Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116Дата22.07.2016
Размер160.84 Kb.
#763
Д Е К Л А Р А Ц И Я

От …………………………………………………………..............….......................…......…ЕГН…………………………….......

/ трите имена на майката /
И ………………………………………………...……………...…..............…................……ЕГН……………...……...........……

/ трите имена на бащата/


Родители на ………................……….........................….....…..........................………от група………………………………………..
Детето ни.......................... СОП, хронични или наследствени заболявания, алергии и др...................................................................

има /няма /Декларираме, че сме запознати и ще спазваме Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в ОДЗ№116 «Мусала». Ще спазваме всички разпоредби, отнасящи се до организацията на живота на децата в детското заведение, както и всички решения на Настоятелството към детската градина. Уведомени сме за нашите права и задължения, а именно:

Права на родителите:

 1. Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в ОДЗ№116 «Мусала».;

 2. Да получат информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в детското заведение, обективна периодична информация за психо-социалното и емоционалното поведение на детето, както и за резултатите от отделните занимания и обучение;

 3. Да посещават момент от дневния режим, след предварителна уговорка с медицинската сестра или учителите и при спазване хигиенните изисквания на СРЗИ;

 4. Да участват в избирането на родителски комитет в групите, да членуват в Настоятелството и в утвърждаването на техните решения. Да правят предложение пред тях за подобряване на възпитателната работа, материалната база и взаимодействието със социално - педагогическите фактори.

 5. Да бъдат своевременно информирани за всяка промяна в Правилника за вътрешния ред, свързана с престоя на децата им в детското заведение.

 6. Да оказват помощ и съдействие съобразно възможностите си за подобряването на материалната база и възпитателно- образователния процес;

 7. Да бъдат изслушвани от ръководството, медицинските сестри и учителите.

Задължения на родителите:

 1. Да водят детето чисто, здраво и неопаразитено в детското заведение. Да полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс и Закона за закрила на детето.

 2. При кандидатстване да уведомят ако детето има алергии, хронични и наследствени заболявания или специални образователни потребности, задължително да представят медицински документ от лекуващият специалист, за адекватна реакция на медицинските сестри при нужда.

 3. Да се интересуват от дейността на детето в групата и да следят информациите, касаещи дейността в групата.

 4. Във взаимоотношенията си с учителите, пом.възпитателите, директора и останалия персонал, са длъжни да бъдат етични и коректни за поддържане на добър микроклимат в детското заведение. Възникналите проблеми ще се разрешават, като се спазва добрият тон на общуване, без да се уронва авторитета на работещите и доброто име на детската градина. На учителя се дължи уважение!

 5. Да изслушват професионалните съвети и препоръки на медицинските сестри, учителите и директора, които имат пряка работа, наблюдение и оценка на детето. Да съдействат за разрешаването на конфликтни ситуации между децата в групата.

 6. Нямат право да бъдат груби и невъздържани, както към собствените си деца, така и към останалите деца в детското заведение. Нямат право да влизат в конфликт с други родители на територията на ОДЗ№116“Мусала“.

 7. Нямат право да внасят лично и чрез децата си в детското заведение, лекарства, храни и опасни предмети и играчки, които биха увредили здравето на децата.


Приемаме да изпълняваме задълженията си , като:

 • Ще водим до 9.00ч. и вземаме до 19.00ч. лично детето си / или от възрастен член, близък на семейството, навършил пълнолетие, за който сме уведомили предварително/. Уведомени сме че, след изтичане работното време (19.00ч), невзети деца се издават от най-близкото управление на МВР или се настаняват във врементите центрове на Агенцията за закрила на детето. При повече от три закъснения на взимане, през учебната година(15.09-31.05), се информира Агенцията за закрила на детето, а детето ни може да загуби мястото си в детското заведение.

 • Ще заплащаме в срок срок до 10-то число на месеца, дължимите такси, както и всички такси за допълнителни педагогически услуги, които детето ни /по наше желание/ би ползвало.

 • Предварително ще уведомяваме учителите и медицинските сестри, както за отсъствие, така и за завръщане на детето в групата, за да бъде требвано за храна. При установяване на остро заразно заболяване се ангажираме незабавно да уведомим персонала на детското заведение.

 • Своевременно ще информираме при промени в местоживеенето, телефони за връзка, както и при промяна в семейството и/или попечителството върху детето. Ще се отзовем в детското заведение или ще осигурим близък, който да се погрижи за детето в случай на внезапно заболяване или друга необходимост

 • След отсъствие повече от десет дни, ще представяме медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, при отсъствие повече от месец - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.


Уведомени сме, че:

 • Групите на ОДЗ№116 са разположени в четири сгради на територията на кв. Павлово, жк. „Бъкстон” и местност „Гърдова глава“. През ваканциите, определени от министъра на МОМН, както и при възникване на необходимост-намалена посещаемост, аварии, карантини и др., децата от една сграда/ филиал се пренасочват към други сгради в сборни групи; Информирани сме за това обстоятелство и даваме съгласието си, при пребиваване на детето ми във филиалите, разположени в жилищни блокове, да бъде извеждано по маршрутите, определени от педагогическият персонал;

 • С оглед осигуряване безопасността и здравето на деца и възрастни, посещаващи ОДЗ№116”Мусала”, детското заведение е под постоянно видеонаблюдение в помещенията, до които имат достъп външни лица( коридори, фоайета и т.н.)

 • ОДЗ№116“Мусала“ осигурява възпитание и обучение в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание. Детето ми ще участва във възпитателно-образователния процес на групата и ще ползва учебните помагала по избрани от Педагогическия съвет образователни програми и програмни системи;

 • директорът може да променя учителският състав на групите по свое усмотрение и в интерес на работата в детското заведение.

 • учебните занимания започват в 9.00ч. и закъснелите деца се довеждат закусили, за да се включат веднага в дейността на групата. Не се съхранява и не се предлага закуска след 9.00ч.

 • менюто е единно за всички деца и е съобразено с изискванията на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските градини и НАРЕДБА № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. ОДЗ№116“Мусала“ не разполага с технологична възможност за осигуряване на допълнително меню за специфичен вид хранене.

 • родителите нямат право да внасят хранителни продукти в детското заведение. Изключение се прави за празнуване на рождени дни и празници, като внесените торти и други лакомства се приемат само след представяне на сертификат за качество и срок на годност на продукта;

 • събирането на таксите се извършва по предварително обявен график, между всяко второ и десето число на месеца. Броят на сградите и отдалечеността им, не позволява касиерът да посети всеки филиал до датата, от която се начисляват лихви. Можем да платим своите задължения без лихва до 10-то число на месеца, всяка сутрин (до 10.30ч.)в Централата на ул. «Мусала» №7, независимо от обявения график, или да преведем сумата по банков път, до 10-то число. Във връзка със Закона за ограничаване на плащанията в брой предстои плащането на таксите да се извършва чрез терминал за безкасово плащане.

 • при незаплащане в срок от 5/пет/ работни дни след обявения график (10-то число), се прилага процедура, описана в Правилата за събиране на такси на ОДЗ№116“Мусала“. При забавяне на плащането повече от месец детето ни може да бъде спряно от градина, като несъбраните суми ще бъдат принудително събирани от публични изпълнители при НАП, съгласно чл.163, ал.3 от ДОПК.

 • При извиняване на отсъствия се спазва Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, като през учебната година - от 15.ІХ до 31.V - децата от яслена, първа и втора възрастова група / 3 и 4 год./ имат право на 30 работни дни извинени отсъствия по домашни причини, само при предварително подадено писмено уведомление, заведено във входящия дневник на детското заведение!

 • Съгласно действащите разпоредби /чл.30 ал.4 от ППЗНП/, в Подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини. Извиняването на отсъствия в тези случаи става:

 • a)   с медицинска бележка, представена най-късно до 09:00 ч. на последня ден от месеца, за който се отнася;

 • б)   до 3 дни – само при предварително подадено писмено уведомление за отсъствие по уважителни причини, заведено във входящия дневник на детското заведение.

 • в)  до 7 дни - само с предварително подадена до директора писмена молба за отсъствие, заведена във входящия дневник.

 • г)   писмените уведомления и молби са част от финансовата отчетност и следва да бъдат във вид, позволяващ съхраняването им до следващата финансова ревизия.

 • когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни и/или други дейности и обстоятелства, налагащи сформирането на сборни групи, както и ваканциите през учебната година, определени със заповед на министъра на МОМН, включително от 01 юни до 31 август, РОДИТЕЛЯТ /НАСТОЙНИКЪТ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО, ПРЕЗ КОЕТО ДЕТЕТО ЩЕ ПОСЕЩАВА ГРАДИНА И ЗАПЛАЩА ТАКСА ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ДНИ;

 • при заболяване, отсъствията се извиняват само, когато медицинските бележки са представени преди начисляването на таксите – т.е до 9.00ч. на последно число на месеца, за който се отнасят;

 • Поради требването на хранителните продукти за храната на децата от предния ден, първият ден на отсъствие без уведомление, се води като присъствен, а следващите – неизвинени отсъствия.

 • платената такса за месеца не може да бъде по-ниска от 50% от общата сума, независимо от мотива за отсъствие и има характер на абонамент.

 • за ползване на преференции при плащане на таксата, освен при постъпване, в началото на всяка учебната година, следва да се подава нова декларация (по образец) до директора, придружена с необходимите документи, доказващи основанието за намаление или освобождаване от плащане. Ползването на тези преференции, започват от началото на месеца, следващ подаването на декларацията;

 • детето може да бъде отписано от детското заведение при отсъствие повече от два месеца без уважителна причина.

 • записването и посещаването на сборни групи през ваканциите в други детски заведения става само с медицински картон и след изплатени задължения.

 • служителите на ОДЗ№116 «Мусала» не носят отговорност за внесени ценни вещи от децата.

Във връзка със създаването на сайт на детското заведение, декларирам, че съм ...................................... да се публикуват

съгласен/а / несъгласен/а

снимки на моето дете, както и видеоматериали от дейността в групата.

Информиран/а съм, че ОДЗ№116 „Мусала“ е регистрирана като администратор на лични данни и давам съгласието си личните ми данни и тези на детето ми, да бъдат съхранявани, обработвани и използвани, при спазване на законоустановения ред по ЗЗЛД и поемам задължението да уведомя за промени настъпили в подадените лични данни.
Дата:…………… Подписи: 1. ............................ 2 ……………………
Д Е К Л А Р А Ц И Я

От …………………………………………………………..............….......................…......…ЕГН…………………………….......

/ трите имена на майката /
И ………………………………………………...……………...…..............…................……ЕГН……………...……...........……

/ трите имена на бащата/


Родители на ………................……….........................….....…..........................………от група „Слънце” – филиал Бъкстон“ Бл.45
Детето ни.......................... СОП, хронични или наследствени заболявания, алергии и др...................................................................

има /няма /Декларираме, че сме запознати и ще спазваме Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в ЦДГ №16. Ще спазваме всички разпоредби, отнасящи се до организацията на живота на децата в ЦДГ №16, както и всички решения на Настоятелството към детската градина. Уведомени сме за нашите права и задължения, а именно:

Права на родителите:

 1. Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в детската градина;

 2. Да получат информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в детската градина, обективна периодична информация за психо-социалното и емоционалното поведение на детето, както и за резултатите от отделните занимания и обучение;

 3. Да посещават момент от дневния режим в детската градина, след предварителна уговорка с учителя и при спазване хигиенните изисквания на СРЗИ;

 4. Да участват в избирането на родителски комитет в групите, да членуват в Настоятелството и в утвърждаването на техните решения.Да правят предложение пред тях за подобряване на възпитателната работа, материалната база и взаимодействието със социално - педагогическите фактори.

 5. Да бъдат своевременно информирани за всяка промяна в Правилника за вътрешния ред, свързана с престоя на децата им в детската градина.

 6. Да оказват помощ и съдействие съобразно възможностите си за подобряването на материалната база и възпитателно- образователния процес в детската градина;

 7. Да бъдат изслушвани от ръководството и учителите в детската градина

Задължения на родителите:

 1. Да водят детето чисто, здраво и неопаразитено в детската градина. Да полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс, Закона за закрила на детето и на детското заведение.

 2. При кандидатстване в детската градина, да уведомят ако детето има алергии, хронични и наследствени заболявания или специални образователни потребности, задължително да представят медицински документ от лекуващият специалист, за адекватна реакция на медицинските сестри при нужда.

 3. Да се интересуват от дейността на детето в детската градина и да следят информациите, касаещи дейността в детското заведение.

 4. Във взаимоотношенията си с учителите, пом.възпитателите, директора и останалия персонал, са длъжни да бъдат етични и коректни за поддържане на добър микроклимат в детската градина. Възникналите проблеми ще се разрешават, като се спазва добрият тон на общуване, без да се уронва авторитета на работещите и доброто име на детската градина. На учителя се дължи уважение!

 5. Да изслушват професионалните съвети и препоръки на учителите и директора, които имат пряка работа, наблюдение и оценка на детето. Да съдействат на учителите при разрешаването на конфликтни ситуации между децата в групата.

 6. Нямат право да бъдат груби и невъздържани, както към собствените си деца, така и към останалите деца в детската градина. Нямат право да влизат в конфликт с други родители на територията на детската градина.

 7. Нямат право да внасят лично и чрез децата си в детската градина, лекарства, храни и опасни предмети и играчки, които биха увредили здравето на децата.


Приемаме да изпълняваме задълженията си , като:

 • Ще водим до 9.00ч. и вземаме до 19.00ч. лично детето си / или от възрастен член, близък на семейството, навършил пълнолетие, за който сме уведомили предварително/. Уведомени сме че, след изтичане работното време (19.00ч), невзети деца се издават от най-близкото управление на МВР или се настаняват във врементите центрове на Агенцията за закрила на детето. При повече от три закъснения на взимане, през учебната година(15.09-31.05), се информира Агенцията за закрила на детето, а детето ни може да загуби мястото си в детската градина.

 • Ще заплащаме в срок срок до 10-то число на месеца, дължимите такси за детската градина, както и всички такси за допълнителни педагогически услуги, които детето ни /по наше желание/ би ползвало.

 • Предварително ще уведомяваме учителите, както за отсъствие, така и за завръщане на детето в детската градина, за да бъде требвано за храна. При установяване на остро заразно заболяване се ангажираме незабавно да уведомим персонала на детското заведение.

 • Своевременно ще информираме при промени в местоживеенето, телефони за връзка, както и при промяна в семейството и/или попечителството върху детето. Ще се отзовем в детската градина или ще осигурим близък, който да се погрижи за детето в случай на внезапно заболяване или друга необходимост

 • След отсъствие повече от десет дни, ще представяме медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, при отсъствие повече от месец - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.


Уведомени сме, че:

 • Групите на ЦДГ №16 са разположени в пет сгради на територията на кв. Павлово и жк. „Бъкстон”. Групата, която ще посещава моето дете е разположена в жилищен блок. Информирани сме за това обстоятелство и даваме съгласието си, при пребиваване на детето ми в този филиал, да бъде извеждано по маршрутите, определени от педагогическият персонал;

 • През ваканциите, определени от министъра на МОМН, както и при възникване на необходимост-намалена посещаемост, аварии, карантини и др., децата от една сграда/ филиал се пренасочват към другите сгради на детската градина в сборни групи;

 • ЦДГ№16 осигурява възпитание и обучение в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание. Детето ми ще участва във възпитателно-образователния процес на групата и ще ползва учебните помагала по избрани от Педагогическия съвет образователни програми и програмни системи;

 • директорът може да променя учителският състав на групите по свое усмотрение и в интерес на работата в детската градина.

 • учебните занимания започват в 9.00ч. и закъснелите деца се довеждат закусили, за да се включат веднага в дейността на групата. Не се съхранява и не се предлага закуска след 9.00ч.

 • менюто е единно за всички деца и е съобразено с изискванията на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските градини. ЦДГ №16 не разполага с технологична възможност за осигуряване на допълнително меню за специфичен вид хранене.

 • родителите нямат право да внасят хранителни продукти в детската градина. Изключение се прави за празнуване на рождени дни и празници, като внесените торти и други лакомства се приемат само след представяне на сертификат за качество и срок на годност на продукта;

 • събирането на таксите се извършва по предварително обявен график, между всяко второ и десето число на месеца. Броят на сградите и отдалечеността им, не позволява касиерът да посети всеки филиал до датата, от която се начисляват лихви. Можем да платим своите задължения без лихва до 10-то число на месеца, всяка сутрин (до 10.30ч.) в Централата на ул. «Мусала» №7, независимо от обявения график, или да преведем сумата по банков път, до 10-то число.

 • Информирони сме, че във връзка със Закона за ограничаване на плащанията в брой предстои плащането на таксите да се извършва чрез терминал за безкасово плащане.

 • при незаплащане в срок от 5/пет/ работни дни след обявения график (10-то число), се прилага процедура, описана в Правилата за събиране на такси на ЦДГ№16. При забавяне на плащането повече от месец детето ни може да бъде спряно от детска градина, като несъбраните суми ще бъдат принудително събирани от публични изпълнители при НАП, съгласно чл.163, ал.3 от ДОПК.

 • При извиняване на отсъствия се спазва Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, като през учебната година - от 15.ІХ до 31.V - децата от първа и втора възрастова група / 3 и 4 год./ имат право на 30 работни дни извинени отсъствия по домашни причини, само при предварително подадено писмено уведомление, заведено във входящия дневник на детската градина!

 • Съгласно действащите разпоредби /чл.30 ал.4 от ППЗНП/, в Подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини. Извиняването на отсъствия в тези случаи става:

 • a)   с медицинска бележка, представена най-късно до 09:00 ч. на последня ден от месеца, за който се отнася;

 • б)   до 3 дни – само при предварително подадено писмено уведомление за отсъствие по уважителни причини, заведено във входящия дневник на детската градина

 • в)  до 7 дни - само с предварително подадена до директора писмена молба за отсъствие, заведена във входящия дневник на детската градина

 • г)   писмените уведомления и молби са част от финансовата отчетност и следва да бъдат във вид, позволяващ съхраняването им до следващата финансова ревизия.

 • когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни и/или други дейности и обстоятелства, налагащи сформирането на сборни групи, както и ваканциите през учебната година, определени със заповед на министъра на МОМН, включително от 01 юни до 31 август, родителят /настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детската градина и заплаща такса за заявените дни;

 • при заболяване, отсъствията се извиняват само, когато медицинските бележки са представени преди начисляването на таксите – т.е до 9.00ч. на последно число на месеца, за който се отнасят;

 • Поради требването на хранителните продукти за храната на децата от предния ден, първият ден на отсъствие без уведомление, се води като присъствен, а следващите – неизвинени отсъствия.

 • платената такса за месеца не може да бъде по-ниска от 50% от общата сума, независимо от мотива за отсъствие и има характер на абонамент.

 • за ползване на преференции при плащане на таксата, освен при постъпване, в началото на всяка учебната година, следва да се подава нова декларация (по образец) до директора, придружена с необходимите документи, доказващи основанието за намаление или освобождаване от плащане. Ползването на тези преференции, започват от началото на месеца, следващ подаването на декларацията;

 • детето може да бъде отписано от детската градина при отсъствие повече от три месеца без уважителна причина.

 • записването и посещаването на сборни групи през ваканциите в други детски заведения става само с медицински картон и след изплатени задължения.

 • служителите на детската градина не носят отговорност за внесени ценни вещи от децата.

Във връзка със създадения сайт на детската градина, декларирам, че съм. ...................................... да се публикуват

съгласен/а / несъгласен/а

снимки на моето дете, както и видеоматериали от дейността в групата.Информиран/а съм, че ЦДГ №16 е регистрирана като администратор на лични данни и давам съгласието си личните ми данни и тези на детето ми, да бъдат съхранявани, обработвани и използвани, при спазване на законоустановения ред по ЗЗЛД и поемам задължението да уведомя за промени настъпили в подадените лични данни.
Дата:…………… Подписи: 1. ............................ 2 ……………………
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница