Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текстДата22.07.2016
Размер170.05 Kb.
#486
ТипПравила
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ

СТАНОВИЩЕ НА „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР” АСЕП
ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
на Правилата за търговия с електрическа енергия, изд. от Комисията за енергийно и водно регулиране, обн. ДВ, бр.66 от 26.07.2013г., в сила от 26.07.2013г., изм. и доп. Бр.39 от 09.05.2014г.


Проект на

Правила за

изменение и

допълнение на

Правила за

търговия с

електрическа

енергия


Съществуващ текст


Предложения на дружеството за изменение и допълнение


Мотиви на дружеството

Мотиви на КЕВР за приемане / отхвърляне на предложенията за изменение и допълнение

§2
чл. 6 ал.9
предложение за изменение

АСЕП


В чл. 6 се създава ал. 9:

(9) Независимият преносен оператор във връзка с изпълнение на задълженията си за сключване на сделки за покупка и/или продажба на регулираща енергия с търговски участници, които притежават диспечирани производствени и/или потребяващи обекти с цел покриване на небалансите в националната пазарна зона, разработва вътрешна инструкция за определяне на разходите, които не участват във формирането на цените на балансираща енергия. Вътрешната инструкция се представя в КЕВР, както и нейните последващи изменения.Да се измени:

(9) Независимият преносен оператор във връзка с изпълнение на задълженията си за сключване на сделки за покупка и/или продажба на регулираща енергия с търговски участници, които притежават диспечирани производствени и/или потребяващи обекти с цел покриване на небалансите в националната пазарна зона, разработва вътрешна инструкция за определяне на разходите, които не участват във формирането на цените на балансираща енергия. Вътрешната инструкция се представя и одобрява от КЕВР, както и нейните последващи изменения и да бъде оповестявана на интернет страниците на КЕВР и ЕСО.Считаме, че вътрешната инструкция по чл. 6, ал. 9, която ЕСО ще разработва трябва да бъде не само представяна на КЕВР, но и одобрявана от регулатора, тъй като има съществено отражение върху цените на балансиращия пазар. В този смисъл, независимо, че е вътрешна инструкция, същата следва да бъде публикувана на сайта на ЕСО и КЕВР.
§2
чл. 6 ал.10
предложение за изменение

АСЕПНова ал.10:

(10) Координаторите на балансиращи групи имат право да поискат от независимия преносен оператор, съотв, оператора на електроразпределителната мрежа да преустанови временно преноса на ел. енергия до обект/ите на участник в балансиращата група, при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзка с отговорност за балансиране. Срокът на предизвестието се урежда в договора за участие в балансиращата група. Участникът в балансиращата група е длуъжен да уведоми своевременно доставчика си, в случай, че последният е различен от координатора, за временното преустановяване на пренос.Да отпаднат думите:

(10) „Срокът на предизвестието се урежда в договора за участие в балансиращата група.”Подкрепяме предложението в чл. 6, ал. 10, координаторите да имат право да преустановят захранването на обекти на клиенти, които не са заплатили сумите за небалансите си. Предвид практиката на пазара в момента обаче, препоръчваме да има срок по подразбиране за отправяне на предизвестието за спиране на захранването, тъй като малко от настоящите договори предвиждат такъв срок, което ще затрудни практическото използване на тази възможност.§8

Чл.20, ал.1


предложение за изменение

АСЕП


Предмет на договорите по чл.11, т.10 са продажбата на електрическа нерегия и плащането на всички използвани от клайния клиент услуги:“достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“.

Предмет на договорите по чл.11, т.10 са продажбата на електрическа нерегия и плащането на някои или всички използвани от клайния клиент услуги:“достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране

Предвид, че мрежовите услуги са функция само на мрежовите оператори, не е оправдано финансовите отговорности по тях да бъдат прехвърлени на лицензираните търговци.

§13


Чл. 30, ал.3
предложение за изменение

АСЕП


След думите „една балансираща група“ се поставя запетая и добавя израза „от едно юридическо лице“.

Да отпадне.

Ограничаването на транзитните потоци трансгранична от внос/износ само в рамките на едно юридическо лице, възпрепятства свободното преминаване на енергия, води до неправомерни разходи от такса по пренос и достъп за енергия, която по ЗЕ е освободена от такси.§17 т.2


Чл. 33, ал.3
предложение за изменение

АСЕП


В ал.3 изразът „в срок до 14 ч.“ се заличават, а след думите „Д-1“ се добавя израза “в срок, съгласно инструкция на независимия оперотор“.

Да отпадне или да приеме следната редакция:
В ал.3 изразът „в срок до 14 ч.“ се заличават, а след думите „Д-1“ се добавя израза “в срок, съгласно инструкция на независимия оперотор“, която е част от тази правила.


Мотивите на дружеството смислово преповтарят предложения текст и не изясняват целта на изменението. Сигурността и предвидимостта в оборота налагат в ПТЕЕ да бъде поставен поне някакъв интервал с горна граница на срока.
§36


Чл. 56, ал.9
предложение за изменение

АСЕПГрупите по ал.8, т.2 и 3 могат да се обединят с общ финансов сетълмент.

Групите по ал.2, т. 1 и 2, ал. 8, т.2 и 3 могат да се обединят с общ финансов сетълмент.

Промяната е с оглед спазване принципа за свобода на договарянето.§36


Чл. 56 ал. 11
предложение за изменение

АСЕП(11) Операторът на електроразпределителна мрежа е координатор на специална

балансираща група за компенсиране на технологичните разходи в електроразпределителната

мрежа. Операторът на електроразпределителната мрежа има право да прехвърли

отговорността за балансиране на крайния снабдител за компенсиране на технологичните

разходи в електроразпределителната мрежа като част от групата по ал. 9, т. 1. Операторът на

електроразпределителната мрежа има право да преразпределя на клиентите, присъединени

към електроразпределителната мрежа, разходите за небаланси до размер, определен с

решение на КЕВР.(11) Операторът на електроразпределителна мрежа е координатор на специална

балансираща група за компенсиране на технологичните разходи в електроразпределителната

мрежа, като това се отнася за разходи извън тези за загуби от пренос на електроенергия, разпределенение на електроенергия и преобразуване. Операторът на електроразпределителната мрежа има право да прехвърли

отговорността за балансиране на крайния снабдител за компенсиране на технологичните

разходи в електроразпределителната мрежа като част от групата по ал. 9, т. 1. Операторът на

електроразпределителната мрежа има право да преразпределя на клиентите, присъединени

към електроразпределителната мрежа, разходите за небаланси до размер, определен с

решение на КЕВР.Енергията за технологични разходи като загуби от преобразуване, пренос и разпределение на електоенергия и др. , например нефактурирани количества електроенергия и/или кражби следва да се купува от електропреносните и електроразпределителните дружества чрез публични процедури, както се процедира във всички държави в Европейския съюз. По преценка наКЕВР може да се заложи праг до който да се компенсират тези загуби чрез осигуряване на необходимите приходи, но разходите на този праг следва да бъдат за сметка на електропреносните и електроразпределителните дружества.§36


Чл. 56 ал. 17
предложение за изменение

АСЕП(17) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, членове

на специална балансираща група, които са достигнали размера на нетното специфично

производство, могат да продават произведената от тях електрическа енергия по свободно

договорени цени, след смяна на балансиращата група. Смяната на принадлежност към

балансираща група се извършва при условията и по реда на глава осма.


Да отпадне или да придобие следната редакция:

(17) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, членове

на специална балансираща група, които са достигнали размера на нетното специфично

производство, могат да продават произведената от тях електрическа енергия по свободно

договорени цени, след смяна на балансиращата група за периода на месец +1. В случай, че размерът на нетното специфично производство е достигнат в текущ период производителите следва да имат възможност да продават произведената енергия по график.

извън текущата балансираща група и по свободно договорени цени. период Смяната на принадлежност към

балансираща група се извършва при условията и по реда на глава осма.


Възможността да се продава енергия при достигане на размер на нетното специфично производство по график извън текущата балансираща група повишава конкурентността на производителите на енергия и облекчава балансирането на енергийната система чрез намаляване на количествата електроенергия, които в противен случай се регистрират като излишък и създават изкуствени разходи.§36


Чл. 56. ал. 18
предложение за изменение

АСЕП(18) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, които са

достигнали размера на нетното специфично производство и производителите на

електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и

електрическа енергия, членове на специална балансираща група, които ще продават по

свободно договорени цени, могат да се регистрират в стандартна балансираща група.

Смяната на принадлежност към балансираща група се извършва при условията и по реда на глава осма.“.Да се допълни:
По всяко време, след като е достигнат размера на нетното специфично производство изкупувано по преференциални цени, членове на комбинирана балансираща група, които ще продават по свободно договорени цени, могат да се регистрират в стандартна балансираща група стига комбинираната и стандартната балансираща група да са на един и същи търговец.

Допълнението цели да улесни координаторите на комбинирани и стандарни балансиращи групи да могат да прехвърлят участник от едната в друга балансираща група на един и същи търговец – от момента в който са достигнати количествата енергия изкупувани от участника на преференциални цени.

§38


Чл. 59, ал. 2, т. 4
предложение за изменение

АСЕП„4. за всички клиенти, заявили желание за смяна на доставчика на всеобща услуга и

без инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия -

идентификационен номер на определеният от съответния оператор на

електроразпределителната мрежа стандартизиран товаров профил.“.Да добие следното изменение:
4. за всички клиенти, заявили желание за смяна на доставчика на всеобща услуга и

без инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия -

идентификационен номер на определеният от съответния оператор на

електроразпределителната мрежа стандартизиран товаров профил – единен за този вид потребители в цялата страна.Необходимост от унифицирани стандарти на територията на цялата страна и равни условия за всички потребители.
§38

Чл.59 ал.3


предложение за изменение

АСЕПНяма.

Да се добави нова алинея 3:

(3) Клиентът има право да закупи електромер за почасово отчитане на електрическа енергия, при цена не по-висока от реалната себестойност на уреда, като монтажът е за сметка на мрежовия оператор.Допълнението цели да улесни участниците в случай, че са съгласни да финансират поставянето електромери за почасово отчитане на електрическа енергия – да им бъде разрешено, за да става отчитането по реално потребеното а не по СТП
1

§40

Чл. 62. ал. 7


предложение за изменение

АСЕПНяма съществуващ текст. – създава се нова алинея 7

„В случай, че срокът на договора по чл. 11, т. 9 и/или т. 10 между търговски

участник и търговец/координатор, не е изтекъл то участника има правото с едномесечно предизвестие та го прекрати без да заплаща неустойка. Прекратяването на договора може да стане независимо ако в него са уговорени суми за неустойки и срокове различни от упоменатите в тази алинея. Наличието клаузи различни от тези в ПТЕЕ да се считат за недействителни и да пъдат приравнени с изискванията в ПТЕЕ.“Допълнението цели да улесни участниците в случай, че недобросъвестни търговци/координатори са ги „прилъгали” да подпишат „непрекратяеми“ договори или такива с които при прекратяване трябва да заплатят голяма сума. Подобни договори нарушават духа на свободния пазар на електроенергия.


§44

Чл. 68, ал. 1, т. 4

предложение за изменение

АСЕП4.Координаторът на балансираща група или търговски участник по чл.62,ал. 3 допуска значителни небаланси в балансиращата си група въпреки изричното предупреждение от независичия оператор.


Да се измени:

4. Координаторът на балансираща група или търговски участник по чл.62,ал. 3 допуска значителни, непрекъснати постоянни небаланси в продължение на повече от 7 работни дни в балансиращата си група въпреки изричното предупреждение от независичия операторНеобходима е повече прецизност с цел избягване на субективизъм при определянето на „значителни небаланси“.

В случай, че ЕСО ЕАД иска да определи граница на регистираните небаланси то такава следва да бъде публична и описана в настоящите ПТЕЕ. Използването на термин „значителен небаланс“ без цифрово изражение в ПТЕЕ създвава предпоставки за неправилно тълкуване и различен подход към отделните координатори на балансиращи групи и търговски участници.


§44

Чл. 68. Ал. 4


предложение за изменение

АСЕП(4) Членовете на балансираща група с координатор, отстранен от електроенергийния пазар, отговарят за собствените си небаланси, считано от датата на отстраняване, и имат право да прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор

Да отпадне

Координаторът на балансираща група или търговски участник поема своята отговорност и заплаща генерираните разходи за небаланси.


§50
Чл. 81

предложение за изменение

АСЕПВ чл. 81 се правят следните изменения:
(…)

(от т.1 до т.5 включително)Да отпадне.

Налагат се нерегламентирани ограничения.
§57
чл. 94 ал.3

предложение за изменение

АСЕП


(3) Собствениците на измервателни системи предоставят на доставчиците на клиентите, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, отчетени и валидирани данни от средствата за търговско измерване, отчетени съобразно графика за отчитане на съответния собственик на измервателна система

Да се допълни:
(3) Собствениците на измервателни системи предоставят на доставчиците на клиентите, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, отчетени и валидирани данни от средствата за търговско измерване, отчетени съобразно графика за отчитане на съответния собственик на измервателна система. Към фактурата, издавана на съответния доставчик се прилагат, за всеки краен клиент поотделно, в PDF формат, приложение/я съдържащо/и пълната изискуема по закон техническа информация и цени, свързана с начина на формиране на задължението на съответния краен клиент – по електромер/и и обобщено - за мрежови услуги, което задължение ще бъде префактурирано от доставчика, на съответния крайния клиент.

Към момента тази информация се предоставя в неподходящ вид за трансформирането й като самостоятелен документ – приложение/я за всеки краен клиент поотделно. На доставчик, който ще префактурира тези разходи във фактурата, издавана от него на крайния клиент, тя следва да бъде предоставена от съответния собственик на СТИ, в готов и подходящ формат, за всеки отделен клиент. Целта е бързина в оборота.
§58 т.3
Чл.98

предложение за изменение

АСЕП


Ал. 3 се изменя:
(3) Независимият преносен оператор извършва финансов сетълмент на месечна основа на всеки координатор на балансираща група съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Независимият преносен оператор има право да коригира данните в месечния финансов сетълмент в период до три месеца, считано от датата на последния финансов сетълмент.

Да се измени:
„3. В ал. 3 думите „стандартна и специална“ се заличават.“§63 т.2

Чл.103
предложение за изменение

АСЕП


В ал.3 се създава ново изречение със следния текст: „Искането се продоставя при оператора на електроразпределителната мрежа, до 10-то число на месеца предхождащ месеца за който се иска смяната, а при независимия преносен оператор до 15-то число на месеца, за който се иска смяната“.

Да се измени:

„Искането се продоставя при оператора на електроразпределителната мрежа, до 15-то число на месеца предхождащ месеца за който се иска смяната, а при независимия преносен оператор до 20-то число на месеца, за който се иска смяната. Когато съответното число е неработен ден, се прилагат разпоредбите на ГПК.“.Нужен е по-дълъг срок.
§65

Чл.104 б.


предложение за изменение

АСЕП(2) Стандартизираните товарови профили, които се прилагат за обектите по чл.86, ал2. се разработват от операторите на електроразпределителните мрежи, след което се изпращат на КЕВР за съгласуване.

Да се допълни:

( 2) Стандартизираните товарови профили, които се прилагат за обектите по чл.86, ал2. се разработват от операторите на електроразпределителните мрежи, след което се изпращат на КЕВР за съгласуване, в едномесечен срок от публикуването на тези Правила.Липсата на срочност за определяне на СТП, предполага неизпълнение и липсата на процедура.
§65

Чл. 104г. (1)


предложение за изменение

АСЕП(1)За клиентите по този раздел, заявленията за извършване на

първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени и заявленията за смяна на доставчик/координатор на балансираща група по чл. 100 и чл. 103 могат да се подадат от новия доставчик/координатор с приложени нотариално заверени пълномощни от клиентитеДа се допълни:

(1)За клиентите по този раздел, заявленията за извършване на

първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени и заявленията за смяна на доставчик/координатор на балансираща група по чл. 100 и чл. 103 могат да се подадат от новия доставчик/координатор с приложени - подписани и подпечатани декларации от страна на търговеца/кординатора, че документите са подписани от участника в присъствието на представител на новият доставчик/координатор.


Целта е да бъде улеснен участникът, тъй като изискването за нотариална заверка обслужво само и единствено 3-те ЕРП-та и ще е пречка за много кандидат участници.
§78

Чл. 188 ал.2 т.4


предложение за изменение

АСЕП
Добавя се:

т.4 и други случаиДа отпадне.

Правната уредба прекомерно разширява полето за тълкуване на изброените предпоставки.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г
2015 -> Към въпроса за историята на крепостта сторгозия и хипотеза за произхода на името на гр. Плевен янко Бояджиев, Соня Лазарова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница