Практикум Равнище на курса (окс)Дата13.01.2018
Размер61.64 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 1/4/2013


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по история на литературата и сравнително литературознание

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.Специалност(и)

<наименование>1


Магистърска програма „Актуална българистика”

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Българска оперативна критика

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


практикум

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС «магистър»

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


2

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл.ас. маг. Младен Влашки

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще знаят: що е оперативна литературна критика; кои са основните й представители в исторически и в актуален план - акцентът е върху периода от 90-те години на ХХ век до днес в българската литература; що е критическа рецензия, анотация, обзор и др.

ще могат ...


Те ще могат: да оценяват непубликувани или публикувани за първи път литературни текстове; да пишат критическа рецензия – вътрешно-издателска, публична.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


под формата на лекции и практически задачи

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


да познават литературната теория; да се ориентират в характерните епохи на българския литературен процес; да познават модерните литературни практики от ХХ век

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


комуникативно литературознание; аналитични умения; социология на литературата; компаратистика

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Що е литературна критика? Как се пише критическа рецензия? Какви са различните критически жанрове? Как функционира критиката днес – при нов тип литературно-комуникативна среда? Къде може да се публикува и прочете литературна критика? Как да разпознаваме търговско-рекламни от аналитични рецензии? По страниците на в-к „Култура”, в-к „Литературен вестник”, сп. „Страница”, Литернет и други медии – цели и практики на оперативната критика днес. Роля на литературната критика в литературния процес.

С оглед на практическата подготовка и ориентация в актуалната литературна среда отговорите на тези, а и на други въпроси, свързани с оперативната критика днес в България ( в сравнение и с класически автори като д-р К. Кръстев, Владимир Василев, Иван Радославов и техните медии ) ще очертаят актуалния български литературен процес от гладна точко но критическата дейност.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Сапарев, Ог. И др. Проблеми и аспекти на литературната интерпретация. ПУИ 1993.

Влашки, Младен. Четенето. В: Влашки, Мл. Изография. С 2009, с.8 – 28.

Николай Аретов. Аз на фона на Балзак. Езикови бележки за критиката. В: Литературен вестник, бр. 30 за 2007

За литературната критика: проблеми и тенденции. Дебат. В : Литературен вестник, бр. 34 от 24.10. 2007

Игов, Ангел. Днешната ни литературна ситуация – една моментална снимка. ( Статията, отговорите и постингите във форума) на http://www.librev.com/index.php/component/content/article/30-discussion-culture/1403-2011-11-1

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции, практикуми, самоподготовка, дискусиии

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Изпитът се състои в написването и оценяването на три текста върху едно заглавие от съвременен български автор – критическа рецензия, анотация и рекламна рецензия.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


не се изискват

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. магистър Младен Влашки

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Системност и литературознание.

2. Литературна система и литературни роли.

3. Мястото на литературната критика в литературния живот. Днешно състояние на българската литературна критика.

4. Литературно-критически жанрове и практики.

5. Как се чете непубликуван литературен текст – анализ, интерпретация, оценка.

9. Традиции в българската литературна критика.

10. Днешни «места и практики» на българската литературна критика.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


1.Анализ на един роман от Калин Терзийски и дискусия върху форума в «Либерален преглед» относно статията на Ангел Игов от 11. 2011г.

2. Анализ и писане на рецензия върху романа на Недялко Славов. Вертиго. Летера 2012г.


д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


използване на мултимедия

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 13 януари 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница