Правила и нормативи за прилагане на общ устройствен план на общинa белослав възложител: Община Белослав подпис: изпълнител: Обединение „ ултра консулт белослав дззд подписДата31.03.2018
Размер242.96 Kb.
ТипПравила

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

НА ОБЩИНA БЕЛОСЛАВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Белослав

ПОДПИС:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Обединение „ УЛТРА КОНСУЛТ БЕЛОСЛАВ“ ДЗЗД
ПОДПИС:

ГЛ. ПРОЕКТАНТ:. арх. Борислав Георгиев

НОМЕР НА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: 02579

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

Ръководител проект:

арх. Борислав Георгиев

Членове и екип:

Недвижимо културно наследство

арх. Тодор Даскалов

Селищна мрежа и устройство на територии

Слава Димитрова, арх. Николай Андреев, арх. Димитър Кьосев, арх. Йовка Желязкова

Екология, Опазване на околната среда, Зелена система

Ива Кочева, Веселин Вълчанов, инж. Малешко Малешков, арх. Виктория Георгиева

Социално-демографски анализи и прогнози

арх. Николай Андреев, арх. Димитър Кьосев, арх. Йовка Желязкова

Техническа инфраструктура и комуникационно-транспортни системи

инж. Александър Витанов

Водоснабдяване и канализация

инж. Александър Тричков

Електроснабдяване и съобщения

инж. Константин Атанасов

Географски информационни системи, Геодезия, Картография и Фотограметрия

инж. Пламен Лилянов, инж. Димитър Пантов

Цифрова обработка, ГИС и пространствени анализи

арх. Николай Андреев, арх. Димитър Кьосев, арх. Йовка Желязкова

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава първа

ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел II

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Глава втора

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО

В ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел I

УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел II

УСТРОЙСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ
Раздел III

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И СМЕСЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ
Раздел IV

УСТРОЙСТВЕ НА ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТ
Раздел V

УСТРОЙСТВО НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел VI

Техническата инфраструктура
Раздел VII

УСТРОЙСТВО НА ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
Раздел VIII

НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
Раздел IX

Защитени територии и защитени зони

Раздел X

културноисторическото наследство
Глава трета

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа

ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) Правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на община Белослав определят изискванията, устройственото и функционалното предназначение и ограниченията при застрояването, ползването и опазването на територията на община Белослав.

(2) Неразделна част от настоящите правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план са показателите за застрояване на отделните видове територии, устройствени зони и самостоятелни терени съгласно Приложение № 1.
Чл.2.(1) Основната цел на общия устройствен план е да осигури устойчиво развитие на община Белослав в съответствие със специфичните природни и обществено-икономически дадености и да създаде най-благоприятни условия за обитаване, труд и отдих на население в общината.

(2) С прилагането на общия устройствен план и правилата и нормативи към него ще се осигурят:

1. Здравословни условия на обитаване, труд и отдих, както и сигурност на населението;

2. Запазване, обновяване и развитие на съществуващите населени места, съхраняване на техния специфичен облик и природно обкръжение;

3. Икономично използване на теренните и природните ресурси;

4. Опазване на културно‐историческото наследство.
Чл.3.(1) Общият устройствен план обхваща територията на община Белослав в административно‐териториалните й граници. Графичната част е изработена в мащаб 1:10 000 за територията на общината.

(2) Неразделна част от общия устройствен план са:

1. графичните материали (планове и схеми) и обяснителни текстове; 2. правилата и нормативите за прилагането му.


Раздел II

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Чл.4. (1) На територията на община Белослав се обособяват следните устройствени територии (съществуващи и нови):

1. Жилищни територии

а) съществуваща жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10 м (Жм);

б) проектна жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10 м (Жм1).

2. Производствени територии

а) съществуващи предимно производствена устройствени зони и терени (Пп);

б) проектни предимно производствена устройствени зони и терени (Пп1).

3. Обществено-обслужващи територии и смесени многофункционални устройствени зони:

а) съществуваща устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо);

б) проектна смесена многофункционална устройствена зона (СМФ);

4. Територии за рекреационни дейности

а) съществуваща вилна зона (Ов);

б) проектна вилна зона (Ов1);

в) съществуващи други рекреации (спорт, атракции и др.) (Са).

5. Озеленени територии

а) Съществуваща устройствена зона за озеленяване, паркове и градини (Оз);

б) Проектна устройствена зона за озеленяване, паркове и градини (Оз1);

в) съществуващи терени за гробищни паркове (Тгп);

6. Терени за техническата инфраструктура:

а) терени за транспортна инфраструктура (Тти);

б) терени за площни обекти на техническата инфраструктура (Тевк).

7. Горски и земеделски територии:

а) обработваеми земи – ниви;

б) обработваеми земи – трайни насаждения;

в) необработваеми земи;

д) Гори;


е) Горски терени;

8. Нарушени територии

а) терени за възстановяване и рекултивация;

б) други нарушени територии.

9. Защитени територии и защитени зони:

а) защитени територии - защитени местности;

б) защитени територии – природни забележителности;

в) защитени зони от мрежата Натура 2000 по Директива за местообитанията;

г) защитени зони от мрежата Натура 2000 по Директива за птиците.

10. Територии за защита на недвижимите културни ценности – единични и археологически обекти. Режимите за ползване, в които попадат археологическите обекти са упоменати в Приложение №2. АИС-АКБ, НАИМ-БАН към обяснителната записка на плана.(2) Устройственото и функционалното предназначение, нормативите за устройство и застрояване, както и ограничения и изисквания при изработване на подробните устройствени планове за устройствените зони и самостоятелните терени по ал. 1 са посочени в Приложение №1.

Глава втора

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО

В ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел I

УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл.5.(1) Жилищните устройствени зони (Жм и Жм1) се застрояват предимно със сгради за постоянно и/или временно обитаване.

(2) Отделни урегулирани поземлени имоти с нежилищни функции се определят въз основа на подробен устройствен план. Не се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния.

(3) По характер застрояването в жилищните устройствени зони (Жм и Жм1) на територията на община Белослав се определя като преобладаващо ниско - с височина до 10 м.
Чл.6.(1) В проектна жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10 м (Жм1), максималната плътност на застрояване е до 30%, кинт – 0,80, минимален процент на озеленяване – 50%.

(2) Подробните устройствени планове за проектна жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10 м (Жм1) се изработват с обхват минимум една структурна единица.
Чл.7. В границите на жилищна устройствена зона Жм1 е допустимо свободно и свързано застрояване в два и повече индивидуални урегулирани поземлени имоти, както и групово застрояване в големи урегулирани поземлени имоти, съчетано със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти.
Чл.8. Не се допуска свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии в ъгловите урегулирани поземлени имоти.
Чл.9. Необходимите места за паркиране и гариране за обектите, предвидени за изграждане в урегулиран поземлен имот в жилищните устройствени зони Жм и Жм1 се осигуряват при спазване на изискванията на чл. 24 от Наредба №2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно‐транспортните системи в урбанизираните територии (ДВ бр. 86 от 1 октомври 2004 г., попр. ДВ. бр.93 от 19 октомври 2004 г.).
Чл.10. При изработването на нови и изменения на действащите подробни устройствени планове в съществуващите граници на населените места задължително е да се извършват обемно – устройствени проучвания.

Раздел II

УСТРОЙСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ
Чл.11. Предимно производствени устройствени зони и терени (Пп и Пп1) се застрояват с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. Допуска се изграждане на здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, административни сгради и научно-експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната.
Чл.12. В границите на предимно производствени устройствени зони и терени (Пп и Пп1) е допустимо свободно и свързано застрояване.
Чл.13. Необходимите места за паркиране и гариране за обектите, предвидени за изграждане в УПИ, се осигуряват при спазване на изискванията на чл. 24 от Наредба №2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно‐транспортните системи на урбанизираните територии (ДВ бр.86 от 1 октомври 2004 г., попр. ДВ. бр. 93 от 19 октомври 2004 г.)

Раздел III

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И СМЕСЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ
Чл.14.(1) Териториите в устройствени зони (Оо) са предназначени предимно за осигуряване на обекти за обществено обслужващи дейности – образование, здравеопазване, социални грижи, обществено хранене, култура, религия, административни и делови услуги и др.

(2) Териториите за обществено обслужване се застрояват след изработване на подобрен устройствен план, съгласно целите на проекта и съобразен с Наредба №7 за Правила и Нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Чл.15. (1) Териториите в устройствена зона (СМФ) са с многофункционално предназначение за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, спорт и атракции и др. допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда.

(2) В проектна смесена многофункционална зона (СМФ) се спазват следните устройствени показатели: Плътност -50 %; Кинт - 1; Озеленяване - 50%. (3)Необходимите места за паркиране и гариране за обектите, предвидени за изграждане в урегулирани поземлени имоти се осигуряват при спазване на изискванията на чл. 24 от Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно‐транспортните системи на урбанизираните територии (ДВ бр. 86 от 1 октомври 2004 г., попр. ДВ. бр.93 от 19 октомври 2004 г.)
Чл.17. В границите на проектна смесена многофункционална зона (СМФ) е допустимо свободно и свързано застрояване.

Раздел IV

УСТРОЙСТВЕ НА ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТ
Чл.18. Устройствените зони и терените за рекреационни дейности (Ов, Ов1 и Са) се застрояват предимно със сгради за временно обитаване и рекреационно ползване, както и обслужващи обекти и съоръжения за нуждите на индивидуалния и организиран отдих и туризма.

(1) Минимум половината от новопредвидените озеленени площи в границите на курортните територии следва да са с дървесна растителност.

Чл.19. Проектните вилни устройствени зони (Ов1) се изграждат въз основа на подробни устройствени планове, с които се предвижда свободно застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти.

Раздел V

УСТРОЙСТВО НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл.20. (1) В съществуващите и проектни устройствени зони за озеленяване, паркове и градини (Оз и Оз1) могат да се изграждат детски площадки, площадки за спортни и културни дейности – концертни естради, летни амфитеатри, изложбени площи, да се разполагат произведения на монументалните изкуства и/или на парковото и градинското изкуство, преместваеми търговски обекти, информационни и рекламни елементи и др.

(2) В съществуващите терени за гробищни паркове (Тгп) могат да се допускат произведения на монументалните изкуства и/или на парковото и градинското изкуство, преместваеми обекти и др.

(3) Изграждането и поставянето на обектите по ал. 1 и 2, както и на сгради и съоръжения за дейности, свързани с отдиха се разрешава, само ако не водят до промяна на основните характеристики на озеленената площ.
Раздел VI

Техническата инфраструктура
Чл.21. Подробни устройствени планове за елементите на техническата инфраструктура се съобразяване с изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за пътищата, Закон за водите, Закон за енергетиката, Закона за електронните съобщения и други, както й поднормативните им актове по тяхното прилагане и настоящите правила и нормативи.
Раздел VII

УСТРОЙСТВО НА ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
Чл.22.(1) При спазване на изискванията на Закона за горите и на Закона за опазване на земеделските земи и след промяна предназначението на горите и на земеделските земи е допустимо изграждането на проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура.

(2) Мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в земеделските и горските територии се устройват с парцеларни планове съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закон за устройство на територията. Парцеларните планове се изработват в обхват минимум една структурна единица.

Раздел VIII

НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
Чл.23.(1)Терени за възстановяване и рекултивация включват съществуващите сметища, които подлежат на поетапно закриване и рекултивация. След рекултивацията им тези терени се използват при спазване на режимите, установени за териториите, в които попадат.

(2) Терени за възстановяване и рекултивация се обособяват върху терени за добив на полезни изкопаеми с прекратена добивна дейност. Подлежат на поетапно закриване и рекултивация. След рекултивацията им тези терени се използват при спазване на режимите, установени за териториите, в които попадат.

Раздел IX

Защитени територии и защитени зони
Чл.24. Изработване на подробни устройствени планове за поземлени имоти попадащи в границите на защитените територии и зони е допустимо при съобразяване с изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за опазване околната среда, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, поднормативните актове по тяхното прилагане и настоящите правила и нормативи.
Раздел X

културно‐историческото наследство
Чл.25.(1) Територии за защита на недвижимите културни ценности се устройват съобразно изискванията и определените от НИОНКЦ режими за опазване на недвижимите културни ценности.

(2) В частите от извън урбанизираните територии на община Белослав, за които са установени данни за наличие на недвижими културни ценности, се установява режим на превантивна устройствена защита. За тях се изготвят подробни устройствени планове. След декларирането им или след предоставянето на статут на недвижима културна ценност по реда на Закона за културното наследство, допустимите дейности и ограниченията при стопанисването, ползването и застрояването на тези територии се определят с режима за опазване и с планове за опазване и управление на недвижимите културни ценности, приети съгласно изискванията на Закона за културното наследство.


Глава трета

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Чл.26.(1) Влезлите в сила или одобрените до датата на влизането в сила на общия

устройствен план подробни устройствени планове запазват действието си.(2) Подробните устройствени планове, които противоречат на предвижданията на Общия устройствен план и на правилата и нормативите за неговото прилагане, се изменят само когато новият ОУП предвижда мероприятия на публичната собственост на държавата и общината, които не могат да бъдат реализирани по друг начин освен чрез отчуждаване на частни терени.

(3) Издадените разрешения за строеж, които не са загубили правното си действие съгласно чл. 153, ал. 2 ЗУТ преди влизането в сила на новия Общ устройствен план и на правилата и нормативите за неговото прилагане, запазват действието си.

(4) Проектите за подробни устройствени планове, чието изработване е разрешено по реда на чл. 124 от Закона за устройство на територията, както и проектите за изменения на действащи подробни устройствени планове, чието изработване е допуснато с предписание по чл. 135 от Закона за устройство на територията преди сключването на договора за възлагане изработването на проекта, се привеждат в съответствие с предвижданията на общия устройствен план и с правилата и нормативите за неговото прилагане преди одобряването им.
Чл.27.(1) Изработването на подробни устройствени планове се възлага по реда на чл. 126 от Закон за устройство на територията въз основа на изготвеното за случая задание за проектиране съобразно правилата и нормативите и устройствените изисквания, предвидени в Общия устройствен план на община Белослав.

(2) Подробни устройствени планове могат да се възлагат и от заинтересувани лица след разрешение от кмета на общината, ако заявените инвестиционни намерения на заявителя съответстват на предвижданията на общия устройствен план.

(3) Исканията за допускане на устройствена процедура за изработване на проект по ал. 2 се правят с писмено заявление до кмета на общината, придружено от задание за проектиране, обосноваващо необходимостта от изработването на плана.

(4) В 30‐дневен срок от постъпване на писменото заявление по предходната алинея кметът на общината отказва или разрешава изработването на подробния устройствен план за сметка на заявителя. Преди издаване на разрешението кметът на общината изисква от експертния съвет да се произнесе по направеното искане. С разрешението на кмета на общината се определя обхватът на проекта, който може и да не съответства на границите, посочени от заявителя.
Чл.28.(1) Подробните устройствени планове за структурните единици в ново урбанизираните територии се изработват при условията и по реда на чл. 16 от Закон за устройство на територията.

(2) Със заданието за проектиране се определят границите, в които проектът ще бъде изработен по правилата на чл. 16 от Закон за устройство на територията, като се изключват поземлените имоти, попадащи в обхвата на структурната единица, които са урегулирани със заварен подробен устройствен план. Частите от тези поземлени имоти, необходими за изграждане на обектите по чл. 205 от Закон за устройство на територията се придобиват чрез отчуждително производство, проведено по реда на Закона за общинската собственост след влизане в сила на подробния устройствен план.

(3) Преди възлагането на проекта за подробен устройствен план кметът на общината изисква комисията по чл. 210 от Закон за устройство на територията да определи пазарната стойност на поземлените имоти в обхвата на структурната единица, предмет на възлагането.

(4) С проекта за подробен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, на обектите на социалната инфраструктура, както и на озеленените площи за широко обществено ползване ‐ публична общинска собственост и се определя коефициентът за редукция на всеки поземлен имот, но не повече от 25% от площта на всеки поземлен имот.

(5) При определяне на площите по предходната алинея, както и при урегулиране на поземлените имоти в обхвата на плана се спазват следните правила:

1. За всеки поземлен имот се определя урегулиран поземлен имот, чиято пазарна стойност не може да е по‐малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им;

2. По желание на собственика на поземления имот за него могат да се образуват повече от един урегулирани поземлени имоти, като в този случай общата им пазарна стойност не може да е по‐малка от пазарната стойност на имота преди урегулирането му;

3. При постъпило искане от собственици на поземлени имоти, придружено от предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи, с проекта за подробен устройствен план могат да се образуват съсобствени урегулирани поземлени имоти (УПИ). В този случай пазарната стойност на съсобствения УПИ не може да е по‐малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им;(6) Изготвеният проект за подробен устройствен план във фаза предварителен проект се внася в комисията по чл. 210 от Закон за устройство на територията за определяне на пазарната стойност на урегулираните поземлени имоти.

(7) В случай че с решението на комисията по чл. 210 от Закон за устройство на територията се докаже спазване на изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3 ЗУТ, проектът се съобщава, съгласува и се приема от общински експертен съвет по устройство на територията по правилата на чл. 128 от Закон за устройство на територията.

(8) В случай че с решението на комисията по чл. 210 от Закон за устройство на територията не се докаже спазване на изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3, именно урегулираните поземлени имоти да са с пазарна стойност не по‐малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, проектът се връща на проектанта за преработка.

(9) Проектът за подробен устройствен план се одобрява по реда на чл. 129 от Закон за устройство на територията
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на настоящите правила и нормативи:

  1. ново урбанизирани територии” са териториите за разширение на

населените места, за създаване на нови или разширяване на границите на вилни зони, ваканционни селища и курортни, както и зоните (отделни поземлени имоти или група поземлени имоти) извън строителните граници, определени с общия устройствен план на община Белослав, в които е допустимо застрояване над определените нормативи за земеделски и горски територии, при които се изисква промяна на предназначението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с устройството и застрояването на територията на община Белослав, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за културното наследство, Закона за защитените територии, Закона за биологично разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за горите, Закона за водите, подзаконовата нормативна уредба към тях и всички други относими нормативни актове.
§ 3. Настоящите правила и нормативи са изработени на основание чл. 104, ал. 2 от Закона за устройство на територията и са неразделна част от Общия устройствен план на община Белослав. Правилата и нормативите са изработени в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1 Закон за устройство на територията и се одобряват едновременно с Общия устройствен план на община Белослав.
§ 4. Оригиналът на графичната част на Общия устройствен план се съхранява в Община Белослав.

приложение №1

Показателите за застрояване на отделните видове територии, устройствени зони и самостоятелни терени


УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Устройствена категория

Устройствени параметри

макс. плътност на застр. в%

макс. Кинт

мин. озеленена площ в%

макс. кота корниз в м.

Цвят

Площ / контур

1

2

3

4

5

6

7

ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ

1. Жм-Жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване съществуваща

30

1,20

50

10

Кафявоплощ

2. Жм1 - Жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване проектна

30

0,80

50

10

Оранжево със светло-кафяво райеплощ с щрих върху основния цвят

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ

3. Пп - Предимно производствена устройствена зона и терени съществуващи

60

2,00

30Тъмно лилавоплощ

4. Пп1 - Предимно производствена устройствена зона и терени,

проект


50

1,50

50
Светло лилавоплощ

ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ТЕРИТОРИИ И СМЕСЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ

5. Оо - Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности, съществуваща

Устройството и застрояването се осъществяват след изработване на подробен устройствен план, съобразен целите на застрояване и нормативите отредени в Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрен от главния архитект на общината.


Червеноплощ

6. СМФСмесена многофункционална устройствена зона, проектна

50

1

50

10

Розово с червен контурплощ/контур

ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

7. Ов - вилна зона,

съществуваща40

0,8

50

7

жълто със зелено райеплощ с щрих върху основния цвят

8. Ов1 – вилна зона, проектна

20

0,50

70

7

жълто с оранжево райе

площ с щрих върху основния цвят

9. Са - Други рекреации (спорт, атракции и др.), съществуваща

Зони за озеленяване, спорт и атракции. За спортни и атракционни обекти със специфичен устройствен режим, конкретизиран с ПУП и одобрени от главния архитект на общината.

зелено с червен контур
площ/контур

ОЗЕЛЕЛНЕНИ ТЕРИТОРИИ

10. Оз – Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини, съществуваща

Устройството и застрояването се осъществяват след изработване на подробен устройствен план, съобразен с целите на застрояване и нормативите отредени в Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрен от главния архитект на общината. Изграждането и поставянето на обекти в зоните за озеленяване се извършват съгласно чл. 32, ал. 3 от Наредба №7 за правила и Нормативи за устройство на отделните видове територии.

светло зеленоплощ

11. Оз1 – Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини, проектна

светло зелено с червено райе


площ с щрих върху основния цвят

12. Тгп - Терени за гробищни паркове, съществуващи

По периферията на гробищните паркове, в рамките на регулацията им се предвижда задължителна изолационна зеленина с мин. ширина 10 м., в която се допуска разполагане на колумбарийни стени (урнови стени).

тъмно зелено с червен контурплощ / червен контур/

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

13. Тти - Терени за транспортна инфраструктура

Устройството и застрояването на елементите на техническата инфраструктура се съобразяват със Закона за устройство на територията, Закона за пътищата, Закон за водите, Закон за енергетиката, Закона за електронните съобщения и други, както й поднормативните им актове по тяхното прилагане и настоящите правила и нормативи.

светло сивоплощ

14. Тевк - Терени за площи обекти на техническата инфраструктура

тъмно сиво
площ

ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ

15. Гори

Устройството и застрояването се осъществяват по реда на Закона за горите. Допуска се изграждане на проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура, при спазване изискванията на ЗГ.

зелено с червен контур

площ

/контур


16. Горски терени

Устройството и застрояването се осъществяват по реда на Закона за горите. Допуска се изграждане на проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура, при спазване изискванията на ЗГ.

тъмно жълт със зелен контурплощ

/контур


НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

17. Терени за възстановяване и рекултивация

При поетапно закриване и рекултивация, следва да се спазват всички законови изисквания и след рекултивацията им тези терени се използват при спазване на режимите, установени за териториите, в които попадат.

Лилавоплощ

ДРУГИ ТЕРЕНИ

18. Тсп - Специални терени

За обекти на сигурността и отбраната

Оранжево с червен контурплощ /контур

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница