Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“Дата23.07.2016
Размер378.52 Kb.ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“
Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 23 юни 2015 г.

223.

12.06.2015 г.

Здравейте, може ли пояснение какво се очаква да попълним в графата "описание" срещу всеки един от включените документи в Опис на приложени документи на хартиен носител. Моля, за пояснения предвид и че това е задължителен раздел за попълване. Може ли за пример или пояснение или описание какво е необходимо. Благодаря Ви!
Подател: Радослав Тонев

Ел. поща: kambana1872@mail.bg

В т. 12 - поле „Описание“ от Формуляра за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да представят информация относно документите, приложени на хартиен носител, която може да включва вида на съответния документ (например „Приложена е на хартиен носител Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване“), формата на представянето му (например „копие, заверено от кандидата“), или друга пояснителна информация за съответния документ, в случай на необходимост.


224.

12.06.2015 г.

Здравейте,

Поради липсата на конкретни и ясни отговори от Ваша страна по отношение на въпрос № 154 си позволявам да задам следните допълнителни въпроси с молба да отговорите по реда на тяхното задаване:

Потвърждавате ли, че следният критерий за допустимост на проекти:

„Проектът е в съответствие с минимум един от следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:

7.1 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация.

7.2 Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.“, ще бъде оценяван допълнително на етап техническа и финансова оценка, както сте разяснили в предишния си отговор (цитат: „Освен това, на етап техническа и финансова оценка се оценява начинът и методиката, посредством които ще бъде постигнат критерия.“)?

2) Ако отговорът на въпрос 1) е „Да“, кой е критерият от етап техническа и финансова оценка, по който ще оценявате критерия за допустимост? Изобщо допустимо ли е критерий за допустимост да бъде оценяван на следващия етап на техническа и финансова оценка?

3) Потвърждавате ли, че проект, който се счита за допустим по цитираният по-горе критерий за допустимост на проекти (№7 от методологията), т.е. има достатъчно добра аргументация, че дейностите му допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях, може да получи 0 точки по критерия за показател 3 от раздел IV „Приоритизиране на проекти“ от критериите за техническа и финансова оценка, поради факта, че в него не са предвидени дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес? Означава ли това, че хоризонталният принцип за устойчиво развитие е с по-широк обхват от показател 3 от раздел IV „Приоритизиране на проекти“?


Надявам се на точни и ясни отговори.
Подател: Жечко Димитров

Ел. поща: sfb@bia-bg.com

В допълнение на разяснението на УО по Въпрос 154, следва да имате предвид, че показател 7 от критериите за оценка на допустимостта на проектите по процедурата (Раздел I. 3 от Приложение З „Критерии и методология за оценка на проектните предложения“ към Насоките за кандидатстване) се отнася до оценка на съответствието на проектите „с минимум един от следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:

7.1. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация.

7.2. Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях“. Както е посочено в Приложение З, за оценка на съответствието на проектните предложения с посочения критерий за допустимост ще бъде използвана информацията, изложена от кандидатите в т. 11 от Формуляра за кандидатстване, поле „Как проектът допринася за постигане на устойчиво развитие/равнопоставеност и недопускане на дискриминация“.

Относно Показател IV.3 „Устойчиво развитие“ от критериите за техническа и финансова оценка (Раздел II от Приложение З), следва да се има предвид, че той се отнася до оценка на обстоятелството дали съответния проект включва или не дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, които се отнасят към допустимите дейности по процедурата, изброени в т. 13.1 от Насоките за кандидатстване. Както е посочено и в Приложение З, източник за проверка на съответствието с този критерий за техническа и финансова оценка на проектните предложения е информацията, посочена в т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване.
225.

12.06.2015 г.

Относно: ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

Представляваната от мен фирма е със седалище гр. Шумен и е микро предприятие по смисъла на Закона за малки и средни предприятия. Предмет на дейността и е стопанисване на специализиран малък обект за дестилиране, регистриран по Закона за акцизните и данъчните складове.

За да разширим производителността на предприятието, предстои разширяване на дейността на дружеството чрез производство на вино. За целта дружеството се нуждае от закупуване на съдове и машини за обработване на грозде и бутилиране на вино.

В тази връзка искам да попитам, дали представляваната от мен фирма може да кандидатства за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Капацитет за растеж на МСП. Имайки в предвид, че съгласно КИД 2008 е с код С 1102 и не би могла да получи финансиране по ОП „Развитие на селските райони“, понеже гр. Шумен, не попада в категорията на общините от селски тип.
Подател: Бейнур Ахмед

Ел. поща: aylin_beynur@yahoo.com


Както е указано в т. 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“ от Насоките за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение С към насоките) попадат в Сектор С, раздел 11 „Производство на напитки”, към който се отнася клас (четирицифрен код) 11.02. „Производство на вина от грозде”.


226.

12.06.2015 г.

Здравейте,

Бих искал да Ви помоля за доизясняване и евентуално коригиране на Вашия отговор на въпрос 73 от 19.05.2015. От 2008 г. има влязал в сила стандарт „Интегриране на система за управление на предприятие“ -  БДС EN 62264, който класифицира официално системите МОМ/МЕS като производствени, за разлика от ERP, които са административни. Напълно съм съгласен с Вашето становище да не се отпускат средства за административен и счетоводен софтуер, но производствения софтуер и специално софтуера за оперативно управление на производството има директно отражение за подобряване на производителността, а от там и на конкурентноспособността на българските предприятия. Смея да твърдя, че отсъствието му в България, с малки изключения като Холсим, Челопеч Маининг, СофияМед и няколко други е основната причина за незавидното последно място на България по този показател.  

Изпращам Ви и линк към последната ми статия в ИндустриИнфо.

http://industryinfo.bg/article/12875-inovativniat-podhod-na-nearsoft-podpomaga-izgrajdaneto-na-moderna-vatreshno-proizvodstvena-it-ekosistema

Очаквам Вашето отговорно решение което би помогнало на българските производители да подобрят тяхната конкурентноспособност на пазара. Оставам на разположение за въпроси и допълнителни разяснения.

Здравейте,

Бих искал да пре-разгледате Вашия отговор на въпрос 73 от 19.05.2015.73.

19.05.2015г

Здравейте,

В насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП от ОП Иновации и конкурентноспособност, точка 14.3 Недопустими разходи пише, разходи за закупуване на софтуер за административни нужди на предприятието са недопустими за финансиране по схемата.

Въпросът ми е дали това се отнася за Системи за оперативно управление на производството  Manufacturing Operation Management – MOM и/или  Интегрирани системи за производство и управление (Collaborative Production Management – CPM).

Предварително благодаря за отговорът

Поздрави,

Подател: Ивелина Причкапова

Ел. поща: iv.prichkapova@integra-group.eu


Посочените системи са недопустими за финансиране по настоящата процедура, тъй като представляват софтуер за административни нужди на предприятието.


Непознаването на модерните методи и ИТ в производството, води до често объркване на функциите на ERP и МОМ. Основната разлика между административен (бизнес) и производствен софтуер е в параметрите на информационния модел. Бизнес софтуера работи с счетоводни референтни стойности, докато втория следи движението на материала.

От 2008 г. има влязал в сила стандарт „Интегриране на система за управление на предприятие“ - БДС EN 62264 . В този стандарт се дефинират 4 нива на вертикална ИТ инфраструктура на информационните системи в едно предприятие. На ниво 4 са разположени ИТ системите за административно управление – ERP (вкл. Счетоводен софтуер) , CRM, SCM, etc. Всички други нива се отнасят за производствен софтуер – МОМ, MES, SCADA, PLC, etc. В частност, МОМ се превежда като системи за оперативно управление на производството. Това са системите които извършват детайлното оперативно планиране, контрол на изпълнението, и изготвяне на оперативни отчети. МОМ позволяват оптималното балансиране на наличните мощности, водещо до подобряване на производителността. Отчетите изготвени от МОМ се използват и за измерване на производствени показатели (KPI) .

Смятам, че изключването на тези системи от програмата, противоречи на нейните цели и дух. В крайна сметка, това води и до позиционирането на България на последно място по конкурентноспособност в ЕС.

Оставам на разположение за Вашите въпроси и очаквам бърза корекция на Вашето становище.


Подател: Владимир Филипов

Ел. поща: vladimir.filipov@nearsoft.eu

Съгласно т. 13.1 от Насоките за кандидатстване, допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности: 1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или 2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или 3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или 4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Всички посочени дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със създаването на нов стопански обект, и/или разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект. В допълнение, моля да имате предвид, че дейностите, свързани с внедряване на системи за управление са обект на подпомагане по друга процедура по ОПИК, насочена към развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, която ще стартира на по-късен етап.

227.

12.06.2015 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с мой въпрос № 157 по процедурата и предоставения по него отговор, считам че такъв всъщност липсва, което по съществото си представлява отказ на УО да даде разяснения по процедурата.

Въпреки че отговорите на въпроси №№ 84 и 125 безспорно съдържат полезна и съществена информация (в резултат на логично поставени предходни запитвания) в случая препратката към тях е неуместна.

Отговори №№ 84 и 125 не съдържат никаква информация по поставения въпрос № 157. Въпреки че в същия се бях постарал да изясня в максимална степен логиката на моето питане, с оглед на съществуващите неясноти и противоречия, очевидно тази логика е останала неясна за УО, за което се извинявам.

В случая УО би следвало не да избягва поставени въпроси, а да даде разяснение, относно съдържанието на Насоките за кандидатстване (вкл. логиката на поставените изисквания) и дадени предходни разяснения по процедурата. Това е ясно подчертано и във въпрос № 125, където изрично се набляга на факта, че става въпрос за допустимостта на кандидатите. А кандидатите наистина трябва да могат да преценят сами и то предварително, дали са допустими или не.

В конкретния случай липсва отговор на следните въпроси:

1. Къде остава категорията "диверсификация на продукцията" по смисъла на Регламент № 651 и как тя се третира от Насоките за кандидатстване? В графата на допустимите или на недопустимите дейности? (особено при положение, че самият УО твърди в предходен свой отговор, че МФ е изискало от тях да раздели допустимите по цитирания регламент дейности по подобен признак)

2. Поддържате ли отговор № 42.2. и наистина ли твърдите, че диверсификация на продукцията е еквивалентно на диверсификация на съществуващ стопански обект (съответно и двете са недопустими), след като това са две различни категории с различно съдържание по смисъла на регламента?

3. Как се третират случаите, когато кандидат иска да започне нова дейност (в допустим сектор по КИД-2008), с оглед на обстоятелството, че в недопустимите дейности е включена: "диверсификацията на съществуващ стопански обект", която всъщност представлява именно започване на нов вид дейност в предприятието?

Надявам се на ясен и конкретен отговор на поставените въпроси.


Подател: Мартин Петков

Ел. поща: marto.5kov@gmail.com

1. Както е пояснено в отговорите по точки 8 и 9 от въпрос 125, терминът „диверсификация на съществуващ стопански обект“, включен в т. 13.2 от Насоките за кандидатстване, възпроизвежда термина, даден в чл. 14, пар. 7 от Регламент 651/2014 г., който съдържа допълнително условие, свързано с размера на разходите, които предприятието следва да направи във връзка с диверсификацията, което наред с останалите условия следва да е налице, за да се определи дадена инвестиция като „диверсификация на съществуващ стопански обект“. Другото, което се цели да бъде пояснено в цитираните отговори е, че терминът „диверсификация на съществуващ стопански обект“ е сборно понятие на следните термини „диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект“ (като вид първоначална инвестиция по смисъла на чл. 2, пар. 49 от Регламент 651/2013 г.) и „диверсификация на дейността на стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или подобна на дейността, упражнявана от стопанския обект в миналото“ (като вид първоначална инвестиция в полза на нова стопанска дейност по смисъла на чл. 2, пар. 51 от Регламент 651/2013 г.), т.е. налице са два вида диверсификация на стопански обект. Другото което вече е пояснено е, че чл. 14, пар. 3 от Регламент 651/2013 г. указва в кои случаи се предоставят помощи за първоначална инвестиция (дефинирана в чл. 2, пар. 49 от Регламента), и в кои случаи се предоставят помощи за първоначална инвестиция в полза на нова стопанска дейност (дефинирана в чл. 2, пар. 51 от Регламента), а именно: в региони, които отговарят на условията на член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС могат да бъдат предоставени помощи за първоначална инвестиция, съответно в региони, които отговарят на условията на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, когато бенефициентите са големи предприятия, могат да бъдат предоставени помощи за първоначална инвестиция, в полза на нова стопанска дейност. Съгласно Картата на регионалните помощи в Република България за периода 1 юли 2014 г. - 31 декември 2020 и съгласно Приложение I към Насоките за регионалната помощ за периода 2014 — 2020 г., регионите в България отговарят на условията на член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС.

В обобщение приложимия вид „диверсификация на съществуващ стопански обект“, който попада в дейностите по т. 13.2 от насоките е „диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект“, тъй като „диверсификацията на дейността на стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или подобна на дейността, упражнявана от стопанския обект в миналото“ е приложима по отношение на големи предприятия за инвестиции осъществявани в региони, които отговарят на условията на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС.

2. Твърдението, че „диверсификация на съществуващ стопански обект“, обхваща и „диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект“ по начина, който е изложен по-горе се базира, както на дискусиите, свързани с одобрение на Насоките за кандидатстване, така и на участието на УО в дискусиите по проекта на регламента и по последващите разяснения по него.

Противно твърдение би означавало, че са налице трети вид инвестиции, допустими за регионална помощ извън посочените по чл. 2, т. 49 и 51 от Регламент 651/2014, което би било в противоречие с чл. 2, т. 41 и чл. 14, пар. 3 от регламента.

3. Както беше посочено по-горе „диверсификацията на дейността на стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или подобна на дейността, упражнявана от стопанския обект в миналото“ е приложима по отношение на големи предприятия за инвестиции осъществявани в региони, които отговарят на условията на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС.

Същевременно случаите, в които започването на нова дейност с различен код по КИД-2008, което няма да доведе до произвеждането на продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект и съответно попадане в случаите по т. 13.2 от насоките са изключително редки.228.

12.06.2015 г.

Здравейте,

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП, по каква формула работите за изчисляване на среднопретеглен сбор от коефициентите за 3-те последни финансови години с относителната им тежест при изчисляване на коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви, данъци и амортизации – EBITDA (2012, 2013 и 2014 г.) и приходи от износ (2012, 2013 и 2014 г.)?


Подател: Марина Даскалова

Ел. поща: marinadaskalova@gmail.com

Методологията за изчисляване на стойността на Показател I.1 „Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви, данъци и амортизации – EBITDA (2012, 2013 и 2014 г.)“ и Показател I. 3 „Приходи от износ (2012, 2013 и 2014 г.)“ съгласно Раздел II „Критерии за техническа и финансова оценка“ е представена подробно в Приложение З „Критерии и методология за оценка на проектните предложения“ към Насоките за кандидатстване по процедурата, и включва:

-„Коефициентът на рентабилност на EBITDA = (Раздел А, т. I “Приходи от оперативна дейност”, ред „Общо за група I”(код 15000) от приходната част на ОПР за съответната финансова година минус Раздел А, т. I “Разходи за оперативна дейност”, ред „Общо за група I” (код 10000) от разходната част на ОПР за съответната финансова година плюс „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи” (код 10410) от разходната част на ОПР за съответната финансова година) делено на Ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на ОПР за съответната година (код 15100).

Коефициентът за предходните три финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за трите години, взети със следната относителна тежест по години: 2012 г. - 20%, 2013 г. – 30% и 2014 г. – 50%.“, т.е. като сбор от получените коефициенти за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. всеки взет с посочената относителна тежест за съответната година.Приходи от износ (2012, 2013 и 2014 г.) = „(Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2012, 2013 и 2014 г., ред „Левова равностойност на валутните приходи от износ“ (код 15700) делено на Раздел А, т. I “Приходи от оперативна дейност”, ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2012, 2013 и 2014 г.) умножено по 100.

Коефициентът за предходните три финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за трите години, взети със следната относителна тежест по години: 2012 г. - 20%, 2013 г. – 30% и 2014 г. – 50%.“, т.е. като сбор от получените коефициенти за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. всеки взет с посочената относителна тежест за съответната година.229.

12.06.2015 г.

Здравейте,
В таблица 15.Прогнозен отчет за приходи и разходи след проекта на ред 16/Разходи за суровини,материали и външни услуги/за базова година 2014 формулата изчислява сбора на код 10100/Намаление на запасите от продукция и незавършено производство/ и код10200/Разходи за суровини, материали и външни услуги/от Счетоводни отчети за 2014. Това техническа грешка ли е или има друго обяснение, тъй като би следвало формулата да взема данните само по код 10200/Разходи за суровини,материали и външни услуги/ за 2014г. (В наименованието на ред 16 от таблица 15 никъде не пише, че се включва и код 10100/Намаление на запасите от продукция и незавършено производство/ )?

Моля да кажете дали в такъв случай е вярна заложената от Вас формула за изчисляване на показател "Ефективност на производствени разходи за 2014г.", където се включва само код 10200 /Разходи за суровини, материали и външни услуги/ от Счетоводни отчети за 2014 и  не се включва ред 10100 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.


Подател: Цвета Митева

Ел. поща: cveta_miteva@abv.bg

Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 140, 141 и 156. В допълнение, следва да имате предвид, че заложената формула за изчисляване на „Ефективност на производствените разходи“ под Таблица 16 в последния работен лист на Бизнес плана (Приложение Б към Насоките за кандидатстване по процедурата) е коректна.

230.

12.06.2015 г.

При попълване на раздел 8 „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване и по-точно на задължителния индикатор „Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства), в „Целева стойност общо“ е дадена инструкция и пример за попълване в ЛЕВА, а в таблицата изрично е посочена мерна единица ЕВРО. В лева или в евро трябва да се посочи целевата стойност на индикатора?
Подател: Радослав Тонев

Ел. поща: kambana1872@mail.bg

Целевата стойност на индикатор „Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства)“ в т. 8 от Формуляра за кандидатстване следва да се посочи в „евро“.

231.

12.06.2015 г.

Здравейте,

Моля, да ми помогнете със следния казус:

Къде в бизнес плана да се запишат прогнозните приходи от стоки?

В отчета за приходи и разходи съгласно изискванията на НСИ и националните счетоводни стандарти в нетните приходи от продажби се включват приходи от продукция, услуги и стоки.

В Таблица 6 от Бизнес плана Нетни приходи от продажби се посочват видовете продукти/услуги по години, които кандидатът произвежда/предоставя или ще произвежда/предоставя. При необходимост в "Други" следва общо да се попълват продажби на продукти/услуги имащи несъществени приходи (до 25 %) за предприятието.

В таблица 16 от Бизнес плана Прогнозен отчет на обособения паричен поток от проекта на ред 52 е посочено Нетни приходи от продажби (продукция, стоки, услуги).

При положение, че се продават стоки, които се явяват допълнителни продукти, обогатяващи номенклатурата на изделия предлагани от компанията и в следващите години тя ще продължи същата политика на продажби, къде да се запишат прогнозите приходите от продажба на стоки?

Съгласно указанията в Таблица 8 Приходи от други дейности се записват други прогнозни приходи в ЛЕВА, които са различни от нетни приходи от продажби (напр. продажби на ДА, приходи от наеми, приходи от извънредни дейности, финансови приходи и др.)

В допълнение при изчисляване на показателите използващи стойността на нетни приходи от продажби за базовата година 2014, в нея са включени и продажбата на стоки.

Пример: Компанията има нетни приходи от продажби в размер на 2 милиона лв. от които 1.3 милиона от продукция и 0.7 милиона от стоки. Тези 2 млн. като стойност се включват при изчисляване на производителност на труда през 2014 година. При изчисляване на нарастване на производителността ако се включат само нарастаналите приходи от продукция за 2017-2019 година примерно с 20% на стойност 1.56 милиона средно годишно, то нетните приходи от продажба за прогнозния период ще бъдат по-малки от нетните приходи за продажби от базовата година и съответно производителността на труда при същия брой служители като 2014 ще бъде намалена.
Подател: Елизабет Романова

Ел. поща: romanova@abv.bg

Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 199, съгласно което прогнозните приходи от стоки следва да се посочат в Таблица 6 "Нетни приходи от продажби" от Бизнес плана (Приложение Б към Насоките за кандидатстване по процедурата) заедно с прогнозните данни за основните продукти/услуги, които формират нетните приходи от продажби на кандидата. В колона 1 „Вид продукт/услуга“ на Таблица 6 следва да се впише наименованието на стоката и съответно на този ред в следващите колони да се посочи мерна единица, количество и средна цена за единица от съответната стока.


232.

12.06.2015 г.

Уважаеми господа,

Моля да изясните следните въпроси, възникнали при прегледа на документация за участие в открита процедура за конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ („Процедурата”):

1. В т. 7.1. от Насоките за кандидатстване („Насоките”) по Процедурата са изброени двата индикатора за резултат и изпълнение съгласно ОПИК. Моля, потвърдете, че същите не са включени във Формуляра за кандидатстване („Формуляра”) по Процедурата в ИСУН 2020 (в негов раздел 8 „Индикатори”).

2. В случай че бенефициент по Процедурата на етап изпълнение на проекта или след приключването му не допринесе към индикаторите по т. 1 от настоящето, какви последствие би имало това обстоятелство за него?

3. В кой раздел на кой документ от документацията за кандидатстване по Процедурата следва да се отбележи към кой/кои индикатори по т. 1 от настоящето се планира да допринесе проектното предложение (извън Раздел 1 „Основни данни” от Формуляра)?

4. В случай че размерът на БФП по дадено проектно предложение е под 50% от общата стойност на допустимите му разходи и съответно попада извън обхвата на ПМС 118/2014 г. в Раздел 10 „План за външно възлагане” от Формуляра, какво следва да бъде попълнено в поле „Приложим нормативен акт” и поле „Тип на процедурата”, при условие, че възложителят не се явява Възложител по ЗОП.

5. При предвидени ДМА за придобиване, на етап изпълнение, необходимо ли е всеки ДМА да бъде обозначен с етикет относно публичното финансиране, в случай че (а) размерът му е под 50% и (б) размерът му е равен или надвишава 50% от общите допустимите разходи по проекта? Разходите за визуализация са недопустими по Процедурата.

6. Допустимо ли е от един и същ профил в ИСУН 2020 да бъдат подавани повече от едно проекти предложения по Процедурата за различни кандидати, които не са свързани по смисъла на ЗМПС при условие, че общият e-mail в Раздел 2 „Данни за кандидата” от Формуляра е приемлив за отделните кандидати?

7. Във връзка с коректно определяне на индикативни дати за обявяване на процедури по ПМС 118/2014 г., моля, посочете индикативни дати за сключване на Договори за предоставяне на БФП с одобрените кандидати във всяка от трите сесии за кандидатстване по Процедурата.

8. В случай че дадено за проектно предложение се сключи и изпълни договор в година М (M=N), по какъв начин следва да се изменят калкулациите в Бизнес плана по Процедурата? Моля да предоставите актуализиран файл в xls за Бизнес плана при такава хипотеза.

9. Необходимо ли е лицето, което подава на ръка придружителните документи по т. 23 от Насоките за дадено проектно предложение, да бъде упълномощено с пълномощно (нотариално заверено) от законно представляващия кандидата?

10. При подаване на ръка, ще бъде ли извършвана административна проверка от представител на УО относно окомплектоваността на придружителните документи, удостоверено с попълнен контролен лист?

11. Необходимо ли е един или повече от придружителните документи по т. 23 от Насоките да бъде подпечатван?

12. В Раздел 7 Индикатори от Формуляра по Процедурата в ИСУН 2020 целевата стойност от година N (година на завършване на проекта) ли следва да бъде въведена за индивидуалeн индикатор по Процедурата „Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год.”?

13. В Раздел 7 Индикатори от Формуляра по Процедурата в ИСУН 2020 целевата стойност от година N (година на завършване на проекта) ли следва да бъде въведена за индивидуалeн индикатор по Процедурата „Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/ след изпълнение на проекта в кубични метра/год.”?

14. В Раздел 7 Индикатори от Формуляра по Процедурата в ИСУН 2020 целевата стойност от година N (година на завършване на проекта) ли следва да бъде въведена за индивидуалeн индикатор по Процедурата „Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно”?

15. В Раздел 7 Индикатори от Формуляра по Процедурата в ИСУН 2020 целевата стойност от година N (година на завършване на проекта) ли следва да бъде въведена за индивидуалeн индикатор по Процедурата „Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно”?

16. В Раздел 7 Индикатори от Формуляра по Процедурата в ИСУН 2020 целевата стойност от периода година N+1 – година N+3 (тригодишен период след годината на завършване на проекта N) ли следва да бъде въведена за индивидуалeн индикатор по Процедурата „Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта”?

17. В Раздел 7 Индикатори от Формуляра по Процедурата в ИСУН 2020 целевата стойност от периода година N+1 – година N+3 (тригодишен период след годината на завършване на проекта N) ли следва да бъде въведена за индивидуалeн индикатор по Процедурата „Нарастване на производителността”?

18. В Раздел 7 Индикатори от Формуляра по Процедурата в ИСУН 2020 целевата стойност от периода година N+1 – година N+3 (тригодишен период след годината на завършване на проекта N) ли следва да бъде въведена за индивидуалeн индикатор по Процедурата „ Повишаване на ефективността на производствените разходи”?

19. В Раздел 7 Индикатори от Формуляра по Процедурата в ИСУН 2020 целевата стойност от периода година N – година N+3 (четиригодишен период, включващ годината на завършване на проекта N и трите следващи години) ли следва да бъде въведена за индивидуалeн индикатор по Процедурата „Вътрешна норма на възвръщаемост”?

20. В предприятие А дялове притежават, както следва:

Х – физическо лице – 33.33%,

У - физическо лице – 33.33% и

Z - физическо лице – 33.33%.

Х, Y и Z са Управители на А и имат право да го представляват заедно и поотделно.

Предприятие Б оперира на съответен пазар с предприятие А. В предприятие Б дялове, притежават, както следва:

S - физическо лице – 20.00%,

T - физическо лице – 20.00%,

U - физическо лице – 20.00%,

V - физическо лице – 20.00% и

X - физическо лице – 20.00%.

Х, S и T са Управители на Б и имат право да го представляват заедно и поотделно.

Представляват ли предприятия А и Б свързани предприятия по смисъла на ЗМСП?

21. В предприятие А дялове притежават, както следва:

Х – физическо лице – 33.33%,

У - физическо лице – 33.33% и

Z - физическо лице – 33.33%.

Х, Y и Z са Управители на А и имат право да го представляват заедно и поотделно.

Предприятие Б оперира на съответен пазар с предприятие А. В предприятие Б дялове, притежават, както следва:

S - физическо лице – 20.00%,

T - физическо лице – 20.00%,

U - физическо лице – 20.00%,

V - физическо лице – 20.00% и

X - физическо лице – 20.00%.

Х, S и T са Управители на Б и имат право да го представляват заедно.

Представляват ли предприятия А и Б свързани предприятия по смисъла на ЗМСП?
Подател: Марин Башев

Ел. поща: marin.bashev@abv.bg


1. Индикаторите за резултат „Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП“ и „Производителност на МСП“, посочени в т. 7.1 от Насоките за кандидатстване по процедурата не са включени в т. 8 от Формуляра за кандидатстване. В този раздел от формуляра, кандидатите следва да представят информация само относно индикаторите за изпълнение съгласно т. 7.1 от насоките, а именно:

- Брой на предприятията, получаващи подкрепа;

- Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства;

-Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства).

2. Информация за отчитането на индикаторите по т. 1 от запитването е представена в „Методологическите насоки за отчитането на индикаторите за резултат и изпълнение по ОПИК“, разработени от Управляващия орган и НСИ, които са публикувани на следния интернет адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=360. В допълнение, както е посочено в Насоките за кандидатстване и в договора за безвъзмездна финансова помощ (Приложение И), Управляващият орган ще изиска възстановяване на от 5% до 25 % от реално платения размер на безвъзмездната финансова помощ в случаите, когато в рамките на период от три приключени финансови години, следващи годината на приключване на проекта не бъде постигната най-малко 75 % от средната претеглената стойност на индикаторите за изпълнение (вътрешна норма на възвръщаемост, нарастване на производителността, изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, повишаване на ефективността на производствените разходи).

3. Информацията за индикаторите, свързани с изпълнението на проекта следва да бъде представена в т. 8 „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване по процедурата.

4. При описания в запитването случай, в Раздел 10 „План за външно възлагане” от Формуляра за кандидатстване по процедурата, в поле „Приложим нормативен акт”, кандидатите следва да изберат от падащото меню „ПМС“ и след това в поле „Тип на процедурата” да изберат „Избор без провеждане на процедура (по указания на УО)“.

5. Разходите за информация и комуникация (вкл. визуализация) и за одит са недопустими за финансиране по настоящата процедура. Въпреки това, бенефициентите следва да финансират със собствени средства разходите за информация и комуникация с оглед изпълнение на задълженията им по Регламент 1303/2013 за мерки за комуникация и информация (т. 14.2 от Насоките за кандидатстване). В допълнение, както е посочено в т. 26.4 от насоките, „в случаите на закупуване на оборудване е необходимо да се поставят стикери върху всеки актив, закупен по проекта, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК“.

6. Подаването на повече от едно проектно предложение от един профил в ИСУН 2010 е допустимо, като в този случай, следва да имате предвид, че исканията за представяне на допълнителни документи и разяснения по отношение на всички проектни предложения, подадени чрез този профил ще се изпращат през ИСУН 2020, като кандидатите ще бъдат известявани за посоченото електронно чрез общия електронен адрес, асоцииран към профила.

7. Оценката на проектните предложения, както и сключването на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти ще бъдат извършени в сроковете и съобразно изискванията, определени в ПМС № 107/10.05.2014 г. В тази връзка с оглед определяне на индикативните дати за обявяване на процедурите за избор на изпълнители, кандидатите следва да имат предвид както нормативно определените срокове за извършване на оценката и сключване на договорите с одобрените кандидати съгласно посоченото Постановление на МС, така и приложимия за тях краен срок за подаване на проектни предложения съобразно технологичната интензивност на основната им икономическа дейност (т. 24 от Насоките за кандидатстване).

8. Кандидатите по процедурата следва да планират реалистично срока и плана за изпълнение на отделните дейности и на тази база да определят продължителността на проектите. Използването на публикувания образец на Бизнес план - Приложение Б към Насоките за кандидатстване е задължително за всички кандидати по процедурата.

9. Лицето, което подава на ръка документите по т. 23 от Насоките за кандидатстване не е необходимо да бъде лице, упълномощено от законния/те представител/и на кандидата.

10. По настоящата процедура не се предвижда предварителна проверка за окомплектованост на документите при подаването им на ръка.

11. По отношение на документите, за които в т. 23 от Насоките за кандидатстване е указано, че се изисква да бъдат представени като „копие, заверено от кандидата“, ще се счита че условието е изпълнено, ако са поставени подпис, печат и думите „Вярно с оригинала.“

12 -15. Целевата стойност на индикаторите, посочени в т. 12 до т. 15 включително от запитването не следва да се посочва за конкретна година, а да отразява как ще се промени количеството потребени води в предприятието, количеството потребени води за производството на единица продукт, количеството отпадъци, предвидени за депониране в предприятието, и съответно количеството отпадъци при производството на единица продукция, предвидени за депониране, на годишна база в кандидатстващото предприятие след изпълнението на проекта.

16-19. Както е пояснено в Указанията за попълване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата (Приложение А към насоките), за целева стойност на индикаторите, посочени в т. 16 до т. 19 от запитването следва да се посочи стойността за съответния индикатор, изчислена съгласно приложимата формула, указана в Раздел III „Ефект от изпълнението на проекта“ от критериите за техническа и финансова оценка, Приложение З „Критерии и методология за оценка на проектните предложения“ към насоките. Допълнително, следва да имате предвид, че в последния работен лист на Бизнес плана (Приложение Б към Насоките за кандидатстване), за улеснение на кандидатите е предвидено автоматично изчисляване на стойностите за показателите „Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта“, „Нарастване на производителността“, „Повишаване на ефективността на производствените разходи“, както и „Вътрешна норма на възвръщаемост“.

20 - 21. Съгласно чл. 4, ал. 8 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), „предприятия, осъществяващи някое от отношенията по ал. 5 от ЗМСП, чрез физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, се считат също за свързани предприятия, ако извършват своята дейност, или част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари“. В тази връзка, следва да имате предвид, че в запитването Ви не се съдържа цялата необходима информация за изследване на наличието или респективно липсата на отношенията по чл. 4, ал. 5 от ЗМСП, поради което не може да се предостави категоричен отговор относно това дали предприятия А и Б са свързани помежду си.233.

12.06.2015 г.

Здравейте, имам следните два въпроса по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“:

1. Относно дейностите по проекта: В публикуваните указания за електронно кандидатстване е описан много ясно случаят, в който една инвестиция може да допринесе за изпълнение на 2 дейности.

При положение, че за една дейност са необходими 2 или 3 различни инвестиции в ДМА и ДНА, как те следва да се отразят при попълването на електронния формуляр. Примерно: описва се дейност 1: А) Дейности за подобряване на производствените процеси (чрез закупуване на струг – 1 бр., фреза - 1 бр. и шлайф -1 бр.), като стойността в полето е сума от цените на трите актива или Б) записва се 3 пъти една и съща дейност и под всяка една, в полето за стойност се поставя цената на всеки един актив.

В същото време за дейност 2: Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги (чрез закупуване на фреза - 1 бр.) ако е верен вариант А трябва да запишем в стойността 0 или при дейност 1 пишем стойността на 2-та актива, а при дейност 2 записваме стойността на 1-я актив.

2. Относно Тематично приоритизиране – Оценката за това дали Проектът се изпълнява в една от областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) се базира на информацията от: Формуляр за кандидатстване, т. 5 „Данни за кандидата“, ред „Код на проекта по КИД 2008“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“, т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“.

Въпросът ми е какви са критериите за поставянето на тази оценка: Тематичното приоритизиране да е указано в 3-те източника на информация, Тематичното приоритизиране да е указано в 2 от източниците на информация ; Тематичното приоритизиране да е указано в 1 от източниците на информация.

На въпрос 48 вашият отговор е „1. Отговорът, даден в рамките на общественото обсъждане, че „тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) не представляват сектори и не подлежат на категоризация съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД 2008” е коректен“.

В същото време като източник за преценка дали Проектът се изпълнява в една от областите на ИСИС е  „Код на проекта по КИД 2008.

Кодът на проекта по презумция е код на икономическа дейност на кандидата, защото не е допустимо кандидат с един код на икономическа дейност да изпълнява проект в друг код на икономическа дейност, както сочат разясненията от вас по въпросите до сега, защото това ще бъде диверсификация на продукцията.  (примерно НЕДОПУСТИМО е  компания произвеждаща буркани, с проекта да започва производство на роботи или софтуер).

В тази връзка къде е хоризонталния тематичен приоритет, ако компанията не е с приоритетен КИД? Следователно, на оценителната комисия трябва да се дадат точни указания какво и как да оценява в посочените 3 източника.

С цел Публичност и прозрачност,  Свободна и лоялна конкуренция, Равнопоставеност и недопускане на дискриминация, моля, да отговорите какви са критериите за поставянето на тази оценка: Тематичното приоритизиране да е указано в 3-те източника на информация, Тематичното приоритизиране да е указано в 2 от източниците на информация ; Тематичното приоритизиране да е указано в 1 от източниците на информация???


Подател: Ели Романова

Ел. поща: romanova@abv.bg


  1. Във връзка с описания в запитването случай, при който „за една дейност са необходими 2 или 3 различни инвестиции в ДМА и ДНА“, то при попълване на т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване по процедурата, приложим е първия вариант А), посочен в запитването Ви. В случай, че стойността на даден актив, е посочена в полето „Стойност“ на първата дейност, за чието изпълнение допринася, то в това поле за втората дейност, към която се отнася същия актив, следва да се попълни стойност „0,00 лв.“.

  2. Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата (Приложение З към Насоките за кандидатстване), оценката по показател IV.1 “Тематично приоритизиране” от критериите за техническа и финансова оценка ще се извършва въз основа на информацията, посочена от кандидатите в т. 5 „Данни за кандидата“, ред „Код на проекта по КИД 2008“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“, както и т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване. За да получи максимален брой точки по този показател, проектът (като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати) следва да се изпълнява в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) - мехатроника и чисти технологии; ИКТ и информатика; индустрия за здравословен начин на живот; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. В тази връзка след запознаване с обхвата и съдържанието на четирите тематични области (описани в разработения от Министерство на икономиката работен документ, който може да бъде намерен на указания в Насоките за кандидатстване, интернет адрес), в посочените раздели от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да представят обосновка и аргументи, доказващи принадлежността на проекта към съответната област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.234.

14.06.2015 г.

Уважаеми дами и господа,

Бих искал да отправя запитване относно категорията на предприятие и наличието на свързаност. Данните са както следва:Предприятие А

Собственост – Физическо лице 1: 57.5%; Физическо лице 2: 42.5%

Персонал – 150 души

Финансови показатели – оборот: 14.4 млн. лева; активи: 23 млн. лева

Код по КИД: 49.31

Предприятие Б

Собственост – Физическо лице 1: 50%; Физическо лице 2: 50%

Персонал – 60 души

Финансови показатели – оборот: 2.6 млн. лева; активи: 4.1 млн. лева

Код по КИД: 49.31

Предприятие В

Собственост – Физическо лице 1: 50%; Физическо лице 2: 50%

Персонал – 82 души

Финансови показатели – оборот: 3.2 млн. лева; активи: 3.8 млн. лева

Код по КИД: 11.07

Каква е категорията на предприятие В (как се определя тя) и налице ли е свързаност с останалите две предприятия?
Подател: Иван Михайлов

Ел. поща: bgconsult_link@abv.bg


Във връзка с изложената в запитването информация следва да се има предвид, че съгласно чл. 4, ал. 8 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) „предприятия, осъществяващи помежду си някое от отношенията по ал. 5 от ЗМСП, чрез физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, се считат също за свързани предприятия, ако извършват своята дейност, или част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари“. Тъй като от представената в запитването информация е видно, че Физическо лице 1 и Физическо лице 2 притежават по 100 % от капитала на трите предприятия, за да се определи категорията на Предприятие „В“ е необходимо подробно да се анализира връзката му с Предприятия „А“ и „Б“ от гледна точка на възможността трите предприятия да осъществяват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или на вертикално свързани пазари, (въпреки различния код на основна икономическа дейност на Предприятие „В“ и съответно Предприятия „А“ и „Б“). Следва да се има предвид, че данните, съдържащи се в запитването е възможно да не изчерпват съдържанието на понятията „същия съответен пазар“ и/или „вертикално свързани пазари“, поради което не е възможно да се предостави категоричен отговор (предвид информацията в запитването) дали Предприятие „В“ е назависимо или е свързано предприятие от гледна точка на определянето на неговата категория.

235.

14.06.2015 г.

Уважаеми дами и господа,

Бих искал да отправя запитване относно категорията на предприятие и наличието на свързаност. Данните са както следва:Предприятие А

Собственост – Физическо лице 1: 57.5%; Физическо лице 2: 42.5%

Персонал – 150 души

Финансови показатели – оборот: 14.4 млн. лева; активи: 23 млн. лева

Код по КИД: 49.31

Предприятие Б

Собственост – Физическо лице 1: 50%; Физическо лице 2: 50%

Персонал – 60 души

Финансови показатели – оборот: 2.6 млн. лева; активи: 4.1 млн. лева

Код по КИД: 49.31

Предприятие В

Собственост – Физическо лице 1: 50%; Физическо лице 2: 50%

Персонал – 82 души

Финансови показатели – оборот: 3.2 млн. лева; активи: 3.8 млн. лева

Код по КИД: 11.07

Каква е категорията на предприятие В (как се определя тя) и налице ли е свързаност с останалите две предприятия?
Подател: Иван Михайлов

Ел. поща: bgconsult_link@abv.bg


Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 234.

236.

14.06.2015 г.

Здравейте!

1.При попълване на Приложение Е, Декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП системата не позволява да се въвежда ЕИК на кандидат, започващо с 0, което създава известни затруднения, ще предприемете ли мерки по отстраняването на този проблем?

2. При окомлектоването на документите за кандидатстване, към приложение Е необходимо ли е да се прилага и справката, приложение Е1, или то се предоставя при проверка на документите за сключване на договор с одобрените кандидати?

3. Моля за още разяснения по попълването на Декларация за държавни помощи, а именно :

- В Таблица 1 на Приложение Д1 се описват получените помощи само на предприятието кандидат или и свързаните предприятия, моля да дадете конкретен отговор!

- В Таблица 1 следва ли да бъдат описани и помощите под режим de minimis, получени в периода преди 2013 година?

- Моля да уточните за какъв период от време се попълва Таблица 2!

- Моля да дадете пример за попълване на Таблица 2, така както това беше в пакета документи за кандидатстване по предходни схеми!


Подател: М. Ябланска

Ел. поща: myablanska@gmail.com

  1. Описаното в запитването техническо затруднение при попълването на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Е към Насоките за кандидатстване по процедурата) няма да се счита за несъответствие на документа с изискуемата форма за представянето му. Съответно кандидатите могат да отбележат това обстоятелство в т. 12 „Опис на приложени документи на хартиен носител“- поле „Описание“ от Формуляра за кандидатстване по процедурата.

  2. Приложение Е1 „Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП“ се представя от одобрените кандидати при сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата (т. 26.1 от Насоките за кандидатстване), като не се изисква да бъде представено на хартиен носител на етап кандидатстване.

  3. В Таблица 1 от Приложение Д1 към Декларацията за държавни помощи (Приложение Д към насоките) следва да се посочи информация за получени държавни/минимални помощи само от предприятието-кандидат.

  • В Таблица 1 от Приложение Д1 към Декларацията за държавни помощи (Приложение Д към насоките) следва да се посочи информация за получените минимални помощи от предприятието-кандидат без ограничение в периода на деклариране (т.е. включително и преди 2013 г.);

  • В случай, че посочването на данни относно получените помощи в Таблица 2 от Приложение Д1 към Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение Д към Насоките за кандидатстване) е приложимо за кандидатите, периодът на деклариране е 3 години преди планираната дата на започване на работата във връзка с инвестицията по проекта, с който се кандидатства, която представлява планираната дата на първия ангажимент, който прави инвестицията необратима (напр. планирана дата за сключване на договора за закупуване на оборудване).

- При попълването на Таблица 2 от Приложение Д1 към Декларацията за държавни/минимални помощи, кандидатите следва да се съобразят с указанията за попълването й, посочени под таблицата, както и в самите колони на Таблица 2. Следва да имате предвид, че попълването на Таблица 2 е приложимо в случай че проектът, с който се кандидатства, е част от единен инвестиционен проект, т.е. когато е налице първоначална инвестиция, за която е получена помощ, по която работата е започната:

а) от кандидата и/или от предприятията, с които той формира група предприятия;

б) в рамките на последните три години до планираната дата на започване на инвестицията по проекта, за който се кандидатства;

в) в същия регион от ниво 3 по Общата класификация на териториалните единици за статистически цели (същата административно-териториална единица област), в който ще се изпълнява проекта, за който се кандидатства.Относно горното може да бъде даден следният пример: Примерът обхваща група предприятия, която се състои от предприятие-майка и две дъщерни дружества, като предприятието-кандидат е едно от дъщерните дружества. Предприятието-кандидат кандидатства за финансиране на проект с общи допустими разходи, равняващи се на левовата равностойност на 800 000 евро и планира да започне работа по инвестицията през месец май 2016 г., като мястото на изпълнение на проекта ще е например в област Плевен. В същото време предприятието-майка е започнало работата по първоначална инвестиция през месец юни 2013 г. също в област Плевен, като общите допустими разходи, за които предприятието-майка е получило държавна помощ се равняват на левовата равностойност на 40 000 000 евро. Успоредно с посоченото, второто дъщерно дружество е започнало работа по получила публично финансиране първоначална инвестиция отново в област Плевен през март 2014 г., като стойността на общите допустими разходи на второто дъщерно дружество е левовата равностойност на 9 100 000 евро. При този пример общата стойност на допустимите разходи за предприятията в групата ще е под стойността за голям инвестиционен проект (50 000 000 евро) и предприятието - кандидат може да получи заявения от него размер на безвъзмездната помощ при условие, че са спазени всички останали изисквания и критерии за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване. В случай, че стойността на общите допустими разходи за единния инвестиционен проект надхвърля левовата равностойност на 50 000 000 евро, то получената помощ в рамките на единния инвестиционен проект заедно с помощта, за която се кандидатства не следва да надхвърля коригирания размер на помощта, изчислен съгласно указанията на чл. 2, пар. 20 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и съгласно формулата, включена под Таблица 2 от Приложение Д 1 (под таблицата).
Каталог: images -> module4 -> files -> 127
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница