Power Supply CircuitsДата24.07.2016
Размер215.41 Kb.
#4197
http://www.circuitdiagram.org/power_supply_circuits.html

Power Supply Circuits
1.3 Volt Power Supply From 5Volt DC input
Very small, simple and easy to build circuit of 1.3 volt power supply. The circuit uses only four components to perform its task. This is a versatile circuit and can be use for many purposes...
Много малки, прости и лесно да се изгради верига от 1,3 волт захранване. Веригата използва само четири компонента, за да изпълни своята задача. Това е универсален верига и могат да се използват за много цели ..

Lab Power Supply
A low cost, good quality stable and adjustable power supply circuit. The circuit is ideal to use as a lab power supply...
Ниска цена, добро качество е стабилен и регулируем захранващ блок. Веригата е идеален за употреба като доставка на лабораторни мощност ...

5V Power Supply Circuit
Here is a 5V power supply circuit using LM 7805 IC. LM7805 is a famous positive voltage regulator IC comes in three terminal provides fixed 5V DC  output...
Ето верига 5V захранване, използвайки LM 7805 IC. LM7805 е известен положителен IC регулатор на напрежение, се предлага в три терминал предвижда фиксирана 5V DC изход .
1.25V - 37V 1.5A Variable / Adjustable Power Supply Using LM317
The Output voltage is adjustable between 1.25v to 37v and the maximum output current is 1.5A. The circuit is very simple to build & contain less components but will give very best results..
. Изходното напрежение се регулира между 1.25v 37v и максимален изходен ток е 1.5A. Веригата е много просто да се изгради и съдържат по-малко компоненти, но ще дам най-добрите резултати ...
Simple 0V to 15V-1A Adjustable Power Supply
Adjustable from 0 to 15v DC with 1A current output. All parts of the circuit are easy to find, Transistor 2N3055 and potentiometer are providing regulation...
Регулируема от 0 до 15V DC с изходен ток от 1А. Всички части на веригата са лесни за намиране, Transistor 2N3055 и потенциометър за осигуряване на регулиране ...
1.2V to 25V/3A Variable Power Supply Using LM350
The circuit given below is designed to provide a stable voltage between 1.2V to 25V and provide 3A current.The output voltage can be adjustable through 2.7K pot...
Схема, дадени по-долу, е предназначена да осигури стабилно напрежение между 1.2V до 25V и 3А current.The изходното напрежение може да се регулира чрез 2.7K пот ...
Transformerless Power Supply
The circuit mentioned below is a simple and verastile power supply circuit which is capable of delivering any voltage from 3 to 12 volts by selecting suitable parts values you can obtain voltage of your needs...
Верига, споменати по-долу прост и verastile захранващ блок, който е в състояние да доставят никакво напрежение от 3 ​​до 12 волта, като изберете подходящи стойности части може да се получи напрежение на вашите нужди ...
9V Power Supply Using LM7809
The circuit uses a 16V output tranformer from 230V mains. The 470uF capacitor filter the voltages after rectifing by 2A birdge and the IC LM7809 retulates it to produce a stable 9V DC supply...
Веригата използва 16V tranformer изход от електрическата мрежа 230V. 470uF кондензатор филтър напрежения след rectifing от 2А birdge и IC LM7809 retulates за производство на стабилна 9V DC доставка ...
Simple 12V 3A Power Supply Circuit
This is a schematic of a simple DC 12v 3A power supply circuit using 2N3055 transistor. This circuit can be very useful on the places where you want high current like 3A...
Това е схематично на прост DC 12V верига 3A захранване с 2N3055 транзистор. Тази схема може да бъде много полезен на местата, където искате висок ток, като 3А ...
12V to 4.5V, 6V & 9V Converter
We have lots of electronics which runs from different voltages like 4.5V, 6V, 9V etc and we can run them with our 12v batteries by using converter circuit. So here is the simple circuit which will do...

Ние имаме много електроника, която тече от различни напрежения, като 4.5V, 6V, 9V и т.н. и ние можем да ги управляват с нашите 12v батерии, с помощта на конвертор верига. Така че тук е проста верига, която ще направи ...


DC Voltage Doubler / Multiplier Circuit
the circuit of voltage multiplier which will increase 12v DC to 24v DC. The circuitis based on a very famous IC NE555...
верига на напрежение, множител, което ще увеличи 12V DC до 24V DC. Circuitis, на базата на един много известен IC NE555 ...

LM317T Power Supply
The circuit mentioned here will deliver output voltage from 1.2v to 25v with 1.5A. The purpose of limit the output to 25 volt is for making the circuit simple and timeless...
Веригата споменати тук ще достави изходното напрежение от 1.2V до 25V с 1.5A. Целта на ограничаване на изхода до 25 волта е за извършване на прости и вечна верига ...
1.2 - 15V/3A regulated adjustable power supply
This is a circuit diagram of a powersupply which provide 1.2 volts to 15 volts. The IC used in this circuit is LM 1084 which is providing variable output with 3 Ampere. Heat sink is required for the IC...
Това е електрическата схема на powersupply, които осигуряват 1,2 волта до 15 волта. IC, използвани в тази верига е LM 1084, който осигурява променлив изход с 3 ампера. Радиатор се изисква за IC ...
Power Supply Using IC 78S09 Output 9v 2 Ampere
This circuit is very easy to make and provide a useful regulated output of 9 volt 2 ampere. The circuit is using IC 7809 to provide regulated output. You can use input from 12 to 35 volt dc. The circuit is so simple and very useful for electronic experimenters...

Тази схема е много лесно да се направи и да предостави полезна регулиран мощност от 9 волтова 2 ампер. Веригата е с IC 7809 за предоставяне на регулирани продукция. Можете да използвате вход от 12 до 35 волта DC. Веригата е толкова просто и много полезни за електронни експериментатори ...12V to 9V Converter
This is a project of a simple 12V to 9V converter circuit. This DC to DC converter circuit can be used to convert any 12V DC source to 9V DC...
Това е проект на един прост 12V на 9V конвертор верига. Това DC DC конвертор верига може да се използва за конвертиране на всеки източник на 12V DC 9V DC ...
12V to 5V Converter
Here is a circuit of a 12V to 5V converter, the circuit is using LM7805 IC which can provide fixed 5 volt output from any 12V DC source...
Това е верига на 12V към 5V конвертор, веригата се използва LM7805 IC, които могат да предоставят фиксирана 5 волтов изход от всеки източник на 12V DC ...
1.25V - 37V 5A Adjustable Power Supply with LM338
Here is a project of a 1.25V to 37V 5 amp power supply circuit using LM338 IC. The heart of the circuit is a LM338K adjustable voltage regulator IC which...
Това е проект на 1.25V до 37V 5 усилвател захранващ блок с LM338 IC. Сърцето на веригата е LM338K регулируеми IC регулатор на напрежение, което ...
12V Power Supply Circuit
Here is a very simple and useful project of a 12V power supply circuit using LM7812 IC...

Ето един много прост и полезен проект на веригата за доставка на мощност 12V с LM7812 IC ...


Adjustable Power Supply Using 7805
The schematic diagram shown below is a 5V to 12V adjustable power supply using 7805 IC..
. Схема, показана по-долу е 5V до 12V регулиране на захранването с помощта на 7805 IC ...
DC To DC Converter
Here is a easy circuit of a DC to DC converter using LM317T IC. LM317 is a very famous IC comes in TO 220 package...
Ето един лесен верига на DC DC конвертор с помощта LM317T IC. LM317 е много известна IC, идва в ДА 220 пакет ..
Lab Power Supply Using LM7805, LM7806, LM7809 & LM7812 ICs
This is a circuit of a lab power supply using LM7805, LM7806, LM7809 & LM7812 ICs. The circuit is very simple to build and can be used for many purposes...

Това е верига на доставка лаборатория захранване с LM7805, LM7806, LM7809 и LM7812 ИС. Веригата е много проста, за да се изгради и може да се използва за много цели ...


Regulated 9V Dual Power Supply
The schematic mentioned here is a regulated 9V dual power supply circuit using ICs LM7809 and LM7909. LM7809 is a positive voltage regulator while lm7909...

Схематичен, споменати тук, е регулиран 9V двойна верига за захранване Използване на ICS LM7809 и LM7909. LM7809 е положителен регулатор на напрежение, докато lm7909 ...9V Or 12V To 6V Converter Using LM7806 IC
9V or 12V to 6V converter using LM7806 IC. LM7806 is a voltage regulator IC performs step down...

9V или 12V до 6V конвертор с LM7806 IC. LM7806 е регулатор на напрежението, IC изпълнява стъпка надолу ...


12V To 8V Converter Using LM7808 Regulator IC
12V to 8V converter using LM7808 IC. The circuit is very simple using only three components. The heart of the circuit is...

12V до 8V конвертор с LM7808 IC. Веригата е много проста, използвайки само три компонента. В сърцето на веригата е ...


12V 5V Power Supply

This is a circuit of 12V 5V power supply. We can also say it combine or dual power supply circuit. The circuit is using two different fixed voltage regulator ICs...

Това е верига на доставка на 12V мощност 5V. Можем също така да се каже, че се комбинират или двойна верига за захранване. Веригата използва два различни фиксирани ИС регулатор на напрежение ...
24V To 12V ConverterThe circuits shown here can be used to convert 24V DC to 12V DC. These circuits are using different voltage regulator ICs to step down 24V DC to 12V DC...

Вериги, показани тук, може да се използва за преобразуване на 24V DC 12V DC. Тези схеми се използват различни интегрални схеми регулатор на напрежение, за да се оттегли 24V DC до 12V DC .
1.3 Volt Power Supply From 5Volt DC input

Circuit :  Andy Collinson


Email  :

http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1v3.htm

Description
This is a replacement power source for 1.3V mercury cells or other small batteries. It has many uses and I use this circuit in my computer to power a front panel multi adapter which has a digital thermometer.

Писта: Анди Collinson


Email:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1v3.htm

описание
Това е източник на заместваща мощност за 1.3V живачни клетки или други малки батерии. Тя има много приложения, и аз използвам тази верига в моя компютър за захранване на предния панел мулти адаптер, който разполага с дигитален термометър.Notes
This circuit takes it power from a PC. The power connectors have colour coded wiring, red and black are the 5V supply, black and yellow are the 12V supply. These are extremely high current so absolute care must be taken to avoid short circuits and an inline fuse of 100mA is recommended.

The 1.3V is derived from a Red LED. When on and forward biased the LED's voltage drop between anode and cathode is about 1.9V, this is too high for mercury cell powered equipment, but fed in series with a 1N4148 signal diode drops around 0.6V, the supply is then ideal to drive battery powered peripherals.

This is not suitable for clocks, because when the computer is turned off the 5V supply is also switched off. It is however ideal for the independent temperature displays often included with PC preripherals such as case mounted usb connectors.

Connections
Please note that if you choose to solder connections onto the battery compartment like me it will void the warrantry of your equipment. Do so, only at your own risk. Below is a close up shot of the battery connections.

Бележки
Тази схема е необходимо захранване от компютър. Захранващи конектори са цветово кодирани кабели, червено и черно са доставката на 5V, черно и жълто, са захранване 12V. Те са изключително висок ток, така че абсолютно трябва да се внимава да се избегне късо съединение и инлайн предпазител от 100mA, се препоръчва.

1.3V е получен от червен светодиод. Когато и напред предубедени спадане на напрежението на LED между анод и катод е около 1.9V, това е твърде висока за клетки оборудване живак, но пасяха в серията с 1N4148 диод сигнал капки около 0.6V, доставката е идеален за шофиране батерия захранва периферни устройства.

Това не е подходящ за часовници, защото, когато компютърът е изключен, 5V захранване е изключен. Все още обаче е идеален за независим температура показва често се включват с PC preripherals такъв случай монтирани USB конектори.

Връзки
Моля, обърнете внимание, че ако решите да спойка връзки към отделението за батериите като мен ще анулира warrantry на вашето оборудване. Да това е така, само на свой собствен риск. По-долу е близо до изстрел на батерията връзки.

Soldering here requires care, as excess heat will melt the surrounding plastic and you will be working in a small space, typically less than the width of a battery or less than 10mm. Flexible stranded wire is the best to use here. Below is the finished view of my front panel adapter.

За запояване тук изисква грижи, като излишната топлина ще се стопи около пластмаса и ще се работи в малко пространство, обикновено по-малко от ширината на батерия, или по-малко от 10mm. Гъвкави многожилен проводник е най-добре да се използват тук. По-долу е крайния изглед на предния си панел адаптер.Lab Power Supply

Here is an easy to build, low cost, good quality stable and adjustable power supply circuit. The circuit is ideal to use as a lab power supply. The circuit is very simple using TL431 IC, two transistors and few other components. TL431 is a three terminal adjustable regulator IC. The output voltage of this power supply circuit is 2.5 volt to 27.5 volt DC. T1 is a 230V AC to 25V AC transformer.

001.Лабораторен захранващ блок
Схемата по-долу представлява лабораторно регулируемо захранване, което е с ниска цена и добро качество. Веригата е много проста – използвани са TL431 интегрална схема, два транзистора и няколко пасивни компонента. TL431 е три терминален регулатор. Изходното напрежение на този захранващ блок е от 2,5 V до 27.5 V DC. T1 е 230V AC/ 25V AC трансформатор.5V Power Supply Circuit

Here is a 5V power supply circuit using LM 7805 IC. LM7805 is a famous positive voltage regulator IC comes in three terminal provides fixed 5V DC  output. This IC has many built in features like internal current limiting, thermal shut down, operating area protection etc. Transformer in this circuit is 230V AC to 9V 2A DC, output current of this circuit is upto 1A. The IC will become hot during the operation so it is essential to use a good heat sink.

002. 5V захранваща верига
Това е 5V захранване, което използва LM 7805 ИС. LM7805 е известен положителен регулатор на напрежение. Той е в три терминален корпус и има фиксиран 5V DC изход. Тази ИС има много вградени функции, като вътрешно токоограничаване, термично изключване и др. Трансформаторът в тази верига е 230V AC/9V AC 2А. Изходният ток на тази верига е до 1А. Регулаторът загрява по време на работа, така че е важно да се използва добър радиатор.1.25V - 37V 1.5A Variable / Adjustable Power Supply Using LM317

A very good designed circuit of a regulated stable adjustable power supply using IC LM317T. LM317T is a very famous IC and easily available in the market comes with 3 pins, supporting input voltage is from 3 volt to 40 volt DC and delivers a stable output between 1.25 volt to 37 volt DC. It is a very high performance IC contains a builtin current limiter, built in thermal overload protection & safe area protection.

LM317T output current is 1.5A but many other low and high current models are also available in the market. So here is the schematic of a variable power supply best and ideal for lab use and also for many other purposes. The Output voltage is adjustable between 1.25v to 37v and the maximum output current is 1.5A. The circuit is very simple to build & contain less components but will give very best results. The output voltage is adjusted by 5.1K potentiometer. Use good heat sink with IC. 
003. Регулируемо захранване с LM317
Това е много добре проектирана схема на стабилно регулируемо захранване, използваща ИС LM317Т. LM317T е много известна ИС и лесно се намира в магазините или онлайн. Предлага се в три терминален корпус с входно напрежение от 3 ​​V до 40 V DC и осигурява стабилно изходно напрежение между 1,25 V и 37 V DC. Има вградени токова и термична защити.
Изходният ток на LM317T е 1.5A, но съществуват много други модели с по-нисък и по-висок изходен ток. И така, това е схемата на регулируемо захранване, което може да се използва в лаборатория или за много други цели. Изходното напрежение се регулира между 1.25V 37V, а максималният изходен ток е 1.5A. Веригата съдържа малко компоненти, но дава много добри резултати. Изходното напрежение се регулира от 5.1K потенциометър. Използвайте добър радиатор за LM317T.


Simple 0V to 15V-1A Adjustable Power Supply

An easy and simple low cost circuit of a stabilised regulated power supply containing only few parts. Adjustable from 0 to 15v DC with 1A current output. All parts of the circuit are easy to find, Transistor 2N3055 and potentiometer are providing regulation. 2N3055 is a power transisor and it must need heat sink. Use transformer rated 220 volt to 18V 1.5A.

004. Регулируемо захранване 0V-15V/1A
Това е схема на регулируемо стабилизирано захранване, изградена с минимален брой компоненти и с ниска цена.Изходното напрежение се регулира от 0Vдо 15V, а максималният изходен ток е 1A. Всички компоненти са достъпни и с ниска цена. Регулирането на изходното напрежение се осъществява с помощта на транзистора Т1 - 2N3055 и потенциометъра R2. 2N3055 е мощен транзистор и се нуждае от подходящ радиатор. Трансформаторът TR1 е 220 V/18V, 1.5A.1.2V to 25V/3A Variable Power Supply Using LM350

Another good designed circuit of a variable stabilized power supply using LM350K. LM350K is a very good voltage regulator IC it has many built-in features like short circuit protection, thermal regulation etc. The circuit given below is designed to provide a stable voltage between 1.2V to 25V and provide 3A current.The output voltage can be adjustable through 2.7K pot. This power supply is ideal where you want high current with regulated voltage. The circuit is very easy to build and all parts are easily available in the market.

005. 1.2V-25V/3A захранване, използващо LM350
Още една добре проектирана схема на стабилизирано регулируемо захранване, използващо ИС LM350K. LM350K е много добър регулатор на напрежение и има много вградени функции, като защита от късо съединение, термична регулация и др. Тази схема осигурява стабилно изходно напрежение между 1.2V и 25V, и 3А изходен ток. Изходното напрежение се регулира чрез 2.7к потенциометър. Това захранване е идеално, когато се изисква голям изходен ток с регулиране на напрежението. Схемата е много лесна за изграждане и компонентите са достъпни и с ниска цена.Transformerless Power Supply

Many times we want a simple power supply to operate our low power electronics or electronic circuits. Most of the power supplies use transformers but there is also some tricks to get voltage of your needs from transformerless power supplies. Transformerless power supplies are very important and works well on the places where you have short place and low mA requirements. The circuit mentioned below is a simple and verastile power supply circuit which is capable of delivering any voltage from 3 to 12 volts by selecting suitable parts values you can obtain voltage of your needs.

Here are some details of part values you can change to get the required voltages.

For  3V Use  R2 = 15K, D2 = 3V & C1 = 220µF

For  6V Use  R2 = 12K, D2 = 6.2V & C1 = 220µF

For  9V Use  R2 = 10K, D2 = 9V & C1 =  220µF

For 12V Use R2 =  10K, D2 = 12V & C1 =  470µF

Много пъти ние искаме просто захранване, за да работите с нашите ниски електроника или на електронните схеми. Повечето от захранвания използват трансформатори, но също има някои трикове, за да се получи напрежение на вашите нужди от Transformerless захранвания. Transformerless захранвания са много важни и работи добре на места, където имате място и ниски изисквания mA. Веригата, споменати по-долу, е прост и verastile захранващ блок, който е в състояние да издаде напрежение от 3 ​​до 12 волта, като изберете подходящи стойности части, можете да получите напрежението на вашите нужди.


Ето някои подробности за част ценности, можете да промените, за да получите необходимите напрежения.
За 3V Използвайте R2 = 15K, D2 = 3V и C1 = 220μF
За 6V Използвайте R2 = 12K, D2 = 6.2V & C1 = 220μF
За 9V Използвайте R2 = 10K, D2 = 9V и C1 = 220μF
За ползване 12V R2 = 10K, D2 = 12V и C1 = 470μF9V Power Supply Using LM7809

This is a circuit of a 9V power supply using LM7809 IC. LM7809 is a famous IC with many features like, output current 1.5A, fixed output voltage 5 volt to 24 volt, thermal shutdown, current limiting etc. The circuit uses a 16V output tranformer from 230V mains.

The 470uF capacitor filter the voltages after rectifing by 2A birdge and the IC LM7809 retulates it to produce a stable 9V DC supply.

006. 9V захранване с LM7809


Това е схема на 9V захранване с LM7809 ИС. LM7809 е известна ИС с много функции, като изходен ток 1.5A, фиксирано изходно напрежение 9V, термично изключване, токоограничаване и др. Веригата използва трансформатор с 16V AC изход.
Кондензатор 470uF филтрира напрежението след мостовия токоизправител (2А). ИС LM7809 регулира изходното напрежение на 9V DC. За охлаждане на ИС е необходим подходящ радиатор.Simple 12V 3A Power Supply Circuit

This is a schematic of a simple DC 12v 3A power supply circuit using 2N3055 transistor. This circuit can be very useful on the places where you want high current like 3A. It is very difficult to find that type of regulated ICs which deliver that high current so this circuit will work on the places where you have these type of high current requirements. Assemble the circuit neatly on PCB of vero board. All capactor will be 25 volt.

007. 12V/3A захранване
Това е схемата на просто 12V/3A захранване с транзистор 2N3055. Тази схема е подходяща за приложения, които изискават голям ток (3А). Много е трудно да се намерят регулатори с такъв голям изходен ток, така че тази схема е подходяща при такива изисквания. Всички кондензатори са за 25 волта. Транзисторът се монтира на подходящ радиатор.12V to 4.5V, 6V & 9V Converter

We often feel the requirements of 12v to 4.5V, 6V, 9V converter circuit when we have 12v battries for example car battery or any other 12v battery. We have lots of electronics which runs from different voltages like 4.5V, 6V, 9V etc and we can run them with our 12v batteries by using converter circuit. So here is the simple circuit which will do a great job for this purpose.The chart below the circuit is mentioned to obtain the desired voltage by changing the components values. 

008. Конвертор 12V-4.5V, 6V & 9V
Съществуват различни електронни изделия, които работят на 4.5V, 6V или 9V. За да могат те да работят в колата, е необходим конвертор. Тази схема представлява DC/DC конвертор и предлага изходни напрежения 4.5V, 6V или 9V при входно напрежение 12V. Използвайки тази схема, можем да захраним различни устройства от акумулатора на колата, например. Таблицата дава различните стойности на ценер диода D1 и резистора R1, за да се получат различните изходни напрежения. Ако транзисторът Т1 загрява, монтирайте го на подходящ радиатор.DC Voltage Doubler / Multiplier Circuit

A DC voltage doubler or voltage multiplier is a circuit which will increase some volts or double the voltage for example 3v to 5v, 6v to 12v or 12v to 24v, we can also call it voltage booster circuit. As the electronics technology is growing day by day the demand of DC voltage doubler circuits are also increasing. So here is the circuit of voltage multiplier which will increase 12v DC to 24v DC. The circuitis based on a very famous IC NE555. In this circuit the IC working to produce short pulses of DC electricity which passes through capacitor, diodes and multiplying the voltage. The output current is 50mA.

Удвояването на DC напрежение или напрежение множител е съединение, което ще увеличи някои волта или двойно напрежение например 3V до 5V, 6V до 12V или 12V до 24V, ние можем да го наречем напрежение бустер верига. Тъй като технологията за електроника се разраства от ден на ден на търсенето на DC напрежение удвояването на вериги също се увеличава. Така че тук е верига на напрежение, множител, което ще увеличи 12V DC до 24V DC. Circuitis на базата на един много известен IC NE555. В тази верига IC работи да произвежда къси импулси на електроенергия DC, който минава през кондензатор, диоди и умножаване на напрежението. Изходен ток 50mA.LM317T Power Supply

This is a circuit of a LM317T power supply. LM317T is a very famous and high performance IC comes in TO-220 package. IC requires only few external parts to make a best bench or lab power supply, the IC also has many built in features like thermal overload protection, safe area protection, current limiter etc. Input voltage is from 3 volt to 40 volt DC and output voltage is DC 1.2v to 37v adjustable and the output current is 1.5A. But the circuit mentioned below will deliver output voltage from 1.2v to 25v with 1.5A. The purpose of limit the output to 25 volt is for making the circuit simple and timeless. Although if you want 1.2 volt to 37 volt adjustable / variable output then make this circuit 1.25V - 37V 1.5A Variable / Adjustable Power Supply Using LM317   

009. LM317Т захранване
Това е друг дизайн на лабораторно захранване, използващо ИС LM317T. Тя е известна с високата си ефективност и се предлага в корпус TO-220. Изисква само няколко външни компонента, за да се направи най-доброто лабораторно захранване. LM317T има много вградени функции, като термична защита, защита от претоварване, токоограничител и др. Входното напрежение е от 3 V до 40 V DC, а изходното е от 1.2V до 37V и изходен ток 1.5A. Верига, показана по-долу, ще дава изходно напрежение от 1.2V до 25Vи изходен ток 1.5A. Целта на ограничаване на изходното напрежение до 25 V е с цел опростяване и дълъг живот. Ако искате регулируемо и стабилно изходно напрежение от 1.2 V до 37V/1.5 А, тогава използвайте схемата на ‘Регулируемо захранване с LM317.1.2 - 15V/3A regulated adjustable power supply

http://iq-technologies.net/projects/power/038/index.htmlSpecifications


 

This kit provides a variable output power supply ranging from 1.2 to 15 V @ 3 A.  It uses Low Dropout Positive Regulator LM1084 in TO220 package for delivering variable output voltage.
 

 • Input - 18 VAC/DC

 • Output - variable output from 1.2 ~ 15 V @ 3 A Regulated low ripple DC voltage

 • Heatsink for regulator IC

 • On board bridge rectifier to convert AC to DC

 • LED indication at input of IC

 • Zener trimmed band gap reference, current limiting and thermal shutdown (provided by IC feature)    

 • Power Battery Terminal (PBT) for easy input and output connection

 • Onboard PCB mounted Potentiometer (POT) for varying the output voltage

 • Filter capacitors for low ripple DC output

 • Four mounting holes of 3.2 mm each

 • PCB dimensions 46 mm x 58 mm
 

Schematic

схематичен

Parts List 


PCB

Power Supply Using IC 78S09 Output 9v 2 Ampere

http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/9v2a.htm

Circuit :  Andy Collinson


Email  :

Description


A simple 9 Volt 2 amp supply using a single IC regulator.

Писта: Анди Collinson


Email:

описание
Един прост 9 Volt два усилвателя мрежа като се използва един единствен регулатор IC.Notes
There is little to be said about this circuit. All the work is done by the regulator. The 78S09 can deliver up to 2 amps continuous output whilst maintaining a low noise and very well regulated supply.

The circuit will work without the extra components, but for reverse polarity protection a 1N5400 diode is provided at the input, extra smoothing being provided by C1. The output stage includes C2 for extra filtering, if powering a logic circuit than a 100nF capacitor is also desirable to remove any high frequency switching noise.

12V to 9V Converter

This is a project of a simple 12V to 9V converter circuit. This DC to DC converter circuit can be used to convert any 12V DC source to 9V DC. The circuit can also be used to step down or convert any 12 volt battery power to 9 volt such as car battery. The heart of the circuit is a LM7809 IC. LM7809 is a fixed voltage regulator IC performs DC to DC step down converter tasks in electronic circuits. The IC has a lot of built in features like thermal shutdown, short circuit protection and safe operating area protection.

LM7809 is a IC of LM78xx series all the ICs in this series are made for different fixed output voltages (for example LM7809 IC which is used in this circuit is made for 9 volt fix output, while LM7805 produces 5 volts). These type of ICs are commonly used in regulated power supply circuits.

Бележки
Налице е малко да се каже за тази верига. Цялата работа се извършва от регулатора. 78S09 може да достави до 2 ампера непрекъсната мощност, като същевременно се поддържа ниско ниво на шум и много добре регулирани на предлагането.

Веригата ще работи без допълнителните компоненти, но за обратна полярност защита 1N5400 диод е на входа, допълнително изглаждане, предоставени от C1. Изходът етап включва C2 за допълнително филтриране, ако захранване на логическа верига от 100nF кондензатор е желателно да се премахне всяко висока честота на превключване шум.
12V до 9V Converter
Това е проект на един прост 12V на 9V конвертор верига. Това DC DC конвертор верига може да се използва за конвертиране на всеки източник на 12V DC 9V DC. Верига може да се използва и да се оттегли или да конвертирате всеки 12 волта мощността на батерията до 9 волта като акумулатора на автомобила. В сърцето на веригата е LM7809 IC. LM7809 е фиксиран регулатор на напрежение IC извършва DC стъпка DC понижаващ преобразувател задачи в електронните схеми. IC разполага с много вградени функции, като термично изключване, защита от късо съединение и сигурна защита на операционната площ.
LM7809 е IC LM78xx серия всички интегрални схеми, в тази серия са направени за различни фиксирани изходни напрежения (например LM7809 IC, който се използва в тази верига е направена за 9 волтова изход корекция, докато LM7805 произвежда 5 волта). Тези вид на интегрални схеми са често използвани в регулиран захранваща мощност


12V to 5V Converter

This is a circuit of a 12V to 5V converter using a 7805 regulated IC. In the previous article we have discussed about the circuit of 12V to 9V converter which can be used to convert any source of 12V DC to 9V DC using 7809 IC. The circuit mentioned here is also a step down DC to Dc converter like the pervious one but it is using LM7805 IC which can provide fixed 5 volt output from any 12V DC source. The circuit is ideal to use with a 12V car battery to step down the voltage to 5 volt DC. LM7805 is an IC of LM78xx series. It has many built in features like thermal shutdown, short circuit protection and safe operating area protection. These type of ICs are commonly used in regulated power supply circuits.

Това е верига на 12V до 5V конвертор, с помощта на 7805 регулиран IC. В предишната статия сме обсъждали за верига на 12V до 9V конвертор, който може да се използва за конвертиране на всеки източник на 12V DC 9V DC с помощта на 7809 IC. Веригата, споменати тук, също е стъпка надолу DC DC Converter, като предходния, но тя се използва LM7805 IC, които могат да предоставят фиксирана 5 волтов изход от всеки източник на 12V DC. Веригата е идеален за употреба с кола батерия 12V, за да засили напрежението до 5 волта DC. LM7805 е IC на серия LM78xx. Тя има много вградени функции, като термично изключване, защита от късо съединение и сигурна защита на операционната площ. Тези вид на интегрални схеми, които обикновено се използват в регулираните захранваща мощност.1.25V - 37V 5A Adjustable Power Supply with LM338

Here is a project of a 1.25V to 37V 5 amp power supply circuit using LM338 IC. The heart of the circuit is a LM338K adjustable voltage regulator IC which is a good quality IC with many built in features like Adjustable output, thermal regulation, current limit constant with temperature, short circuit protection etc.

The output voltage of the circuit can be adjusted with 4.7K potentiometer. Use 230V to 32V 5 amphere transformer and 10 amp 50 PIV bridge rectifier. Use a good heatsink with the IC.

IC LM338K регулируем регулатор на напрежение, което е добро качество IC, с много вградени функции, като Регулируем изход, топлинна регулация, сегашната граница постоянно с температура, защита от късо съединение и др.


Изходното напрежение на веригата може да се регулира с 4.7K потенциометър. Използвайте 230V на 32V 5 amphere трансформатор и 10 усилвател 50 PIV мост токоизправител. Използвайте добър радиатор с IC.12V Power Supply Circuit

Here is a very simple and useful project of a 12V power supply circuit using LM7812 IC.  LM7812 is a three terminal fixed voltage regulator IC comes in TO220 package. It has many built in features like thermal shutdown, short circuit protection, safe operating area protection etc. The output current of the IC is 1A  which is enough to run most electronic devices.

It is an IC of LM78xx series, this series contains many fixed voltage ICs made for different voltage requirements. For example LM7809 IC is made for 9 volt fix output, while LM7805 produces 5 volts). These type of ICs are commonly used in regulated power supply circuits

Ето един много прост и полезен проект на схема за захранване 12V с LM7812 IC. LM7812 е три крайна фиксирана IC регулатор на напрежение идва в TO220 пакет. Той разполага с много вградени функции, като термично изключване, защита от късо съединение, сигурна защита на оперативното поле и др. Изходен ток на IC е 1А, което е достатъчно да тече повечето електронни устройства.


Това е един IC LM78xx серия, тази серия съдържа много фиксирани ИС напрежение за различните изисквания на напрежението. Например LM7809 IC е направен за 9 волтова изход корекция, а LM7805 произвежда 5 волта). Тези вид на интегрални схеми, които обикновено се използват в регулираните захранваща мощност.


Adjustable Power Supply Using 7805

LM7805 is a 5 volt fixed voltage regulator IC but it can also be used to make a adjustable power supply circuit. The schematic diagram shown below is a 5V to 12V adjustable power supply using 7805 IC. The voltage between 5 to 12 volt can be ajusted with 550 ohms potentiometer.

Use a 9 volt 2 amp transformer. The IC become hot during operation due to which a suitable heatsink is required. 
LM7805 е на 5 волта фиксирани IC регулатор на напрежение, но то също може да се използва, за да направи регулируем верига за захранване. Схема, показана по-долу е 5V до 12V регулиране на захранването с помощта на 7805 IC. Напрежението между 5 до 12 волта може да се регулират по начина с 550 ома потенциометър.
Използвайте 9 волтова 2 усилвател трансформатор. IC стане горещо по време на работа, поради което се изисква подходящ радиатор.DC To DC Converter

Here is a easy circuit of a DC to DC converter using LM317T IC. LM317 is a very famous IC comes in TO 220 package. This high performance IC has a lot of good features like input supporting voltage from 3 to 40 volt DC and delivers regulated output from 1.25 to 37 volt DC with 1.5A output current. 

The IC also contains build in current limiter, built in thermal overload protection and safe area protection. The circuit mentioned here will perform the task of step down fixed voltage DC to DC converter. There are many fixed voltage DC to DC step down converter ICs are available in the market like LM7805 for DC 5 volt fixed output, LM7809 is for DC 9 volt fixed output etc. But LM317 is a single IC from which you can get any fix output voltage between 1.2 to 37 volt DC by using suitable values of resistor R1 and R2. The output voltage chart mentioned below will help you in choosing the suitable value of resistor R2 to get the desired output voltage. You can also use the LM 317 voltage calculator chart mentioned here: http://www.muzique.com/schem/lm317.htm In this calculator you can also adjust the value of resistor R1 between 150 to 470 ohms to get the desired output voltage. The input voltage must be 2 to 3 volt greater than the output voltage. Use a suitable heatsink with the IC. You can also use a variable resistor in the place of R2 if desired more details are here 1.25V - 37V 1.5A Variable / Adjustable Power Supply Using LM317.

DC да DC Converter


Ето един лесен верига на DC DC конвертор с помощта LM317T IC. LM317 е много известна IC, идва в ДА 220 пакет. Тази висока производителност ИК има много добри характеристики, като мощност, в подкрепа на напрежение от 3 ​​до 40 волта DC и осигурява регулирани изход от 1.25 до 37 волта DC с 1.5A изходен ток.
IC съдържа също строи в текущата ограничител, построена през термична защита от претоварване и сигурна защита на площ. Веригата, тук ще се изпълни задачата на стъпка надолу постоянно напрежение DC DC конвертор. Има много фиксирани DC напрежение DC стъпка надолу конвертор интегрални схеми, са на разположение на пазара като LM7805 за DC 5 волтова фиксиран изход, LM7809 за DC 9 волтова фиксиран изход и т.н. Но LM317 е един IC, от които можете да си определят изхода напрежение между 1.2 до 37 волта DC, като се използват подходящи стойности на резистор R1 и R2. На графиката на изходното напрежение, споменати по-долу ще ви помогнат в избора на подходяща стойност на резистор R2, за да получите желания изходното напрежение. Можете също да използвате LM 317 диаграма напрежение калкулатор споменати тук: http://www.muzique.com/schem/lm317.htm В този калкулатор можете да коригира стойността на резистор R1 между 150 до 470 ома, за да получите желания изход напрежение. Входно напрежение трябва да бъде от 2 до 3 волта по-голямо от изходното напрежение. Използвайте подходящ радиатор с IC. Можете също да използвате променлива резистор на мястото на R2, ако желаната повече подробности тук 1.25V - 37V 1.5A Променлива / Регулируем Захранване Използването на LM317.LM317 OUTPUT VOLTAGE CHART

RESISTOR R2

OUTPUT VOLTAGE DC


RESISTOR R2

OUTPUT VOLTAGE DC680 Ohms

4.79

750 Ohms

5.16

820 Ohms

5.52

910 Ohms

5.99

1000 Ohms

6.46

1100 Ohms

6.98

1200 Ohms

7.50

1300 Ohms

8.02

1500 Ohms

9.06

1600 Ohms

9.58

1800 Ohms

10.63

2000 Ohms

11.67

2200 Ohms

12.71

2300 Ohms

13.23

2500 Ohms

14.27

2700 Ohms

15.31


Lab Power Supply Using LM7805, LM7806, LM7809 & LM7812 ICs

This is a circuit of a lab power supply using LM7805, LM7806, LM7809 & LM7812 ICs. The circuit is very simple to build and can be used for many purposes. The circuit is using LM 78xx series voltage regulator ICs which perform DC to DC converter or DC to DC step down tasks in electronic circuits. The circuit is ideal to use as a voltage source for different experiments in lab. The output current of these ICs are upto 1A. The input voltage can be any from 15 to 35 volt DC but it is better to apply 2 to 3 volt higher input voltage than output because the voltage difference will change in to heat dissipation from the IC. For more voltage difference between input and output use suitable heatsinks with the ICs. These ICs contain a built in overheat protection which will shutdown the IC automatically by overheat if heatsink is not sufficient. These ICs also contain short circuit protection which will protect it if there is any short circuit during experiment. 

Това е верига на доставка лаборатория захранване с LM7805, LM7806, LM7809 и LM7812 ИС.Веригата е много проста, за да се изгради и може да се използва за много цели. Веригата използва LM 78xx серия интегрални схеми регулатор на напрежение, които извършват DC DC конвертор или DC към DC стъпка надолу задачи в електронните схеми. Веригата е идеален да се използва като източник на напрежение за различни експерименти в лаборатория. Изходен ток на тези интегрални схеми са до 1А. Входно напрежение може да бъде всеки от 15 до 35 волта DC, но е по-добре да се прилага 2 до 3 волта по-високо напрежение на входа от изхода, защото напреженията ще се промени в топлоотдаването от IC. За повече напрежение разлика между входа и на изхода да се използват подходящи радиатори с интегрални схеми. Тези интегрални схеми съдържат вградена защита от прегряване, което ще изключи IC автоматично от прегряване, ако радиатора не е достатъчно. Тези интегрални схеми също да съдържа защита от късо съединение, което ще я защити, ако има някакво късо съединение по време на експеримент.


Regulated 9V Dual Power Supply

The schematic mentioned here is a regulated 9V dual power supply circuit using ICs LM7809 and LM7909. LM7809 is a positive voltage regulator while lm7909 is a negative voltage regulator IC. Both the ICs are build to perform step down DC to DC converter tasks in electronic circuits and provide regulated output. Use a suitable heatsink with the IC because it will get hot during operation. If heatsink will not suffciant then the ICs will shutdown for few minutes due to auto shutdown system build in the ICs. Use 110V or 230V to 12-0-12V 1A step down transformer.

Схематичен, споменати тук, е регулиран 9V двойна верига за захранване Използване на ICS LM7809 и LM7909.LM7809 е положителен регулатор на напрежението, докато lm7909 е отрицателен регулатор на напрежение IC. Както на интегрални схеми са изградени да изпълнява стъпка надолу DC DC конвертор задачи в електронните схеми и предоставяне на регулиран изход. Използвайте подходящ радиатор с IC, тъй като тя ще се нагорещява по време на работа. Ако радиатора не ще suffciant тогава ИС спира за няколко минути, поради система за автоматично изключване на изграждане на ИС. Използвайте 110V или 230V 12-0-12V стъпка 1А надолу трансформатор.


9V Or 12V To 6V Converter Using LM7806 IC

9V or 12V to 6V converter using LM7806 IC. LM7806 is a voltage regulator IC performs step down DC to DC converter tasks in electronic circuits. LM7806 is an IC of LM78xx series, there are many ICs in this series like LM7805, LM7809, LM7812 etc., all the ICs are made for different fixed output voltage requirements while accept the input voltage upto 30V DC. But large difference between input and output voltage will convert into heat dissipation from the IC due to which big heatsink will be required. These type of ICs mostly use in battery chargers and power supply circuits. The input voltage source can be a battery, plug pack or transformer.

9V или 12V до 6V конвертор с LM7806 IC.LM7806 е регулатор на напрежение IC изпълнява стъпка надолу DC DC конвертор задачи в електронните схеми. LM7806 е един IC LM78xx серия, има много интегрални схеми в тази серия, като LM7805, LM7809, LM7812 и т.н., всички интегрални схеми са за различни фиксирани изисквания на изходното напрежение, докато приемат на входното напрежение Upto 30V DC. Но голяма разлика между входното и изходното напрежение ще се преобразува в разсейване на топлината от IC поради които голям радиатор ще се изисква. Тези вид на интегрални схеми най-често използват в зарядни устройства и захранваща мощност. Източник на напрежение на вход може да се батерия, включете опаковка или трансформатор.12V To 8V Converter Using LM7808 Regulator IC

12V to 8V converter using LM7808 IC. The circuit is very simple using only three components. The heart of the circuit is a LM7808 fixed voltage regulator IC. Its a good IC with many build in features like thermal overload protection, short circuit protection, safe area protection etc. The output current is upto 1A which is suitable for most electronic devices. The input voltage can be any from 12V to 35V DC. But it is adviced to use big heat sink for voltage above 20 volts. The input voltage source can be a 12 volt battery or any 12V to 35V output transformer with 2A current ratings. A 2A bridge rectifier for converting AC to DC and a electrolytic capacitor will be required with the transformer.

12V до 8V конвертор с LM7808 IC. Веригата е много проста, използвайки само три компонента.В сърцето на веригата е LM7808 фиксирани IC регулатор на напрежение. Това е добър IC с много функции, като термична защита от претоварване, защита от късо съединение, сигурна защита и др изходен ток е до 1А, който е подходящ за повечето електронни устройства. Входно напрежение може да бъде всеки от 12V до 35V DC. Но това се препоръчва да се използват голям радиатор за напрежение над 20 волта. Източник на напрежение за вход може да бъде 12 волта батерия или 12V на 35V изход трансформатор с 2А ток рейтинги. 2А мост токоизправител за конвертиране на AC DC и електролитни кондензатори ще се изисква с трансформатор.12V 5V Power Supply

This is a circuit of 12V 5V power supply. We can also say it combine or dual power supply circuit. The circuit is using two different fixed voltage regulator ICs. The first IC is LM7812 which will convert the voltage coming from the transformer and provides a 12V regulated output on the pin 1 of LM7805 IC. 

The voltage will then converted to 5V DC by the LM7805 IC, due to which you will receive two different voltages at the same time. Use suitable heatsinks with the ICs. The transformer can be a 230V or 110V to 15V to 20V 2A ratings.

Това е верига на доставка на 12V мощност 5V. Можем също така да се каже, че се комбинират или двойна верига за захранване.Веригата използва два различни фиксирани ИС регулатор на напрежение. Първият IC е LM7812, които ще конвертирате напрежение от трансформатора и осигурява регулирани 12V изход на пин 1 на LM7805 IC.


След това напрежение ще се превръща в 5V DC от LM7805 IC, благодарение на които вие ще получите два различни напрежения в същото време. Използвайте подходящи радиатори с интегрални схеми. Трансформаторът може да бъде 230V или 110V на 15V до 20V 2А рейтинги.


24V To 12V Converter

Many times we have the requirements of 24V to 12V converter. The circuits shown below can be used to convert 24V DC to 12V DC. These type of circuits are also called DC to DC converters. You can step down 24V DC to 12V with the help of voltage regulators ICs. The circuit shown in figure 1 is using a LM7812 IC, which is a 12 volt 1.5A fixed  output voltage regulator IC. You can also use other ICs for this purpose like LM317T which is a 1.5A adjustable voltage regulator IC shown in figure 2, the desired output voltage can be obtained by placing a suitable resistor value for R1. For getting 12V from LM317 you can use a 2.1K resistor for R1. If you have more current requirements then you can use the circuit shown in figure 3, using LM338 IC which is a 5A adjustable voltage regulator.Figure 1

Много пъти ние на изискванията на 24V до 12V конвертор. Вериги, показано по-долу може да се използва за преобразуване на 24V DC 12V DC. Този тип схеми са нарича DC DC преобразуватели. Можете да се оттегли 24V DC 12V с помощта на интегрални схеми регулатори на напрежението. Схема, показана на фигура 1 е с LM7812 IC, което е с 12 волта 1.5A фиксирани изходното напрежение регулатор IC. Можете да използвате и други интегрални схеми, за тази цел като LM317T, което е 1.5A регулируеми IC регулатор на напрежение, показана на фигура 2, желания изходното напрежение може да бъде получена чрез поставяне на подходящ резистор стойност за R1. За получаване на 12V от LM317 можете да използвате 2.1K резистор R1. Ако имате по-съвременните изисквания, тогава можете да използвате схема, показана на фигура 3, използвайки LM338 IC, което е 5A регулируем регулатор на напрежение.


Фигура 1


Figure 2

Фигура 2
Figure 3


Каталог: categories
categories -> Description: a cheap and simple gate alarm made from a single cmos integrated Circuit
categories -> Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад
categories -> Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост раздел I общи положения Ч
categories -> Отчет за изпълнение на целите за 2017 г. Наименование на администрацията: Министерство на околната среда и водите
categories -> Програма за трансгранично сътрудничество „ черноморски басейн 2014-2020 резюме на програмата
categories -> Отчет на програмата на република българия за председателството на
categories -> Програма за трансгранично сътрудничество „ черноморски басейн 2014-2020 резюме на програмата
categories -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството североизточен район


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница