Правила на фифа за излъчване на събития на публични места ВъведениеДата13.09.2016
Размер157.04 Kb.
ТипПравила
Световно първенство по футбол Бразилия 2014™
Правила на ФИФА за излъчване на събития на публични места

1. Въведение

Всички Субекти, предлагащи Излъчване на събития на публични места (съгласно дефиницията по-долу) във връзка с мачове от Световното първенство по футбол Бразилия 2014™ („Състезанието”), трябва да отговарят на изискванията, предвидени в настоящите Правила на ФИФА за Излъчване на събития на публични места („Правилата”), и да потвърдят съгласието си с Правилата, като маркират квадратчето на страницата за кандидатстване за лиценз за предлагане на Излъчване на събития на публични места. Официален лиценз се изисква само за следните категории Излъчване на събития на публични места:
 • Търговско излъчване на събития на публични места (съгласно дефиницията по-долу)

 • Специално нетърговско излъчване на събития на публични места (съгласно дефиницията по-долу)

Лицензи за излъчване на събития на публични места, когато се изискват такива, трябва да бъдат получени от Federation Internationale de Football Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, P.O. Box, 8044 Zurich, Switzerland („ФИФА”). Формулярът за кандидатстване се намира на интернет страницата www.publicviewing2014.fifa.com. Лицата, които ще осъществяват Търговско излъчване на събития на публични места, трябва да заплатят такса, която ще бъде дарена от ФИФА за официални благотворителни цели във връзка със Световното първенство по футбол Бразилия 2014™. Справка за приложимите такси може да бъде намерена на www.publicviewing2014.fifa.com. Въпреки изискването за лиценз, няма да бъде начислявана такса за Специално нетърговско излъчване на събития на публични места. Моля обърнете внимание, че Специалното нетърговско излъчване на събития на публични места, макар да не изисква специален лиценз, изисква пълно спазване от Субектите, които ще осъществяват излъчване на събития на публични места, на настоящите Правила на ФИФА за излъчване на събития на публични места.
2. Излъчване на събития на публични места

За целите на настоящите Правила едно събитие се счита, че е „Излъчване на събитие на публични места”, ако телевизионното отразяване на Състезанието е предоставено за приемане или гледане от аудитория (граждани или други лица) във всяко място, различно от частен дом. Като пример излъчването в барове, ресторанти, стадиони, открити пространства, офиси, строителни площадки, нефтени платформи, съдове на вода, автобуси, влакове, военни поделения, образователни институции и болници се счита за Излъчване на събитие на публични места. 3D предаванията и предаванията за публично гледане в театри и кина са изключени от тези Правила. Въпроси, свързани с такива лицензи, следва да се адресират до cinemalicensing@fifa.org.

Излъчването на събитие на публично място се счита за „Търговско излъчване на събитие на публично място”, ако Субектът, който предоставя гледане на събитие на публично място, го прави с

търговска цел. Счита се, че един Субект предоставя излъчване на събитие на публично място с търговска цел, например
 • ако начислява пряка или косвена входна такса за предоставяне на възможност за гледане на телевизионно предаване и/или

 • използва спонсорски или други свързани с тях търговски права във връзка със събитието; и/или

 • получава по друг начин търговска изгода за показване на събитието.

За избягване на неяснота Излъчване на събитие на публично място в „търговски обекти” като пъбове, клубове и барове се счита за Нетърговско излъчване на събития на публични места, освен ако във връзка с дейностите по излъчване на събитията на публични места бъдат извършени допълнителни търговски дейности като събиране на пряка или косвена входна такса или спонсорски дейности. В тези случаи и при условие че тези събития не попадат в дефиницията по-долу за Специално нетърговско излъчване на събитие на публично място, не се изисква лиценз, въпреки че Правилата на ФИФА остават в сила.

Излъчване на събитие на публично място се счита за „Нетърговско излъчване на събитие на публично място”, ако Субектът, предоставящ излъчване на публично място, не получава търговска облага от показването на събитието.

Излъчване на събитие на публично място се счита за „Специално нетърговско излъчване на събитие на публично място”, ако Специалното нетърговско излъчване на събитие на публично място е с капацитет над 5 000 зрители.


3.Достъп до телевизионно отразяване

Субектите, предоставящи излъчване на събития на публично място, трябва да използват сигнала на официалната организация за разпространение на телевизионни програми по отношение на Състезанието за съответната територия за своите излъчвания на събития на публични места. Те носят индивидуална отговорност, за своя сметка, за получаване на достъп до такъв сигнал. Списък на всички официални организации за разпространение на телевизионни програми по света е наличен в www.publicviewing2014.fifa.com. Моля обърнете внимание, че в определени територии лицензите за излъчване на събития на публични места трябва да бъдат получени от официалните организации за разпространение на телевизионни програми. Допълнителна информация в това отношение е представена в горепосочения списък с официални организации за разпространение на телевизионни програми.


4. Упражняване на права за излъчване на събитие на публично място

Без забавяния или повтаряния: Телевизионното отразяване на Състезанието трябва да се показва само в преки предавания. Строго забранено е забавеното излъчване или излъчването на повторение на телевизионното предаване.
Без изменения и модификации: Телевизионното отразяване на Състезанието се показва в неговата цялост, без спирания, промени, изтривания, модификации, наслагвания, вмъквания на съобщения от типа "crawler", "squeezes", екранни идентификации или други изменения или модификации от всяко естество.

Без заместване на търговски елементи: Всички елементи на телевизионно спонсорство и/или търговски елементи, съдържащи се в телевизионното отразяване на Състезанието, използвани при излъчване на събитие на публични места, не трябва да бъдат затъмнявани или по друг начин замествани с друго търговско съдържание от Субекта, предоставящ излъчване на публично място на всеки етап от телевизионното предаване.
Предаване на мач: Всички Субекти, предоставящи излъчване на публично място, трябва (а) да започнат излъчването на телевизионното предаване най-малко десет (10) минути преди началото му и да приключат излъчването му най-малко десет (10) минути след края на мача, и (б) да покажат отразяването както на церемонията по откриването, така и на закриването, която започва приблизително двадесет (20) минути преди началото на мача.

Без политически елементи в излъчването на събитие на публично място: всяка асоцииране на телевизионното отразяване на Състезанието, самото Състезание или елемент от него с кандидат, участващ в избори и/или политическа партия, е строго забранено.
5. Собственост върху права

Всички авторски и други права на интелектуална собственост, съществуващи по отношение на телевизионно отразяване на Състезанието и свързаната с него търговска репутация, са изключителна собственост на ФИФА и са защитени от закона.


6. Без използване на марки на Състезанието

Всички авторски и други права на интелектуална собственост върху марки на Състезанието, съществуващи по отношение на телевизионното отразяване на Състезанието и свързаната с него търговска репутация, са изключителна собственост на ФИФА и са защитени от закона. Освен използването на заглавия на събитието като 2014 FIFA World Cup Brazil™, 2014 FIFA World Cup™, FIFA World Cup™ в стандартен шрифт с единствена цел да се информира обществеността за часа и мястото на Излъчване на събитието на публично място, Субектът, предоставящ излъчване на събитието на публично място, не може да използва, нито да позволи използването на марки на Състезанието (или части от тях) или символи, емблеми, лога, марки или обозначения, които по мнението на ФИФА, са подобни, производни или имитиращи марките на Състезанието.


7. Лицензи / Разрешения / Съгласия

Субект, предоставящ излъчване на събитие на публично място, носи отговорност за получаване, за своя сметка, на лицензи, разрешения и/или съгласия, които се изискват за излъчване на събитие на публично място, включително от: • официалната организация за телевизионното разпространение на Състезанието с цел излъчване на събитието на публично място (списък с официалните телевизионни • организации за телевизионното разпространение можете да намерите в www.publicviewing2014.fifa.com).

 • съответните инкасиращи сдружения;

 • националните държавни или регулаторни органи (включително във връзка с въпроси на сигурността; и

 • други трети лица, чието съгласие, разрешение или лиценз може да се изискват за излъчване на събитието на публично място.

В допълнение Субектът, предоставящ излъчване на събитието на публично място, трябва да поддържа подходяща обща застраховка за покриване на правилното изпълнение и щети във връзка с излъчване на събитие на публично място. За избягване на неяснота ФИФА не носи отговорност за щети, свързани с излъчване на събитие на публично място.
8. Без право на асоцииране

Субект, предоставящ излъчване на събитие на публично място, не може да извършва, нито да разрешава извършването на нещо, което по мнението на ФИФА би могло да създаде убеждение, че Субектът, предоставящ излъчване на събитието на публично място, по някакъв начин официално се асоциира с ФИФА и/или със Състезанието (например, спонсор, доставчик или подобно).


9. Права за спонсорство (само за Търговско излъчване на събития на публично място)
Субекти, предоставящи излъчване на събития на публично място, може да предоставят права за спонсорство за Търговско излъчване на събития на публично място на следните субекти:

 • Филиали за маркетинг на ФИФА.. Настоящият списък на Маркетинг филиалите на ФИФА може да бъде намерен на интернет страницата http://www.fifa.com/worldcup/organisation/partners/index.html (който може да бъде актуализиран периодично).

 • Местни трети лица, които не се конкурират с Маркетинговата програма на ФИФА.

Тези права за местно спонсорство могат да се асоциират единствено със самото Търговско излъчване на събитието на публично място. За избягване на неяснота не се разрешава горепосочените права за местно спонсорство да се асоциират пряко или непряко с каквато и да било форма на асоцииране с ФИФА и/или Състезанието (или част от него).
Преди да предостави местни права за спонсорство Субектът, който предоставя излъчване на събитие на публично място, трябва да представи подходяща писмена информация за третата страна и предложените права на ФИФА чрез онлайн платформа за искане на предварително писмено одобрение. ФИФА има право на окончателно решение дали въпросното трето лице се счита за „местно” и/или „неконкурентно” и дали правата, които се предлага да бъдат предоставени, са „местни права” за Търговско излъчване на събития на публично място. Правата за местно спонсорство не може

по никакъв начин да създават убеждението, че местният спонсор е свързан с ФИФА и/или Състезанието.

За избягване на неяснота не се разрешава предоставянето на права за спонсорство за Нетърговско излъчване на събитие на публично място или за Специално нетърговско излъчване на събитие на публично място.
10. Продажба на стоки и услуги (Концесии)

Разрешена продажба: Субект, предоставящ излъчване на събитие на публично място, може да продава или да разрешава продажбата на храна, напитки или други стоки или услуги от трети лица при излъчване на събитие на публично място. С цел осигуряване на такива концесионни дейности, които не представляват форма на явно или скрито спонсорство на ФИФА, Състезанието или излъчването на събитие на публично място, продажбата на стоки или услуги за излъчване на събитие на публично място не следва да се извършва по начин, който създава убеждението, че това трето лице по някакъв начин е официално свързано с ФИФА, Състезанието или излъчването на събитието на публично място (включително, например, спонсор, доставчик или подобно лице). Когато се кандидатства за лиценз за Търговско излъчване на събитие на публично място или Специално нетърговско излъчване на събитие на публично място, Субектите, предоставящи излъчване на събитие на публично място, трябва да предоставят писмено на ФИФА чрез онлайн платформата за кандидатстване www.publicviewing2014.fifa.com пълни детайли за концесионни дейности, които се предлага да бъдат извършени по време на Търговско излъчване на събитие на публично място или Специално нетърговско излъчване на събитие на публично място.
11. Входна такса

Субект, предоставящ излъчване на събитие на публично място, трябва да получи писменото одобрение на ФИФА за начисляване на пряка или косвена входна такса за излъчването на телевизионното предаване на Състезанието на публично място. Когато се кандидатства за Търговско излъчване на събитието на публично място, Субектът, предоставящ излъчване на събитието на публично място, трябва да посочи дали предвижда начисляване на входна такса.
FIFA регулации за излъчване на събития на публични места


Тип събитие


Лицензионна сума и изисквания

Процедура

Не-комерсиално и по- малко от 5,000 зрители


Без лиценз, без такса

FIFA управлява процеса. Кандидатите трябва да потвърдят, че приемат правилата на FIFA за Public Viewing Events.

Специално не-комерсиално и повече от 5,000 зрители


Лиценз - да, без такса

FIFA управлява процеса. БНТ одобрява/ не одобрява (по принцип може да се изисква заплащане на техн. такса).

Комерсиално

Лиценз - да, такса – да

FIFA управлява процеса. БНТ одобрява/ не одобрява (по принцип може да се изисква заплащане на техн. такса).

Капацитет зрители <1,000 = USD 1,000

Капацитет зрители ≥1,000 = USD 2,000

Капацитет зрители ≥5,000 = USD 4,000

Капацитет зрители ≥10,000 = USD 8,000

Капацитет зрители ≥20,000 = USD 14,000


12. Други разпоредби

Нарушаване на настоящите Правила: Всяко нарушаване на тези Правила от Субект, предоставящ излъчване на събитие на публично място, може да доведе до прекратяване на лиценза за организиране и/или предоставяне на Търговско и/или Специално нетърговско излъчване на събитие на публично място, както и до търсене на съдебна отговорност в съответствие с приложимото законодателство. Субектите, предоставящи Нетърговско излъчване на събитие на публично място, макар да нямат формален лиценз, също подлежат на преследване по приложимото законодателство, в случай че не спазват стриктно Правилата на ФИФА за излъчване на събития на публични места.

Отчетност: Субектът, предоставящ излъчване на събитие на публично място, трябва да предостави на ФИФА писмени данни за датата, мястото и времето на Търговско излъчване на събитието на публично място или Специалното нетърговско излъчване на събитието на публично място, брой зрителски места, начин на продажба и входна такса.

Приложимо право и юрисдикция: Настоящият договор се подчинява и се тълкува в съответствие със законите на Швейцария. Всички спорове, възникващи от или във връзка с настоящия Договор, подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата на Цюрих, на които се подчиняват страните.
13. Дефиниции
Всички изрази, използвани в настоящия документ, имат съответните значения, посочени по-долу, освен ако контекстът изрично не изисква друго, а всяка фраза, въведена с термините „включително”,

включва”, „по-конкретно”, „например”, „като” или подобни изрази са за илюстрация и не ограничават смисъла на думите, предхождащ или следващ тези термини.


Търговско излъчване на събитие на публично място има значението, което му се дава в клауза 2 на настоящите Правила.

Състезание означава Световното първенство по футбол Бразилия 2014™, планирано да се проведе от 12 юни до 13 юли 2014 г. включително.

Марки на състезанието означава официалната емблема, заглавие и лога (включително талисмана и трофея).

Субект, предоставящ излъчване на събитие на публично място, означава физическо или юридическо лице, което организира и/или предоставя Излъчване на събитие на публично място.

Филиал за маркетинг на ФИФА означава юридическо лице, на което законно са прехвърлени права за спонсорство или други търговски права, или на което може да бъдат законно прехвърлени, лицензирани, подлицензирани или предоставени за изпълнение на подизпълнител от или от името на
ФИФА във връзка със Състезанието (или част от него), включително „Партньори на ФИФА”, „Спонсори за Световното първенство по футбол™” и „Национални поддръжници”. Подробности за филиали за маркетинг на ФИФА за Състезанието се намират на интернет страницата www.fifa.com.. Моля обърнете внимание, че до публикуването на тези Правила, ФИФА ще продължи да назначава свои спонсори за Състезанието. Затова списъкът е неокончателен.

Нетърговско излъчване на събитие на публично място има значението, което му се дава в клауза 2 на настоящите Правила.

Излъчване на събитие на публично място има значението, което му се дава в клауза 2 на настоящите Правила.

Правила означава настоящите Правила на ФИФА за Излъчване на събития на публични места във връзка с мачове от Състезанието.

Специално нетърговско излъчване на събитие на публично място има значението, което му се дава в клауза 2 на настоящите Правила.Българска Национална Телевизия


Заявка

за пренос на сигнал за

осъществяване на публична прожекция

от Световно първенство по футбол Бразилия 2014™

Заявител: ...........................................................................

Адрес: ...........................................................................

Тел. ...........................................................................

Факс ...........................................................................

e-mail ...........................................................................


Такса: 700 лв. без ДДС
Плащане: Банкова сметка на БНТ IBAN; BG12BNBG 9661 31 001789 01

BIC: BNBG BGSD ДДС №: BG 000 67 23 50 или плащане в брой на касите на ул. „ Сан Стефано „ 29, София.


Срок: до 1 юни 2014год.
Подпис : ...........................................................................

/ оторизирано лице/


Име и длъжност : ...........................................................................
Дата: ...........................................................................


Забележка: Преносът на сигнал може да бъде осъществен след получаване

на разрешение от ФИФА(съгласно приложените правила) ,извършено плащане иако то е осъществено по банков път, се доказва с копие от платежно нареждане.

Търговска дирекция на БНТ: s_karabasheva@bnt.bg; Факс:029436021; Тел:028142153;2663;2237

Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
2013 -> Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
2013 -> Българска национална телевизия счетоводна политика
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница