Практикум по пра­ВО­пис (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­раж­не­ния). По­ма­га­ло за за­доч­ни­ци, 36 с., Вт, 1983Дата13.10.2018
Размер358.7 Kb.
#86887
ТипПрактикум
Проф. д-р Кирил Цанков

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ


(по раздели)

I. Учебници и учебни помагала:

1.1. ПРАК­ТИ­КУМ ПО ПРА­ВО­ПИС И ПУН­К­ТУ­А­ЦИЯ. ВТ, 1978 (в съ­ав­торство с ко­ле­ги­те от Ка­тед­ра­та) ­ 3 те­ми: "Греш­ки при вмя­та­не, из­па­да­не, пре­мя­тане и сък­ра­ще­ния на зву­ко­ве" (с.63­74); "Упот­ре­ба на ско­би" (с.161­167); "Упот­ре­ба на ка­вички" (с. 168­174).

1.2. ДА ГО­ВО­РИМ БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК. ВТ, 1980, 300 с. (в съ­ав­тор­с­т­во с Б. Бай­чев и М. Да­мя­но­ва) ­ учеб­ник за Лет­ния се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­га­рис­ти и сла­вис­ти във В. Тър­но­во.

1.3. ДА ГО­ВО­РИМ БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК. ВТ , 1983, 300 с., II изд. (в съ­ав­тор­с­т­во с Б. Бай­чев и М. Дамяно­ва) ­ учеб­ник за Лет­ния се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­га­рис­ти и сла­вис­ти във В. Тър­но­во, ч. I.

1.4. ДА ГО­ВО­РИМ БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК. ВТ, 1983, ч. II. Реч­ник-ин­декс, 100 с. (в съ­ав­тор­с­т­во с Б. Байчев и М. Да­мя­но­ва) ­ за Лет­ния се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­га­рис­ти и сла­висти във В. Тър­но­во.

1.5. СЪВ­РЕ­МЕ­НЕН БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК. I ЧАСТ. ФО­НЕ­МА­ТИЧ­НА ТРАН­С­К­РИП­ЦИЯ. ПРАКТИКУМ ПО ПРА­ВО­ПИС (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­раж­не­ния). По­ма­га­ло за за­доч­ни­ци, 36 с., ВТ, 1983.

1.6. БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК ЗА ЧУЖ­ДЕС­Т­РАН­НИ БЪЛ­ГА­РИС­ТИ И СЛА­ВИСТИ. (в съ­ав­тор­с­т­во с Б. Бай­чев и М. Да­мя­но­ва) ­ учеб­ник за Лет­ния се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­га­рис­ти и сла­вис­ти във В. Тър­но­во. С., 1985, 256 с.

1.7. ПРОГ­РА­МИ­РА­НО ПО­МА­ГА­ЛО ПО КУЛ­ТУ­РА НА РЕЧ­ТА (по пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция). Ч. I. Пун­к­ту­а­ция ­ Прог­ра­ма за обу­ча­ва­ща ма­ши­на УНИ­ТУ­ТОР. АВЦ при ВТУ. Пър­ви­ят ек­зем­п­ляр е из­ра­бо­тен през 1986 г.

1.8. БЪЛ­ГАР­С­КА РЕЧ. Учеб­ник за прак­т. за­ня­тия по бъл­гар­с­ки език с напред­на­ли. Ле­тен се­ми­нар за чуж­дес­т­р. бъл­га­рис­ти и сла­вис­ти във В. Търно­во. ВТ., 1988, 210 с.

1.9. СЪВ­РЕ­МЕ­НЕН БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК. I ЧАСТ. ФО­НЕ­МА­ТИЧ­НА ТРАН­С­К­РИП­ЦИЯ. ПРАК­ТИ­КУМ ПО ПРА­ВО­ПИС (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­раж­не­ния). По­ма­га­ло за за­доч­ни­ци, II издание ­ до­пъл­не­но и пре­ра­бо­те­но; 48 с., ВТ, 1989.

1.10. КОМ­ПЮ­ТЪР­НО ПО­МА­ГА­ЛО ПО КУЛ­ТУ­РА НА РЕЧ­ТА. ПУН­К­ТУ­А­ЦИЯ. ЧАСТ I. УПОТ­РЕ­БА НА ЗА­ПЕ­ТАЯ. ЧАСТ II. УПОТ­РЕ­БА НА ОС­ТА­НА­ЛИ­ТЕ ПРЕ­ПИ­НА­ТЕЛ­НИ ЗНАЦИ. ВТ, 1990 (Част от ма­те­ри­а­ла, вклю­чен в та­зи прог­ра­ма, е из­пол­з­ван в кн. "Препина­тел­ни­те зна­ци". ВТ, 1993 ­ вж. 2.2.).

1.11. ПО­МА­ГА­ЛО ПО ФО­НЕ­ТИ­КА С ПРАК­ТИ­КУМ ПО ПРА­ВО­ПИС (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­ражне­ния) ­ в съ­ав­тор­с­т­во с А. Пет­ко­ва и М. Или­е­ва). ВТ, 1991, 102 с.

1.12. БЪЛ­ГАР­С­КА РЕЧ. Учеб­ник за прак­ти­чес­ки­те за­ня­тия по бъл­гар­с­ки език с напред­на­ли. Ле­тен се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­га­рис­ти и сла­вис­ти във В. Търно­во. II раз­ши­ре­но и до­пъл­не­но из­да­ние. ВТ., 1992, 280 с.

1.13. ПО­МА­ГА­ЛО ПО БЪЛ­ГАР­С­КА ФО­НЕ­ТИ­КА (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­раж­не­ния) ­ в съавтор­с­т­во с А. Пет­ко­ва и М. Или­е­ва). ВТ, 1993, 110 с.

1.14. ПРЕ­ПИ­НА­ТЕЛ­НИ­ТЕ ЗНА­ЦИ. На­ръч­ник за уче­ни­ци, кан­ди­дат-сту­ден­ти, сту­ден­ти и за всич­ки, ко­и­то же­ла­ят да по­ви­шат ези­ко­ва­та си кул­ту­ра. ВТ, 1993, 104 с. (Вж. и 2.2.).

1.15. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 1994, 128 с. (ИК "Знак'94").

1.16. ПО­МА­ГА­ЛО ПО БЪЛ­ГАР­С­КА ФО­НЕ­ТИ­КА (ТРАН­С­К­РИП­ЦИЯ) ВТ, 1994, 12 с.

1.17. БЪЛ­ГАР­С­КА РЕЧ (ВТУ. Меж­ду­на­ро­ден ле­тен се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­гарис­ти и сла­вис­ти. Учеб­ник за прак­ти­чес­ки­те за­ня­тия по бъл­гар­с­ки език с напред­на­ли) III пре­ра­бо­те­но из­да­ние. ВТ., 1995, 304 с.

1.18. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. Вто­ро из­да­ние. ВТ, 1995 (до­пе­чат­ка: 1996), 128 с. (ИК "Знак'94").

1.19. ПО­МА­ГА­ЛО ПО БЪЛ­ГАР­С­КА ФО­НЕ­ТИ­КА (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­раж­не­ния) ­ в съ­ав­тор­с­т­во с А. Пет­ко­ва, В. Бон­джо­ло­ва и М. Или­е­ва). Тре­то пре­ра­бо­те­но и допъл­не­но из­да­ние. ВТ, 1996, 88 с.

1.20. ИЗБРАНИ ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА. ВТ, 1997 (в съавторство с Ив. Харалампиев), 16 с.

1.21. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 1998, III издание, 128 с. (Изд. "Абагар"; там е посочено като II изд.).

1.22. ИЗБРАНИ ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА. ВТ, 1998 (в съавторство с Ив. Харалампиев), II допълн. изд. 20 с.

1.23. ПО­МА­ГА­ЛО ПО БЪЛ­ГАР­С­КА ФО­НЕ­ТИ­КА (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­раж­не­ния) ­ в съ­ав­тор­с­т­во с А. Пет­ко­ва, В. Бон­джо­ло­ва и М. Или­е­ва). Четвърто из­да­ние. ВТ, 1998, 88 с. (Фабер)

1.24. БЪЛ­ГАР­С­КА РЕЧ (ВТУ. Меж­ду­на­ро­ден се­ми­нар по бъл­гарски език и култура. Учеб­ник за прак­ти­чес­ки за­ня­тия с напред­на­ли), IV из­да­ние. ВТ., 1999, 272 с.

1.25. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 1999, IV издание, 128 с. (Изд. "Абагар"; там е посочено като III изд.).

1.26. ПРЕ­ПИ­НА­ТЕЛ­НИ­ТЕ ЗНА­ЦИ. На­ръч­ник за уче­ни­ци, кан­ди­дат-сту­ден­ти, сту­ден­ти и за всич­ки, ко­и­то же­ла­ят да по­ви­шат ези­ко­ва­та си кул­ту­ра (II изд.). ВТ, 1999, 128 с. (Вж. и 2.2.).

1.27. Помагало по фонетика на съвременния български книжовен език (Комрат, 2001, 58 с. (в съавторство с Л. Домущи).

1.28. Морфология на съвременния български книжовен език. Комрат, 2001 (Лекции), 96 с.

1.29. Синтаксис на съвременния български книжовен език. Комрат, 2001 (Лекции), 68 с.,

1.30. БЪЛ­ГАР­С­КА РЕЧ. Учеб­ник за прак­ти­чес­ки за­ня­тия с напред­на­ли. V из­да­ние. ВТ., 2002, 272 с.

1.31. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. Учебник за 7. клас (в съавторство с Елена Рацеева и Надежда Кара). Кишинев, 2002 г., 320 с.

1.32. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 2005, IV преработено и допълнено издание, издание, 168 с.

1.33. ПО­МА­ГА­ЛО ПО ФО­НЕ­ТИ­КА И ФОНОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖИВЕН ЕЗИК ­ в съ­ав­тор­с­т­во с А. Пет­ко­ва, В. Бон­джо­ло­ва и М. Или­е­ва). Пе­то пре­ра­бо­те­но из­да­ние. ВТ, 2005, 76 с. (Университетско изд.)

1.34. Учебно помагало за практически занятия по български език. ВТ, 2006 (ВТУ. Център за квалификация), 98 с.

1.35. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 2007, V преработено и допълнено издание, издание, 168 с.

1.36. ПО­МА­ГА­ЛО ПО ФО­НЕ­ТИ­КА И ФОНОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК ­ в съ­ав­тор­с­т­во с А. Пет­ко­ва, В. Бон­джо­ло­ва и М. Или­е­ва). Шес­то из­да­ние. ВТ, 2008, 76 с. (Университетско изд.)

1.37. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 2010, VI преработено и допълнено издание, 176 с.

1.38. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 2012, VII преработено и допълнено издание, 176 с.

1.39. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 2014, VIII преработено и допълнено издание, 188 с.

ISBN: 954-8305-34-1

1.40. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. В.Търново, 2014, IX преработено и допълнено издание, 188 с.

ISBN: 954-8305-41-9

II. Отделни книги:

2.1. РЕ­ЧЕВ ЕТИ­КЕТ. С., изд. Народна просвета1988, 96 с.

2.2. ПРЕ­ПИ­НА­ТЕЛ­НИ­ТЕ ЗНА­ЦИ. На­ръч­ник за уче­ни­ци, кан­ди­дат-сту­ден­ти, сту­ден­ти и за всич­ки, ко­и­то же­ла­ят да по­ви­шат ези­ко­ва­та си кул­ту­ра. ВТ, 1993, 104 с.; II изд. 1999, 128 с.

2.3. СО­ЦИ­О­ЛИН­Г­ВИС­ТИ­КА И РЕ­ЧЕВ ЕТИ­КЕТ. ВТ, 1994, 76 с.; до­пе­чат­ка: 1996 (64 с.).

2.4. ГЛА­ГО­ЛИ И ГЛА­ГОЛ­НИ ФОР­МИ С ВЪЗ­В­РА­ТЕН ЕЛЕ­МЕНТ В СЪВ­РЕ­МЕН­НИЯ БЪЛ­ГАР­С­КИ КНИ­ЖО­ВЕН ЕЗИК. С., 1995, Уни­вер­си­тет­с­ко из­да­тел­с­т­во "Св. Кл. Ох­рид­с­ки" (из­ляз­ла през яну­а­ри 1997), 100 с.

2.5. НИ­КО­ЛАЙ КО­ВА­ЧЕВ ­ ДО­А­ЙЕН НА БЪЛ­ГАР­С­КА­ТА ОНО­МАС­ТИ­КА. (в съ­ав­тор­с­т­во с Т. Бал­кан­с­ки) ВТ, 1996, 32 с.

2.6. МЕСТНИТЕ ИМЕНА ОТ ДОСПАТСКОТО КРАИЩЕ. Ономастично изследване; съпоставително проучване с местните имена от Пещерско (В съавторство с Т. Балкански). ВТ, 2000, 224 с..

2.7. РУМЪНСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК / Dictionar roman-bulgar, ВТ, 2007, 656 с. (ISBN 978-954-8709-77-4).

2.6. МЕСТНИТЕ ИМЕНА ОТ ПЕЩЕРСКОТО КРАИЩЕ. Ономас­тично изследване (В съавторство с Т. Балкански). ВТ, 2007, 372 с. (ISBN 978-954-524-563-3)

2.7. РУМЪНСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК / Dictionar roman-bulgar, ВТ, 2008, II изд., 656 с., 30 000 думи (ISBN 978-954-8709-77-4)

2.8. МАЛЪК РУМЪНСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК / Mic dictionar roman-bulgar, ВТ, 2008, 456 с., 15 000 думи

2.9. МЕСТНИТЕ ИМЕНА В НИКОПОЛСКО. ВТ, 2010, ISBN 978-954-400-351-7, Фабер, 280 с.

2.10. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА (в съавторство с Т. Балкански), ВТ, 2010, ISBN 978-954-400-342-5, Фабер, 552 с.

2.11. KPATЪК БЪЛГАРO-РУМЪНСКИ РЕЧНИК / Mic dictionar bulgar- roman, ВТ-Kрайова, 2011, 184 с., 5 000 думи.

(Вж. и 1.8, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17., 1.20, 1.24, 1,25-1.40).
III. Студии:

3.1. КА­ТЕ­ГО­РИ­Я­ТА ЗА­ЛОГ И ВЪЗ­В­РАТ­НИ­ТЕ ГЛА­ГО­ЛИ В СЪВ­РЕ­МЕННИЯ БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК. ­ Тру­до­ве на ВТУ. Том ХVII, кн.2, с. 65­96, С., 1982.

(Вж. и 2.3.)
IV. Статии:

4.1. КЪМ СЕ­МАН­ТИ­КА­ТА НА ВЪЗ­В­РАТ­НИ­ТЕ ГЛА­ГО­ЛИ С КОМ­ПО­НЕНТ СА­МО- В СЪВ­РЕ­МЕН­НИЯ БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК ­ Ас­пи­ран­т­с­ки сбор­ник, кн.IV, св.2. "Ези­козна­ние". ВТ, 1977, с.45­49.

4.2. КЪМ СЕ­МАН­ТИ­КА­ТА НА ЕД­НА ГРУ­ПА ВЪЗ­В­РАТ­НО-СРЕД­НИ ГЛА­ГО­ЛИ. ­ ЕЛ, кн.3, 1979, с.25­31.

4.3. ЛИСТ, ЛИС­ТО ­ ЛИС­ТИ, ЛИС­ТО­ВЕ, ЛИС­ТА ­ БЕ, кн. 4, 1979, С., 320­322.

4.4. АК­ЦЕН­Т­НА СХЕ­МА НА БЪЛ­ГАР­С­КИ­ТЕ ЛИЧ­НИ ИМЕ­НА. ­ ONOMA­STI­CA, ХХV, 1980, Krakow , с. 161­173.

4.5. СТА­ТИС­ТИ­ЧЕС­КИ НАБ­ЛЮ­ДЕ­НИЯ ВЪР­ХУ ЛИЧ­НИ­ТЕ ИМЕ­НА НА РО­ДЕ­НИ­ТЕ В ЕДИН МА­ЛЪК БЪЛ­ГАР­С­КИ ГРАД ПРУЗ ПОС­ЛЕД­НИ­ТЕ 80 ГО­ДИ­НИ. ­ ONOMASTICA, ХХVI, 1981, Krakow, с. 225­234.

4.6. КЪМ СЛО­ВО­ОБ­РА­ЗУ­ВА­ТЕЛ­НА­ТА И АК­ЦЕН­Т­НА ХА­РАК­ТЕ­РИС­ТИ­КА НА СЪ­ЩЕС­Т­ВИТЕЛ­НИ­ТЕ С НАС­ТАВ­КИ -ДЖИЯ, -ЧИЯ И -ЛИЯ В БЪЛ­ГАР­С­КИЯ ЕЗИК. ­ БЕ, кн.1, 1982, с.70­75.

4.7. ДИ­А­ТЕ­ЗИ И ЗА­ЛО­ЗИ В БЪЛ­ГАР­С­КИЯ ЕЗИК. ­ сб. На­у­ка и съв­ремен­ност. Ч. II. ВТ, 1983, с.317­328.

4.8. ЗА ПРА­ВО­ПИ­СА НА НЯ­КОИ ТРИ­КОМ­ПО­НЕН­Т­НИ СЛОЖ­НИ ДУ­МИ. ­ БЕ, кн.4, 1985, с. 397­400.

4.9. КЪМ СЛО­ВО­ОБ­РА­ЗУ­ВА­ТЕЛ­НА­ТА И СЕ­МАН­ТИЧ­НА­ТА ХА­РАК­ТЕ­РИС­ТИ­КА НА ВЪЗ­В­РАТ­НИТЕ ГЛА­ГО­ЛИ С ЕЛЕ­МЕНТ СИ. ­ Въп­ро­си на съв­ре­мен­на­та бъл­гар­с­ка лексико­ло­гия и лек­си­ког­ра­фия. С., БАН, 1986, с.134­141.

4.10. НА­ЦИ­О­НАЛ­НА И СО­ЦИ­АЛ­НА СПЕ­ЦИ­ФИ­КА НА РЕ­ЧЕ­ВИЯ ЕТИ­КЕТ. ­ Проб­ле­ми на со­циолин­г­вис­ти­ка­та. Т. III, с.117­128. С., 1988.

4.11. ГЛА­ГО­ЛИ С ФА­КУЛ­ТА­ТИВ­НА УПОТ­РЕ­БА НА ВЪЗ­В­РА­ТЕН ЕЛЕ­МЕНТ СЕ. ­ БЕ, кн.4, 1989, с.359­363.

4.12. ЗА ПА­ДЕЖ­НИ­ТЕ ФОР­МИ НА МЕС­ТО­И­МЕ­НИ­Я­ТА. ­ Сбор­ник тру­до­ве от юби­лей­на­та на­уч­на се­сия, пос­ве­те­на на 45-го­диш­ни­на­та на Съ­ю­за на уче­ни­те в Бъл­га­рия и 25-го­диш­ни­на­та на Ве­ли­ко­тър­нов­с­кия клон. ВТ, 1990, с.45­49.

4.13. ОБ­РА­ЗУ­ВА­НЕ НА ВЪЗ­В­РАТ­НИ ГЛА­ГО­ЛИ (Гла­го­ли с въз­в­ра­тен еле­мент СЕ). ­ БЕ, кн.6, 1992, с.471­478.

4.14. ЕД­НА ЕТИ­КЕТ­НА ФОР­МУ­ЛА В ЕЗИ­КА НА БА­НАТ­С­КИ­ТЕ БЪЛ­ГА­РИ. ­ Проб­ле­ми на со­циолин­г­вис­ти­ка­та. Ези­ко­ва­та си­ту­а­ци­я­та в мик­ро- и мак­ро­со­ци­ал­ни­те об­щ­ности. ВТ, 1993, с.158­160.

4.15. ВЪЗ­В­РАТ­НИ ГЛА­ГО­ЛИ, ВЪЗ­В­РАТ­НИ ФОР­МИ И ЗА­ЛОГ. ­ Пър­ви ко­лок­ви­ум по ези­козна­ние. Док­ла­ди и съ­об­ще­ния. ВТ, 1993, с.59­68.

4.16. РЕ­ЧЕ­ВИ­ЯТ ЕТИ­КЕТ КА­ТО ПРОБ­ЛЕМ НА СО­ЦИ­О­ЛИН­Г­ВИС­ТИ­КА­ТА. ­ сп. "Прог­лас", ВТ, ктн.3, 1994.

4.17. НЯ­КОИ НАБ­ЛЮ­ДЕ­НИЯ ВЪР­ХУ УПОТ­РЕ­БА­ТА НА СЛОЖ­НИ ДУ­МИ В ПО­Е­ЗИ­Я­ТА НА ХРИС­ТО СМИР­НЕН­С­КИ. ­ Майс­то­ри на бъл­гар­с­ко­то ху­до­жес­т­ве­но сло­во (10 кл.). С., 1995, с.299­304.

4.18. ФУН­К­ЦИ­О­НИ­РА­НЕ НА БЪЛ­ГАР­С­КИ­ТЕ ЕТИ­КЕТ­НИ ФОР­МУ­ЛИ. ­ Юбиле­ен сбор­ник "30 го­ди­ни Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки клон на Съ­ю­за на уче­ни­те в Бъл­гария". Кни­га I, ВТ, 1996, с. 88­92.

4.19. ИМЕ­ТО АБ­ДУ­ЛАХ В ИС­ТО­РИ­Я­ТА НА БЪЛ­ГАР­С­КА­ТА ИМЕН­НА СИС­ТЕ­МА. ­ Оно­мас­тично и ет­но­лин­г­вис­тич­но прос­т­ран­с­т­во на ези­ка. В чест на проф. Ни­ко­лай Ко­вачев. Том II. ВТ, 1996, с.95­100.

4.20. ЕТИКЕТНИТЕ ФОРМУЛИ КАТО РЕПЛИКИ В ДИАЛОГА. ­ Проблеми на социолингвистиката V. Езикът и социалните контакти. Материали от Петата международна конференция по социолингвистика. София, 14­16 септември 1995 г. С., 1996. с.109­112.

4.21. ПРЕД­С­ТА­ВЯ­НЕ НА ГЛА­ГОЛ­НА­ТА ЛЕК­СИ­КА В РЕЧ­НИ­ЦИ­ТЕ НА БЪЛ­ГАР­СКИЯ ЕЗИК. ­ в книгата "Лексикогра­фията ­ от­ра­же­ние на бъл­гар­с­кото слов­но бо­гат­с­т­во", ВТ, 1997 (декември), с. 37­46.

4.22. КНИЖОВНИ ВАРИАНТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. ­ в книгата "Българите извън България", ВТ, 1997 (декември), с. 25­29.


 1. ЛЕКСЕМИТЕ КОЛЕГА И КОЛЕЖКА КАТО ЕТИКЕТНИ ФОРМУЛИ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. – В кн. “Българистични проучвания 6, ВТ, 2000, с. 119-122.

4.24 РАЗГОВОРНА СИНОНИМИЯ В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ПУБЛИЦИСТИКА. – Проблеми на българската разговорна реч. Книга пета, ВТ, 2001, с. 260–266.

4.25. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН ЗА БЪЛГАРСКИЯ РЕЧЕВ ЕТИКЕТ. – В кн. “Изследвания по български език. ВТ, 2001, с. 82-86.

4.26. НУЖДАЕ ЛИ СЕ ОТ ПРОМЕНИ БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВОПИС? – В кн. “Проблеми на българския правопис и правоговор”. ВТ, 2001, с. 75-82.


  1. ЕЗИКОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА ПРОФ. РУСИН РУСИНОВ. — В кн. Езиковедски изследвания в памет на професор Русин Русинов (1930—1998). Национална наечна конференция — 70 години от рождението на проф. Русин Русинов. ВТ, 2001, с. 63—64.

4.28. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. – в кн. “Българският език в Молдова”. Комрат, 2002, с. 19-24.

4.29. ГАГАУЗИ, БЪЛГАРИ, МАКЕДОНЦИ. – В кн. Мошковские чтения, Етулия, 2002 г., с.67-73.

4.30. НАШЕСТВИЕТО НА ИМЕНАТА ПЛАМЕН И КАМЕН В БЪЛГАРСКАТА АНТРОПОНИМИЯ. — В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т.6, В. Търново, 2002, с.217-220.

4.31. ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО ВЪВ ФОНЕТИКАТА НА БЪЛГАРСКИЯ И НА РУМЪНСКИЯ ЕЗИК. – в кн. “Българският език в Молдова 3/4”. Комрат, 2004, с. 23-28.

4.32. Цанков, К. И., Домущу, Л. В. БОЛГАРСКАЯ ОБЩНОСТЬ В АТО “ГАГАУЗИЯ” И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ”. – В: Региональная научно-практическая конференция “Актуальные проблемы экономического и культурного развития АТО “Гагаузия”, 12 января 2004. Комрат, 2004, с. 20–23.

4.33. ТИПИЧНИ ГРЕШКИ И КОЛЕБАНИЯ ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА РУМЪНСКИ ИМЕНА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. — В: Научни изследвания в чест на проф. Д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. ВТ, 2005, с. 555—560.

4.34. Българо-руско-румънската интерференция в българския език на бе­са­рабските българи (коментар върху един българо-румънски разговорник, из­да­­ден в Молдова). – В: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния се­демдесетгодишен юбилей. УИ, ВТ, 2006, с. 188–205 (ISBN 978-954-524-556-5).

4.35. Някои наблюдения върху румънската фонемна система в съпоставка с българската. – В: Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст. н. с. I ст. д. ф. н. Йордан Пенчев Пенчев, С., 2006, с. 423–427 (ISBN 978-954-9401-13-4).

4. 36. Българските фамилни имена в Комрат и района. – В: Българите в Северното причерноморие.Изследвания и материали, т. 9. Одеса, 2006, с.405–412 (ISBN 966-2207-13-0).

4.37. Влашки елементи в топонимията на Никополско. – В: Научни приноси в памет на професор Константин Попов, В. Търново, Знак’94, 2007, с. 356–360 (ISBN 978-954-8709-82-8).

4.38. Между чалгата и рапа. – В: Проблеми на социолингвистиката. IX. Агресията на уличния език. С., 2008, с.129–132.

4.39. Българският език на Димитър Пейчев. - В: – в кн. “Българският език в Молдова 8”. Комрат, 2008, с. 7-10.

4.40. Проблеми на градската топонимия. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика, ВТ, 2009, с.351–357.

4.41. Общо и различно в морфологията на българския и на румънския език. – В: Словото е отражение на живота. Сб. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. ВТ, 2009, с. 395–404.

4.42. Към речниковата статия на думата малцинство. – Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров, ВТ, 2009, с.151–156.

4.43. Библиография на трудовете, създадени от проф. Тодор Балкански (в съавторство с М. Белнейска-Георгиева). – В: Приятели за науката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански по случай неговата 65-годишнина. ВТ, 2009, с.23-46.

4.44. Морфологичният принцип в българския правопис и отклоненията от него. – В: Граматика и семантика. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Ст. Георгиев по случай неговата 80-годишнина, ВТ, 2010, с.413-416.

4.45. Фонетичният принцип в съвременния български правопис. – В: Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. – Пловдив, изд. Контекст, 2010, с. 60-66.

4.46. За имената на българите в Бесарабия. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10 (посветен на 90-годишнината от рождението на проф. Н. Ковачев), В. Търново, 2010, с. 341–348.

4.47. Научноизследователският проект „Тезаурус на българската топонимия - неизчерпаем източник на информация за културно-историческо минало и народностна идентичност и проучванията върху ономастиката на районите с компактно българско и гагаузко население в Бесарабия. – В кн. “Българският език в Молдова 10”. Комрат, 2010, с. 66-71.

4.48. Български фамилни имена в района на Комрат, Република Молдова. – В:: Български годишник / Болгарський щорiчник / Болгарский ежегодник. Том VII. На пошану 75-рычного ювилею доктора фiлологiчних наук, професора Iвана Андрiйовича Стоянова та 50-риччя творчої та наукової дiяльностi доктора фiлологiчних наук, професора Київського унiверситету Ельзи Петрiвни Стоянової, Київ, 2011, с. 88-97.

4.49. Социалният опит и езиковата култура. - В: Проблеми на социолингвистиката, т.10. Езикът и социалният опит”. Материали от Десетата конференция по социолингвистика. София, 10–11 април 2010 г., посветена на 70-годишнината на академик Михаил Виденов. С., 2011, с.125-128.

4.50. Български следи в румънската ономастика. - В: Езикът и културата в съвременния свят, Бургас, 2012, с. 497-500.

4.51. Contacts bulgare-roumains dans la toponymie (под печат в: Studii şi Cercetări de Onomastică şi Lexicologie (SCOL). - Universitatea din Craiova, Anul V, Nr 1-2, 2012, p. 86-92.

4.52. Т. Балкански, К. Цанков. Български селищни имена от булгарски произход. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 13. В. Т., 2013, с.129-137.

4.53. Колко време е един период от време? - В: Проблеми на социолингвистиката. Т. 11. Езикът във времето и пространството. С., 2014: знак’94, с. 377-381.V. Кандидатска (докторска) дисертация:

5.1. ВЪЗ­В­РАТ­НИ­ТЕ ГЛА­ГО­ЛИ В СЪВ­РЕ­МЕН­НИЯ БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК (Сло­во­об­ра­зу­ва­не и се­ман­ти­ка) ­ за­щи­те­на на 17 юни 1993 г.

5.2. Ав­то­ре­фе­рат. ВТ, 1993, 36 с.

VI. Рецензии и обзори:

6.1. НО­ВА КНИ­ГА ЗА БЪЛ­ГАР­С­КА­ТА АК­ЦЕН­Т­НА СИС­ТЕ­МА (Ре­цен­зия за Д. Тил­ков, Т. Бо­я­джи­ев, Уда­ре­ни­е­то в бъл­гар­с­кия кни­жо­вен език. С., 1978) ­ БЕ, кн.4, 1979, с.352­354.

6.2. ПО­МА­ГА­ЛО ПО БЪЛ­ГАР­С­КИ ПРА­ВО­ПИС И ПУН­К­ТУ­А­ЦИЯ, съст. Хр. Пър­вев и В. Радева. ­ БЕ, кн.2, 1981, с.162­163.

6.3. ПО­МА­ГА­ЛО ПО БЪЛ­ГАР­С­КА ФО­НЕ­ТИ­КА, съст. Хр. Пър­вев и В. Ра­де­ва. ­ БЕ, кн.2, 1981, с.163­164.

6.4. БРЕ­ГО­ВЕ­ТЕ НА СЛО­ВО­ТО (Бор­ба­та на в. "Бал­кан­с­ко зна­ме" за по-ви­со­ка ези­кова кул­ту­ра). ­ БЕ, кн.3, 1981, с.254­257.

6.5. СТ.Н.С. ТО­ДОР ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ БАЛ­КАН­С­КИ. ­ Със­то­я­ние и проб­ле­ми на бъл­гар­с­ка­та оно­мас­ти­ка. Том 3. Оно­мас­ти и оно­мас­тич­ни из­с­лед­ва­ния в Бъл­га­рия. ВТ, 1996, с.147­152.

6.6. ПРОФ. РУ­СИН РУ­СИ­НОВ КА­ТО АН­Т­РО­ПО­НИ­МИСТ. ­ Със­то­я­ние и проб­ле­ми на бъл­гарска­та оно­мас­ти­ка. Том 3. Оно­мас­ти и оно­мас­тич­ни из­с­лед­ва­ния в Бъл­га­рия. ВТ, 1996, с.219­222.

6.7. Radu Popescu, Todor Balkanski, Aromвnii din Rodopii Bulgariei şi graiul lor­ рецензия, сп. "Бълг. език", кн. 1/ 1996, с.115­ 116 (излязла през 1997).

6.8. БЪЛГАРСКАТА ФИЛОЛОГИЯ В КОМРАТСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ .– Български хоризонти, бр. 2/ 2002 г. (Кишинев), с.17-18.

6.9. БЪЛГАРСКАТА ФИЛОЛОГИЯ В КОМРАТСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ .– Алманах “Родолюбец”, бр. V, София, 2002 г., с.198-203.

6.9. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В КОМРАТСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ. – в кн. “Българският език в Молдова 2”. Комрат, 2003, с. 7-13.

6.10. ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В МОЛДОВА .– Български хоризонти, бр. 5/ 2004 г. (Кишинев), с.9.

6.11. 70 СТАТИИ ЗА 70-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ. — В: Проглас. Филологическо списание, кн.1, ВТ, 2006, с.208-216.

6.12. Професор Тодор Балкански. Ученият. Учителят. Приятелят. – В: Приятели за науката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански по случай неговата 65-годишнина. ВТ, 2009, с.19-22.

6.13. Послеслов. – Т. Балкански, Черкезите в българските земи. В. Търново, 2011, с. 298-300.

6.14. Перспективи пред Центъра по българска ономастика „проф. Н. Ковачев”. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 13. В. Т., 2013, с.806-808.

6.15. Рецензия [за] Elena Camelia Zabava. Structuri derivationale in antroponimia din Oltenia. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 13. В. Т., 2013, с.814-819..

6.16. Проф. Тодор Балкански по Via Bulgara (интервю). - Проглас (В.Т.), кн.1, 2014, с.178-185.


VII. Езикова култура:

7.1. Име­то на на­ша­та ро­ди­на. ­ Бъл­гар­с­ки жур­на­лист, кн.3, 1977, с.37­38.

7.2. На­ла­гат се ре­фор­ми, но об­мис­ле­ни. ­ От. фронт, бр.10115/ 27.VIII.1977.

7.3. За от­но­си­тел­ни­те при­ла­га­тел­ни от съ­щес­т­ви­тел­ни име­на (кра­ва, овца, ко­за и др.). ­ Со­ци­а­лис­ти­чес­ка тър­го­вия, бр.35 / 31. VIII. 1977.

7.4. Свър­ши­ха ли се име­на­та? ­ От. фронт, 23. VI. 1978.

7.5. Кръч­мар­с­ки пат­ри­о­ти­зъм. ­ Оте­чес­т­во, кн.ХХ, 25. Х. 1978.

7.6. За един неп­ра­ви­лен пре­вод на рус­кия из­раз от­пе­ча­тать фо­тог­рафии. ­ БЕ, кн.2, 1978, с. 156.

7.7. За­що Ду­нав мост? ­ БЕ, кн.6, 1978, с.156.

7.8. Сък­ра­ще­ни­я­та заг­ро­зя­ват род­ния език. ­ Нар. кул­ту­ра, 16. IV. 1979.

7.9. Не­нуж­ни над­пи­си. ­ От. фронт, 15.VI.1979.

7.10. Detska plostadka. ­ в. Бор­ба (ВТ), 24. ХI. 1979.

7.11. Ези­ко­ва­та кул­ту­ра на учи­те­ля. ­ Ан­те­ни, 14.ХI.1979.

7.12. Ези­ко­ва­та кри­ти­ка тряб­ва да бъ­де ком­пе­тен­т­на.­ БЕ, кн.6, 1979, с.523­524.

7.13. Ня­кол­ко ду­ми за сък­ра­ще­ни­я­та. ­ в. Бал­кан­с­ко зна­ме (Гб), бр.24, 22.II.1980.

7.14. Ука­за­ние, а не "ин­ди­ка­ция". ­ БЕ, кн.3, 1980.

7.15. Училище и езикова култура. ­ Учителско дело, 23.ХII. 1980.

7.16. Троянер трьопфхнер. ­ в. Антени, бр.530, 11.III.1981.

7.17. Що за инструмент е лесопилата? ­ БЕ, кн-1, 1981, с.70­71.

7.18. Не е модна дреха. ­ в. Антени, бр.31, 5.VIII.1981.

7.19. Студентски бисери. ­ в. Студенстска трибуна, 2.II.1982.

7.20. Една неправилна употреба на думата пивовар. ­ БЕ, 1982, кн.1, с.79.

7.21. За две не­под­хо­дя­щи упот­ре­би на гла­го­ла назнача­вам. ­ БЕ, 1982, кн.3, с.228­229.

7.22. Апокрифни полуфабрикати. ­ в. Антени, 11. VIII. 1982.

7.23. А защо не гоблен? ­ в. Нар. младеж, 8.VIII.1982.

7.24. Индикация. ­ в кн. "Главоболия с чуждите думи", С., 1983, с.31­32.

7.25. Как да го­во­рим на пуб­лич­но мяс­то. ­ Свет­лик (приложе­ние на в. "Бор­ба"), ВТ, 28. VII. 1984.

7.26. Дачиа или Дачия? ­ БЕ, 1989, кн.2, с. 175.

7.27. Отново за прилагателните на -ем, -им. ­ БЕ, кн.5, 1989, с.471­472.

7.28. Празнина в обръщенията. ­ сп. Младеж, кн.12, 1989, с.2.

7.29. "Социална класа" или просто класа. ­ БЕ, кн.3, 1990, с.236.

7.30. България ­ страна на президенти. ­ в. Добро утро (ВТ), 7.III.1994.

7.31. Аз съм твоят фен, скъпа. ­ в. Добро утро, 10. III. 1994.

7.32. Убиецът ­ пример за подражание. ­ в. Добро утро, 23.III.1994.

7.33. Шопингуваме ли, или пазаруваме? ­ в. Добро утро, 18. IV.1994.

7.34. Станахме вече и американци. ­ в. Добро утро, 20.VI.1994.

7.35. Език и политика. ­ в. Добро утро, 28. VI.1994.

7.36. Протестират ли протестантите. ­ в. Добро утро, 11. VII.1994.

7.37. Радиа, радия или радиостанции. ­ в. Добро утро, 12. VIII.1994.

7.38. Име­на­та на фир­ми­те ­ с бъл­гар­с­ки бук­ви или на българ­с­ки език. ­ в. Доб­ро ут­ро, 16. VIII.1994.

7.39. Езиковата култура на учителите. ­ в. Аз-Буки, бр.25, 4. VII.1995, с.10.Забележка. Автор съм и на 14 предавания от рубриката "Родна реч" на Радио София, програма "Хоризонт":

1. За една неподходяща употреба на думата гама. ­ 25. VII. 1978, 9.30 ч.

2. За при­ла­га­тел­ни­те, об­ра­зу­ва­ни от съ­щес­т­ви­тел­ни имена, на­зо­вав­ащи жи­вот­ни. ­ 22. Х. 1978

3. Ед­на из­лиш­на ду­ма в бъл­гар­с­кия език. ­ 16. II. 1979.

4. За ня­кои греш­ки при упот­ре­ба­та на въз­в­рат­ни­те гла­го­ли ­ 23. I. 1981 (I ч.).

4 А. За ня­кои греш­ки при упот­ре­ба­та на въз­в­рат­ни­те гла­го­ли ­ 30. I. 1981 (II ч.)

5. Во­дач, шофьор, ав­то­мо­би­лист ­ 19. III. 1982 (Ра­дио Со­фия, "Род­на реч).

6. Ня­кои слу­чаи на из­пус­ка­не на пред­ло­зи в имен­ни сло­во­съ­че­та­ния. ­ 28. V. 1982 (Радио Со­фия, "Род­на реч")..

7. Някои колебания при съгласуването ­18. VI. 1982 (Радио София, "Родна реч").

8. За речевия етикет ­ 9. VII. 1982 (Радио София, "Родна реч

9. Неправилна употреба на деепричастия ­ 22. Х. 1982 (Радио София, "Родна реч.

10. Някои грешки при членуването. ­ 23. I. 1983 (Радио София, "Родна реч").

11. За излишните думи. ­ 19. Х. 1984 (Радио София, "Родна реч").

12. Правилен ли е изразът "десетте месеца на годината"? ­ 16. ХII. 1988

13. Грешки при употребата на предлози ­ 13. I. 1989 (Програма "Хоризонт", 12 + 3).

14. За употребата на някои наречия (Радио София, "Хоризонт", 12 + 3) ­ 1. ХII. 1989.

VIII. Съставител и редактор:

8.1. Проб­ле­ми на со­ци­о­лин­г­вис­ти­ка­та. Ези­ко­ва­та си­ту­а­ция в мик­ро- и мак­ро­со­ци­ал­ни­те об­щ­нос­ти. ВТ, 1973 (вж. и 4.14) (със­та­ви­тел и от­го­во­рен ре­дак­тор).

8.2. Б. Кръс­тев, Й. Рай­че­ва, За­ни­ма­тел­на фо­не­ти­ка. ВТ, 1994 (ре­дак­тор).

8.3. Б. Кръс­тев, По­ма­га­ло по бъл­гар­с­ка фо­не­ти­ка и фо­нос­ти­лис­ти­ка със за­да­чи и уп­раж­не­ния. ВТ, 1994 (ре­дак­тор и ре­цен­зент).

8.4. ВВО­ВУ "Ва­сил Лев­с­ки", СУБ ­ клон В. Тър­но­во. НА­УЧ­НИ ТРУ­ДО­ВЕ, кн. 38, В.Т., 1995,236 с. (член на ред­ко­ле­ги­я­та; сти­лов ре­дак­тор).

8.4. Р. Ру­си­нов, За­ни­ма­тел­на гра­ма­ти­ка, ВТ, 1995 (ре­дак­тор).

8.5. Н. Яни­ко­ва, Рус­ка­та ис­то­ри­ог­ра­фия (ХVIII­60-те го­ди­ни на ХХ в.) за хро­ноло­ги­чес­ка­та гра­ни­ца меж­ду Сред­но­ве­ко­ви­е­то и Но­во­то вре­ме за Ру­сия. ВТ, 1996 (ре­дак­тор).

8.6. Т. Бал­кан­с­ки, Д. Ан­д­рей, Го­ле­ми­те вла­си сред бъл­га­ри­те, ВТ, 1996 (ре­дактор).

8.7. Т. Бал­кан­с­ки. То­дор Жив­ков. Про­со­пог­ра­фия на дик­та­то­ра, ВТ, 1996 (редак­тор).

8.8. Т. Бал­кан­с­ки. Н. Вап­ца­ров, Бъл­га­рия и бъл­га­ри­те. ВТ, 1996 (ре­дак­тор).

8.9. Т. Бал­кан­с­ки, За­пад­но­ро­доп­с­ки­те вла­си. Ет­нос. Ет­но­ни­мия. Оно­мас­ти­ка. ВТ, 1996 (ре­дак­тор).

8.10. Т. Бал­кан­с­ки, Тран­сил­ван­с­ки­те (сед­миг­рад­с­ки­те) бъл­га­ри. ВТ, 1996 (редак­тор).

8.11. Т. Бал­кан­с­ки, С бъл­гар­с­ко име и с бъл­гар­с­ка кръв. ВТ, 1996 (ре­дак­тор).

8.12. Т. Бал­кан­с­ки, М. Пар­зу­ло­ва, Зад­кар­пат­с­ки­те бъл­га­ри. ВТ, 1996 (ре­дак­тор).

8.13. Юби­ле­ен сбор­ник 30 го­ди­ни Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки клон на Съ­ю­за на уче­ни­те в Бълга­рия. Кни­га I (вж. 8.4. и 4.18) и II, ВТ, 1996, 244 с. (член на ред­ко­ле­ги­я­та; сти­лов ре­дак­тор).

8.14. Т. Балкански, Осман Нури Ефенди. Големият помак на българите. ВТ, 1997 (редактор).

8.15. Оно­мас­тич­но и ет­но­лин­г­вис­тич­но прос­т­ран­с­т­во на ези­ка. В чест на проф. Нико­лай Ко­ва­чев. Том I и II. ВТ, 1996 (вж. 4.19)(със­та­ви­тел и от­го­во­рен ре­дак­тор).

8.16. Эльза П. Стоянова, История одного языкового острова. Письменность бол­гар­ской диаспоры на Украине 1861­1993. ВТ, 1997 (редактор).

8.17. Българите извън България. Сборник с материали от Международния симпо­зи­ум, състоял се на 20 и 21 юни 1997 г. в Бургас. (вж. 4.22), ВТ, 1997 (редактор).

8.18. Лексикографията ­ отражение на българското словно богатство. (вж. 4.23) ВТ, 1997 (редактор).

8.19. Живка Колева-Златева, Семантична реконструкция. Методологични аспек­ти. ВТ, 1998 (редактор).

8.20.Павликени в миналото и днес.ВТ 1998 (редактор).

8.21. Т. Балкански, Местните имена в Чепинското краище (Велинградско). ВТ, 1998 (редактор).

8.22. Международен семинар по български език и култура. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Кн. 3. Трета Международна научна сесия. ВТ, 20—21 август 1997. ВТ 1998 (редактор). 1. Международен семинар по български език и култура. Българистични проучвания. Кн. 4. Даниела Андрей, Свиница и свиничанските българи. Етнос. Език. Етнонимия.Ономастика. Просопографии. ВТ 1998 (редактор).

 2. Âîĺíĺí íŕó÷ĺí ôîđóě 2000. Ńúţç íŕ ó÷ĺíčňĺ â Áúëăŕđč˙, ęëîí Â. Ňúđíîâî, ÂŇ, 2000, 564 ń. (ňĺőíč÷ĺńęč đĺäŕęňîđ).

 3. Българистични проучвания 6, ВТ, 2000, 212 с. (îňă. đĺäŕęňîđ č ńîńňŕâčňĺë).

 4. Българският език в Молдова. Комрат, 2002, 72 ń. (îňă. đĺäŕęňîđ)

 5. Българският език в Молдова 2. Комрат, 2003, 92 ń. (îňă. đĺäŕęňîđ)

 6. Българският език в Молдова 3/4. Комрат, 2004, 110 ń. (îňă. đĺäŕęňîđ)

 7. Е. РАЦЕЕВА, Н. КАРА, Ę. ДЕМИРЕВА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. Учебник за 8. клас. Кишинев, 2003 г., 320 с. (đĺöĺíçĺíň íŕ ĚÎ íŕ Ěîëäîâŕ).

 8. Е. РАЦЕЕВА, Н. КАРА, Ę. ДЕМИРЕВА, Ě. ĂĹÎĐĂČĹÂŔ. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. Учебник за 9. клас. Кишинев, 2003 г., 320 с. (đĺöĺíçĺíň č đĺäŕęňîđ).

 9. Á. Ęđúńňĺâ, Топонимията на Преславско, Řóěĺí, 2005 (íŕó÷ĺí đĺäŕęňîđ).

 10. Ň. Áŕëęŕíńęč, Ďŕçŕđäćčę č Ďŕçŕđäćčřęî â ńâĺňëčíŕňŕ íŕ ĺçčęîâŕňŕ ŕđőĺîëîăč˙, Â. Ňúđíîâî, ÂŇ, 2005, 280 ń. (đĺäŕęňîđ).

 11. Ň. Áŕëęŕíńęč, Ęŕâęŕçęčňĺ áúëăŕđč, Â. Ňúđíîâî, Â. Ňúđíîâî, 2005, 112 ń. (đĺäŕęňîđ).

 12. Ä. Éîđäŕíîâŕ, Ďđĺîäîë˙âŕíĺ íŕ äčŕëĺęňíŕňŕ đĺäóęöč˙ â đĺ÷ňŕ íŕ ó÷ĺíčöčňĺ (I-IV ęëŕń), Â. Ňúđíîâî, 2005, 190 ń (đĺäŕęňîđ).

 13. В. Кондов, Кортенските колонии в Бесарабия в светлината на езиковата археология. Ономастика. Език. ВТ, 2005

 14. Научни изследвания в чест на проф. Д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. ВТ, 2005.

 15. Научни изследвания в чест и в памет на академик Иван Дуриданов. ВT, 2006.

 16. Светът на речника. Светът в речника. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на чл. -кор. д.ф.н. Е. Пернишка, ВТ, 2006.

 17. Научни приноси в памет на професор Константин Попов, ВТ, 2007.

 18. Проблеми на социолингвистиката. IX. Агресията на уличния език. С., 2008.

8.41. Приятели за науката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански по случай неговата 65-годишнина. ВТ, 2009 (редколегия).

8.42. Граматика и семантика. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Ст. Георгиев по случай неговата 80-годишнина (отг. редактор).

8.43. Българската и словашката лексикография в обединена Европа, Братислава-Велико Търново, 2009 (техн. редактор).

8.44. Недялка Иванова, Местните имена в Луковитско. В. Т., 2009,408 с. (техн. редактор).

8.45. Вельо Велев, Местните имена в Брезнишко. В.Т., 2009, 488 с. (научен редактор).

8.46. Лексикографията в европейското културно пространство, В.Т., 2010, (техн. редактор).

8.47. Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10 (посветен на 90-годишнината от рождението на проф. Н. Ковачев), В. Търново, 2010 (член на редколегията).

8.48. Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 11 (посветен на 70-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Л. Селимски), В. Търново, 2010 (член на редколегията).

8.49. Проблеми на социолингвистиката. Т.10. Езикът и социалният опит. Материали от Десетата конференция по социолингвистика. София, 10–11 април 2010 г., посветена на 70-годишнината на академик Михаил Виденов. С., 2011.

8.50. Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 12, В. Търново, 2012 (член на редколегията).

8.51. Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 13. В. Търново, 2013 (отговорен редактор).

8.52. Д. Маринов. Селища с българско население в Северния Буджак. В.Т.: Знак’94. 2013,366 с.

8.53. Проблеми на социолингвистиката. XI. Езикът във времето и пространството. С., 2014, 472 с.

8.54. М. Стефанова. За българската метакомуникация: метаезик и метаинформация. В.Т., 2014, 192 с. 2014. Т. Балкански, Д. Маринов.

8.55. Разселването на българите. В.Т., 2014 (редактор). ISBN 978-954-8305-38-9 (редактор)


IÕ. Ïðåâîäè:

9.1. Ра­ду Сп. По­пес­ку (Кра­йо­ва), Ру­мън­с­ки то­по­ни­мичен реч­ник. ­ Със­то­я­ние и проб­ле­ми на бъл­гар­с­ка­та оно­мас­ти­ка. Т. II.Ма­те­ри­али от Вто­ра кръг­ла ма­са и Пър­ва на­ци­о­нал­на кон­фе­рен­ция по бъл­гар­с­ка оно­масти­ка, със­то­я­ли се на 14 юни 1990 и 21­25 ок­том­в­ри 1991 г. във Ве­ли­ко Тър­но­во. ВТ, 1994, с.202­204.
Х. Участия в научни прояви с доклади и научни съобщения:

10.1. На­уч­на се­сия по слу­чай 100-го­диш­ни­на­та от ос­во­бож­де­нието на Сви­щов. Яну­а­ри 1977 (Ези­ко­ви сред­с­т­ва за ре­а­лис­тич­но изоб­ра­же­ние на Ос­во­бо­ди­тел­на­та вой­на в ро­ма­на "Пъ­тят към Со­фия" на Ст. Ди­чев"). Док­ладът не е пуб­ли­ку­ван.

10.2. На­уч­на се­сия по слу­чай 140-го­диш­ни­на­та на В. Лев­с­ки. В. Тър­но­во, май 1977 (Лекси­ка­та при из­г­раж­да­не об­ра­за на В. Лев­с­ки в ро­ма­на на Ст. Ди­чев "За сво­бодата"). Док­ла­дът не е от­пе­ча­тан.

10.3. На­у­чна се­сия на мла­ди­те на­уч­ни ра­бот­ни­ци по слу­чай 1300-го­диш­ни­на­та от създа­ва­не­то на Бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва. В. Тър­но­во, ок­том­в­ри 1981 (Ди­а­те­зи и залози в бъл­гар­с­кия език). Вж. 4.7.

10.4. Ре­пуб­ли­кан­с­ки мла­деж­ки сим­по­зи­ум. В. Тър­но­во, но­ем­в­ри 1981 (Към сло­вообра­зу­ва­тел­на­та и се­ман­тич­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка на въз­в­рат­ни­те гла­го­ли с пред­с­тав­ка раз-). Док­ла­дът не е пуб­ли­ку­ван.

10.5. Пър­ва кон­фе­рен­ция на мла­ди­те ези­ко­ве­ди. Со­фия, но­ем­в­ри 1981 (Към сло­вооб­ра­зу­ва­тел­на­та и се­ман­тич­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка на въз­в­рат­ни­те гла­го­ли с еле­мент си). Вж. 4.9.

10.6. Кон­фе­рен­ция на Ин­с­ти­ту­та за чуж­дес­т­ран­ни сту­ден­ти: "Бъл­гар­с­ки­ят език за чуж­ден­ци ­ ак­ту­ал­ни проб­ле­ми на обу­че­ни­е­то". Со­фия, ноем­в­ри 1981 (Ня­кои проб­ле­ми на ра­бо­та­та с нап­ред­на­ли в лет­ни­те се­ми­на­ри по бъл­гар­с­ки език). Док­ла­дът не е пуб­ли­ку­ван.

10.7. Пол­с­ко-бъл­гар­с­ка кон­фе­рен­ция. Кра­ков, де­кем­в­ри 1982 (При­и­мен­ни­те по­каза­тел­ни мес­то­и­ме­ния в съв­ре­мен­ния пол­с­ки език и ге­не­зи­сът на бъл­гар­с­кия оп­ре­де­ли­те­лен член). Док­ла­дът не е пуб­ли­ку­ван.

10.8. Чет­вър­ти кон­г­рес на бъл­гар­с­ки­те со­ци­о­ло­зи. Со­фия, май 1983 (Проб­ле­ми на бъл­гар­с­кия ре­чев ети­кет). Док­ла­дът не е пуб­ли­ку­ван.

10.9. Вто­ра на­ци­о­нал­на мла­деж­ка шко­ла по ези­коз­на­ние. Со­фия, май1983 (Въз­в­ратни фор­ми и въз­в­рат­ни гла­го­ли). Док­ла­дът не е пуб­ли­ку­ван. Вж. 4.15.

10.10. Меж­ду­на­род­на на­уч­на се­сия "На­уч­но­то де­ло на проф. Л. Ми­ле­тич". Вар­на, май 1983 (Сту­ди­я­та на Л. Ми­ле­тич за чле­на в бъл­гар­с­ки и руски език и зад­пос­та­ве­ни­те по­ка­за­тел­ни мес­то­и­ме­ния в пол­с­кия език). Докла­дът не е пуб­ли­ку­ван.

10.11. На­уч­но-прак­ти­чес­ки се­ми­нар "Ос­нов­ни въп­ро­си на ка­чес­т­во­то и ефек­тивност­та в обу­че­ни­е­то на чуж­дес­т­ран­ни­те сту­ден­ти". Ру­се, юни 1984 (На­ци­о­нални осо­бе­нос­ти на ре­че­вия ети­кет). Док­ла­дът не е пуб­ли­ку­ван.

10.12. Пър­ва на­ци­о­нал­на шко­ла по со­ци­о­лин­г­вис­ти­ка. При­мор­с­ко, ок­том­в­ри 1987 (Нацио­нал­на и со­ци­ал­на спе­ци­фи­ка на ре­че­вия ети­кет). Вж. 4.10.

10.13. Юби­лей­на кон­фе­рен­ция на ВТУ. В. Тър­но­во, май 1988 (Гла­го­ли с фа­кул­та­тивна упот­ре­ба на въз­в­ра­тен еле­мент се). Вж. 4.11.

10.14. Юби­лей­на на­уч­на се­сия "25 го­ди­ни ИЧС. Со­фия, юни 1988 (Проб­ле­ми при ус­во­яване­то на бъл­гар­с­кия ре­чев ети­кет от чуж­дес­т­ран­ни сту­ден­ти). Док­ла­дът не е пуб­ли­ку­ван.

10.15. На­уч­на се­сия, пос­ве­те­на на 45-го­диш­ни­на­та на СНРБ и на 25-го­диш­ни­на­та на Вели­ко­тър­нов­с­кия клон на Съ­ю­за на на­уч­ни­те ра­бот­ни­ци в Бъл­га­рия. В. Тър­ново, ок­том­в­ри 1989 (За па­деж­ни­те фор­ми на мес­то­и­ме­ни­я­та). Вж. 4.12.

10.16. На­уч­но-прак­ти­чес­ка кон­фе­рен­ция "Ин­тен­зи­фи­ка­ция на учеб­но-въз­пи­та­тел­ния про­цес в ус­ло­ви­я­та на на­уч­но-тех­ни­чес­ка­та ре­во­люция и раз­ви­тие спо­соб­нос­ти­те на уча­щи­те се". В. Тър­но­во, ок­том­в­ри 1989 (Интен­зи­фи­ка­ция на учеб­ния про­цес чрез из­пол­з­ва­не на прог­ра­мен про­дукт "Култу­ра на реч­та" ­ в съ­ав­тор­с­т­во). Док­ла­дът не е пуб­ли­ку­ван.

10.17. Пър­ва на­ци­о­нал­на кон­фе­рен­ция по сло­во­об­ра­зу­ва­не "Ак­ту­ал­ни проб­ле­ми на бъл­гар­с­ко­то сло­во­об­ра­зу­ва­не". Со­фия, ок­том­в­ри 1990 (Об­ра­зу­ва­не на въз­в­ратни­те гла­го­ли). Вж. 4.13.

10.18. Тре­та на­ци­о­нал­на кон­фе­рен­ция по со­ци­о­лингвис­ти­ка. В. Тър­но­во, ссеп­тември 1991 (Ед­на ети­кет­на фор­му­ла в ези­ка на ба­нат­с­ки­те бъл­га­ри). Вж. 4.14.

10.19. Ко­лок­ви­ум на млад­ши­те на­уч­ни ра­бот­ни­ци. В. Тър­но­во, май 1983 (Въз­в­рат­ни гла­го­ли, въз­в­рат­ни фор­ми и за­лог). Вж. 4.15.

10.20. Чет­вър­та меж­ду­на­род­на кон­фе­рен­ция по со­ци­о­лин­г­вис­ти­ка. Со­фия, 10­12 септем­в­ри 1993 (Па­деж­ни­те фор­ми на мес­то­и­ме­ни­я­та в ези­ка на сред­с­т­ва­та за ма­сова ин­фор­ма­ция). Док­ла­дът не е пуб­ли­ку­ван.

10.21. Юби­лей­на на­уч­на се­сия, пос­ве­те­на на 30-го­диш­ни­ната на Ве­ли­ко­тър­нов­с­кия клон на съ­ю­за на уче­ни­те в Бъл­га­рия (ФУН­К­ЦИ­О­НИ­РА­НЕ НА БЪЛ­ГАР­С­КИ­ТЕ ЕТИ­КЕТ­НИ ФОР­МУ­ЛИ).Вж. 4.18.

10.22. Кон­фе­рен­ция в па­мет на Л. Ан­д­рей­чин. В. Тър­но­во, март 1995 (Л. Ан­д­рей­чин за бъл­гар­с­кия ре­чев ети­кет).

10.23. На­уч­но-прак­ти­чес­ка кон­фе­рен­ция с меж­ду­на­род­но участие "Ези­ко­во обу­че­ние и ак­ту­ал­ни проб­ле­ми на ези­ко­ва­та кул­ту­ра". Смо­лян, май 1995 (За не­дос­ти­га­ща­та ези­ко­ва кул­ту­ра и за праз­но­ти­те в ези­ко­во­то обу­че­ние). Вж. 4.17.

10.24. Пе­та меж­ду­на­род­на кон­фе­рен­ция по со­ци­о­лин­г­вис­ти­ка. Со­фия, сеп­т. 1995.

10.25. Чет­вър­та на­ци­о­нал­на на­уч­на се­сия по проб­ле­ми­те на бъл­гар­с­ка­та раз­го­вор­на реч. В. Тър­но­во, май 1996 (Раз­го­вор­ни еле­мен­ти в ези­ка на съв­ре­мен­ни­те вес­т­ни­ци). Док­ла­дът не е пуб­ли­ку­ван.

10.26. Меж­ду­на­ро­ден сим­по­зи­ум "Оно­мас­тич­но и ет­но­лин­г­вис­тично прос­т­ран­с­т­во на ези­ка". В чест на проф. Н. Ко­ва­чев. Со­фия, ок­том­в­ри 1996 (ИМЕ­ТО АБ­ДУ­ЛАХ В ИС­ТО­РИ­Я­ТА НА БЪЛ­ГАР­С­КА­ТА ИМЕН­НА СИС­ТЕ­МА). Вж. 4.19.

10.27. Меж­ду­на­ро­ден сим­по­зи­ум "Бъл­га­ри­те из­вън Бъл­га­рия", Бургас, 19­21 юни 1997 (КНИ­ЖОВ­НИ ВА­РИ­АН­ТИ НА БЪЛ­ГАР­С­КИЯ ЕЗИК, УПОТ­РЕ­БЯ­ВА­НИ ИЗ­ВЪН ПО­ЛИ­ТИ­ЧЕС­КИ­ТЕ ГРА­НИ­ЦИ НА СТРА­НА­ТА НИ).

10.28. Национална. на­уч­на конф. "Про­бле­ми на бъл­гар­с­кия пра­во­пис и пра­во­го­вор, ВТ, 30—31.10. 97 (НУЖ­ДАЕ ЛИ СЕ ОТ ПРО­МЕ­НИ БЪЛ­ГАР­С­КИ­ЯТ ПРА­ВО­ПИС?)

10.29. Пета междунар. научна сесия по проблемите на българската разговорна реч. ВТ, 4—5 юни 1998 (РАЗГОВОРНА СИНОНИМИЯ В СЪВРЕМЕННАТА ПУБЛИ­ЦИ­СТИКА).

10.30. Първа международна научна конференция “Функционирането на българския и други езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова” – май 2001 г. Комрат (Молдова).

10.31. Втора международна научна конференция “Функционирането на българския и други езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова” – май 2002 г. Комрат (Молдова).

10.32. Трета международна научна конференция “Функционирането на българския и други езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова – май 2003 г. Комрат (Молдова).

10.33. Четвърта международна научна конференция “Функционирането на българския и други езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова – май 2004 г. Комрат (Молдова)

10.34. Ęđúăëŕ ěŕńŕ “Ďđîáëĺěč íŕ îáđŕçîâŕíčĺňî, ęóëňóđŕňŕ č čńňîđč˙ňŕ íŕ áĺńŕđŕáńęčňĺ áúëăŕđč” – ŕďđčë 2005 ă., Ńîôč˙;.

10.35. Ęîíôĺđĺíöč˙ ďî îíîěŕńňčęŕ – íŕ 9 č 10 ěŕé 2005 г. â Ńîôč˙;

10.36. IX международна научна конференция “Българите в Северното Причерноморие” – септември 2005 г. в Одеса (Българските фамилни имена в Комрат и района)

10.37. Кръгла маса по ономастика: Състояние и проблеми на българската ономастика в началото на XXI в., В. Търново, 16–17 юни 2006 (Бележки върху градската топонимия на Велико Търново).

10.38. Научна сесия „100 г. от рождението на проф. К. Попов” – 29-30. XI. 2007 г., София; (Влашки елементи в топонимията на Никополско и Приветствие от името на Дружеството на ономастите).

10.39 Девета конференция по социолингвистика „Агресията на уличния език” – София, 22–23. 03. 2008 – „Между чалгата и рапа (Бележки върху езика на младото и не само на младото поколение)” .

10.40. Осма международна научна конференция “Функционирането на българския и други езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова” – 16 май 2008 г. Комрат (Молдова) (”Българският език на Димитър Пейчев (бесарабски художник и поет)”. Документален запис на същия доклад е излъчен от Радио Молдова, Кишинев.

10.41. Десета конференция по социолингвистика на тема "Езикът и социалният опит"– София, 10.04.2010 – Социалният опит и езиковата култура.

10.42. Десета международна научна конференция “Функционирането на българския и други езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова” – май 2010 г. Комрат (Молдова).

10.43. XVII международна ономастична конференция. Олщин (Полша). 9-11 септември 2010. – Български селищни имена от булгарски произход (в съавторство с Т. Балкански).

10.44. Езикът и културата в съвременния свят. Бургас. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, юни 2012. - Български следи в румънската ономастка

10.45. Езикът във времето и пространството. XI конференция по социолингвистика, посветена на 100-годишнината на проф. Ст. Стойков. Доклад: „Колко време е един период от време?”. София, 26-27 окт. 2012 г.

10.46. Международна научна конференция по ономастика „Ролята на ономастиката при изследването на историята и съвременното състояние на българския и другите славянски и балкански езици”. В. Търново, 26-27 юни 2014 г. Доклад: „Ойконимът Търговище в балкански контекст”.

10.47. XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomasticzna “Funkcje nazw własnych w kulturze I komunikacji, Poznań-Gniezno, 20-22.09. 2014. Доклад: „Към българската тролонимия”.

10.48. Дванадесета международна конференция на международното социолингвистично дружество - София в чест на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов на тема „Езиковата ситуация - състояние и тенденции”. София, 5-6. 06. 2015. Доклад: „Кеворкирането след Кеворк”.
XI. Интервюта:
11.1. Делото на Кирил и Методий до голяма степен е една красива легенда. – в. „Борба плюс” (В. Търново) , бр. 47 (482), 11.05.2004 г. (водещ Сашка Александрова).

11. 2. Навлизането на чужди думи е вид мързел – в. „Янтра днес”, 21. 08. 2007, с. 6 (водещ Зл. Димитрова).

11. 3. Вулгарният език залива и театъра, и медиите ни – в. „Янтра днес”, 7. 09. 2009, с. 7 (водещ Олга Карова).
XII. Рецензии на дисертации:
12. 1. Никола Димитров Куртев, Ономастиката на българските селища и селищата с българи в Южна Молдова (защитена пред СНС по езикознание, София, 2006 г.)

12. 2. Лариса Василева Бойкова, Комратският български език (защитена пред СНС по езикознание, София, 17. 06. 2008 г.)

12. 3. Алла Николаева Войникова, Ономастиката на селищата с българско население в Югозападния Буджак (защитена пред СНС по славянско езикознание, София, 5. 11. 2009 г.)

12.4. Мариана Белнейска-Георгиева. Еклезионимите в българския език. София, БАН, 2010.

12.5. Мария Иванова Делибалтова. Методика на преподаването на българска литература в диалектна среда - Тараклийски район, Република Молдова5.06.2012. В. Търново

12.6. Мария Иванова Костова. Комуникативната граматика с оглед на обучението по български език като чужд. В, Търново, 28. 06. 2013

12.7. Димитър Маринов. Ономастика на българските селища в северната част на Молдовския Буджак. С., БАН, 5. 09. 2013 г.

12.8. Невена Георгиева Стоянова. Идеята за граница и нейната лексико-семантична репрезентация на френски и на български език”, ВТУ, 28.109.2014

12.9. Силвена Николова Ставрева-Доростолска. Четенето с разбиране по български език като чужд за общи и академични цели с оглед на изпитната система ЕСL. СУ, декември 2014.

12.10. Албена Недкова Добрева. Умението говорене като продуктивен компонент на комуникативната компетентност по български език като чужд за общи и академични цели (върху материал от Европейската изпитна система за езикови сертификати - ECL) СУ, декември 2014.XIII. Рецензии и отзиви за мои трудове:
13. 1. Б. Бай­чев, М. Да­мя­но­ва, К. Цанков, БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК ЗА ЧУЖ­ДЕС­Т­РАН­НИ БЪЛ­ГА­РИС­ТИ И СЛА­ВИСТИ. ­ учеб­ник за Лет­ния се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­га­рис­ти и сла­вис­ти във В. Тър­но­во. С., Наука и изкуство, 1985, 256 с. – М. Виденов, Език и литература, кн. 1, 1987, с.129-131.

13. 2. РЕЧЕВ ЕТИКЕТ, С., 1988. – Хр. Пантелеева, Български език, кн.2, 1989, с. 186-189.

13. 3. СО­ЦИ­О­ЛИН­Г­ВИС­ТИ­КА И РЕ­ЧЕВ ЕТИ­КЕТ. ВТ, 1994, 68 с. – Т. Балкански. – Български език, кн.2, 1977/78, с. 112-113.

13. 4. ГЛА­ГО­ЛИ И ГЛА­ГОЛ­НИ ФОР­МИ С ВЪЗ­В­РА­ТЕН ЕЛЕ­МЕНТ В СЪВ­РЕ­МЕН­НИЯ БЪЛ­ГАР­С­КИ КНИ­ЖО­ВЕН ЕЗИК. С., 1995, Уни­вер­си­тет­с­ко из­да­тел­с­т­во "Св. Кл. Ох­рид­с­ки" (из­ляз­ла през яну­а­ри 1997), 100 с. – Ст. Петрова, Език и литература, кн.3-4, 1997, с. 161.

13. 5. ĹÇČĘÎÂŔ ĘÓËŇÓĐŔ, ÂŇ, 1995, – М. Григорова – Език и литература, кн.5-6, 1997, с,183-185.

13. 6. ТОПОНИМИЯТА НА ПЕЩЕРСКО, В.Т., 2007. – М. Белнейска, Библиотека, кн. 2, 2009, с. 53.

13.7. Т. Балкански, К. Цанков, ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА – Л. Селимски, Важно постижение на родната ономастика. – Проглас, кн.1/2011, с. 231–239.

13.8. Т. Балкански, К. Цанков, ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА – В. И. Супрун, Подвиг болгарских ономастов. – В: Известия Волгоградского государственнного педагогического университета. Серия „Филологические науки”, № 7 (61), 2011, с. 161–163.13.9. Т. Балкански, К. Цанков, ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА – Т. Оanca. – B: Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, 2011, р. 365-368.


XIV. Ńďđŕâęŕ çŕ öčňčđŕíč ňđóäîâĺ:
1. Çŕůî Äóíŕâ ěîńň? – Áúëă. ĺçčę, 1978, ęí. 6, ń.530. – Â: Ńň. Áóđîâ, Ďîăëĺä ęúě ńňŕđčňĺ č íîâčňĺ ďđîáëĺěč íŕ ńë˙ňîňî, ďîëóńë˙ňîňî č đŕçäĺëíîňî ďčńŕíĺ. – Ďđîáëĺěč íŕ áúëăŕđńęč˙ ďđŕâîďčń č ďđŕâîăîâîđ, ÂŇ, 2001, ń. 65-73. (1)
2. Лист, листо – листи, листове, листа. – БЕ, 1979, кн.4, с. 320–322. – М. Велева, Речник на родовите варианти при нарицателните съществителни имена в българския език. ВТ, 2009 (с.99). (1)
3. Ęúě ńĺěŕíňčęŕňŕ íŕ ĺäíŕ ăđóďŕ âúçâđŕňíî-ńđĺäíč ăëŕăîëč. – Ĺçčę č ëčňĺđŕňóđŕ, 1979, ą 3, ń. 25-31. – Â: Ä. Ńëčâęîâŕ, Âúçâđŕňíčňĺ ęîíńňđóęöčč â ńúâđĺěĺííč˙ áúëăŕđńęč č íĺěńęč ĺçčę. Ń., 1995; Т. Куртева. Синтагматика и семантична функция на глаголните представки в съвременния български език. В.Т.: Астарта, 2007; Г. Петрова. Функция на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008 (3)
4. Ŕęöĺíňíŕ ńčńňĺěŕ íŕ áúëăŕđńęčňĺ ëč÷íč čěĺíŕ. – Îíîěŕńňčęŕ, ŐŐV, Ęđŕęîâ, 1980, ń. 161-172. – Â: Íčęîëŕé Ęîâŕ÷ĺâ, Áúëăŕđńęŕ îíîěŕńтčęŕ, Ń., 1987. (1)
5. Ęŕňĺăîâč˙ňŕ çŕëîă č âúçâđŕňíčňĺ ăëŕăîëč â ńúâđĺěĺííč˙ áúëăŕđńęč ęíčćîâĺí ĺçčę. – Â: Ňđóäîâĺ íŕ ÂŇÓ “Ęčđčë č Ěĺňîäčé”, Ôčëîëîăč÷ĺńęč ôŕęóëňĺň, Ń., 1982, ń. 67-95. – Â: Ä. Ńëčâęîâŕ, Âúçâđŕň­íčňĺ ęîíńňđóęöčč â ńúâđĺěĺííč˙ áúëăŕđńęč č íĺěńęč ĺçčę. Ń., 1995; М. Димитрова, Залог и диатеза: Функциониране на залогови форми в текст. – В: Проблеми на граматичната система на българския език – глагол. С., БАН,2009, с. 278–303. (2)
6. Ăëŕăîëč ń ôŕęóëňŕňčâíŕ óďîňđĺáŕ íŕ âúçâđŕňíč˙ ĺëĺěĺíň ńĺ. – Áúëăŕđ­ńęč ĺçčę, ęí. 4, 1982. – â: Ńň. Ăĺîđăčĺâ, Áúëăŕđńęŕ ěîđôîëîăč˙, Â.Ň., 1991. (1)
7. Диатези и залози в българския език. – В: Наука и съвременност, ч.2, В.Т., 1983, с. 317–328 – М. Димитрова, Залог и диатеза: Функциониране на залогови форми в текст. – В: Проблеми на граматичната система на българския език – глагол. С., БАН,2009, с. 278–303: (1)
8. Към словообразувателната и семантичната характеристика на глаголите с елемент си. – Въп­ро­си на съв­ре­мен­на­та бъл­гар­с­ка лексико­ло­гия и лек­си­ког­ра­фия. С., БАН, 1986, с.134­141 – Kjetil Rå Nauge (Oslo), A reinterpretation of the Bulgarian particle си. – In: Linguistics and Poetics, Sofia 24–26 May 1996, публ. в: Съпоставително езикознание, кн. 1, 2000, с. 118-133; Г. Петрова. Функция на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008; Г. Петрова. За употребата на „си” като частица с модална функция. - В: Езикът и културата в съвременния свят, Бургас, 2012, с. 361-367 (3)
9. Đĺ÷ĺâ ĺňčęĺň, Ń., 1988. – â: Ě. Ěŕíäĺâŕ, Ëčíăâî-ěĺňî­äč÷ĺńęč îńíîâč íŕ ĺňčęĺňíîňî îáó÷ĺíčĺ â áúëăŕđńęîňî íŕ÷ŕëíî ó÷čëčůĺ, Â.Ň., 2004; M. Стефанова. Познаваме ли българския речев етикет. С., 1997; Ě. Ěŕíäĺâŕ, Îáó÷ĺíčĺ íŕ óńňíî äčŕëîăč÷íî ĺňčęĺňíî îáůóâŕíĺ (I-IV ęëŕń), Â. Ňúđíîâî, 2003; Čâ. Ęî÷ĺâ, Ëĺęńčęî­ăđŕôńęîňî îňđŕç˙âŕíĺ íŕ ěŕđęčđŕíîńňňŕ âúâ âúçđŕńňî­âčňĺ îďîçč­öčč ďđč áúëăŕđńęč­ňĺ đîä­ńňâĺíč čěĺíŕ îň íŕđîäíč˙ ňđŕäčöčî­íĺí ĺňčęĺň. – Ĺçčęîâĺäńęč ďđč­íîńč â ÷ĺńň íŕ ÷ëĺí.-ęîđ. ďđîô. Ěčőŕčë Âčäĺíîâ, ÂŇ, 2005, ń. 77-86., č äđ.; Ст. Мицева. Текст. Видове текст. Речев етикет. С., 2011; М. Василева. Модели на учтиво речево поведение у българи и японци. В.Т., 2013 (6).
10. Ĺäíŕ ĺňčęĺňíŕ ôîđěóëŕ â ĺçčęŕ íŕ áŕíŕňńęčňĺ áúëăŕđč. – Ďđîáëĺěč íŕ ńîöčîëčíăâčńňčęŕňŕ, ÂŇ, 1993. – В: Ě. Ěŕíäĺâŕ, Ëčíăâî-ěĺňîäč÷ĺńęč îńíîâč íŕ ĺňčęĺňíîňî îáó÷ĺíčĺ â áúëăŕđńęîňî íŕ÷ŕëíî ó÷čëčůĺ, ÂŇ, 2004. (1)
11. Ĺçčęîâŕ ęóëňóđŕ, ÂŇ, 1994, 1995, 1999, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014. – Â: Ä. Ďîďîâ, Ę. Ńčěîâ, Ńâ. Âčäčíńęŕ. Đĺ÷íčę çŕ ďđŕâîăîâîđ, ďđŕâîďčń, ďóíęňóŕöč˙, Ń., 1998; Â. Ďčňĺëîâ, Ďđîáëĺěč â ďđĺďîäŕâŕíĺňî íŕ áúëăŕđńęč ĺçčę. – Áúëăŕđńęč őîđčçîíňč (Ęčřčíĺâ, Ěîëäîâŕ), áđ. 4, 2003, ń. 8-11; Ë. Ńňîč÷ęîâŕ, Ôŕęóëňŕňčâíŕ çŕďĺňŕ˙. Çŕ č ďđîňčâ. – Ďđîáëĺěč íŕ áúëăŕđńęč˙ ďđŕâîďčń č ďđŕâîăîâîđ, ÂŇ, 2001, ń.221-226.; Ä. Éîđäŕíîâŕ, Ńĺěĺéńňâîňî çŕ ĺçčęîâŕňŕ ęóëňóđŕ íŕ ó÷ĺíčöčňĺ îň I–IV ęë., Иван Недев, Култура на речта. Силистра, 2007; Лилия Крумова-Цветкова, Речник на трудностите в българския език, С., 1999; Ив. Недев. Култура на речта. Силистра, 2007 (7)
12. Ńîöčîëčíăâčńňčęŕ č đĺ÷ĺâ ĺňčęĺň. ÂŇ, 1994. – â: M. Стефанова. Познаваме ли българския речев етикет. С., 1997; Ě. Ěŕí­äĺ­âŕ, Ëčíăâî-ěĺňîäč÷ĺńęč îńíîâč íŕ ĺňčęĺňíîňî îáó÷ĺíčĺ â áúëăŕđńęîňî íŕ÷ŕëíî ó÷čëčůĺ, ÂŇ, 2004; Ě. Ěŕíäĺâŕ, Îáó÷ĺíčĺ íŕ óńňíî äčŕëîăč÷íî ĺňčęĺňíî îáůóâŕíĺ (I-IV ęëŕń), Â.Ňúđíîâî, 2003; Čâ. Ęî÷ĺâ, Ëĺęńčęî­ăđŕô­­ńęîňî îňđŕç˙âŕíĺ íŕ ěŕđęčđŕíîńňňŕ âúâ âúçđŕńňî­âčňĺ îďîçč­öčč ďđč áúëăŕđ­ńęčňĺ đîäńňâĺíč čěĺíŕ îň íŕđîäíč˙ ňđŕäčöčî­íĺí ĺňčęĺň. – Ĺçčęîâĺäńęč ďđčíîńč â ÷ĺńň íŕ ÷ëĺí.-ęîđ. ďđîô. Ěčőŕčë Âčäĺíîâ, ÂŇ, 2005, ń. 77-86, č äđ.; Л. Крумова-Цветкова, Лексикографско представяне на някои типове устойчиви словесни формули. – В: Лексикографията в европейското културно пространство, В.Т., 2010, с. 64–72; М. Василева. Модели на учтиво речево поведение у българи и японци. В.Т., 2013; Д. Константинова. За някои комуникативни и граматически аспекти на говоренето на „Вие” в български и словашки език. - В: Диалогични пространства. Сборник от Юбилейна международна научна конференция. В. Т., 2014. (8)
13. ПО­МА­ГА­ЛО ПО БЪЛ­ГАР­С­КА ФО­НЕ­ТИ­КА (ТРАН­С­К­РИП­ЦИЯ) ВТ, 1994, 12 с. - В: М. Стефанова. Съвременен български език. Фонетика и морфология. Шумен, 2007. (1)
14. Глаголи и глаголни форми с възвратен елемент в съвременния български книжовен език, С., 1995. – В: В, Сумрова, Интерпретация на взаимните глаголи в българския език. – Българската и словашката лексикография в обединена Европа, Братислава-Велико Търново, 2009; A. A. Градинарова, Болгарский субъектный имперсонал и его русские функциональные соответствия. – В: Acta linguistica, vol. 1, 2007, p. Д. Константинова. За някои особености на речевия етикет в българския и словашкия език - Проглас, 2013, кн.2, с. 119, 124 41–54; Т. Куртева. Синтагматика и семантична функция на глаголните представки в съвременния български език. В.Т.: Астарта, 2007; М. Димитрова, Залог и диатеза: Функциониране на залогови форми в текст. – В: Проблеми на граматичната система на българския език – глагол. С., БАН,2009, с. 278–303: (4)
15. Името Абдулах в историята на българската именна система. – В: Ономастично и етнолингвистично пространство на езика, т. II, ВТ, 1996, с. 95–100. – Т. Балкански, Възродителни движения и възродителни процеси. В. Търново, 2007; Т. Балкански, В. Кондов, Бесарабски бележник, В.Т., 2012., с.10; Д. Маринов. Селища с българско население в Северния Буджак. В.Т., 2013; М. Парзулова. Етюди за именната система на българите. В.Т., 2015, с. 19, 26. (4)
16. Т. Балкански, К. Цанков. Николай Ковачев. Доайен на българската ономастика, В. Търново, 1996, 32 с. – Л. Селимски, Професор Николай Ковачев и развоят на българската ономастика. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10 (посветен на 90-годишнината от рождението на проф. Н. Ковачев), В. Търново, 2010, с. 28; Т. Балкански, Спомени за учителя и колегата – пак там, с. 48; Николай Петков Ковачев. Био-библиография – пак там, с. 765. (3)
17. Представяне на глаголната лексика в речниците на българския език. – В: Лексикографията – отражение на българското словно богатство. В.Т., 1997, с. 37–46. – К. Молле, Представяне на вербалната лексика в проект за учебен речник на българския език като чужд. – В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят. ВТ, 2007, с. 355–364. (2)
18. Препинателните знаци. В. Търново, 1999. - В: Ив. Недев. Култура на речта. Силистра, 2007 (1)

19. Цанков, Кирил. Българска реч - учебник за практически занятия по български език с напреднали. в. Търново, 1999. - В: М. Костова. Комуникативната граматика. Теоретични и приложни аспекти. Варна, 2013 (1).


20. Т. Балкански, К. Цанков. Местните имена от Доспатското краище. В.Т., 2000. – Ц. Константинова, Топонимията на Казанлъшко. В.Т., 2008. (1)
21. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛ­ГАРИЯ. – в кн. “Българският език в Молдова”. Комрат, 2002, с. 19-24. – В: Â. Ęîíäîâ, Ďîěŕăŕëî ďî áúëăŕđńęŕ ôîíĺňčęŕ çŕ áúëăŕđčňĺ â Ěîëäîâŕ č Óęđŕéíŕ. Ďŕçŕđäćčę, 2003. (1)
22. БЪЛГАРСКАТА ФИЛОЛОГИЯ В КОМРАТСКИЯ ДЪР­ЖА­ВЕН УНИВЕРСИТЕТ. – Български хоризонти, бр. 2/ 2002 г. (Кишинев), с.17-18. – Â: Â. Ęîíäîâ, Ďîěŕăŕëî ďî áúëăŕđńęŕ ôîíĺňčęŕ çŕ áúëăŕđčňĺ â Ěîëäîâŕ č Óęđŕéíŕ. Ďŕçŕđäćčę, 2003. (1)
23. Българска реч, В. Т., 2005. – В. Гливинская, Фразеология и дидактика. – В: Лексикографията в европейското културно пространство, В.Т., 2010, с. 379–388; М. Костова. Комуникативната граматика: теоретични приложни аспекти. Варна, 2013 (2)
24. Българските фамилни имена в Комрат и района. – В: Българите в Северното Причерноморие, т.9, Одеса, 2006, с. 405–412. (ISBN 966-2207-13-0). – В. Кондов, Българските фамилни имена в Молдовска Бесарабия и руското езиково влияние. – В: Приятели за науката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански по случай неговата 65-годишнина. ВТ, 2009, с. 195–202; В. Кондов. За някои фамилни имена в Бесарабия. - В: “Българският език в Молдова 10”. Комрат, 2010, с. 38-41; Св. Манолова. Личните и фамилните имена на новородените в периода 1989-2009 г. в с.Котовское, Комратско. - В: “Българският език в Молдова 10”. Комрат, 2010, с. 52-53; – Ц. Константинова, По стълбите, които водят нагоре и надолу. В. Търново, 2011, с. 236, 239, 263 (4)
24. Т. Балкански, К. Цанков. Местните имена в Пещерското краище. В. Т., 2007. - В: М. Парзулова, Т. Балкански. Именуването на българите през ХХ-ХХI век. Бургас, 2013; Д. Маринов. Селища с българско население в Северния Буджак. В.Т., 2013; – Л. Селимски,. Доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова – нашата юбилярка. – Проглас, кн.1, 2011, с.281–293. (3)
25. МЕСТНИТЕ ИМЕНА В НИКОПОЛСКО. ВТ, 2010, ISBN 978-954-400-351-7, Фабер, 280 с. - В: Е. Пернишка. Местните имена в Свищовско. С., 2012; Т. Балкански. Местните имена в Пазарджишко. В.Т., 2013; Л. Селимски, Доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова – нашата юбилярка. – Проглас, кн.1, 2011, с.281–293 (3)
26. Т. Балкански, К. Цанков. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА. В.Т. : Фабер, 2010. - В: М. Парзулова, Т. Балкански. Именуването на българите през ХХ-ХХI век. Бургас, 2013; Д. Маринов. Селища с българско население в Северния Буджак. В.Т., 2013; Л. Селимски, Доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова – нашата юбилярка. – Проглас, кн.1, 2011, с. 281–293; Т. Балкански, В. Кондов, Бесарабски бележник, В.Т., 2012., с.24. (4)
Общо: 26/71

Çŕáĺëĺćęŕ. Öčňčđŕí ńúě č íŕ äđ. ěĺńňŕ, âęë. č â ÷óćäĺńňđŕííč čçäŕíč˙, íî íĺ ěîăŕ äŕ ďîńî÷ŕ ňî÷íč äŕííč.
 Číňĺđíĺň (Google) âúâ âđúçęŕ ń ďóáëčęŕöčč č íŕó÷íč čç˙âč čěĺňî ěč ńĺ ńđĺůŕ над 100 ďúňč íŕ ęčđčëčöŕ, oколо 20 пъти íŕ ëŕňčíčöŕ (âúâ âŕđčŕíňč Ňsancov, Tsankov, Tzankov, Cankov).

Последна актуализация: 9. 01. 2016.

Каталог: userinfo -> 472 -> doc
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Цанков, Кирил Йовчев
doc -> Цанков, Кирил Йовчев
doc -> Практикум по пра­ВО­пис (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­раж­не­ния). По­ма­га­ло за за­доч­ни­ци, 36 с., Вт, 1983


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница