Правата на човека днес Европейска конвенция за правата на човекаДата11.01.2018
Размер74.99 Kb.
#44008
Правата на човека днес
Европейска конвенция за правата на човека

Джени Уотсън

консултант по права на човека и бивш директор по развитието отдел “Проучване на законите за правата на човека”, Кралски колеж, Лондон
Където и да сме, както и да изглеждаме, какъвто и език да говорим и каквито и други разлики да има между нас, ние всички споделяме едно общо нещо. Всички ние сме човешки същества, които заслужават да бъдат третирани по достойнство. Но в европейската история е имало времена, когато не всички от нас са били еднакво оценявани. В близкото минало Втората световна война оставя ужасно наследство на погазване на правата на човека. След края на войната европейските държави се обединяват, за да намерят начин да предотвратят това да се случи отново.


 • Как са защитени нашите права?

Когато политиците се събират, за създаването на Съвета на Европа, те искат да намерят начин да обяснят общите ценности, които всички европейски държави трябва да съблюдават. Тези ценности са записани в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи – правен документ, наричан накратко ЕКПЧ. В него са описани основните права на човека, които трябва да бъдат гарантиране. Той влиза в сила през 1950 г., след като 10 държави го подписват, потвърждавайки че ще го спазват. С разрастването на Съвета на Европа все повече държави се съгласяват да поддържат стандартите, посочени в ЕКПЧ – Съветът на Европа в момента има 45 държави-членки. Това означава, че 800 милиона европейци имат ефективно защитени основни права. Вие един от тях ли сте?


 • Какъв вид права защитава ЕКПЧ?

Разбира се, ЕКПЧ е само първата стъпка. Конвенцията излага правата, които всички ние имаме, на хартия, но зависи от всички нас, включително от нашите съдилища и политици, да я превърнем в реалност. Тя е написана на много формален език, защото е юридически документ. За да бъдат правата действителни, ние трябва да ги разбираме. Трябва да знаем, какво имаме:

 • Право на живот

 • Право да не бъдем изтезавани

 • Право да не бъдем поробвани

 • Право на свобода

 • Право на справедлив съдебен процес

 • Правото на зачитане на личния и семейния живот

 • Свобода на мислене, самоопределение и религия

 • Свобода на изразяване – да се казва и пише каквото се мисли

 • Свобода на сдружаване – събиране с други или формиране на професионален съюз

 • Правото на встъпване в брак

 • И правото да ползвате тези права, без да сте дискриминирани заради това кой сте.

(Това право можете да ползвате само в съчетание с друго право: то не съществува самостоятелно). Има също и няколко допълнителни протокола – документи, които допълват ЕКПЧ, но не са подписани от всички държави. Някои от допълнителните права, които те защитават са правото на образование, правото на свободно напускане и връщане в своята родина и правото да не ви осъждат на смъртно наказание.
Можете да намерите повече за тези права в някои от уебсайтовете в тази книжка, както и за това какво означават тези права на практика. Някои от тези права са абсолютни. Ако се опитате да ограничите, например правото на живот на някого, бързо ще откриете че нямате право! Но други могат да бъдат ограничавани, за да се защитават нечии права – на индивиди или общности: хората понякога ги наричат “балансиращи права”. Пример за балансиращи права може да бъде решението на полицията да предотврати демонстрация, минаваща по дадена улица или през определен район, ако жителите са изплашени или може да се стигне до насилие. Или, съдия може да се съгласи да бъдат подслушвани разговорите на някого, ако е убеден, че това ще предотврати извършването на престъпление. Какви други видове права според вас могат да се балансират помежду си?


 • Кой взима решенията?

ЕКЧП е важен документ, защото осигурява на 800 милиона европейци възможност да се противопоставят на нарушаването на основните им права и свободи в съда. В държавите-членки на Съвета на Европа такъв иск може да се заведе в националните съдилища. Когато става въпрос за нарушаване на права от национални институции или отказ на правосъдие, искът се завежда в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. В Европейския съд има съдии от всяка държава-членка, които заседават като международен съд. Решенията, вземани от тях, могат да променят закона във всички държави-членки на Съвета на Европа.
Но тези права, както и ценностите като достойнство и равенство, които стоят зад тях, са нещо, което напомня на политиците, че те упражняват властта си от наше име и че са задължени да спазват нашите права. Така че вашият парламент може да провери законите, които се приемат, за да се види дали те спазват стандарта на ЕКЧП. Ако законите са под този минимален стандарт, обществени групи могат да се организират и да ги променят. Понякога журналистите играят важна роля като пишат или представят случаи за нарушаване на правата на човека от страна на закона или при прилагането на закона от държавни органи и институции. Ако не пишат за това, ние често няма да сме наясно за какво се обсъжда. Виждате защо имаме нужда от свобода на изразяване. • Следващи стъпки

Идеите за правата на човека непрекъснато се развиват и от време на време хората се организират, за да получат законова защита на допълнителни права. Пример за това е новият протокол, който някои държави биха искали да се добави към ЕКПЧ. Според него всяка форма на дискриминация, независимо дали се основава на възраст, раса, религиозни вярвания, пол или недъг, ще се третира като нарушаване на правата на човека по право. Не всички държави са съгласни с това. ЕС също се опитва да приеме ценностите на правата на човека, като състави своя “Харта на основните права”. И в Договора от Амстердам 1997 г., който излага как ще се развива ЕС по-нататък, се приема, че ЕС е основан на “спазването на правата на човека и основните свободи… принципи , които са общи за държавите-членки”. Така обмислянето на правата на човека продължава да се развива и да влияе на политиците в Европа. Но това може реално да се осъществява, единствено ако всички ние играем ролята си в подкрепата на правата на човека.
Европейският Съюз и правата на човека: как да се прилагат принципите на практика

Дик Остинг

директор на служба “Амнести Интернешънъл” на ЕС
Eвропа има забележителни традиции в областта на правата на човека. Както бе споменато по-горе, след Втората световна война Съветът на Европа разработи силен механизъм за защита правата на човека с Европейската конвенция и Съда по правата на човека. Сега той покрива цяла Европа и повече от 45 страни, разделени за десетилетия по време на Студената война. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е създадена през този период, за да се преодолее разделението което съществуваше между различните части на Европа в областта на гарантирането на гражданските и политически права на човека. И накрая, но не на последно място е ЕС, който започва съществуването си като икономическа общност с цел запазването на мира, стабилността и просперитета в неговите граници и сега е разширяваща се общност на ценности с глобални амбиции сред които ключово място заема гарантирането на правата на човека.
След като Европейската общност се трансформира в Европейски съюз в началото на 90-те години, правата на човека стават главен елемент в общите цели на ЕС. Те са съществена част от външните отношения на ЕС, които представляват забележителен потенциал, като се има предвид че съюзът поддържа отношения с всяка държава по света. В много случаи тези отношения са скрепени в официална търговия – чрез споразумения за развитие или за пълно присъединяване – като Конвенцията от Котону за развитие и сътрудничество между ЕС и 77 държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския регион. Стандартната клауза за правата на човека е съществен елемент в тези договори.
Други специфични политически средства са указания, свързани със смъртното наказание, изтезанията и т.нар. диалози за правата на човека, както и система от правила за организиране на оръжейни трансфери. Повече от 100 милиона евро се дават ежегодно от ЕС за провеждането на специална програма за подпомагане на защитата на правата на човека и развитие на демокрацията. ЕС е много активен в международен план и е един от ключовите участници в Комисията на ООН по правата на човека. В процеса на собственото си разширяване едно от основните изисквания към държавите кандидатки е да изпълняват критериите за правата на човека не само на хартия, но и на практика.
С всичките си ценности, политики и амбиции ЕС е значителен авторитет при спазването на правата на човека и е важна основа за организации като “Амнести Интернешънъл”. Сътрудничеството е основна част в тези начинания. Организациите за правата на човека осигуряват информация за нарушаването на правата в отделни държави, така че ЕС да може да я използва, за да окаже натиск за подобряване на положението, използвайки своите връзки със съответната държава, било директно чрез политически контакти или чрез други канали за влияние, включително и чрез програмите за подпомагане. Съветът на министрите и комисията са отговорни за провеждането на тези мероприятия; Европейският парламент трябва да ги държи отговорни, но може също така да играе важна роля по право чрез множеството си връзки с партньори от трети държави.
Ясно е обаче, че принципите не винаги и не напълно отговарят на практиката. Това е позната картина за начина на поведение на правителствата: хубаво нещо са принципите и ценностите, но те не трябва много да се набъркват в по–висшите интереси на политиката, икономиката и сигурността. ЕС не е по-различен в това отношение: в постоянната борба да намери баланс между натиск и диалог обичайната тенденция е да се поотпуснат юздите, особено когато става дума за “големите държави”. В такива условия неправителствените организации засилват лобирането си върху институциите на ЕС и упражняват натиск чрез повече публични кампании и критики. Те може да се съсредоточат върху специфични ситуации в дадена държава, но може също да приемат и формата на по–обща критична оценка на дейността и политиката на ЕС по правата на човека.
Критичната позиция е оправдана именно заради големия приоритет, който самият ЕС дава на правата на човека и неговата амбиция да бъде авторитет за промяна в света. Би следвало да си проличи, ако правата на човека са в центъра на всички политики на ЕС. А не личи, поне не достатъчно. Част от критиката, е че ЕС признава само на думи проблемите, свързани с правата на човека, в своите собствени граници.
Все още възникват сериозни проблеми във връзка с правата на човека в рамките на ЕС. Не са редки примерите за злоупотреба със сила, малтретиране и дори тормоз от страна на държавни служители спрямо членове на малцинства или имигранти, включително и хора, които търсят убежище и бежанци. Броят на проявите на расизъм и ксенофобия като че ли нараства. Създаването на Хартата на основните права на ЕС и прилагането на механизма за съблюдаване на правата на човека от страна на Съвета на Европа имат голямо значение, защото те позволяват да се търси юридическа помощ. Липсата обаче на подходяща отговорност на ниво на ЕС и на позитивни действия за гарантиране на съблюдаването на правата на човека на практика представлява важна слабост на цялостната политика по правата на човека на ЕС и засяга нейната надеждност навън.
Следователно големият и постоянен въпрос е, как да се спазват на практика правата на човека по–ефективно? Не само защитата на гражданските и политическите права, но и на социалните и икономическите права. Гражданското общество трябва да играе отговорната си роля, за да е сигурно, че ЕС изпълнява ангажиментите си.

Каталог: info -> Module%2007%20-%20Mejdunarodno%20pravo -> Human%20Rights
info -> Организират четвърта Национална експертна среща
info -> Тема Компютърна система ibm pc/xt i8086 Процесорите 8086
info -> История на европейската интеграция Дати и съпътстващи събития. Хронология
info -> Съдържание увод стр. 3 Глава І
info -> Търсене и предлагане – основа на пазарния механизъм
info -> Е учредена на 28 април 2009 г. Корабостроителни и кораборемонтни заводи
info -> Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница