Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“Дата04.10.2017
Размер190.26 Kb.
#31630ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 31 юли 2015 г.

294.

17.07.2015 г.

Миналата седмица Ви зададох 10 пределно ясни и конкретни въпроса, на които сте публикували отговори на 16.07.2015 г. Дадените от Вас разяснения обаче не съдържат конкретни, ясни, изчерпателни и еднозначни отговори на всеки един от зададените въпроси, каквито сте задължени да дадете съгласно действащото законодателство (което далеч не се изчерпва само с ПМС 107/2014 г.), а само обобщени отговори с безпредметни и невнасящи никаква яснота, конкретика и еднозначност (по неясните условия на процедурата) цитати от Насоките за кандидатстване и приложенията към тях и тук там някакви неконкретни и неясни „разяснения“ от Ваша страна, които по никакъв начин обаче не отговарят еднозначно, конкретно и изчерпателно на поставените изключително важни въпроси относно еднозначно и конкретно изясняване на възможните последици (в случай на предоставяне на БФП) при неизпълнение на заложените в проектите на етап кандидатстване техни цели и/или резултати, за постигането на които всъщност се предоставя и самото безвъзмездно финансиране. На практика това представлява отказ да отговорите (в нарушение на нормативно вменените Ви задължения и отговорности). Отново Ви обръщам внимание, че законосъобразността, публичността, прозрачността, предвидимостта и последователността на условията по процедурата (които УО е нормативно задължен да осигури) изискват потенциалните кандидати да са напълно и предварително наясно с всички възможни последици от това, което записват във формуляра за кандидатстване, за да могат информирано да преценят какво и доколко да записват в този документ, който впоследствие, при предоставяне на БФП, ще бъде част от договора между тях и УО. Предвид неяснотата и объркването, което създават у потенциалните кандидати и евентуалните бенефициенти формулировките в Насоките за кандидатстване и приложенията към тях (които са недостатъчно ясни, конкретни, еднозначни, изчерпателни и аргументирани съобразно действащото право на ЕС и българско законодателство – видно от изложеното в зададените от мен въпроси) и реалната опасност от разнопосочното им тълкуване, е наложително (включително с оглед спазване от страна на администрацията на посочените основни законови принципи и изисквания) да бъде предварително разяснен и публично оповестен начинът, по който УО ще тълкува и прилага приложимите регламенти и национално законодателство при отчитането, проследяването, текущия и последващ контрол по отношение на целите и резултатите от проектите.

Във връзка с изложеното, моля: да отговорите ясно, конкретно, еднозначно и изчерпателно поотделно на всеки от 10-те зададени от мен въпроси по Процедура BG16RFOP002-2.001(регистрирани под номер 258) във всичките им части!

 

Допълнително, моля да отговорите ясно, конкретно, еднозначно, изчерпателно, поотделно и на всеки от следните допълнителни въпроси, във връзка с допълнително разясняване на Вашата позиция, разбиране, тълкуване и начин на прилагане на документацията по процедурата и приложимата нормативна рамка:Въпрос 1:

По какъв конкретен начин „отчетите трябва да посочват постигането на резултатите и целите на проекта чрез предварително зададените индикатори, както и да показват реалното изпълнение на заложените очаквани резултати“ (както изрично сте посочили и подчертали в дадените от Вас неконкретни и неясни „разяснения“ на зададените от мен въпроси под номер 258, т. 1-4), при условие че предварително зададените индикатори за резултат (по т. 7.2. от Насоките за кандидатстване) касаят параметри, които трябва да бъдат постигнати не с приключването на проекта и подаването на финалния отчет, а значително след това - в период от 1 до 3 години след годината на приключване изпълнението на договора/проекта? Същевременно индикаторите за изпълнение (брой на предприятията, получаващи подкрепа; брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства; частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства); брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност), които биха могли да бъдат отчетени във финалния отчет, са количествени и няма как да покажат (отчетат) реалното изпълнение на заложените очаквани резултати, т.е. това че количествено са изразходвани заложените по проект разходи и са закупени, доставени, въведени в експлоатация и осчетоводени дълготрайните активи далеч не означава, че са постигнати заложените очаквани резултати, които се проверяват чрез индикаторите не за изпълнение, а за резултат? В този ред на мисли, моля да разясните и как ще бъде възможно финалният отчет да съдържа информация за постигане на целевите стойности на индикаторите за резултат и какво всъщност следва да се попълва в него по отношение на изпълнението и евентуално отклонението от заложените стойности на индикаторите за резултат по проекта?


Въпрос 2:

Моля, да разясните еднозначно, конкретно и изчерпателно предвид цитирания от Вас (в дадените от Вас неконкретни и неясни „разяснения“ на зададените от мен въпроси под номер 258, т. 1-4) текст на чл. 7.11 от Договора за БФП дали и при какви условия УО ще третира като нередност непостигането/неосъществяването на набелязаните в одобрения за финансиране проект конкретни цели и планирани резултати (каквито са планираните, конкретни, измерими и планирани със срокове Вътрешна норма на възвръщаемост, Нарастване на производителността, Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, Повишаване на ефективността на производствените разходи и Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност)?


Въпрос 3:

Моля, да разясните еднозначно, конкретно и изчерпателно предвид цитирания от Вас (в дадените от Вас неконкретни и неясни „разяснения“ на зададените от мен въпроси под номер 258, т. 1-4) текст на чл. 71, параграф 1 в). от Регламент (ЕС) 1303-2013, как УО ще тълкува и прилага тази неясна разпоредба, т.е. при каква/и хипотеза/и на непостигане/неосъществяване на набелязаните в одобрения за финансиране проект конкретни цели и планирани резултати (посочени в предния въпрос) УО ще счита, че е налице значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение на проекта, която би довела до подмяна на неговите първоначални цели?


Въпрос 4:

Когато в резултат от изпълнението на проекта (вкл. 3 години след изпълнението му) не бъде постигнат (дори на 0,0001 %) нито един от предварително заложените в проекта (и оценени) 4 индикатора за резултат (вътрешна норма на възвръщаемост, нарастване на производителността, изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта и повишаване на ефективността на производствените разходи) ще счита ли УО, че е налице значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение на проекта и която би довела до подмяна на неговите първоначални цели и ще изисква ли възстановяване на неправомерно платената БФП по проекта? Ако да, по какъв начин (въз основа на каква пропорционална методика) ще се изчислява размерът на сумата, която следва да бъде възстановена от бенефициента?


Въпрос 5:

Когато в резултат от изпълнението на проекта (вкл. 3 години след изпълнението му) бъде постигната под 50 % от средно претеглената стойност на индикаторите за изпълнение (вътрешна норма на възвръщаемост, нарастване на производителността, изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, повишаване на ефективността на производствените разходи), ще счита ли УО и ако да, при какви условия (при какъв постигнат % от средно претеглената стойност на индикаторите), че е налице значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение на проекта и която би довела до подмяна на неговите първоначални цели и ще изисква ли възстановяване на неправомерно платената БФП по проекта? Ако да по какъв начин (въз основа на каква пропорционална методика) ще се изчислява размерът на сумата, която следва да бъде възстановена от бенефициента?


Въпрос 6:

Моля да аргументирате еднозначно, конкретно, изчерпателно и правно издържано по какъв начин УО ще тълкува, съблюдава и прилага разпоредбите на чл. 2, т. 36 от Регламент (ЕС) 1303-2013 във връзка с чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) 1303-2013, чл. 30 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012, чл. 122, параграф 2 и чл. 143, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕС) 1303/2013 при прилагането на финансови корекции от 5% до 25 % от реално платения размер на безвъзмездната финансова помощ за неизпълнение (независимо дали пълно или частично) на одобрени индикатори по смисъла на т. 7 от насоките за кандидатстване (вкл. посочените във формуляра за кандидатстване индикатори за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност)? Моля да разясните също така от гледна точка на УО (съобразно неговото тълкуване и разбиране на регламентите) следва ли въз основа на тези нормативни разпоредби да се налагат допълнителни и/или различни санкции (финансови корекции) извън посочените и записани в Насоките за кандидатстване и приложенията към тях финансови корекции от 5% до 25 % от реално платения размер на безвъзмездната финансова помощ при неизпълнение (независимо дали пълно или частично) на одобрени индикатори по смисъла на т. 7 от насоките за кандидатстване (вкл. посочените във формуляра за кандидатстване индикатори за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност)?


Въпрос 7:

Моля да аргументирате еднозначно, конкретно, изчерпателно и правно издържано по какъв начин УО ще тълкува, съблюдава и прилага разпоредбите на чл. 2, т. 9 от ПМС № 119/2014 г. и чл. 1, ал. 2 от ПМС 107/2014 г. при прилагането на финансови корекции от 5% до 25 % от реално платения размер на безвъзмездната финансова помощ за неизпълнение (независимо дали пълно или частично) на одобрени индикатори по смисъла на т. 7 от насоките за кандидатстване (вкл. посочените във формуляра за кандидатстване индикатори за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност)? Моля да разясните също така от гледна точка на УО (съобразно неговото тълкуване и разбиране на постановленията) не следва ли въз основа на тези нормативни разпоредби да се налагат допълнителни и/или различни санкции (финансови корекции) извън посочените и записани в Насоките за кандидатстване и приложенията към тях финансови корекции от 5% до 25 % от реално платения размер на безвъзмездната финансова помощ при неизпълнение (независимо дали пълно или частично) на одобрени индикатори по смисъла на т. 7 от насоките за кандидатстване (вкл. посочените във формуляра за кандидатстване индикатори за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност)?


Въпрос 8:

Моля да аргументирате еднозначно, конкретно, изчерпателно и правно издържано по какъв начин УО ще тълкува, съблюдава и прилага разпоредбите на чл. 71, параграф 1 от Регламент (ЕС) 1303-2013 при прилагането на финансови корекции от 5% до 25 % от реално платения размер на безвъзмездната финансова помощ за неизпълнение (независимо дали пълно или частично) на одобрени индикатори по смисъла на т. 7 от насоките за кандидатстване (вкл. посочените във формуляра за кандидатстване индикатори за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност)?Въпрос 9:

Означава ли даденото от Вас неконкретно и неясно „разяснение“ на зададения от мен въпрос под номер 258, т. 6, че няма да се приемат за допустими по процедурата разходи, които не отговарят (напълно или частично) на принципите за добро финансово управление (икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства и в тази връзка противоречат на правилата, описани в Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в ПМС № 119/2014 г.), каквито са разходите, които не водят до постигането/осъществяването на набелязаните в одобрения за финансиране проект конкретни цели и/или планирани резултати и в частност на заложените стойности на индикаторите за резултат по смисъла на т. 7 от насоките за кандидатстване (вкл. посочените във формуляра за кандидатстване индикатори за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност)?


Въпрос 10:

Моля, да разясните еднозначно, конкретно и изчерпателно, предвид дадените от Вас неконкретни и неясни „разяснения“ на зададените от мен въпроси под номер 258, т. 7 и 8, означава ли изложеното от Вас, че разбирането и тълкуването на УО е, че изискването за добро финансово управление се отнася и съответно проверката и налагането на финансови корекции (при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 1303-2013) за неспазването му (представляващо нередност по смисъла на чл. 2, т. 36 от Регламент (ЕС) 1303-2013) следва и ще се извършва единствено на етап проверка и одобряване/неодобряване на финалния отчет по проекта? Ако да, означава ли това, че проверката и евентуалното налагане на санкции за непостигане/неосъществяване на набелязаните в одобрения за финансиране проект планирани резултати, измервани чрез индикаторите за резултат по т. 7.2. от Насоките за кандидатстване (Вътрешна норма на възвръщаемост, Нарастване на производителността, Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, Повишаване на ефективността на производствените разходи, Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност) няма връзка с изискването за добро финансово управление, т.е. означава ли това, че непостигането (пълно или частично) на планираните резултати от проекта според тълкуването и разбирането на УО не представлява нарушение на изискването за ефективност при разходването на БФП („осъществяване на набелязаните конкретни цели и постигането на планираните резултати“ – съгласно чл. 30 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012)? Ако да, моля да аргументирате ясно и еднозначно какви са нормативните основания и правната аргументация на УО за подобно тълкуване и прилагане на правото на ЕС и приложимото национално законодателство?


Въпрос 11:

Моля, да разясните еднозначно, конкретно и изчерпателно, предвид дадените от Вас неконкретни и неясни „разяснения“ на зададените от мен въпроси под номер 258, т. 7 и 8, как е възможно даден проект да е приключил успешно, да е изпълнил целите и/или резултатите и въпреки това впоследствие да не постигне предвидените индикатори? Първо, как (на каква база) на етап финален отчет може УО да приеме, че проектът е изпълнил заложените индикатори за резултат на проекта по т. 7.2. от Насоките за кандидатстване, при положение че те трябва да бъдат постигнати и респективно могат да бъдат проверени не при приключването на проекта и подаването на финалния отчет, а значително след това - в период от 1 до 3 години след годината на приключване изпълнението на договора/проекта (и на практика би следвало да излиза, че едва тогава се проверява в пълнота допустимостта на извършените и вече платени с реално предоставената БФП разходи, т.е. дали са реално извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012)? Второ, ако УО е приел, че проектът е изпълнил резултатите (т.е. постигнал е и заложените индикатори за резултат на проекта по т. 7.2. от Насоките за кандидатстване), от което следва автоматично че е изпълнил и целта/целите на проекта (повишаване на производствения капацитет на кандидата и/или засилване на експортния потенциал на кандидата), как изобщо е възможно впоследствие да не постигне предвидените индикатори – та нали вече ще ги е постигнал и отчел успешно с финалния отчет по проекта, одобрен от УО?


Въпрос 12:

Моля, да разясните еднозначно, конкретно и изчерпателно, предвид дадените от Вас неконкретни и неясни „разяснения“ на зададените от мен въпроси под номер 258, т. 9 и 10, означава ли казаното от Вас, а именно, че „налагането на описаните в договора за БФП санкции, не изключва възможността за налагане на всякакви други санкции, които са предвидени в релевантната действаща нормативна уредба“, че в посочените от мен хипотези (във въпроси под номер 258, т. 9 и 10) УО ще налага и пропорционална финансова корекция за нередност в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, посочени във въпросите по-горе? Ако да, как точно ще се определя нейният размер? Ако не, какви други санкции, предвидени в релевантната действаща нормативна уредба, имате предвид?


Подател: Атанас Костов

Ел. поща: atanakostov@abv.bg

УО на ОПИК счита дадените разяснения по въпрос 258 за изчерпателни.

В допълнение към тях, моля да имате предвид следното: Недостигането/неосъществяването на набелязаните: вътрешна норма на възвръщаемост, нарастване на производителността, изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, повишаване на ефективността на производствените разходи, във финансиран по процедура BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“ проект, ще се третира за нередност в съответствие с определението за нередност съгласно чл. 2, параграф 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на съвета.

„Нередност“ означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

Изчисляването на засегнати от нередности щети за бюджета на Съюза се извършва чрез задълбочен анализ на финансовото влияние на събрани от проверка факти и обстоятелства за всеки конкретен случай на нередност.В тази връзка не би могло да бъде даден еднозначен отговор, обхващаш всички случаи на установени нередности, свързани с непостигане/несъответствие на набелязаните в проекта цели и планирани резултати.

Анализът на финансовото влияние на установените конкретни нередности при изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, се извършва от служители по нередностите от компетентното звено от Управляващия орган, отговорно за прилагане на процедурите за администриране на нередности по реда и условията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС, приета с ПМС № 285/30.11.2009 г.295.

20.07.2015

Здравейте,

За един от етапите в производствения процес на нашето предприятие се ползват услугите на под-изпълнители поради липса на собствено оборудване. Това оскъпява себестойността на крайните продукти, не можем да гарантираме качество и срок на изработка. Искаме да си купим собствена машина. Факта, че до този момент не сме осъществявали този етап от производствения процес самостоятелно, счита ли се за фундаментална промяна в производствения процес?Ел. поща: sunflower.vda@gmail.com

Основната промяна в цялостния производствен процес на съществуващ стопански обект (което е недопустима инвестиция по процедурата) не включва малки промени или подобрения, повишаване на капацитет за производство или обслужване, получено посредством добавяне на производствени или логистични системи, които са много сходни с вече използваните, прекратяване на използването на даден процес, обикновена замяна или разширяване на дълготрайните активи, промени, предизвикани единствено от изменението на цените на факторите за производството, персонализирано производство, адаптиране към местния пазар, редовни сезонни и други циклични промени и др. подобни.
Допълнително, моля вижте разяснението на УО по въпроси 210, 125 и 84.296.

21.07.2015

Здравейте,
Във връзка с отворената за кандидатстване процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП", бихме искали да зададем следния въпрос:
Основната дейност на предприятие е производството на специализирани машини и оборудване за хранително - вкусовата промишленост. Съществен етап от производствения процес е планирането и проектирането на машините от специалисти-конструктори. Основна цел е да се подобри производствения процес, да се увеличи производителността при проектирането и съответно да се увеличи капацитета на производство като се закупи и внедри специализиран софтуер за електропроектиране на произвежданите машини. В допълнение, за да бъде внедрен този специализиран софтуер, е необходимо да се закупи сървър и изграждане на оптична мрежа, необходими за ефективната работа на софтуера. В резултат на покупката на този специализиран софтуер и хардуер към него, ще се постигне пълна автоматизация на етапа на проектиране, оптимизиране на целия производствен процес, скъсяване на сроковете за доставки, подобряване на качеството на произвежданите машини и разширяване на производствения капацитет на предприятието.
Моля за конкретен отговор, допустими разходи ли са закупуването на гореописаните специализиран софтуер за електропроектиране, сървър и изграждане на оптична мрежа, необходими за ефективната работа на софтуера?
Благодаря!
С уважение,

Подател: Севделина Георгиева

Ел. поща: projects@delina-consult.com

Както е посочено в т. 14.2 от Насоките за кандидатстване, по настоящата процедура са допустими разходи за придобиване на дълготрайни материални и дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта. Съгласно т. 14.3 от насоките, недопустими са разходите за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието. Като пример за недопустим софтуер са дадени ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях.

В случай че посочените в запитването Ви софтуер и хардуер (сървър и оптична мрежа) към него са необходими за изпълнението на дейностите по проекта и отговарят на останалите условия за допустимост, посочени в т. 14.2. от Насоките за кандидатстване, не са свързани с административните нужди на предприятието и са част от производствения процес на кандидата, те са допустими за финансиране по процедурата. Допълнително, инвестицията в тези активи следва да е свързана със създаването на нов стопански обект и/или разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.
297.

21.07.2015

Здравейте ,

Моля за конкреткрнти отговори , на поставените конкретни въпроси . Предприятието е с основна икономическа дейност от описаните за участие със срок на подаване на предложения до 08.09.2015 г. Възнамеряваме да участвуваме в първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, „Подобряване на производствения капацитет в МСП", ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.0011.Предприятието ни се занимава с производство на детайли за страна от Европейския съюз за нуждите на машиностроенето , с материали закупени в България , а около 20 % от производството, с материали на клиента /основно стомана и цветни метали / . Може би най-важната част за точната и прецизна изработка на детайлите, е писането на програмите за обработващите фрезови центрове и стругове , което е първият етап, от етапите на производствения процес. От своя страна точната програма ще допринесе за увеличаване на капацитета на производството, намаляване на брака от материали и намаление на разхода на труд и осигуровки .

Съществува софтуер , чрез който писането на програмите за обработващите центрове и стругове , става автоматизирано. За да работи този софтуер са необходими и компютри със съответните технически параметри. Ефекта от покупката на софтуера е, че ще намали чувствително ръчният труд при писане на програмите /ще се изключи голяма част от човешката грешка / и косвено ще повлияе на целият производствен процес , повишаване на качеството, увеличаване на производи- телността , както и намаляване на материалоемкостта и трудоемкостта на изделията. Произвежданите изделия , не са краен продукт, а са разнообразни детайли, които са съставна част от произвеждани в Европейската общност, машини за производство и обработка в различни области , хранително вкусова, шивашка, автомобилостроене, резервни части за ремонт на трактори, климатични системи и др.

Моля за конкретен отговор, допустим разход ли е покупката на софтуера и компютъра, по отворената процедура BG 16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП .

2. Мястото където е разположена производствената база, има проблем със захранването с електрическа енергия, което води до чести престои и аварии на машините от подаване на енергия с не добро качество. Идея на дружеството е да се снабди със собствен трансформатор, за да се елиминират тези проблеми. Възможно ли е закупуването на трансформатор със средства по оперативната програма ?
Подател: Сусанка Паркова

Ел. поща: sparkova@yahoo.com


1. Моля, вижте разяснението на УО по въпрос 256.

2. Посоченият разход за придобиване на „трансформатор“ е недопустим за финансиране по настоящата процедура, тъй като не е свързан пряко с постигане на целите на процедурата и не попада в рамките на допустимите дейности.
298.

21.07.2015

Здравейте,

Имам следния въпрос по Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

В точка 13.1. „Допустими дейности” от насоките за кандидатстване се казва, че четирите посочени дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

създаването на нов стопански обект;

разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.

В приложение Ц в определението на материални активи са включени и сгради.Въпрос

При разширяване на капацитета на съществуваш стопански обект, когато се инвестира в машини и оборудване допустим разход ли е строителството на нова сграда за инсталиране в нея на новото оборудване?

В насоките за кандидатстване няма еднозначно квалифициране на разход за изграждане на нова сграда нито като допустим нито като недопустим. Недопустими са разходите за закупуване на сгради или подобряване на функциите на съществуващи сгради.


Подател: Пламен Горанов

Ел. поща: plamen.goranov@gmail.com

Моля, вижте разяснението на УО по въпрос 292.299.

21.07.2015

Ние сме специализирана медико-диагностична лаборатория "КАРИЛАБ ДНК. Извършваме медицински клинични изследвания - хематология, биохимия, изследвания за диагностициране на алергия и др. Освен това сме участвали и в научни проекти съвместно с Александровска болница и публикации в американски престижни научни списания.Искаме да закупим нова апаратура с цел подобряване на здравеопазването и за да участваме в нови проекти. Дали е възможно това да се осъществи чрез участие с проект по приоритетна ос Иновации и конкурентноспособност ? Бихте ли ни посъветвали

в коя ос е най-подходящо да кандидатстваме ?

Благодаря ви.

С уважение,Подател: д-р маг.Калина Бачева

Ел. поща: karilab.dnk@gmail.com

Настоящата електронна поща е създадена за задаване на въпроси, касаещи процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които УО планира да обяви през настоящата година, се съдържат в Индикативната годишна работна програма по ОПИК за 2015 г., която може да бъде намерена на следния линк:
http://opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=343
В допълнение на горното процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, които ще бъдат обявени през следващата календарна година ще бъдат оповестени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2016 г. ИГРП ще бъде публикувана на интернет страницата на Управляващия орган (www.opcompetitiveness.bg), както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (www.eufunds.bg) в срок не по-късно от 30 ноември на настоящата година съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от ПМС № 107/10.05.2014 г.Каталог: images -> module4 -> files -> 127
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница