Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овосстраница1/21
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
#287
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


JASPERS
Joint Assistance to Support Projects in European RegionsПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

ДИРЕКТИВИТЕ ЗА СЕО И ОВОС
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ2013

INTENTIONALLY LEFT BLANKСЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращения 6

ВЪВЕДЕНИЕ 8

I. Практическо ръководство относно прилагането на Директивата за СЕО и българското национално законодателство относно екологичната оценка 12

1. Общ преглед на стратегическата екологична оценка 12

2. Дефиниция за план/програма и обхват на Директивата за СЕО 15

3. Преценка на необходимостта от извършване на ЕО за планове и програми 21

4. Етап на определяне на обхвата на СЕО 27

5. Базова информация 30

5.1. Изисквания към базовата информация 30

5.2. Източници на базова информация 31

6. Консултации в процеса на СЕО 34

6.1. Участие на обществеността 34

6.2. Органите, които, по силата на своите специфични екологични отговорности, е вероятно да бъдат засегнати от екологичните последици на изпълнението на плановете и програмите 36

6.3. Етапи от процедурата по СЕО, когато държавните органи и обществеността следва да бъдат консултирани и/или информирани 36

7. Екологичен доклад и проект на плана/програмата 39

8. Осигуряване и контрол на качеството 45

9. Вземане на решението 47

9.1. Чл. 8 от Директивата за СЕО 47

9.2. Чл. 9 от Директивата за СЕО 48

10. Мониторинг на значителните въздействия на плановете/ програмите 50

10.1. Адекватното тълкуване на относимите разпоредби на Директивата за СЕО и определяне на обхвата и дълбочината на мониторинга 51

10.2. Организиране на мониторинга: отговорни органи, използване на информацията, подходи към мониторинга 51

10.3. Мониторинг на въздействията на плана/програмата 53

10.4. Наблюдението и контрола върху изпълнението на плана/програмата по смисъла на българското национално законодателство 54

II. Практическо ръководство относно прилагането на Директивата за ОВОС и българското национално законодателство относно ОВОС 55

1. Преглед на ОВОС 55

Основни етапи на процедурата по ОВОС 58

2. Преценка на необходимостта от извършване на ОВОС – проекти, за които се изисква издаване на разрешение за осъществяването им 58

2.1. Информация, която следва да бъде представена за извършването на преценката на необходимостта от ОВОС като част от заявлението за издаване на разрешението за осъществяване на проекта 59

2.2. Категории проекти, включени в Приложение І от Директивата за ОВОС 60

2.3. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за проектите по Приложение ІІ от Директивата за ОВОС 64

2.4. Преценка на необходимостта от извършване на ОВОС на проекти, отнасящи се до свързани/спомагателни и рехабилитационни дейности 65

2.5. Дейности по разрушаване 68

2.6. Преценка на необходимостта от ОВОС за проекти, които е вероятно да окажат значително въздействие върху околната среда на други държави-членки 68

2.7. Изключения 71

3. Етап на определяне на обхвата на ОВОС 72

3.1. Инструменти за определяне на обхвата на ОВОС 73

3.2. Документ за определянето на обхвата 74

3.3. Процедура по определяне на обхвата по реда на българското национално законодателство 75

4. Анализ на въздействията 77

5. Доклад за оценката на въздействието върху околната среда (ДОВОС) 79

6. Участие на обществеността и консултации с другите компетентни органи 84

6.1. Информиране на обществеността и консултации с компетентните органи на етапа на преценката на необходимостта от ОВОС 87

6.2. Информиране на обществеността и консултации с компетентните органи на етапа на определяне на обхвата на ОВОС 89

6.3. Консултации по ДОВОС на национално ниво 91

6.4. Трансгранични консултации 96

6.5. Резултати от консултациите 101

7. Преглед на качеството на процеса на ОВОС 101

8. Вземане на решението 104

8.1. Концепцията за „разрешение за осъществяване“ 105

8.2. Чл. 8 от Директивата за ОВОС 106

8.3. Чл. 9 от Директивата за ОВОС 107

9. Проследяващи действия след приключване на процедурата по ОВОС 108

Източници 111

Приложения 117

ПРИЛОЖЕНИЕ I 117

ПРИЛОЖЕНИЕ II 119Списък на фигурите

Фигура 1. Процес по ЕО 14

Фигура 2. Мястото на ОВОС в цялостния процес на вземане на решенията 105Списък на каретата

Каре 1. Определение за п/п 17

Каре 2. СЕС, Решение по Дело С-567/10 (Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche и d’Action Urbaines ASBL срещу Région de Bruxelles-Capitale) 17

Каре 3. СЕС, Решение по Дело С-/295 (GenovaitėValčiukienė и Others срещу Pakruojorajonosavivaldybė и Others) 18

Каре 4. СЕС, Решение по Дело С-463/11 (L срещу M) 18

Каре 5. СЕС, Решение по Дело C-177/11 (Eighth - Sillogos Ellinon Poleodomon и Khorotakton срещу Ipourgos Perivallontos, Khorotaxias и Dimosion Ergon и Others) 23

Каре 6. Източници на базова информация 31

Каре 7. СЕС, Решение по Дело C-474/10 (Department of the Environment for Northern Ireland v Seaport (NI) Ltd. and Others) 35

Каре 8. Консултации по СЕО – План за управление на отпадъците на Виена 38

Каре 9. Алтернативи, разгледани при СЕО – Мид-Уелс 42

Каре 10. Мерки за предотвратяване/смекчаване от СЕО 43

Box 11 CJEU, Judgement on Case C-240/09 (Lesoochraná rskezoskupenie VLK v Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 49

Каре 12 Окончателен доклад от проекта на ИМПЕЛ: „Прилагане на член 10 от Директивата за СЕО 2001/42/ЕО“ 50

Каре 13. СЕС, Решение по Дело C-72/95 (Kraaijeveld and Others) 56

Каре 14. Строителство на релсови пътища за железопътен трафик на големи разстояния железопътен транспорт и на летища с дължина на основната писта 2100 м или повече – Приложение І, т. 7(a) от Директивата за ОВОС 63

Каре 15. Инсталации за обезвреждане на отпадъци – Приложение І, т. 10 от Директивата за ОВОС 63

Каре 16. СЕС, Решение по Дело С-392/96 (Комисия/Ирландия) 64

Каре 17. Информацията, необходима за проверка на адекватността на преценката на необходимостта от извършване на ОВОС 65

Каре 18. СЕС, Решение по Дело C-72/95 (Kraaijeveld and others) 67

Каре 19. СЕС, Решение по Дело С-50/09, Комисия/Ирландия 68

Каре 20. СЕС, Решение по Дело C-205/08 (Umweltanwalt von Kärnten) 70

Каре 21. СЕС, Решение по Дело C-435/97 (WWF и Others) 71

Каре 22. СЕС, Решение по Дело C-128/09 (Boxus и Others) 72

Каре 23. СЕС, Решение по Дело C-142/07 (Ecologistas en Accion-CODA) 77

Каре 24. СЕС, Решение по дело C-560/08 (Проекти за удвояване и/или благоустрояване на път M 501 в Испания) 78

Каре 25. СЕС, Решение по Дело C-2/07 (Abraham и Others) 81

Каре 26. Предотвратяване/смекчаване на въздействията върху околната среда – финландски проект за изграждане на магистрала 83

Каре 27. Мерки за предотвратяване и компенсиране – разработване на кариера в Германия 83

Box 28. СЕС, Решение по Дело C-332/04 (Комисия/Испания) 86

Каре 29. СЕС, Решение по Дело C-263/08 (Djurgarden) 86

Каре 30. СЕС, Решение по Дело C-188/89 (Foster and others v British Gas) 91

Каре 31. СЕС, Решение по Дело C-474/10 (Department of the Environment for Northern Ireland v Seaport (NI) Ltd and Others) 92

Каре 32. СЕС, Решение по Дело C-205/08 (Umweltanwalt von Kärnten) 97Списък на таблиците

Таблица 1. Списък на п/п, за които ЕО е задължителна по смисъла на Приложение № 1 от Наредбата за ЕО 19

Таблица 2. Списък на п/п, за които се изисква преценка на необходимостта от ЕО по реда на Приложение № 2 от Наредбата за ЕО 24

Таблица 3. Примерна структура на мониторинга 53

Таблица 4. Определения по директиви на ЕС и националното законодателство, с което са транспонирани в България 61


Каталог: files -> file -> Industry
file -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
Industry -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Industry -> Правителство на Румъния Февруари 2015г. Министерство на транспорта


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница