Позиция за преговори глава 22страница1/5
Дата03.09.2016
Размер0.85 Mb.
#8111
  1   2   3   4   5
МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ


ГЛАВА 22


ОКОЛНА СРЕДАОБЩА ПОЗИЦИЯ

Република България приема и ще прилага достиженията на правото на Европейския съюз в областта на околната среда.

Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане пълноправен член на Европейския съюз към 01.01.2007 г.

България предвижда преходни периода за прилагането на някои специфични изисквания на осем директиви от законодателството на Европейския съюз.

Позицията обхваща законодателството, прието от Европейския съюз и влязло в сила до 31.12.1999 г.
ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Законодателството на Република България в областта на околната среда до голяма степен съответства на европейското законодателство. Република България е приела рамковото законодателство и до края на 2002 г. ще постигне пълна хармонизация с достиженията на правото на Европейския съюз. Към 01.01.2007 г. България ще има готовност да прилага законодателството на Общността с изключение на изискванията, за които страната е поискала преходни периоди и изключения.

Преобладаващата част от необходимите административни структури по прилагане на законодателството съществуват и се укрепват, в процес на изграждане са и нови.

Позицията на Република България е изложена по отделните сектори, следвайки структурата на acquis communautaires в глава “Околна среда”: • Хоризонтално законодателство

 • Качество на въздуха

 • Управление на отпадъците

 • Качество на водите

 • Защита на природата

 • Контрол на промишленото замърсяване и управление на риска

 • Химикали

 • Генетично модифицирани организми

 • Шум от машини и съоръжения

 • Ядрена безопасност и радиационна защита

 • Гражданска защитаХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда

Съществуващо законодателство

Транспонирането на изискванията на Директивата се осигурява от следните нормативни актове: • Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 86/1991 г., последни изм. и доп., бр. 28 от 2000 г.)

 • Наредба № 4 за оценка на въздействието на околната среда (ДВ, бр. 84/1998 г.)

 • Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст/ЕСПО 1991 г. Подписана от България на 25.02.1991 г. Ратифицирана с Указ 87/23.03.95 г.

Хармонизиране на законодателството

През 2001 г. България ще приеме нов Закон за опазване на околната среда, който ще запълни несъответствията на досега действащия по отношение на обхвата на дейностите, подлежащи на оценка, дефинициите на принципите и процедурите, консултациите и оценката на трансграничното въздействие. Предвидено е приемането на нова Наредба за оценка на въздействието върху околната среда.Институционална рамка за прилагане

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда е организирана и координирана от Министерството на околната среда и водите. Решенията въз основа на докладите се вземат от Висшия експертен екологичен съвет, съставен от служители на постоянни длъжности, които са екс­перти от Министерството на околната среда и водите и представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и Министерство на икономиката, представители на засегнатите общини и на неправителствени природозащитни организации.


Директива 90/313/ЕЕС относно достъпа до информация за състоянието на околната среда

Съществуващо законодателство

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: • Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 86/1991 г., последни изм. и доп., бр. 28 от 2000 г.)

 • Закон за административното производство (ДВ, бр. 90/1979 г.,последни изменения - бр. 95/1999 г.)

Хармонизиране на законодателството

Пълно съответствие с изискванията на директивата ще бъде постигнато чрез приемането през 2001 г. на Нов Закон за опазване на околната среда (Глава II) и Наредба за реда за събиране на информация за състоянието на околната среда и правото на достъп до тази информация.Институционална рамка за прилагане

Освен Министерство на околната среда и водите, още Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и горите, Министерство на транспорта и съобщенията, Националният статистически институт, Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, Институтът по метеорология и хидрология към БАН и общинските администрации събират, обработват и предоставят информация за състоянието на околната среда.


Регламент ЕЕС/1210/90, установяващ Европейската агенция по околна среда

На 8 декември 2000 г. Народното събрание ратифицира със Закон Споразумението за участието на България в ЕАОС (ДВ бр. 105/2000 г.).

България е включена в мрежата ЕIONET, определени са националните координатори и референтни центрове в различните сектори. През 1997 г. към мрежата за наблюдение и информация за околната среда на Европейския Съюз в частта мониторинг на въздуха (EUROAIRNET) е включена и България с 42 пункта за мониторинг. Проведената през 1998 г. актуализация на пунктовете за мониторинг на повърхностните и подземни води в страната ни позволи да се включим и в създадената през 1999 г. европейска мрежа за мониторинг на водите EUROWATERNET.
Регламент ЕЕС/1973/92, установяващ финансовия инструмент за околна среда LIFE

Понастоящем България не участва в Програмата. Причината е предимно финансова, тъй като националната вноска, изчислена въз основата на БВП, възлиза на повече от 1 млн. евро. Предвид значителните възможности за съфинансиране, които Програмата предлага, обаче, България ще предприеме необходимите стъпки за участие в LIFE.


Директива 91/692/EEC за докладване по прилагането на определени директиви в раздел “Околна среда”

Прилагането на Директивата се разглежда основно в контекста на другите 27 директиви от различните сектори (въздух, води, отпадъци), към които тя препраща. България предоставя или обменя информация с Европейската агенция по околна среда, Евростат, Комисията по устойчиво развитие на ООН и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и съгласно задълженията по международните конвенции, по които е страна.Институционална рамка за прилагане

Институционалната рамка за прилагане на Директивата е създадена и функционира. Необходими са допълнително обучение за работа по въпросниците за докладване и осигуряване на компютърно оборудване. Не се очакват съществени проблеми по прилагане на Директивата към датата на присъединяването.Сектор Въздух

Компетентните органи за прилагане на задълженията по докладване съгласно Директива 91/692/ЕЕС са РИОСВ за събиране на необходимата информация, ИАОС (отдел “Мониторинг на въздуха”) за обработване на тази информация и МОСВ (отдел “Опазване на въздуха”) за оценка на събраната и обработена информация.Сектор Води

Процесът на докладване е дефиниран в глава VІ на Закона за водите и в съответните наредби към този рамков закон. Необходимата информация относно прилагането на директивите в сектора се събира и обработва от Басейновите дирекции и ХЕИ към МЗ. Информацията се препраща и допълнително обработва от ИАОС (отдел “Мониторинг на водите”). МЗ е компетентният орган за оценяване и докладване за прилагането на Директивите за води за къпане и за питейни води. ИАОС (отдел “Мониторинг на водите”) и МОСВ (отдел “Управление на водите”) са компетентните органи за оценяване и докладване за прилагането на другите директиви в сектора съгласно Директива 91/692/ЕЕС.Сектор Отпадъци

МОСВ е компетентният орган за прилагане на задълженията по докладване в този сектор съгласно Директива 91/962/ЕЕС. МОСВ е подпомагано от РИОСВ и ИАОС (отдел “Мониторинг на отпадъците”). След съответно обучение тези компетентни органи ще изпълняват задълженията по докладване съгласно Директива 91/692/ЕЕС.

Република България не предвижда съществени проблеми при прилагане на Директива 91/692/ЕЕС към датата на присъединяване.

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА
Директиви за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ)

Съществуващо законодателство

Изискванията на Рамковата директива 96/62/ЕС за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, Директива 99/30/ЕС относно нормите за серен диоксид, азотни оксиди, прахови частици и олово в атмосферния въздух и Директива 92/72/ЕЕС за замърсяването на атмосферния въздух с тропосферен озон са транспонирани в българското законодателство чрез следните нормативни документи: • Закон за чистотата на атмосферния въздух (в сила от м. май 1996 г.; изменен и допълнен през м. март 2000 г.);

 • Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1999год., в сила от 1.01.2000 г.);

 • Наредба №8 за норми за озон в атмосферния въздух (ДВ бр. 46/1999 г.) и

 • Наредба №9 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (ДВ бр. 46/1999 г., в сила от 1.01.2000 г.).

Институционална рамка за прилагане

Националните институции по прилагането на изискванията на горните Директиви са Министерство на околната среда и водите и Общините. При това: Министерство на околната среда и водите, респективно Изпълнителната агенция по околна среда, съгласувано с Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене към Министерство на здравеопазването, отговаря за извършването на необходимата оценка на КАВ върху територията на страната, а общините - за разработването (със съдействието на Регионалните инспекции по околна среда и водите и съгласувано с регионалните структури на Министерство на здравеопазването) и прилагането на програмите за подобряване на КАВ, в районите където то е нарушено. В задълженията на общините, отново посредством Националната система за екологичен мониторинг на Министерство на околната среда и водите влиза и своевременното информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и привеждането в изпълнение на разработените за целта оперативни планове за действие.

Преценено бе, взимайки по внимание текущите дейности по програма PHARE-Twinning `99, а именно – пилотният проект с BMU/UBA относно оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, че съществуващата административна структура е достатъчна, за да осигури ефективното прилагане на горепосочените директиви.

Директиви за качеството на горивата


Съществуващо законодателство

Директива 98/70/ЕС е транспонирана в българското законодателство чрез Наредба №17 за норми за съдържание в горивата на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (ДВ бр. 97/1999 г., в сила от 1.01.2000 г.).


Директива 99/32/ЕС е частично транспонирана чрез горепосочената Наредба №17 за норми за съдържание в горивата на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества към Закона за чистотата на атмосферния въздух, в частта, отнасяща се до нормите за съдържание на сяра в газьола.

Хармонизация на законодателството

Директива 99/32/ЕС ще бъде изцяло транспонирана в българското законодателство преди края на 2001 г. чрез изменение на Наредба №17 в частта й, отнасяща се до котелните горива.

За ускоряване прилагането на законодателството бе създадена Междуведомствена работна група, която предложи на Министерски съвет за утвърждаване следния план за развитие на система за контрол на качеството на горивата в кратко-срочен аспект (преди края на 2001 г.):


 • ЗИД на ЗЧАВ с оглед определяне правомощията на Държавната агенция по стандартизация и метрология във връзка с контрола на качеството на горивата;

 • преработване на Наредба № 17 с оглед определянето на процедурите по контрол на изискванията към горивата, от страна на компетентните органи (ДАСМ, митници и др.);

 • изготвяне от ДАСМ на предварителните финансови разчети, осигуряващи възможността за прилагане на системата за контрол на качеството на горивата;

 • изменение на ПМС №269 от 1999 г. за преобразуване на КСМ в ДАСМ, с оглед създаването на нова Дирекция в ДАСМ, отговаряща за контрола на качеството на течните горива.

Институционална рамка за прилагане на законодателството

Министерство на околната среда и водите и Министерство на икономиката са отговорните институции за транспонирането на директивите за качеството на въздуха и за провеждането на преговори за крайните срокове за въвеждане на ограничителните стойности. ДАСМ чрез нейната Дирекция по контрол върху качеството на горивата (трябва да се създаде до края на 2001г. с изменение на Заповед №269/1999) ще бъде националният компетентен орган по прилагането и налагането на съответните изисквания.

Необходимост от преходни периоди

Необходимите инвестиции за модернизация и реконструкция на производствените мощности в страната, както и сроковете за тяхното реализиране определят необходимостта от преходен период от три години, т.е. до 1.01.2010 г. за прилагане на изискванията на Директива 99/32/ЕС към минималното съдържание на сяра в газьола.

По отношение на срока за прилагане на нормата от 1% за максимално допустимото съдържание на сяра в котелните горива, Р България предлага преходен период от осем години, т.е. до 01.01.2015 г. Преходният период е обусловен от:


 • Необходимите срокове и инвестиции за цялостно проучване на възможности за прилагане на директивата;

 • Необходимите срокове и инвестиции за проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и настройка на съответните съоръжения и инсталации за пречистване на сярата в котелните горива;

 • Необходимите срокове и инвестиции за постигане на съответствие с установените изисквания за качеството на моторните горива (Директива 98/70/EC).


Директиви за намаляване на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници

Съществуващо законодателство

Директива 94/63/ЕС е изцяло транспонирана в българското законодателство чрез Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ бр. 75/1999 г., в сила от 25.05.2000 г.).

За прилагане на изискванията на Директивата към съществуващите инсталации в Наредба №16 са определени преходни периоди до края на 2005, 2006 и 2009 г., в зависимост от тяхната годишна производителност (аналогичните периоди в Директивата са 1999, 2001 и 2003 г.).Хармонизиране на законодателството

Транспонирането на Директива 99/13/ЕС в българското законодателство е предвидено за края на 2002 г. Към този срок следва да приключи проучването върху очакваните разходи и инвестиции, свързани с прилагането на изискванията на Директивата, за действащите инсталации и дейности на територията на страната.Институционална рамка за прилагане

Съществуващият административен капацитет на РИОСВ към Министерство на околната среда и водите – националният компетентен орган в този област, не е достатъчен да осигури ефективното прилагане на Директивите за намаляване на емисиите на ЛОС. До края на 2005г. съставът на всяка РИОСВ ще бъде постепенно увеличен с най-малко 2 експерта (единият от тях ще бъде отговорен за Директива 94/63/ЕС, а вторият – за Директива 99/13/ЕС). Междувременно експертите ще преминат през подходящо обучение. Първата програма за обучение вече е стартирала като част от PHARE – Twinning Project 98 с ADEME.Необходимост от преходни периоди

С оглед пълното прилагане на Директива 94/63/ЕС България предлага определянето на преходен период от три години, т.е. до 01.01.2010 год. за привеждане на действащите инсталации, попадащи в обхвата на, в съответствие с установените към тях технически изисквания, както и за нови бензиностанции с производство по-малко от 1000 куб.м. годишно, пуснати в експлоатация между 31.12.1995 и 25.05.2000г. Този краен срок е обусловен главно от значителният брои съществуващи инсталации (повече от 20 терминала и 1200 бензиностанции), които към средата на 2000 г. (датата на влизане в сила на Наредба №16) не са в съответствие с изискванията на Директивата, както и от ограничените средства за тяхната реконструкция (от гладна точка на опитния персонал и времевите изисквания).

Необходимите инвестиции за оптимизация на производствените процеси в предприятията и дейностите, в т.ч. за замяна на използваните суровини и материали и/или инсталиране на съответните пречиствателни съоръжения, както и сроковете за тяхното реализиране, определят необходимостта от преходен период не по-малък от пет години, т.е. до 01.01.2012 г. за пълното прилагане на изискванията на Директива 99/13/ЕС към действащите инсталации и дейности.

Към настоящия момент общо 317 предприятия (включващи 416 различни дейности) са определени като потенциално включващи се в обсега на Директивата. Посоченият брой не включва инсталации за химическо чистене. Подробна оценка на необходимите инвестиции ще бъде представена в средата на 2003 г. Едва тогава ще е възможно да се направи разграничение между различните сектори (съгласно Приложение I на Директивата) и да се определят по-кратки преходни периоди за някои от тях, както и да се разработят адекватни мерки, за да се избегни каквото и да е нарушаване на правилата на общия пазар.


Директива 97/68/ЕС относно мерките за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух от двигатели, инсталирани в извън-пътни машини

Хармонизиране на законодателството

Пълната хармонизация на българското законодателство с изискванията на Директивата следва да приключи към края на 2002 г.Институционална рамка за прилагане

За България приложението на тази Директива не представлява проблем що се отнася до политиката по опазване на атмосферния въздух от замърсяване, респективно - ограничаването на емисиите на въглероден оксид, сажди, азотни оксиди и ЛОС от подвижни източници (пътни и извън-пътни превозни средства). Последното се обяснява с факта, че у нас емисиите в отработилите газове от извън-пътни машини (ИПМ) представляват едва 1% от общите национални емисии. Делът им в общите емисии от подвижни източници отново е малък - между 4 и 7 % за отделните замърсители.

Имайки пред вид доста ограниченото производство в България на дизелови двигатели (само една компания), включително очакваното развитие с въвеждането на системата за одобряване на МПС, съществуващият административен капацитет на Министерство на Транспорта и Министерство на Земеделието и Горите ще осигури ефективното прилагане на изискванията на Директивата.
Други нормативни актове на ЕС, отнасящи се до задълженията на страните-членки в рамките на международните конвенции в областта на трансграничното замърсяване на въздуха, изменението на климата и защитата на озоновия слой

Съществуващо законодателство

С оглед изпълнението на поетите от страната задължения, в рамките на Виенската конвенция и Монреалския протокол към нея, и осигуряване прилагането на Регламент ЕЕС/2937/00 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ВНОС) Министерство на околната среда и водите разработи Наредба за осъществяване на контрол и управление на ВНОС. Последната е приета с ПМС №254 от 30.12.1999 г. за контрол и управление на ВНОС (в сила от 01.01.2000 г.).

Крайният срок за прекратяване на употребата на контролирани ВНОС според наредбата е 31.12.2011 г. Този срок е по-дълъг от съответния такъв, определен в Регламент ЕЕС/2937/00 за страните-членки, но е съобразен с реалните възможности и състоянието на българската промишленост. След съответните консултации с представители на промишлеността, считаме за необходимо преразглеждането на този срок за привеждане в съответствие с изискванията на Регламента и евентуално изменение на Наредбата за осъществяване на контрол и управление на ВНОС с оглед налагане на срок за прекратяване на употребата на контролирани ВНОС не по-късно от 31.12.2006 г.

Институционална рамка за прилагане

Прилагането на Решение 93/389/ЕЕС относно единния механизъм за мониторинг на емисиите от въглероден диоксид се осигурява със Закона за ратификация на Рамковата конвенция на ОН по изменение на климата (в сила от 12.05.1995 г.), при който за базова година за страната ни за антропогенните емисии на парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, е приета 1988 г., а Националната цел е равнището на емисиите на парникови газове през 2000 г. да не превишава това от базовата година.

Освен това, на 11.09.1998 г. Р България подписа Протокола от Киото за по-нататъшно ограничаване на общите национални емисии на парникови газове към Конвенцията. Поетите задължения са за съкращаване на националните емисии с 8% (за периода 2008-2012 г.).

С оглед изпълнението на горепосочените изисквания, в т.ч. Решение 93/389/ЕЕС, Министерство на околната среда и водите възлага, координира и частично финансира извършването на ежегодна инвентаризация на емисиите на парникови газове прилагайки разработената от IPCC методология и решенията на Конференциите на страните, т.е. в съответствие с изискванията на регламента.

В допълнение, в рамките на поетите задължения по Рамковата конвенция са изготвени I-во и II-ро Национални съобщения, които освен прогнози за движение на емисиите през следващите години, включват и мерки за ограничаването им (общите национални емисии за базовата година са изчислени в съответствие с общоприетата методика IPCC).

Разработен е и Национален план за действия по климата (за изпълнение на задълженията на Р България към РКОНИК и Протокола от Киото). Планът е утвърден от МС и предстои да бъде прилаган в периода до 2008 г.

В изпълнение на чл. 5, ал. 1 на Протокола съвместно с Холандското правителство, предстои да започне проект за съвместно разработване на национална система за оценка на антропогенните емисии (по източници, вкл. и оценка на тяхното поглъщане). Очаква се системата да започне да функционира в началото на 2005 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Приетият Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ЗОВВООС), посредством визираните в него нормативни актове, създава законовата база за въвеждане и прилагане на европейското законодателство в сектор “Управление на отпадъците”. В съответствие със ЗОВВООС, в периода 1998 – 2000 г. бяха разработени и приети поредица от нормативни актове, които позволиха хармонизиране в значителна степен на изискванията на националното законодателство с тези на ЕС относно специфичните отпадъци и инсталациите за обезвреждане. Националните мерки за транспониране на европейското законодателство са разгледани по-долу.


Каталог: bulgarian -> eurozone -> negotiations -> CH 22
CH 22 -> Програма за прилагане на директива 99/13/ЕС
CH 22 -> Приложение №2a Автомобилни бензини оловосъдържащи – в сила до 31 декември 2003г
CH 22 -> Приложение №3a Автомобилни бензини не съдържащи олово – в сила от 1 януари 2004г
CH 22 -> Допълнителната информация, предоставена по-долу, отразява настоящото наличие на данни
negotiations -> Към европейски съюз
negotiations -> Външни отношения
negotiations -> Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
CH 22 -> Програма за прилагане на директива 99/13/ЕС
CH 22 -> Програма за прилагане на директива 99/13/ЕС


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница