Познания за говеенетоДата28.10.2018
Размер69.22 Kb.
#103087

(1)
ПОЗНАНИЯ ЗА ГОВЕЕНЕТО
بسم الله الرحمن الرحيم


В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!
Възхвалата е за Всевишния Аллах, Който повели говеенето през месец Рамадан и отреди този месец, по-превъзходен от останалите. И нека саляту селямът да е за Мухаммед (саллаллаху алейхи веселлем) най-превъзходният измежду пейгамберите и пратениците.

Уважаеми братя!

Говеенето е ибадет, при който човекът с намерение заради Аллах Теаля се въздържа от хранене, пиене, полов контакт и всичко друго, което го разваля, от имсак (зазоряване) до залез слънце.

Ползата от говеенето е голяма. Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا)) رواه مسلم ـ2704

Който говее един ден заради Аллах Теаля, той ще бъде отдалечен от Джехеннема (на разстояние, което се изминава за) седемдесет години”/Муслим./

Говеенето се разделя на: задължително и незадължително (нафиле).

Към задължителното говеене спада:

1.Говеенето в месец Рамадан.

2.Кефарет (говеене за изкупление на прегрешения).3. Незр (обещано говеене).

Говеенето в месец Рамадан е повелено през втора година по Хиджра и е от основите на Исляма. Аллах Теаля казва:

§О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите§/Сура Бакара/2/:183./

Пейгамберинът (с.а.в.) казва:(( بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله الا الله و أن محمدا رسول الله و اقام الصلاة و اتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان)) ـ رواه مسلم ـ113.

Ислямът е изграден върху пет /основи/: Засвидетелстването, че няма друго истинско божество освен Аллах и че Мухаммед (с.а.в) е Негов Пратеник, кланянето на намаз, даването на зекят, извършването на хаджилък и говеенето през месец Рамадан.”/Муслим./

Превъзходството на месец Рамадан и наградата за извършените дела по време на него са големи. Пейгамберинът (с.а.в.) казва:

((من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) رواه مسلم ـ 1778.

Който говее месец Рамадан с вяра, искреност и надежда за награда, опрощават му се изминалите грехове.“ - Муслим.

Говеенето в Рамадан започва, след като бъде видяна луната на този месец. Ако небето е облачно и луната не може да бъде видяна, задължително трябва да се започне говеенето след изтичане на

(2)


тридесетият ден от месец Шабан. А когато бъде видяна луната на другия месец Шеввал, приключва говеенето в Рамадан. Обаче ако небето е облачно и луната не може да бъде видяна, говеенето се прекратява след изтичане на тридесетият ден от месец Рамадан. Пейгамберинът (с.а.с.) казва:

((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما))- مسلم

Заговявайте, когато видите луната (на месец Рамадан), и прекратявайте, когато видите луната (на Шеввал). Ако поради облаци луната не се вижда, изпълнете дните на месец Шабан до тридесет”/Муслим./Основи на говеенето са:

1.Нийет (възнамерение).

Аллах Теаля казва:§И бе им повелено да правят ибадет единствено на Аллах, предани Нему в религията, правоверни…§/Сура Бейне/98/:5./

Пейгамберинът (с.а.с.) казва:((إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى…)) رواه مسلم- 4904.

Делата са според намерението, и всеки човек се възнаграждава според това, което е възнамерил.”-Муслим.

2.Въздържане от неща, които развалят говеенето.

Аллах Теаля казва:

§... яжте и пийте до зазоряване, докато различите белия конец от черния [т.е. деня от нощта] ...§ - Сура Бакара/2/:187.

Говеенето в Рамадан е задължение на всеки разумен мюсюлманин, пълнолетен, непътуващ и ако е здравословно добре. Що се отнася до жената, тя трябва да не е в месечен цикъл или родилка.

А сега ще разгледаме групите хора, на които е позволено да не говеят в месец Рамадан:

-Разрешава се да не говеят в месец Рамадан крайно възрастни, немощни и постоянно болни, на които излекуването е невъзможно, но са задължени да плащат фидйе (изкупление).

Изплащане на изкуплението става по два начина:

Първият начин е: За всеки пропуснат ден да бъде нахранен със сготвена храна по един беден или нуждаещ се.

Вторият начин е: За всеки пропуснат ден, да бъде дадено на беден или нуждаещ се около (2,250 кг) от следните хранителни продукти; пшеница, брашно, ориз и други подобни.

Аллах Теаля казва:

§А за които не могат ­ откуп: да нахранят човек в нужда.§/Сура Бакара/2/:184./

(3)


-Разрешава се да не говеят в месец Рамадан на временно тежко болни и на пътуващи, но който след това са задължени да отговяват за пропуснатите дни.

Аллах Теаля казва:

§Който от вас се окаже в този месец, да говее през него, а който е болен или на път ­ да се издължи в други дни.§/Сура Бакара/2/:185./

Хамза Ел-Еслемий (р.а.) попитал Пейгамберина (с.а.с.):”О, Пратенико на Аллах! Аз мога да пътувам и да говея, и ако говея, ще имам ли грях?” А той (с.а.с.) отговорил:))هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه)) رواه مسلم ـ 2624.

Това е облекчение от Аллах Теаля, и е добро, за който се възползва от него, а който иска да говее, няма грях.”/Муслим./

-Забранява се на жените да говеят, когато са в месечен цикъл, също и на родилките. Но след това се задължават да отговеят пропуснатите дни от Рамадана. Айше радиаллаху анха казва:

((كنا نحيض على عهد رسول الله - صى الله عليه و سلم- فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة)) ـ رواه مسلم ـ 759.

Когато бяхме в месечен цикъл по времето на Пратеника (с.а.в.), ни заповядваше да отговяваме пропуснатите дни от месец Рамадан, но не ни заповядваше да откланваме пропуснатите намази”/Муслим./

А за онзи, който умишлено разговее в месец Рамадан, Пейгамберинът (с.а.в.) казва:

((من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله و إن صامه)) رواه أبو داود ـ 2393.

Който умишлено и безпричинно разговее един ден в месец Рамадан, той не може да се отплати дори и цяла година да говее (т.е. не може да достигне наградата за пропуснатия ден от Рамадан)”/Ебу Давуд./Правила и препоръки при говеене:

1.Възползване от превъзходството на сахур. Това е времето за хранене преди говеене, от полунощ до зазоряване.

Пейгамберинът (с.а.в.) казва:

((تسحروا فإن في السحور بركة)) رواه مسلم ـ 2544.

Яжте на сахур, защото в него има берекет”/Муслим./

2.Разговяване на време.

За предпочитане е да се разговява веднага след залез слънце. Пейгамберинът (с.а.в.) казва:((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) رواه مسلم.

Хората ще са в благодат докогато си разговяват навреме.”/Муслим./

Енес ибну Малик (р.а.) казва:

Пейгамберинът (с.а.в.) си разговяваше преди да кланя акшам намаз с няколко пресни фурми, а ако нямаше пресни, тогава със сухи, но ако и такива не се намираха, тогава с няколко глътки вода.”/Ебу Давуд:2356./

3.Правене на дуа по време на говеене и при разговяване. Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد)) رواه إبن ماجه.

Дуата на говеещия, направена при разговяване, не се отхвърля.”

(4)

Пейгамберинът (с.а.в.) когато е разговявал е казвал:((ذهب الظمأ وابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله تعالى)) رواه أبو داود ـ 2354.

Жаждата си отиде, тялото се освежи, а наградата е сигурна иншаеллах.”/Ебу Давуд./((اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت)) رواه أبو داود ـ 2355.

О, Аллах мой! Заради Теб говях и с дареното ми от Теб препитание си разговях.”- Ебу Давуд.

4.Въздържане от неща, несъвместими с говеенето. Пейгамберинът (с.а.в.) казва:

((من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه)) ـ أبو داود .

Който не изостави словата, съдържащи измама и заблуда, и делата с тях, то Аллах не се нуждае от това, да изостави храненето и пиенето.”/Ебу Давуд:2359./

5.Полагане усилия за правене на повече ибадет в последната десетдневка от месец Рамадан. Айше (р.а) казва:

((كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في غيره)) - رواه مسلم.

В последната десетдневка от месец Рамада Пейгамберинът (с.а.в.) полагаше повече усилия за правене на ибадет, отколкото през останалото време. ”/Муслим:2780./По време на говеене се позволяват следните неща:

1.Къпане след семеотделяне.

Айше (р.а) казва:

((أن النبي- صلى الله عليه و سلم- كان يصبح جنبا و هو صائم ثم يغتسل)) رواه مسلم.

Пейгамберинът (с.а.в.) при говеене понякога осъмваше джунуб (положение след семеотделяне), после се изкъпваше (и продължаваше говеенето)./Муслим:2583./

2.Къпане при изпитване на силна топлина или жажда. Един човек казал на Ебу Бекр ибни Абдуррахман (р.а):

((و لقد رأيت رسول الله- صلى الله عليه و سلم- يصب على رأسه الماء و هو صائم من العطش أو من الحر))- رواه أبو داود.

Видях Пратеника на Аллах (с.а.в.) говеещ да изсипва върху главата си вода, поради силна жажда или топлина.”/Ебу Давуд./

3.Прегръщане и целуване.

Когато няма опасност от възбуждане на страстите.

Айше (р.а) казва:

Пейгамберинът (с.а.в.) прегръщаше и целуваше неговите съпруги, когато говееше, но измежду всички той най-много владееше страстите си …”/Муслим:2571./

4.Инжектиране, даване на кръв, вадене на зъб и други. Но що се отнася до подхранващи системи и инжекции - те развалят говеенето.

5.Изплакване на устната и носната кухина (без превишаване). Пейгамберинът (с.а.в.) казал на Лекит ибни Сабрате:((فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما)) رواه أبو داود ـ 2363.

Когато изплакваш носната кухина, смъркай добре с превишаване, с изключение когато говееш.”/Ебу Давуд./Молим Аллах Субхануху ве Теаля да ни подкрепя в правенето на добри дела и предпазва от лошите! Да ни даде добро в този и отвъдния живот и защити от Огъня. Да опрости греховете ни, греховете на родителите ни и на всички мюсюлмани. Амин!

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница