Правила на вътрешната комуникация 6 Външна комуникация 7 членски внос 7 финансово управление и финансова отчетност 7Дата25.02.2018
Размер97.01 Kb.
#59037
ТипПравила


ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК

НА

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

/БАЛИЗ/-ПЛЕВЕН
СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 2

2. ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО И ОТЧЕТНОСТ 2

3. ЧЛЕНСТВО 3

Етичен кодекс: 3

Права на членовете 4

Задължения на членовете 4

Разрешаване на проблем с член на Сдружението 4

Управителен съвет 5

Председател на УС 5

Координатор 65. ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ 6

6. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ 6

Правила на вътрешната комуникация 6

Външна комуникация 7

7. ЧЛЕНСКИ ВНОС 7

8. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ 7

Отчетност 7

Придобиване / разходване и преотдаване на имущество 7

Приемане на дарения 8

Организация на стопанска дейност 8

Архив и документооборот 8


ЕТИЧЕН КОДЕКС.............................................................................................................................................3

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ.................................................................................................................................3

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ…………………………………………………………………………...4
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ С ЧЛЕН НА СДРУЖЕНИЕТО…………………………………………4
4. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ……………………………………………………………………….4
ОБЩО СЪБРАНИЕ……………………………………………………………………………………………4
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ КЪМ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ……………………………………………………….4
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ……………………………………………………………………………………...5
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС………………………………………………………………………………………5
КООРДИНАТОР……….……………………………………………………………………………………...5
5. ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ………………………………………………………………………….…5
6. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ……………………………………………………6

ПРАВИЛА НА ВЪТРЕШНАТА КОМУНИКАЦИЯ………………………………………………………..6


ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ………………………………………………………………………………...6
7. ЧЛЕНСКИ ВНОС……………………………………………………………………………………6
8. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ……………………………..6
ОТЧЕТНОСТ………………………………………………………………………………………………….7
ПРИДОБИВАНЕ / РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО…………………………………………………...7
ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯ…………………………………………………………………………………7
9. АДМИНИСТРАЦИЯ И СЧЕТОВОДСТВО………………………………………………………7
АРХИВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ................................................................................................................7
ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО.................................................................................................................7


1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящият правилник допълва и конкретизира устава на Сдружението, както и урежда всички въпроси, които не са уредени в устава.


Чл. 2. Правилникът се приема от Общото събрание /ОС/. Председателят на Управителния сьвет /УС/ и координаторът следят за спазването му и предприемат необходимите за това действия.

2. ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 3. Сдружението реализира своята дейност, съобразно мисия, визия и основните насоки, приети от Общото събрание.


Чл. 4. Основните насоки на Сдружението се изготвят от УС и се одобряват от ОС.
Чл. 5. За реализиране на дейността на Сдружението се приема годишна програма на дейностите.
Чл. 6. Годишната програма на дейностите се изготвя от Координатора в съгласуваност с УС и се приема от Общото събрание.
Чл. 7. Оперативната дейност на Сдружението се ръководи от Координатора, който се избира от УС и се отчита за дейността си пред УС.
Чл. 8. За изпълнението на оперативната дейност на Сдружението, Координаторът отговаря за:

/а/ Организационната структура на офиса на Сдружението;

/б/ Работните условия;

/в/ Разпределението на задачите и работните подходи.


Чл. 9. Решенията на Координатора, свързани с организиране на оперативната дейност и управление на Сдружението се съгласуват с УС, по реда предвиден в чл. 11 и чл.12.
Чл. 10. Координаторът се отчита за оперативната дейност на Сдружението на редовните заседания на УС.
Чл. 11. Текущото изпълнение на дейностите Координаторът консултира с Председателя на УС.
Чл. 12. Координаторът подготвя до 31 март на следващата календарна година, отчет за дейността и постигнатите резултати съобразно основните насоки на Сдружението и годишната програма на дейностите.

3. ЧЛЕНСТВО

Чл. 13. Съобразно чл. 22 на Устава, членството в Сдружението е доброволно и се регулира от правилата на етичния кодекс.


Чл.14. Координаторът, служителите, специалистите, консултантите и доброволците, осъществяващи дейността на Сдружението, също се ръководят от правилата на етичния кодекс.

Етичен кодекс:


Чл. 15. Членовете и всички осъществяващи дейността на Сдружението се съгласяват и споделят следните Етични принципи:

1. Принципите на общия интерес, взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството;

2. Максимално възможно включване на лицата с интелектуални затруднения при обсъждане на въпросите, които се отнасят до тях;

3. Търсят представителство на позициите на лицата с интелектуални затруднения и техните родители и семейства на всички нива;

4. В своята дейност зачитат и максимално подкрепят независимия и достоен живот на лицата с интелектуални затруднения;

5. Ако предоставят услуги и дейности за лица с интелектуални затруднения се стараят да спазват най-добрите стандарти за качество и професионализъм;

6. Противопоставят се на институционалната грижа и работят за извеждането на лица от институциите;

7. Реализират дейността си добросъвестно, прозрачно и с пълна отчетност.


Права на членовете


Чл. 16. /1/. Правата на членовете са посочени в чл. 24 на Устава на Сдружението.
/2/. Членовете имат право, с предимство, да ползват социалните услуги предоставени от Сдружението.
/3/ Членовете могат да участват във формиране на общите становища и позиции на Сдружението като повдигат и предлагат теми за обсъждане и дават конкретни предложения за становища и съответни действия.
/4/. Членовете могат да предлагат нови дейности и мероприятия, които да залегнат в годишната програма на дейностите.
/5/. Членовете могат да отнасят своите жалби, забележки и препоръки, отнасящи се за дейността на Сдружението, към Контролния съвет.

Задължения на членовете


Чл. 17. /1/. Задълженията на членовете са посочени в чл. 25 на Устава на Сдружението.
/2/. Членовете са длъжни да спазват вътрешния правилник на Сдружението.
/3/. Членовете са длъжни да подпомагат дейността на Сдружението.
/4/. Членовете са длъжни да подават актуална контактна информация- адрес, телефон и други лични данни.
/5/. Необходимите документи за прием на нови членове са:

  • Молба за членство

  • Копие от ТЕЛКК

  • Адрес и телефон

Чл. 18. Работещите с личните данни на членовете на Сдружението да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни.


Разрешаване на проблем с член на Сдружението


Чл. 19. При възникване на конкретен проблем или конфликт с член на Сдружението, с решение на УС може да бъде излъчен представител /медиатор/ на Сдружението, който да проведе срещи и да съдейства за разрешаването на възникналия проблем или конфликт, като регулярно информира Председателя и се отчита пред УС.
4. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Общото събрание
Чл. 20. Правомощията на Общото събрание са определени в Устава и отделните секции на настоящия Правилник.
Контролен съвет към Общото събрание
Чл. 21. /1/. Общото събрание избира Контролен съвет/КС/, дейността на който се изразява в подпомагане на ОС при упражняването на контрол върху дейността на Сдружението:
/2/. Контролния съвет се избира от ОС с мандат от четири години и се състои от три лица - членове на Сдружението.
/3/. Председател на КС се избира от ОС с обикновенно мнозинство.
/4/. Контролният съвет следи за изпълнението на решенията но Общото събрание и Управителния съвет.
/5/. Контролният съвет проверява и контролира финансово счетоводната дейност на Сдружението.

/6/. Контролният съвет разглежда всички жалби, забележки и препоръки, постъпили от членове на Сдружението, потребители и други лица. Информира УС за възникнали проблеми и предлага съответни действия за разрешаването им.


/7/. Членовете на КС могат да присъстват на заседанията на УС и имат право на съвещателен глас.
/8/. Контролният съвет е независим орган, който се отчита единствено пред ОС.

Управителен съвет


Чл. 22. Правомощията на УС са подробно разписани в Устава и отделните секции на настоящия Правилник.

Председател на УС


Чл. 23. /1/. Общото събрание избира Председателя на УС, което е посочено в чл.18 от устава на Сдружението.
/2/. Освен посочените в чл. 21 на устава, функциите на Председателя включват:

  1. Съблюдава за спазване на правилата, указани в настоящия вътрешен правилник.

  2. Определя дневния ред на заседанията на УС съвместно с Координатора.

  3. Следи за изпълнението на решенията на УС.

4. Следи за дейността на Кординатора и му оказва подкрепа за реализиране на оперативната дейност.

5. Организира контакта с членовете, които по някаква причина са застрашени от отпадане или изключване.


Координатор


Чл. 24. /1/. Правомощията на Координатора са описани в секциите на настоящия Правилник.
/2/. Управителният съвет допълнително приема изисквания към длъжността на координатора, длъжностна характеристика и работните условия.
/3/. Координатора е на пряко подчинение на Управителния съвет, пред когото се отчита за дейността си и ръководи дейността на Сдружението в тясна координация с Председателя на УС.

5.ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ

Чл. 25. /1/. Съобразно чл. 19, ал. 1 от Устава, УС определя обема на представителната власт на отделни членове на Сдружението.


/2/. Съгласно чл.21, ал.1 от Устава, Председателя на УС представлява Сдружението пред държавни институции, обществени и стопански организации в страната и чужбина.
/3/ Управителния съвет определя обема на представителната власт на Координатора и отделни членове на Управителния съвет.

/4/. Всеки представител, натоварен с представителни функции държи текущо в течение за контактите си Председателя на УС. Отчети за поддържаните отношения се представят на редовните заседания на УС.6. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ

Правила на вътрешната комуникация


Чл. 26. /1/. Сдружението е регистрирано и спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Координатора с одобрението на Управителния съвет изгражда информационната система на Сдружението и организира събирането и разпространението на информацията.
/2/. Офиса на Сдружението разпространява сред членовете си актуална информация, свързана с дейността на Сдружението.
/3/. Всяка предоставена информация от членовете, която не съдържа изрично изискване за конфиденциалност е публична. Изключение се прави, само за снимки на лица, за които е необходимо съгласие от лицата /родителите/ за публикуването им.
/4/. Изпратените до Сдружението мнения, становища са публични и Сдружениего има право да ги ползва за постигане на целите си.

Външна комуникация


Чл. 27. /1/. Дейността на Сдружението е публична и открита. Сдружението и неговите членове използват всяка възможност за популяризиране на целите и за изграждане и развитие на неговия положителен образ.
/2/. Сдружението популяризира дейността си като поддържа актуална интернет страница.

7. ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 28. /1/. Размерът на членският внос на членове се определя съгласно чл.25, ал 1 от Устава.


/2/. Членския внос може да бъде заплащан от членовете на вноски – от 2 до 4 вноски годишно.

8. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ

Чл. 29. /1/. Управлението на финансите на Сдружението се извършва съобразно Бюджета, приет от Общото събрание. Бюджета съдържа информация за приходната и разходната част, съобразно основните направления за дейност на Сдружението.

Отчетност


Чл. 30. /1/. Счетоводителят представя на вниманието на УС, до 31 март на следващата година, финансов отчет за изминалата календарна година и след одобрение се внася в Национален статистически институт.
/2/. След приемане на финансовия отчет, УС го внася за разглеждане на заседание на Общото събрание, което го одобрява. Заедно с финансовия отчет, ОС разглежда и доклада за дейността на Сдружението и на Контролния съвет.
/3/. Съгласно изискванията на Закона за ЮЛНЦ в обществена полза Координатора представя отчета за изминалата календарна година пред Централния регистър на Министерството на правосъдието, АСП, ДАЗД и други публични институции.

Придобиване / разходване и преотдаване на имущество


Чл. 31. /1/. Решение за разходване на имущество и парични средства до 100 лв. взима Координатора, като за суми по-големи от 100 лв. в съгласуваност с Председателя на УС. За имущество и парични средства на по-голяма стойност от 500 лв. решение взима УС.
/2/. Проектни идеи се представят и обсъждат пред УС. Решения за кандидатстване по проекти и програми взима Управителния съвет.
/3/. Решения за придобиване / разходване и реда за преотдаване на движимо и недвижимо имущество, се взимат с решение на УС.

Приемане на дарения


Чл. 32. Управителният съвет допълнително изготвя правила за приемането на дарения.

Организация на стопанска дейност


Чл. 33. Управителният съвет изготвя допълнително правила за осъществяването на стопанската дейност на Сдружението.
9. АДМИНИСТРАЦИЯ И СЧЕТОВОДСТВО

Архив и документооборот


Чл. 34. Сдружението води архив за дейността си. За организацията на архива и документооборота отговаря Координатора, който изготвя структура за електронния и хартиения архив.
Финанси и счетоводство

Чл. 35. /1/. Сдружението води счетоводството си и отчетността съобразно добрите счетоводни практики, по правила описани във вътрешна счетоводна система.


/2/. Вътрешна счетоводна система се изготвя от Счетоводителя и се приема от Управителния съвет.

- -

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница