Power of attorneyДата14.02.2017
Размер49.84 Kb.
#14922

Примерен текст на пълномощно физическо лице за активно банкиране, вкл. телефонно


Sample text of a power of attorney for individuals for active banking, incl. telephone banking


П Ъ Л Н О М О Щ Н О


POWER OF ATTORNEY


Подписаният _______________________________________________________________________________________, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____________________________, място на раждане: _____________________________, _____________________________, притежаващ документ за самоличност № ______________________, изд. на _____________________ г. от _____________________________, валиден до _____________________г., с адрес ____________________________________________________________________________________________,

The undersigned ___________________________________________________________________________________, Personal No/date of birth ____________________________, place of birth: __________________, holder of document for personal identification No ______________________________, Issued on_____________________ by _____________________________, valid until __________________________,Permanent address:_________________________________________________________________________________,


У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М


DO HEREBY AUTHORIZE

______________________________________________________________________________, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане ____________________________, място на раждане: _____________________________, притежаващ документ за самоличност № ______________________, изд. на _____________________ г. от _____________________________, валиден до _____________________г., с адрес ______________________________________________________________________________________,


_____________________________________________________________________________________________________, Personal No/date of birth _____________________________, place of birth: __________________, Identity Document № _____________________________, Issued on_____________________ by _____________________________, valid until __________________________,Permanent address:_______________________________________________________________________________________,


Да ме представлява пред „Първа инвестиционна банка” АД („ПИБ”, „Банката”), като упражнява следните права от мое име и за моя сметка, включително и чрез системите и при условията на дистанционно банкиране (Виртуален банков клон, Телефонно банкиране и други на ПИБ), за които имам извършена регистрация и при конкретните условия за ползване на предлаганите чрез системите услуги:

To represent me before First Investment Bank AD („Fibank”, the „Bank”), with full power and authority to act in my name and legally bind me with, among other things, transactions performed through the systems and under the terms and conditions for remote banking (Virtual Banking Branch, Telephone Banking and others, provided by Fibank) for which I have completed registration, in compliance with the particular conditions for use of the services offered via the systems, namely:


1. Да открива банкови сметки без ограничение на вида и валутата на сметката и да се разпорежда неограничено със средствата по всички открити на мое име банкови сметки в „Първа инвестиционна банка” АД, като внася и тегли неограничено суми в брой, да извършва всякакви преводи включително за част или за цялата наличност по съответната сметка, като включително и при необходимост да ги закрие. Да заявява и извършва покупко-продажба на валута, подписва искания и съгласия за директен дебит, както и да потвърждава заявки за сторниране на платежни нареждания.


1. To open bank accounts without restriction as to their type or currency and to dispose without limitations with the balances available on all bank accounts opened in my name with First Investment Bank AD by making deposits and withdrawals without limitations, transferring the entire balance available on the respective account or a part thereof, and closing such accounts, if necessary; to request and to execute sale and purchase of foreign currency, to sign requests and consents for direct debit, as well as to confirm requests for reversal of payment orders.


2. Да сключва договори за срочен депозит, при условия по преценка на пълномощника и да внася пари на депозит. Да се разпорежда неограничено с внесените на депозит суми, включително да тегли такива суми преди датата на падежа на депозита.


2. To conclude term deposit contracts on any terms and conditions the attorney may deem appropriate and to deposit monies to such accounts; to dispose without limitations of the amounts kept on deposit accounts and to withdraw such amounts before the maturity date of the deposit.


3. Да получава информация от банката, в това число и по договорените от мен с Банката способи за дистанционно предоставяне на информация за наличността по сметките открити на мое име, и друга справочна информация свързана с тях.


3. To obtain information from the Bank, including by means of remote provision of information, as agreed on by and between the Bank and me, in regard to available balances on the accounts opened in my name, and any and all reference information related to them.


4. С правото и при условията на конкретната услуга да получава средства за достъп и идентификация по определения от Банката ред за предоставянето им.
5. Да декларира от мое име в предвидените от закона случаи произхода на паричните средства, предмет на операцията или сделката, всички свързани с това данни и обстоятелства, както и всяка допълнителна информация, изискана от Банката.


4. To receive means for access and identification under the terms of the particular service and the procedures determined by the Bank for provision thereof.
5. To declare on my behalf, in the cases provided by law, the origin of funds subject to the transfer or transaction, any facts and circumstances relating thereto, as well as any additional information required by the Bank.


Настоящото пълномощно се състави и подписа на български и английски език. В случай на противоречие между българския и английския текст, българският ще се ползва с предимство.


This Power of Attorney was drawn up and signed in Bulgarian and English. In the event of any ambiguity of interpretation thereof, and for all official purposes, the provisions set forth herein in Bulgarian shall prevail.

Това пълномощно не се ограничава със срок.


This power of attorney shall not be limited by term.


УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/GRANTOR:__________________________________


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница