Правила за извършване на административна услуга регистриране на културни организации и институти, вписване в информационния регистър на културните организацииДата23.07.2016
Размер163.92 Kb.
#1555
ТипПравила
Утвърдени със Заповед

РД 09-419/24.06.2015 г.

ПРАВИЛА

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА - РЕГИСТРИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУТИ, ВПИСВАНЕ В ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ


Настоящите правила се издават на основание чл. 14 от Закона за закрила и развитие на културата и Наредба № Н-1 от 14 март 2007 г. за информационния регистър на културните организации и регламентират условията и реда за вписване в Информационния регистър на културните организации.

Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 19 от Устройствения правилник на Министерство на културата, Информационния регистър на културните организации се води и поддържа в дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

І. Необходими документи за извършване административна услуга регистриране на културни организации и институти:  1. Заявление за предоставяне на услугата АУ Регистриране на културни организации и институти, вписване в Информационния регистър на културните организации по образец /Приложение № 1/

  2. Заверено копие (вярно с оригинала, подпис и печат) на Съдебно решение и Актуално състояние за организациите създадени по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

  3. В случаите, когато актът за създаване или допълнително изискваните документи са обнародвани или вписани в публичен регистър, те се набавят по служебен път /Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Търговски регистър, Регистър Булстат/.

  4. В случай, че АУ Регистриране на културни организации и институти, вписване в Информационния регистър на културните организации е заявена устно, служител от деловодството, извиква упълномощеното лице от Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“, което попълва Протокол за устно заявяване /Приложение 2/.88

ІІ. Срок за извършване на АУ:

  1. Срок за извършване на услугата от МК – 14 работни дни от подаването на заявлението или от изпълнението на указанията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № Н-1 от 14 март 2007 г. за информационния регистър на културните организации;

ІІІ. Държавни такси

  1. Вписването в Информационния регистър на културните организации и издаването на Удостоверение е безплатно;

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ, ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

IV. Прием на документи:

  1. Служител на Деловодството на Министерство на културата приема заявление за предоставяне на АУ вписване в информационния регистър на културните организации от МК с приложените към него документи, в случай, че има такива и извършва следните действия:

а) Проверява приложени ли са документите посочени в заявлението, необходими за извършване на АУ;

в) Регистрира в деловодната система заявлението (при наличие на всички необходими приложения), поставя печат с входящ номер и дата на приемане. Сканира и прикачва в системата заявлението и приложените документи, в случай, че има такива. Системата издава уникален пореден номер, който се предава на заявителя.

г) Предава заявлението и комплекта с документи, чрез описа на Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ на МК за извършване на АУ Регистриране на културни организации и институти, вписване в Информационния регистър на културните организации;

V. Извършване на регистрация, вписване в Информационния регистър на културните организации:


  1. Упълномощено лице, служител от Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ на МК:

а) Извършва проверка на заявлението и приложените документи;

б) В срок до 3 дни набавя по служебен път документи необходими за АУ Регистриране на културни организации и институти, вписване в Информационния регистър на културните организации /Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Търговски регистър, Регистър Булстат/ в случай, че е необходимо;

в) Преглежда всички документи и разглежда предмета на дейност на кандидатстващата организация или институт, удостоверен със съответния документ и в случай, че отговаря на определението за културна организация съгласно Допълнителните разпоредби § 1 т.3 от Закона за закрила и развитие на културата пристъпва към вписване в Информационния регистър на културните организации.

г) При установяване на недостатъци или непълноти в заявлението и в приложените документи, упълномощеното лице от Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ водещо регистъра, дава писмени указания на заявителя да отстрани допуснатите нередности в 14-дневен срок от уведомлението за това;

д) Когато представените документи отговарят на изискванията на Наредба № Н-1 от 14 март 2007 г., упълномощеното лице от Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ на МК, попълва Информационна карта за културната организация по образец /Приложение № 3/ и подготвя Удостоверение по образец /Приложение № 4/, което се подписва от министъра на културата или оправомощено от него със заповед длъжностно лице.

ОТКАЗ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

V. Отказ за извършване на регистрация, вписване в Информационния регистър на културните организации:


  1. Упълномощеното лице от Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ на МК може да откаже да впише организация и институт в Информационния регистър на културните организации, в случаите когато:

а) Представените документи не отговарят на изискванията на Наредба № Н-1 от 14 март 2007 г.; б) Предмета на дейност на кандидатстващата организация или институт, удостоверен със съответния документ не отговаря на определението за културна организация съгласно Допълнителните разпоредби § 1 т.3 от Закона за закрила и развитие на културата.

в) В случай, че след дадени указания, несъответствията не са отстранени в 14 дневен срок.  1. Упълномощеното лице от Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ подготвя писмо за отказ за вписване в Информационния регистър на културните организации, което се подписва от министъра на културата или оправомощено със заповед от него длъжностно лице.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА АУ Регистриране на културни организации и институти, вписване в Информационния регистър на културните организации

V. Предаване или изпращане по пощата на издадено Удостоверение или получен отказ за извършване на регистрация, вписване в Информационния регистър на културните организации на заявителя:

1. Упълномощено лице от Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ на Министерство на културата:

а) Отбелязва приключване работата по документа в деловодната система.

б) Предава срещу подпис /Приложение № 5/ издаденото Удостоверение на заявителя или упълномощено лице,

в) Изпраща по пощата с обратна разписка писмо за отказ, в случай, че заявителя е получил отказ за АУ регистриране на културна организация, вписване в Информационния регистър на културните организации.

Заключителни разпоредби

§ 1. Правилата влизат в сила след утвърждаването им със Заповед на Министъра на културата.

Приложение 1

До

Министерството на културатаЗ А Я В Л Е Н И Е

от
...........................................................................................................................................................

(три имена на лицето, представляващо организацията)

Моля на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата да впишете в информационния регистър следната организация:

Наименование на организацията:......................................................................................

...............................................................................................................................................

Единен идентификационен код..........................................................................................


Форма на собственост

държавна частна

общинска смесена

/моля отбележете/


Начин на създаване:

със закон

....................................................................................................................................................

(посочва се брой и година на ДВ)
акт на Министерски съвет

....................................................................................................................................................(посочва се брой и година на ДВ)
решение на Общински съвет

.....................................................................................................................................................(прилага се заверено копие)
по реда на ТЗ;.

(посочва се № на регистрацията)

.....................................................................................................................................................

по реда на Закона за кооперациите;(посочва се № на регистрацията)

....................................................................................................................................................

по реда на ЗЮЛНЦ;

(прилага се заверено копие от съдебно решение за регистрация и актуално състояние)
...................................................................................................................................................

чуждестранна организация

...................................................................................................................................................

(посочва се документа за създаване и се прилага легализиран превод на документа, за създаване и за актуално състояние)

Предмет на дейност:.................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

Начин на управление.................................................................................................................

Представителство......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление:

държава.........................., гр./с............................ община............., област..............................

ж.к.............................бул./ул................................................№.......,бл...........вх.........ап.......... ет..........телефон ..............................факс ……………… e-mail…………………………….
Приложение:

заверено копие на решение на общински съвет

заверено копие на съдебно решение за регистрация на юридическо лице с нестопанска цел

заверено копие на удостоверение за актуално състояние на юридическо лице с нестопанска цел

легализиран превод на документ от компетентен орган в държавата на учредяване на чуждестранната организация;

други

( моля отбележете)

Дата......................... Заявител:………………………………………………………..

/три имена и подпис/

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

(отбелязва се избрания начин на получаване и се полага подпис)

 На място в Министерство на културата

(подпис на заявителя)

 Чрез „Български пощи“АД с обратна разписка

(подпис на заявителя)

гр. София …………………… 20….. г. подпис: …..………………………..

/заявител/
В случай, че желаете документите да Ви бъдат изпратени по пощата, моля попълнете ЧЕТЛИВО необходимата информация за пощенския плик

АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛ:

Име: ………………………………………………………………………………….

ул./№:………………………………………………………………………………………………

ОБЛАСТ: ………………………………………………………………………………………

п.к./Град: …………………………………………...................................................

ДЪРЖАВА: ……………………………………………………………….

моб. тел.: ……………………………………………………………….


Приложение 2

П Р О Т О К О Л

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ

за предоставяне на административна услуга

“Регистриране на културни организации и институти, вписване в Информационния регистър на културните организации”,
извършвана от Министерството на културата
Днес, ........................................................................................................................................................

(дата; имена на служителя)

.................................................................................................................................................................. (длъжност, дирекция, отдел, администрация)
На основание чл. 29, ал. 5 от АПК състави този протокол, в уверение на това, че
заявителят ...............................................................................................................................................

(трите имена или наименованието на заявителя)

с постоянен адрес: .........................................................................................................................................

тел. ............................, факс ……………………………, ел. поща .............................................................устно заяви искане за образувано производство за предоставяне на административна услуга “Регистриране на културни организации и институти, вписване в Информационния регистър на културните организации

Във връзка с производството заяви искане за извършване на ЗАВЕРКА на следните документи в оригинал и/или нотариално заверено копие:Наименование на организацията:..............................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Единен идентификационен код.............................................................................................................

Форма на собственост

държавна частна

общинска смесена
Начин на създаване:……………………………………………………………………………………...

Предмет на дейност:.................................................................................................................................


Начин на управление:..............................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:

държава.........................., гр./с............................ община............., област..............................

ж.к.............................бул./ул................................................№.......,бл...........вх.........ап.......... ет..........телефон ..............................факс ……………… e-mail…………………………….

Прилага за справка:
бр.
бр.
бр.
бр.
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

(отбелязва се избрания начин на получаване и се полага подпис)

 На място в Министерство на културата

(подпис на заявителя)

 Чрез „Български пощи“АД с обратна разписка

(подпис на заявителя)

гр. София …………………… 20….. г. подпис: …..………………………..

/заявител/

Приел документите

Дата:

Подпис:

Име и фамилия:*Забележка: В случай че документите се получават от лице, различно от заявителя, в заявлението се изписва и адреса на получателя по лична карта

АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛ:

Име: ………………………………………………………………………………….

ул./№:………………………………………………………………………………………………

ОБЛАСТ: ………………………………………………………………………………………

п.к./Град: …………………………………………...................................................

ДЪРЖАВА: ……………………………………………………………….

моб. тел.: ……………………………………………………………….В случай, че желаете документите да Ви бъдат изпратени по пощата, моля попълнете ЧЕТЛИВО необходимата информация за пощенския плик


Приложение 3

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

 

 

 

 

 
Дата
Предходни номера

 

Дата

 

Наименование на културна организация заявител:
Културен институт

Юридическо лице

Форма на собственост

Държавна

Общинска

Частна

Смесено участие

Начин на учредяване:

 

 

1. С акт на:

 

Министерски съвет

Общински съвет

Наименование и вид на акта.Брой и година на обнародване в ДВ

 

2. Със закон

 

3. По реда на Търговския закон
4. По реда на Закона за юридическоте лица с нестопанска цел5. По реда на Закона за кооперациите

 

Регистрация:

Агенция по вписванията
Съд

Град

Дело №

Том парт

Рег.

Стр.

Булстат(ЕИК)
За културни организации създадени в друга държава:

Документ издаден от компетентен орган

 

Държава

 

Орган

 

Други обстоятелства свързани с учредяването

 

Предмет на дейност
Начин на управление
Представителство:

Седалище и адрес :

 

Държава

Град/село

Област

Община, район

ул.

бл.

вх

ет.

ап.

Пощенски код 8600

Пощенска кутия

Телефон:

Мобилен телефон:Факс:

e-mail:

Съставил информационната карта:

Удостоверение N

Приложение 4РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;

дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg


У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е


№ 56(1174) /05.06.2015 г.

за

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЛТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ


Настоящото удостоверение се издава на:
„МАРИЕТ И МАРИОНЕТ” ЕООД
ЕИК / БУЛСТАТ: 202884375
Седалище/адрес на управление: София, ул. „Ами Буе” № 68, ет.2, ап. 4
Представлявано от: Мариета Ангелова Василева

и удостоверява, че юридическото лице е вписано като културна организация в регистъра на Министерството на културата по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.


МИНИСТЪР:

( или оправомощено със Заповед длъжностно лице)
БОИЛ БАНО

Приложение 5

Удостоверението е получено от:

…………………………………………………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

Дата:……………………………Подпис на получателя:…………………………………


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница