализация на проекта“ трябва да бъдат посочени погасителните планове за привлечените средства, но в тези таблици реално М и N са дадени като последователни години, което при проект от 18 месеца няма да е вярно, т.е липсва ред в който да бъде посочена информацията за лихвите и погашенията по главницата за 2016г. и съответно в този случай колона „Остатък от главницата в края на годината“ няма да дава верни салда. Можете ли да дадете указания къде да бъдат попълвани стойностите за 2016 г. в погасителния план, при положение че 2016 г. не е нито М, нито N?
Подател: Владимир Харизанов

Ел. поща: vharizanov@capman.bg

В случай че за кандидата е приложим първият краен срок за подаване на проектните предложения по процедурата, то годината на сключване на ДБФП (година М) ще бъде 2015 г. Например, ако проектът е с продължителност 18 месеца, то годината на приключване изпълнението на договора/проекта (година N) е 2017 г. Съответно годините N+1, N+2 и N+3 са 2018 г., 2019 г. и 2020 г. В този конкретен случай, 2016 г. не следва да се включва в прогнозите. С оглед гореизложеното в таблица 12а „Данъчнопризнати разходи за амортизация на активите извън тези, планирани за придобиване по проекта“ и таблица 13б „Погасителен план на всички останали привлечените средства от компанията, различни от привлечените по реализация на проекта“, следва да се посочи прогноза за година М (2015) и след това прогноза за година N (2017), в случай че са налице описаните обстоятелства.189.

04.06.2015 г.

Въпрос по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Във връзка с описаните в насоките за кандидатстване документи, удостоверяващи внедрени CE маркировки (т.23, буква "П"), моля потвърдете, че за доказване на внедрена CE маркировка на строителен продукт, ще се приеме и декларация за експлоатационни показатели за строителен продукт, издадена в съответствие с  изискванията в Глава II “Декларация за експлоатационни показатели и маркировка “CE” на Регламент (СЕ) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета от 09.03.2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагане на пазара на строителни продукти.

С уважение,

Подател: Габриела Константинова

Ел. поща: gabriela.konstantinova@abv.bg


Декларацията за експлоатационните показатели на строителен продукт представлява документ, който удостоверява въведена СЕ маркировка в тази област.


190.

04.06.2015 г.

Здравейте,

Във връзка с  кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП, бих желал да задам следните въпроси:

1. Ако в полето „Описание“ от т. 7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване опишем стъпките за реализация, то какво ще е нужно да попълним в полето "Начин на изпълнение", за да се избегне повторение? 

2. Нужно ли е в полето "Описание" да бъде/ат посочен/и индикатор/и, който/които ще бъде/ат подобрен/и или е достатъчно това да стане в т. 8 "Индикатори" от Формуляра за кандидатстване

2. Относно полето "Начин на изпълнение" какво е достатъчно да бъде попълнено като информация?

Благодаря предварително!Подател: Андрей Митев

Ел. поща: salset@abv.bg

В полето „Начин на изпълнение“ от т. 7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“ на Формуляра за кандидатстване следва да се опише дали дейността ще се изпълнява от самия кандидат или чрез външно възлагане. Допълнително, моля вижте разяснението на УО по въпрос 138, т. 1.

Информацията относно приложимите за проектното предложение индикатори (съгласно изискванията, описани в т. 7 „Индикатори“ на Насоките за кандидатстване) следва да се опише в т. 8 „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване.
191.

04.06.2015 г.

Здравейте,

Имаме намерение да кандидатстваме по процедура

Подобряване на производствения капацитет в МСП
Дейността, която извършваме е производство на дървени въглища.
В насоките за кандидатстване е посочено, че са недопустими кандидати, които са микропредприятия - за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
В отговорът от ОИЦ получих разяснение на тези дейсности, но там не е конкретно упомената дейсността производство на дървени въглища.

Както е посочено в Приложение Ц към насоките „горски продукт― означава дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч. Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната преработка на дървесината: 1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване; 2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане; 3. Сушене и импрегниране на дървен материал; 4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци; 5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране; 6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

Моля за вашето становище, допустима ли е тази дейност или не.
Подател: Румяна Тасева

Ел. поща: rumiana.tasseva@gmail.com


Следва да имате предвид, че съгласно текста на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) са идентифицирани следните области на разграничаване и допълняемост между ОПИК и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР): „…по отношение на хранителната промишленост, преработката/маркетинга на селскостопански продукти от Анекс I към ДФЕС, подпомагани по ПРСР, са изключени от ОПИК: мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, включително гъби, пчелен мед, зърнени, мелничарски и нишестени продукти, растителни и животински масла и мазнини, технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, готови храни за селскостопански животни, гроздова мъст, вино и оцет, производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти“. Предвид посоченото разграничение следва да имате предвид, че дейностите за производство на дървени въглища са недопустими по настоящата процедура.


192.

04.06.2015 г.

Здравейте,

във връзка с отворената за кандидатстване процедура"Подобряване на производствения капацитет в МСП", моля за отговор на следния въпрос: ако след проведена процедура за избор на изпълнител участва и спечели чуждестранен производител на оборудване, който няма клон, представител или дъщерно дружество в България и поради това не може сам да въведе на митническата територия на страната машините, обект на финансиране, ще бъдат ли признати разходите за мито на бенефициента, който се явява едновременно и вносител?

Благодаря.

Подател: Калоян Бойновски

Ел. поща: boynovski@abv.bg


Посочените разходи за мито са недопустими за финансиране по настоящата процедура.


193.

04.06.2015 г.

Фирмата ни е фармацевтично производство и обмисляме кандидатстване по ОПИК.

При изготвяне на Бизнес плана се появи въпрос:

В таблица 12Б, в колона 2 Данъчна амортизируема стойност, се изисква да се запише цената на придобиване на активите. В прогнозния паричен поток, на ред Инвестиции в ДМА, се взема сумата от колона 2 на таблица 12Б и никъде не се отразява получаването на сумата като финансиране (като безвъзмездна финансова помощ).

В таблица 12Б коя стойност трябва да се посочи:

- стойността на общо допустимите разходи (БФП + СФ) или

- само стойността на собственото финансиране?Подател: Катерина Колева

Ел. поща: veta-pharma@veta-pharma.com

В таблица 12б „Данъчнопризнати разходи за амортизация на активите, планирани за придобиване по проекта“ в колона 2 следва да се попълни цялата стойност на инвестицията предвидена по проекта, равна на сумата посочена в ред „Обща стойност на проекта“ в таблица 7б.

На ред „Инвестиции в ДМА“ в Таблица 16 се посочва сумата на инвестициите в ДМА, предвидени в проектното предложение, с цел изчисляване на вътрешната норма на възвръщаемост. Видно от формулата за изчисляване на вътрешната норма на възвръщаемост посочена в Приложение З „Критерии и методология за оценка“, размерът на получената безвъзмездна финансова помощ не се взема предвид.
194.

04.06.2015 г.

Здравейте,

Имам следните два въпроса:Въпрос 1.

Моля за уточнение във връзка с отговор на въпрос 48, т. 3: „Приложимата амортизационна норма следва да бъде в съответствие с разпоредбите на ЗКПО или по-ниска такава в зависимост от обичайната практика на кандидата за амортизационна норма на сходни активи.“

Обичайната практика се прилага при наличието на сходни условия и обстоятелства. В нашия случай такова сходство липсва, тъй като досега предприятието не е закупувало активи с безвъзмездно финансиране, които да се амортизират с годишна данъчна амортизационна норма, от която да зависи прогнозната възвръщаемост на инвестицията (IRR). Нормативната уредба допуска за всяка отделна година и за всеки отделен актив да се определя конкретна данъчна амортизационна норма, която може да е различна от нормата за други сходни активи.  Тъй като в нашия случай не можем да се позовем на обичайна практика за определяне на годишната данъчна амортизационна норма, коректно ли ще бъде да използваме годишна данъчна амортизационна норма, базирана на икономически полезния живот на инвестицията (в допустимите според ЗКПО граници)? Допълнително предимство на този подход би било коректното изчисляване на прогнозната възвращаемост на предложения проект, тъй като само в този случай данъчната стойност би била равна на остатъчната стойност на актива.

Въпрос 2.

Ще се счита ли за коректно изчислена вътрешната норма на възвръщаемост на проекта в случай, че в бизнес плана е заложена годишна данъчна амортизационна норма, която не съответства на икономически полезния живот на инвестицията?

Поздрави,

Подател: Александър Апостолов

Ел. поща: alexander@projecta.bg


1. При прогнозиране на данните в таблица 12б „Данъчнопризнати разходи за амортизация на активите, планирани за придобиване по проекта“, следва да бъде зададена годишна амортизационна норма в съответствие със ЗКПО или по-ниска такава в зависимост от обичайната практика на кандидата за амортизационна норма на сходни активи. Под „обичайната практика на кандидата за амортизационна норма на сходни активи“ се има предвид амортизационна норма на активи с идентичен полезен живот и сходно предназначение, а не активи придобити при изпълнение на други договори за безвъзмездна финансова помощ. С оглед гореизложеното е допустимо да се използва годишна данъчна амортизационна норма, базирана на икономически полезния живот на инвестицията, в допустимите според ЗКПО граници.
2. Задаването на амортизационна норма, която не съответства на полезния икономически живот дълготрайните активите, няма да бъде приемано за коректно.


195.

05.06.2015 г.

Здравейте, имам следния въпрос:

В Насоките за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“,

раздел 11. Допустими кандидати: 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подточка 3/ е посочено "Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;".

В тази връзка, може ли да бъде допустим кандидат предприятие, което е създадено през 2012 г. и има приключена 2012 г. с показатели "0" във финансовите отчети с изключение на стойността по ред "Записан капитал" от Баланса на предприятието?

Благодаря

Подател: П. Върбанова

Ел. поща: varbanova@elleya.eu


Моля, вижте разяснението на УО по въпрос 164.


196.

05.06.2015 г

Здравейте!

След попълване на формуляра и неговото затваряне в прозореца за грешки се появи текст, цитирам: “Всички индикатори, посочени в секция “Индикатори”, трябва да бъдат с уникални наименования”. При попълване на индикаторите сме използвали падащото меню и сме попълнили само конкретните стойности на самия индикатор по начина, показан в Указанията за попълване на Електронен формуляр. Какво следва да разбираме под “уникални наименования”, за да не се индикира подобна грешка.

 Подател: Николай Енчев

Ел. поща: casdkar@rozabg.com


След извършени тестове на попълването на т. 8 „Индикатори“ е установено, че посочената грешка се появява при повторно избиране на един и същ индикатор. По настоящата процедурата в едно проектно предложение един индикатор може да бъде избран само веднъж.

197.

05.06.2015 г

Кога и по какъв начин системата ще генерира Декларация за подаване на проектно предложение без електронен подпис, която трябва да бъде сред приложените декларации на хартиен носител?

Подател: Николай Енчев

Ел. поща: casdkar@rozabg.com

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 22 „Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения“ след финализиране на формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, системата генерира декларация и етикет за подаване на проектното предложение в УО. Кандидатите следва да изтеглят и разпечатат подготвените от системата декларация и етикет.

Генерираната от ИСУН 2020 декларация се представя в оригинал, подписана саморъчно от лице с право да представлява кандидата или упълномощено от него лице. При упълномощаване следва да се приложи и нотариално заверено пълномощно. В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се попълва и подписва от всички от тях или от упълномощено с нотариално заварено пълномощно от тях лице. Към горната декларация се прилагат придружителните документи посочени в т. 23 на Насоките на хартиен носител и се представят в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или на ръка на посочения в т. 25 от Насоките адрес.198.

05.06.2015 г

Здравейте!

В насоките за кандидастване има списък с недопустими дейности – там е записана и точка за “..енергийна инфраструктура”. Въпросът е дали оборудване за метанстанция дали се класифицира като енергийна инфраструктура?Подател: Ангелин Бахчеванов, ГелеСофт

Ел. поща: gs-mbox@gelesoft.com, gelego@abv.bg

Съгласно Насоките за кандидатстване, за да са допустими кандидатите по настоящата процедура следва както основната им икономическа дейност, така и дейността, за която кандидатстват, да попада в определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори, посочени в т.11.1 Критерии за допустимост на кандидатите. Код 47.30 „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ не попада сред посочените като изрично допустими кодове по процедурата.

При положение че дейността, която развива или възнамерява да развива кандидатът е недопустима, няма как разходът, свързан с осъществяването на тази дейност, да се счита за допустим разход.199.

05.06.2015 г

Здравейте,

Къде в бизнес плана да се запишат прогнозните приходи от стоки?


В отчета за приходи и разходи съгласно изискванията на НСИ и националните счетоводни стандарти в нетните приходи от продажби се включват приходи от продукция, услуги и стоки.
В Таблица 6 от Бизнес плана Нетни приходи от продажби се посочват видовете продукти/услуги по години, които кандидатът произвежда/предоставя или ще произвежда/предоставя. При необходимост в "Други" следва общо да се попълват продажби на продукти/услуги имащи несъществени приходи (до 25 %) за предприятието.
В таблица 16 от Бизнес плана Прогнозен отчет на обособения паричен поток от проекта на ред 52 е посочено Нетни приходи от продажби (продукция, стоки, услуги).
При положение, че се продават стоки, които се явяват допълнителни продукти, обогатяващи номенклатурата на изделия предлагани от компанията и в следващите години тя ще продължи същата политика на продажби, къде да се запишат прогнозите приходите от продажба на стоки?

Съгласно указанията в Таблица 8 Приходи от други дейности се записват други прогнозни приходи в ЛЕВА, които са различни от нетни приходи от продажби (напр. продажби на ДА, приходи от наеми, приходи от извънредни дейности, финансови приходи и др.)


В допълнение при изчисляване на показателите използващи стойността на нетни приходи от продажби за базовата година 2014, в нея са включени и продажбата на стоки.
Пример: Компанията има нетни приходи от продажби в размер на 2 милиона лв от които 1.3 милиона от продукция и 0.7 милиона от стоки. Тези 2 млн. като стойност се включват при изчисляване на производителност на труда през 2014 година. При изчисляване на нарастване на производителността, ако се включат само нарастаналите приходи от продукция за 2017-2019 година примерно с 20% на стойност 1.56 милиона средно годишно, то нетните приходи от продажба за прогнозния период ще бъдат по-малки от нетните приходи за продажби от базовата година и съответно производителността на труда при същия брой служители като 2014 ще бъде намалена.
Благодаря Ви предварително за отделеното време и разяснение.
С уважение,

Подател: Елена Филчева

Ел. поща: eliromanova@gmail.com

Прогнозните приходи от стоки следва да се посочат в Таблица 6 "Нетни приходи от продажби" от Бизнес плана (Приложение Б към Насоките за кандидатстване по процедурата) заедно с прогнозните данни за основните продукти/услуги, които формират нетните приходи от продажби на предприятието.
Каталог: images -> module4 -> files -> 127
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница