Правила на търговската колегия на върховния съд (а) Парични праговеДата30.12.2017
Размер195.57 Kb.
#37764
202.70. ПРАВИЛА НА ТЪРГОВСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД
(а) Парични прагове.

С изключение на подточка b) паричните прагове в Търговската колегия, без морални вреди, лихви, разноски и адвокатски възнагражденияпределят както следва:


Окръг Албани –$ 25 000

Окръг Ери –$ 25 000

Окръг Кингс –$ 50 000

Окръг Насау –$ 75 000

Окръг Ню Йорк –$ 100 000

Окръг Куинс –$ 50 000

Седми съдебен окръг –$ 25 000

Окръг Уесчър –$ 100 000


(b) Търговски дела.

Дела, в които главния иск включва или съдържа посочените характеристики, ще се разглеждат в Търговската колегия, при условие че са спазени паричните прагове или че се търси обезщетение по правилата на справедливостта или въз основа на декларативен закон:

(1) Нарушение на договор или задължение за доверителност, измама, изопачаване, непозволено увреждане на бизнеса (нелоялна конкуренция), нарушение на нормативен акт и/или на общото право, когато се претендира, че нарушението произтича от търговска дейност (продажба на активи или ценни книжа; корпоративни преструктурирания, съдружие, акционерно участие, съвместно дружество и други бизнес споразумения, търговски тайни, ограничителни клаузи), трудови договори, невключващи претенции, които принципно включват дисриминационни практики;

(2) Сделки, уредени от Единнния търговски кодекс (с изключение на тези отнасящи се до индивидуални кооперативни единици или съсобствени такива);

(3) Сделки относно търговски недвижими имоти, включително разпорежданията Йелоустоун, но изключващи дела отнасящи се само за заплащане на наем;

(4) Aкционерни деривативни инструменти, свързани с участия, без оглед на паричните прагове;

(5) Търговски дела свързани с предявяване на общи искове, без оглед на паричните прагове;

(6) Търговски сделки включващи или произтичащи от работата на търговските банки или други финансови институции;

(7) Въпроси на вътрешнбата уредба на търговските организации;

(8)Злоупотреби от страна на счетоводители или актюери, както и адвокати, произтичащи от представителство по търговски въпроси;

(9) Природни застрахователни полици;

(10) Търговски застрхователни полици ( директори и служители, грешки и пропуски и обезщетения за търговска намеса);

(11)Прекратяване на дружества, сдружения с неограничена отговорност, дружества с ограничена отговорност и съвместни дружества (джоинт венчъри), без в тези случаи да се имат предвид паричните прагове;

(12) Молби за спиране или блокиране на арбитражна процедура, както и за потвърждаване или отменяне на арбитражни решения и свързаните принудителни обезщетения дължими по силата на CPLR член 75, включващи всеки, който и да е от посочените по - горе търговски въпроси, без оглед на паричните прагове.


(c) Непарични ограничения.

Изброените въпроси няма да бъдат разгледани от Търговското отделение, дори и да са спазени паричните прагове:

(1) Дела за събиране на професионални възнаграждения, хонорари

(2)Случаи, в които е необходим установителен иск, за да се осигури обезщетение за персонално увреждане или материални вреди;

(3)Спорове, свързани с недвижими имоти между резиденти, влючително отношенията наемодател- наемател и търговски спорове, свързани с недвижими имоти, включващи само плащането на наема;

(4)Процедури за изпълнение на решение, независимо от характера на делото, по което е издадено решението.

(5)Застрахователи претенции и дела от застрахователи за събиране на премии или за анулиране на нетърговски полици;

(6)Дела за адвокатски злоупотреби, освен ако не е предвидено друго в параграф (8), подточка (b).


(d)Разпределяне на Търговкото отделение.

(1) Страна, която иска дело да бъде разпределено в Търговката колегия трябва да отбележи върху молбата за съдийска намеса (МСН), че делото е търговско. Страна, която иска прилагане на специална процедура като търговско дело трябва да отбележи в молбата графата “други търговски“, а не тази oзначена “специални процедури. “

(2) Заедно с молбата, страната трябва да представи подписано кратко становище, което обосновава насочването към Търговското отделение, придружено с копие от процедурата.
(e) Прехвърляне в Търговското отделение.

Ако делото е възложено на нетърговски състав, поради това, че завеждащата делото страна не е отбелязала върху МСН че делото е “търговско“, всяка друга страна може да поиска прехвърляне на делото в Търговското отделение с молба, с копие до всички други страни, отправена до административния съдия, в десет дневен срок от получването на копие от МСН. Административният съдия разрешава въпроса, като решението му е окончателно и не подлежи на по- нататъшен административен контрол или обжалване.


(f) Прехвърляне от Търговското отделение.

(1) По преценка на съдията от Търговскaтa колегия на който е възложено делото, ако дело не е от компетентността на Tърговскaта колегия, както е предвидено в тази част то следва да се прехвърли в нетърговската част на съда.

(2) Всяка страна засегната от прехвърлянето на делото в нетърговската част на съда може да иска преразглеждане с молба, с копие до всички други страни, отправена до административния съдия, в десет дневен срок от уведомлението за прехвърлянето на делото в нетърговската част на съда. Решението на Административния съдия е окончателно и не подлежи на по- нататъшен административен контрол или обжалване.
(g) Практически правила за Търговското отделение.

Правила за работа на Търговското отделение

Освен ако тези правила за работа на Търговското отделение изрично не предвиждат нещо друго, правилата на част 202 също ще се прилагат в Търговското отделение, с изключение на това, че правила 7 до 15 ще имат приоритет пред част 202.12 (Предварително зседание) и правила 16 до 24 ще имат приоритет пред част 202.8. (Предложения).


Правило 1. Явяване на адвокат със знания и правомощия

Адвокат, който се явява в Търговското отделение трябва да е напълно запознат с делото, по което се явява и да има правомощията да сключва спогодби, както по материалноправни, така и по процесуални въпроси от името на клиента си. Адвокатите също така следва да имат готовност да обсъждат всякакави поредложения motions, които са направени и по които съда не се е произнесъл. Неспазването на тези правила може да бъде счетено за неявяване и да се процедира по съответния начин. Виж правило 12. Важно е адвокатът да бъде навреме за всички предвидени явявания.Правило 2. Уреждане на спорове и прекратяване

Ако по едно дело е постигната спогодба или има оттегляне на иска или прекратяване по друг начин, адвокатът следва незабавно да уведоми съда, като изпрати копие от спогодбата или писмо, адресирано до секретаря на търговската част на съда, заедно с уведомление до съдията чрез телефон или електронна поща. Освен уведомлението, адвоката следва да подаде спогодбата в съда на окръжния съдебния секретар.


Правило 3. Алтернативно уреждане на спорове (АУС)

Във всяка фаза по делото съда може да посочи, а адвоката да поиска назначаването на медиатор с цел намиране на решение по всички или някои от спорните въпроси по делото.


Правило 4. Електронно подаване на документи

(а) Книжа и кореспонденция по факса. Книжа и кореспонденция подадени по факс, следва да отговрят на изискванията на част 202.5-а, с изключение на това, че книжата не следва да се изпращат в съда чрез факс, преди да има одобрение на съдията по делото.Кореспонденция, изпратена чрез факс не следва да се изпраща отново на хартия, освен ако не се поиска.

(б) Книжа изпратени в дигитален формат. В случаи,.които не са висящи в съдебната система за електронно подаване на документи, съда може да разреши на адвокат да комуникира със съда и с адвоката на другата страна чрез електронна поща. По преценка на съда от адвоката може да се поиска да предстви меморандум по правните въпроси по електронна поща или на компютърен диск заедно с оригиналния и допълнително копие за другата страна.
Правило 5. Това правило се прилага само в първо и второ съдебно отделение. Информация за делата.

Информация за бъдещи явявания пред съд може да бъде намерена на интернет страницата за бъдещи явявания пред съд (www nycourts.gov/ecourts). Решенията могат да бъдат намерени на основната страница на Търговската колегия, достъпна чрез интернет страницата на Единната съдебна система: www.courts.state. ny.us/ comdiv или Ню Йоркския правен журнал. Секретарят на състава може също да предостави информация за програмата (съдебни процеси, предварителни заседания и обсъждане по напарвени предложения). Където е необходимо извънредно уведомяване, то ще бъде направено директно от кабинета на съдията.


Правило 6. Форма на документите.

Всички документи, които се подават в Търговската колегия следва да отговарят на CPLR 2101 и част 202.5.(а).Документите следва да са с двойно междуредие и да съдържат шрифт не по- малък от дванадесет, да са с размери 8 ½ на 11 инча, да съдържат полета, не по – малки от един инч. Шрифтът на бележките под линия следва да е с големина не по – малка от 10. Документите също така следва да са съобразени с част 130 на Правилата на основния администратор.


Правило 7. Предварително заседание. Молба

Предварително заседание следва да се проведе до 45 дни от възлагането на делото на съдия от Търговската колегия или възможно най-рано след този срок според обстоятелствата. Освен ако няма основателна причина, предварително заседание се отлага не повече от един път или за не повече от 30 дни. Ако молба за съдебна намеса е придружена от искане до съда за издаване на постановление, предварителното заседание следва да се проведе в рамките на 30 дни или на такава по- ранна дата, каквато бъде определан от председателстващия съдия. Уведомление за предварителното заседание се изпраща от съда най-малко пет дни предварително.


Правило 8. Консултации преди предварителнто заседание. Заседания за съответствие.

(а) Адвокатите на страните следва да се консултират преди предварителното заседание или заседанието за съответствие относно: (1) разрешаването на случая, напълно или частично, (2) разкриването на документи и всички други въпроси, които ще се коментират на предварителното заседание и (3) използаването на алтернативни решения за разрешаване на всички или част от въпросите по съдебния спор. Адвокатите следва да бъдат добронамерени и да положат усилия в постигането на споразумение по тези въпроси преди провеждане на заседанието.

(б) Преди провеждане на предварителното заседание адвокатите следва да обсъдят очакваните въпроси във връзка с електронното разкриване на информация. Такива въпроси следва да се отправят до съда на предварителното заседание и следва да включват следните аспекти, без да бъдат ограничени само до тях: (1) изпълняване на план за опазване на информацията; (2) идентификация на относими данни; (3) обхват, степен и форма на представяне на нформацията; (4)очаквани разноски за възстановяване на данните и предложение за първоначално разпределение на такива разноски/ такава информация; (5). разкриване на програмата и начина по който данните се поддържат; (6) идентификация на използваните компютърни системи; (7) идентификация на отговорните за съхранението на данните; (8) въпроси, свързани с поверителност на информацията или други особености като привилеги или защитена от правото неприкосновеност на информацията; (9)посочване на вещи лица/ експерти.

Правило 9. Запазено
Правило 10. Представяне на информацията .

На предварителното заседание, адвокатите следва да са подготвени да предоставят на съда следното: (1) пълнo описаниена на случая, включително номера на индекса; (2) името, адреса, телефонния номер, електронния адрес и номера на факса на адвокатите, (3) датите на които делото е започнало и въпросите са обединени; (4) становище относно какви искания до съда за издаване на постановления се очакват и (5) копия на всякакви решения, по случая, дадени преди това .Правило 11. Разкриване на информация

(а) Предварителното заседание ще завърши с издаването от страна на съда на определение за предварително заседание. Когато е подходящо определението ще съдържа специални разпоредби с цел ранно приключване на делото, такива, като (1) насоки за приемане на програма за алтернативно разрешаване на спорове; (2) схема за ограничено разкриване на информация в помощ на предложения за постановления или на ранното приключване на делото и /или (3) схема на предложенията за постановления преди разкриването на информацията или след ограниченото разкриване на информация.

(b) Определението също така ще съдържа подробна схема на разкриването на информацията, включително дати за връчване на пледоариите на трети страни, разкриването на информацията, практика по направените искания, съвещания за съответствие, в случай че е необходимо. дата за подаване на уведомление за издване, дата за предварителното заседание и дата за процеса.

(c) Определението от предварителното заседание може да предвижда такива ограничения на въпросите към противната страна и свидетелите й и други разкривания на информация, каквито могат да бъдат необходими с оглед на обстоятелствата по случая.

(d) Въз основа на молба на адвоката съдът определя дали разкриването на информацията ще спре, въз основа на CPLR 3214 (b), в изчакване на решение по молба за издаване на постановление.
Правило 12 Неяване на предварителното заседание

Неяваването на адвоката на предварителното заседание може да има за своя последица налагането на санкция по част 130.2.1. от правилата на Главния администратор или по част 202.27., включително: отхвърляне на иска поради непредставяне на доказателства или решение в полза на ответната страна поради неободнованост на исковата претенция, заличаване на отговор, на запитване или насока за решение или други подходящи санкции.


Правило 13 Спазване на схемата за разкриване на факти .

(а) Страните следва стриктно да спазват задълженията си във връзка с разкриването на информацията по дати, установени във всички заповеди, които задават план-графика. Такива срокове обаче могат да бъдат променяни по съгласие на страните, при условие че цялото разкриване на фактите ще приключи до крайната дата за разкриването на информацията, зададена в определението от предварителното заседание.Молба за удължаване на такива срокове следва да се направи възможно най-скоро и преди изтичането на срока. Неспазването на този ред може да доведе до налагането на съответна санкция срещу страната по силата на Гражданско-процесуалния закон и правила ( CPLR 3126).

(b) Ако една страна търси документи, като условие предшестващо представянето им по делото и документите не са представени до предвидената за това дата, страната търсеща разкриване на информацията може да поиска съда да възспре неизправната страна от представянето на тези документи в процеса.

Правило 14 Разкриване на информацията. Спорове.Разисквания . Прения.

Адвокатите следва да обсъдят помежду си добросъвестно и да решат всички спорове във връзка с разкриването/представянето на информацията. Виж част 202.7. Освен в случаите на правило 24 от настоящите правила, ако адвокатите не могат по този начин да разрешат някой спор във връзка с разкриването/представянето на информацията, засегнатата страна се обръща към съда за свикване на заседание, възможно най-скоро, с оглед недопускане изтичането на срока за разкриването/представянето на информацията. Адвокатите следва да помолят за разискване по телефона, ако това бъде по –удобно и ефикасно отколкото явяване в съда.Правило 15. Отлагане на заседанията

Отлаганията по съгласие на страните са разрешени с одобрението на съда при основателна причина, като уведомление за молбата се отправя до всички страни.Олагането на заседанието непроменя нито една следваща дата в постановлението /определението от предварителното заседание, освен ако съда не разпорди друго.


Правило 16. Искове/предложения – Общи положения

(а) Форма на документите за внасяне на иска/предложението. В известието за предложението вносителят трябва да представи основания, а в заключителната част на юридическия меморандум – точната правна защита, която се търси от него. Адвокатът трябва да приложи копия на всички направени изложения от страните и от него и други документи, изисквани от CPRL и ако това е необходимо за информирано решение по иска/предложението (особено когато се касае за искове по CPRL 3211 и 3212). Адвокатът трябва да използва таблици когато представя документи, съдържащи приложения. Копията трябва да бъдат четливи. Ако даден документ, който трябва да се приложи към клетвена декларация или заявление, е твърде обемист и само отделни части от него от него са релевантни към иска, адвокатът прилага извлечение и подава цялото приложение отделно. Документи на чужд език трябва да бъдат надлежно преведени. CPRL(b). В случаите когато се разчита на решение или на друг правен източник, които не са представени в съда, копие от случая или релевантни части от такъв източник се представят заедно с документите за внасяне на иска/предложението.


(b)Предложени разпореждания. Когато е подходящо, предложени разпореждания трябва да се внасят заедно с иска, т.е. предложения за правна защита, pro hac vice (за този случай) допускания, открити изслушвания и т.н. При диспозитивни искове не могат да бъдат предоставяни предложени разпореждания заедно с документите за внасяне на иска/предложението.
(c) Отлагане на искове. Диспозитивни искове (подадени на основание CPRL 3211, 3212 или 3213) могат да бъдат отложени само със съгласие на съда:
Правило 17. Дължина на документите. Освен ако от съда не бъде разрешено друго: (i) резюмета на защитата или юридически меморандуми трябва да бъдат ограничени до 25 страници всяко; (ii) меморандуми с отговори трябва да бъдат не повече от 15 страници и не трябва да съдържат аргументи, които не отговарят на или да не са свързани с тези от главния меморандум (iii) клетвена декларации или заявления трябва да бъдат ограничени до 25 страници за всеки документ.
Правило 18. Отговор-за-отговор и допълнително представени документи. Предварително изрично разрешение за отсъствие, документи отговор-за-отговор, включително кореспонденция, адресираща оценъчно даденото предложение, не са разрешени, освен в случаите, когато адвокатът може да информира съда чрез писмо-цитат на съдебно решение по допълнително представени документи, което е релевантно по висящи въпроси, но няма да бъдат представяни допълнителни аргументи. Материали, предоставени в нарушение на горното изискване няма да бъдат четени или вземани под внимание. Адвокатът на отсрещната страна, който получи копие от материали, представени в нарушение на това Правило, няма да отговаря по същество.
Правило 19. Разпореждания за представяне на основания. Предложения се внасят чрез разпореждания за представяне на основания, в случаите на наложителна спешност (напр. заявления за предварителна правна защита), като се изисква присъствие или ако по закон се изисква такова производство. Вж. Правило 20. Предварително изрично разрешение за отсъствие, документи за отговор не се подават при разпореждания за представяне на основания.
Правило 19-а. Искове за опростено сумарно производство; Заявления за съществени факти.
(а)При иск за опростено сумарно производство, различно от иск съгласно CPLR 3213, съдът може да разпореди че към известието за иска трябва да бъде приложено отделно, кратко и сбито заявление, с номерирани параграфи, за съществените факти по което страната внесла документите оспорва, че няма реални основания да се разглеждат пред съда.

(b) В такъв случай, документите противопоставящи се на иска за опростено сумарно производство включва кореспондиращи номерирани параграфи, отговарящи на всеки номериран параграф в заявлението на страната, внесла иска и, ако е необходимо, допълнителни параграфи, съдържащи кратко и сбито заявление върху съществените факти, по отношение на които се оспорва, че има реални основания да се разглеждат пред съда.

(с) Всеки номериран параграф в заявлението за съществените факти, изисквано за връчване от страната подаваща иска ще бъде считан за допуснат за целите на разглеждането на иска, освен ако не бъде изрично оспорено от съответния номериран параграф в заявлението, изисквано за връчване от отсрещната страна.

(d) Всяко заявление за съществен факт от ищеца или ответника съгласно под-алинеи (а) или (b), включително всяко заявление, оспорващо всяко заявление за съществен факт, трябва да бъде последвано от цитат на доказателства, представяни в подкрепа на или оспорващи иска.


Правило 20. Временни забранителни заповеди. Освен ако ищецът не докаже че съществува значително засягане на правата му поради връчване на известие, временна забранителна заповед няма да бъде издавана. Заявителят трябва да връчи известие на ответниците, в достатъчен срок за да им даде възможност да се явят и оспорят заявлението.
Правило 21. Безплатни (авторски) екземпляри. Безплатни (авторски) екземпляри няма да бъдат предоставяни, освен ако не бъдат изискани или ако това не е уредено тук. Все пак, безплатни (авторски) екземпляри на всички документи по исковете и предложените разпореждания се представят по случаите в Отдел регистрация на съда чрез електронна система.

Правило 22. Устна аргументация. Всяка страна може да поиска устна аргументация върху лицевата страна на своите документи или с придружаващо писмо. Освен в случаите пред съдии, които изискват устна аргументация на всички искове, съдът определя за всеки случай поотделно дали да се изслушват устни аргументи и ако ще се изслушват такива – кога да се явят адвокатите. Известие за избраната от съда дата се връчва, ако това е практически възможно поне 14 дни преди определената за устната аргументация дата. На тази дата адвокатът трябва да бъде готов да аргументира иска си, да обсъжда решения на поставения за разглеждане въпрос или въпроси и/или да определи дата за процес или изслушване.
Правило 23. Решение в 60-дневен срок. В случай че са изтекли 60 дни от окончателното подаване на иска или от представянето на устна аргументация, в зависимост от това кое е станало по-късно, и съдът не е издал решение, адвокатът на ищеца трябва да изпрати на съда писмо, с което да му напомни за изтичането на въпросния срок, а на всички страни по иска се изпращат копия.
Правило 24. Предварително известие за иск

(а) Нищо в настоящото правило не следва да се тълкува като пречка или ограничение по отношение на адвоката да подаде какъвто и да е иск, който счита за подходящ да представлява най-добре интересите на съответната страна. Но за да се даде възможност на съда да взема решения по въпросите преди стартирането на процедурата по иска и да контролира програмата си в контекста на представянето на документи и графика на процеса, трябва да се проведат обсъждания преди подаването на иска в съответствие с настоящите правила. Неспазването на това правило от страна на адвоката може да доведе до временното спиране на иска, докато съдът има възможност да постави въпроса на обсъждане.

(b) Това правило не се прилага при спорове за разкриване, покрити от Правило 14, нито при юридически искове по силата на CPRL 3211, 3212 или 3213, подадени в момента на внасяне на Заявлението за съдебна намеса или след приключване на подаването на документите. Правилото не се прилага и при заявления за освобождаване на адвоката от задълженията му, за приемане за конкретния случай на адвокат без право да практикува в съответната юрисдикция, за преразглеждане или за недопускане на доказателства.

(с) Преди изготвянето или подаването на иска адвокатът на ищеца трябва да уведоми съда в писмен вид (в рамките на не повече от две страници) при връчване на известие до адвоката на отсрещната страна, като опише в общи линии спорния въпрос (въпроси) и поиска конферентно обсъждане по телефона. В случай че се предвижда насрещен иск, съответното писмо трябва да се изпрати на съда и адвоката. Тази кореспонденция не следва да се отчита от съда при вземането на решение относно основателността на иска.

(d) При преглеждането на писмото, с което се уведомява за иска, съдът определя дата за обсъждане с адвокатите чрез конферентен разговор по телефона или в съда. Адвокатите, напълно наясно с материята и съответно упълномощени да обвързват своите клиенти, трябва да са на разположение за участие в обсъждането. В случай че адвокатът не е на разположение, за да присъства на насроченото обсъждане, освен ако не посочи основателна причина, то това може да доведе до уважаване на заявлението без възражения и/или налагането на санкции.

(е) В случай че въпросите могат да се разрешат по време на обсъждането, може да се издаде разпореждане в този смисъл или могат да се дадат указания на адвокатите да изпратят писмо, с което искат потвърждението на решението да бъде “така разпоредено”. По преценка на съда обсъждането може да се проведе с вписване в протокола.(f) В случай че въпросите не могат да се разрешат, страните определят дата за инструктаж по отношение на иска, която трябва да се одобри от съда. Освен ако не се представи уважителна причина, неспазването на датата за инструктаж може да доведе до подаване на иска без възражения или до неговото отпадане, което е подходящо в случая.
(g) На лицевата страна на всички искове и заповеди, посочващи причини, трябва да има декларация, че това правило е спазено.
(h) Когато трябва да се подаде иск в рамките на определен срок по силата на CPRL, внасянето на писмото, уведомяващо за иска, както е предвидено в подточка (а), в рамките на изисквания срок се счита за своевременно подаване на иска. Тази подточка не следва да се тълкува като удължаваща каквито и да е срокове за ограничаване на юрисдикция.

Правило 25. График на съдебния процес. От адвокатите се очаква да имат готовност да изберат съдебните заседатели или да започнат представянето на доказателствата на датата, определена за начало на съдебния процес. След определянето на датата за начало на съдебния процес адвокатите незабавно определят наличността на свидетелите. Ако по някаква причина адвокатите не са готови да започнат на насрочената дата, съдът се известява в срок от десет дни след датата, на която адвокатите са известени за началната дата на съдебния процес или възможно най-скоро при извънредни обстоятелства. Ако адвокатът не предостави такава информация, се счита, че той се отказва от правото си да подаде молба за отлагане на процеса поради липса на свидетел. Графикът за свидетелите се определя по такъв начин, че процесът да не се прекъсва. Процесите започват всеки съдебен ден точно в часа, определен от съда. Неприсъствието на адвокат на процеса в насрочения ден и час без основателна причина представлява отказ от правото на такъв адвокат и неговия клиент да участват в процеса за срока на отсъствието на адвоката. Процесът не може да се отложи без основателна причина. По отношение на процеси, датата на които е насрочена повече от 60 дни предварително, се прилага чл. 125.1(g) от Правилата за главния администратор, а ангажираността на адвоката по друг процес не се счита за основателна причина за отлагане на процеса.Правило 26. Приблизителна продължителност на процесите. Не по-малко от 10 дни или в друг определен от съда срок страните представят на съда реалистична предварителна оценка за продължителността на процеса, след като са предвидили очакваните свидетелски показания и (ако е необходимо) са се консултирали със своите свидетели.
Правило 27. Предложения в началото. Страните правят всички предложения в началото не по-късно от десет дни преди насрочената дата за предварителен процес, като предложенията подлежат на връщане на датата на предварителния процес, освен ако съдът не нареди друго.
Правило 28. Предварително маркиране на доказателствата. Адвокатите на страните се консултират преди предварителния процес и полагат усилия добросъвестно да се договорят за доказателствата, които ще бъдат представени без по тях да има възражения. На датата на предварителния процес всяка от страните маркира своите доказателства, за които няма да има възражения. Доказателствата, по които не е постигнато съгласие, се маркират само за целите на идентифицирането им. Ако доказателствата по делото са в голям обем, адвокатът се консултира със съответното длъжностно лице, което му предоставя насоки. Съдът се произнася по оспорваните доказателства във възможно най-кратък срок. Доказателствата, които не са поискани предварително и се използват само за целите на утвърждаване или опровергаване на твърдения, не се маркират предварително.
Правило 29. Идентифициране на показания под клетва. Адвокатите на страните провеждат консултация преди процеса и добросъвестно се договарят за количеството показания под клетва, за които няма да се правят възражения. Страните изтриват от показанията под клетва въпросите и отговорите, които не са свързани с въпроса, за който се дават показанията. Всяка страна изготвя списък с показанията под клетва, които ще предложи и за които не са направени възражения, и отделен списък с показанията под клетва, за които има възражения. Не по-малко от 10 дни преди процеса или по друго време, определено от съда, всяка от страните представя своя списък на съда и на другия адвокат заедно с копие от частите на показанията под клетва, за които няма възражения. Съдът се произнася относно възраженията във възможно най-кратък срок след съветване с адвокатите.
Правило 30. Споразумения и предварителен процес.

(а) Среща за сключване на споразумение. Когато въпросът се определи като готов за процес или по всяко време след определяне на датата за начало на процеса, съдът може да насрочи среща за сключване на споразумение, на която присъстват адвокатите и страните, от които се очаква да бъдат напълно подготвени да обсъждат сключването на споразумение.

(b) Предварителен процес. Преди предварителния процес адвокатите провеждат среща в опит да определят въпросите, по които няма спорове, за да се разрешат въпросите без нужда от участието на съда, както и да обсъдят по-нататъшното разрешение на делото. По време на предварителния процес адвокатите трябва да са подготвени да обсъждат всички въпроси, по които няма съгласие между страните, вкл. тези по Правила 27-29, както и уреждането на въпроса. На или преди датата на предварителния процес съдът може да изиска от страните да изготвят писмено споразумение за неоспорваните факти.
Правило 31. Меморандум за предварителен процес, книга с доказателства и искания за инструкции за съдебните заседатели

(а) Адвокатите представят меморандум за предварителния процес на самия предварителен процес или по друго време, определено от съда. Адвокатите се задължават да спазват CPLR 2103(е). Всяка от страните представя по един меморандум от не повече от 25 страници. Не се представят отговори на меморандумите.

(b) На предварителния процес или по друго време, определено от съда, адвокатите представят индексирана папка или тетрадка с доказателствата по делото, която се използва от съда. Копие от всяко пълномощно за водене на делото и оригиналите се изготвят и представят на свидетелите в подобна папка или тетрадка. Доказателствата на ищеца се подреждат по номера, а тези на ответника – по азбучен ред.

(с) Когато за делото има съдебни заседатели, на датата на предварителния процес или на друга дата, определена от съда, адвокатите представят на съда специфични за делото искания за ангажиране и предложени въпросници за съдебните заседатели. Когато исканото ангажиране е от Ню Йоркските примерни инструкции за съдебни заседатели (PJI) за гражданско производство, е достатъчно упоменаването на PJI номера. Информацията се подава на хартиен носител и на диск или по електронна поща с приложен файл във формат WordPerfect 12 съгласно инструкциите на съда.


Правило 32. График за свидетелите. По време на предварителния процес или на датата, определена от съда, всяка от страните се задължава да посочи в писмена форма пред съда свидетелите, които смята да призове, редът, в който те ще дадат показания и предполагаемата продължителност на показанията им, като копие от този списък се представя на другия адвокат. Адвокатите определят поотделно пред съда списък със свидетелите, които могат да бъдат призовани само за целите на утвърждаване или опровергаване на твърдения.
Правило 33. Отстраняване. Неизпълнението на Правила 28, 29, 31 и 32 може да доведе до отстраняване съгласно CPLR 3126.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница