Права и задължения на ученицитеДата22.07.2016
Размер104.06 Kb.
#1284
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл.79. /1/Да спазват Правилника за вътрешния трудов ред, както и правилата за безопасността и хигиената на труда в учебната работилница.           /2/Да идват на училище 15 минути преди биене на първия звънец и в приличен външен вид.

           /3/Да се движат спокойно и прилично по коридорите или стълбищата и след биене на първия звънец  да заемат местата си и се подготвят за урока.

          /4/Да участват активно в хода на урока, да отговарят на поставените им въпроси, да носят винаги и да представят при поискване ученическата си книжка.

          /5/При отсъствие на учител да не напускат класната стая, докато дежурният ученик не изясни чрез  директора с какво ще се занимават.

          /6/В часовете по физическо възпитание и спорт и труд и техника да се явяват с установеното облекло. Освободените от часа по физическо възпитание и спорт ученици да присъстват в часа и да участват в него съгласно лекарските указания.

          /7/Да присъстват редовно на учебни занятия, а при отсъствие поради болест да представят в тридневен срок медицинска бележка, заверена от лекаря. Когато ученикът отсъства по особено важни причини, родителите уведомяват своевременно класния ръководител или директора.

         /8/Да опазват училищното имущество, личните си вещи и вещите на съучениците си. При повреда по вина на ученика, щетите се възстановяват  в едноседмичен срок от виновника.

         /9/Да поддържат висока хигиена в двора на училището, коридорите, класните стаи и отходните места. Да пазят образцова чистота на работното си място.

 

Чл.62. УЧЕНИКЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

1. да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;

2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;

6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;

7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;

8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

Чл.63. УЧЕНИКЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение;

3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;

4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са описани в правилника за дейността на училището;

5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

9. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

10. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

11. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;

12. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

13. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.МЕРКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА  И  НЕСПАЗВАНЕ НА  ПРАВИЛАТА  ОТ УЧЕНИЦИТЕ:

 

 Чл.64.(1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и с правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със:

1. забележка;

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство.

-Дейностите са следните: изтриване на праха в класните стаи; оборка на училищния двор; поливане на цветята в класните стаи; измитане на училищната алея; през зимата почистване на снега от алеята.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. При наличието на свободен учител, ученикът се поема от него, ако няма свободен учител, ученикът се води при директора за занимания по БЕЛ.

(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в правилника за дейността на училището и в ППЗНП, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

(6) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Чл.65.(1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

(2) Мерките по чл. 139, ал. 5 и 6 се налагат заедно с наказанията по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП.

Чл.66. (1) Наказанията и мерките са срочни.

(2) Срокът на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 и 4 от ППЗНП е до края на учебната година, а по чл. 139, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.

(3) Когато наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 от ППЗНП са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(4) Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП се определя в заповедта за налагането й.Чл. 67. (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(2) Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 от ППЗНП се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(3) Наказанията по чл. 139, ал. 1от ППЗНП може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, като условията за налагането им се определят с правилника за дейността на училището. Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 от ППЗНП може да се налагат за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година.

(4) Мярката по чл. 139, ал. 4 от ППЗНП не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

(5) Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

(6) Видът и срокът на мерките по чл. 139, ал. 6 от ППЗНП се определят, като се отчитат и възможностите на училището.Чл. 68. (1) Наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 - 5 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 139, ал. 3 от ППЗНП се налага със заповед на директора, а по чл. 139, ал. 5 и 6 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.Чл. 69. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 139, ал. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

(3) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5 директорът - за наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1от ППЗНП, съответно педагогическият съвет - в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(7) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 - 5 и на мярката по чл. 139, ал. 5от ППЗНП задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 139, ал. 3 от ППЗНП, се взема мнението на класния ръководител на ученика.Чл. 70. (1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието - за общинските училища, съответно пред министъра на образованието и науката - за държавните училища.Чл. 71. (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

(3) Наложеното наказание по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл. 72. (1) При налагане на мярката по чл. 139, ал. 3 от ППЗНП за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

(2) При налагане на мярката по чл. 139, ал. 4 от ППЗНП за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

(3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 139, ал. 1, т. 4от ППЗНП, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

(4) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП, за срока на мярката се лишава от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

 

Чл.73.ОТСЪСТВИЯ:

1. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

1.1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;

1.2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

1.3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

2.За ученик, обучаван в дневна или вечерна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директора на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

3.Отсъствия на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

4.Закъснение до 15 минути за 3 учебни часа без уважителни причини се считат за 1 учебен час неизвинено отсъствие.

5.За всички неизвинени отсъствия класният ръководител писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

6.За допуснати голям брой неизвинени отсъствия се предвиждат следните наказателни мерки:

                    -над 5 неизвинени отсъствия-уведомително писмо от класния ръководител до родителя;

                   -над 15 неизвинени отсъствия-предупреждение за преместване в друго училище;

-над 30 неизвинени отсъствия – преместване в друго училище или преминаване в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 години.

Чл.75.РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището или обслужващото звено;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.Чл. 76. РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, детската градина и обслужващото звено при записване на детето или ученика;

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.      
Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова
2011 -> Десети общински преглед на художествената самодейност – пордим`2011


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница