Позиция 1: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Тича", язовир „Цонево", язовир „Бели Лом", язовир „Съединение" и язовир „ЯстребиноДата14.11.2018
Размер17.56 Kb.
#104799

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и хранитеДата: 02.04.2015 г.
О Б Я В А

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с протокол № 1 и протокол № 2 от работата на комисия, определена със Заповед № РД 52-6/20.01.2015 г. на възложителя в изпълнение на Решение № 1071/03.09.2014 г. на КЗК, потвърдено с Решение № 13948/20.11.2014 г. на ВАС, със задачата да разгледа, оцени и класира потвърдените 11 броя оферти, подадени в процедура „Открита процедура” за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост, съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните”, включваща 4 обособени позиции:

Позиция 1: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Тича”, язовир „Цонево”, язовир „Бели Лом”, язовир „Съединение” и язовир „Ястребино;

Позиция 2: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Кула”, язовир „Огоста”, язовир „Рабиша”, язовир „Горни Дъбник” и язовир „Сопот”;

Позиция 3: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Ахелой”, язовир „Жребчево”, язовир „Малко Шарково”, язовир „Порой” и язовир „Тракиец”; Позиция 4: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Панчарево”, язовир „Пчелина”, язовир „Пясъчник”, язовир „Домлян”, язовир „Дяково” и язовир „Тополница”
О Б Я В Я В А М:


  1. Ценовите оферти на допуснатите участници, подали оферта за участие в цитираната процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат отворени и оповестени на 07.04.2015 г. в 11:00 ч., в сградата на Министерство на земеделието и храните - гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, зала „Киносалон”.

  2. При отваряне на пликовете с предлаганите цени имат право да присъстват управителите на участниците, упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

/п/ не се чете

………………………………..ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

МАГДАЛЕНА ДАКОВА
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница