Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с гсм глава първа


Раздел III Противопожарни изисквания към подземни продуктопроводистраница11/11
Дата06.05.2017
Размер2.19 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Раздел III

Противопожарни изисквания към подземни продуктопроводи

Чл. 320. (1) Технологичните тръбопроводи за транспортиране на леснозапалими течности се проектират в съответствие с изискванията на противопожарните строително-технически норми.

(2) Минималните разстояния от подземния тръбопровод до посочените обекти трябва да бъде не по-малко от:


  1. производствени, спомагателни и обслужващи сгради и съоръжения 1 m;

  2. ЖП линии 4 m;

  3. автомобилни пътища 1,5 m;

  4. жилищни, комунално-битови и други сгради 2 m;

  5. фундаменти на телефонни и електрически стълбове 0,5 m

  6. стволове на дървета 1,5 m;

  7. подземни кабели и проводници 1 m.

Чл. 321. Не се допуска преминаване на транзитни технологични тръбопроводи под, над и през сгради, съоръжения и инсталации (това не се отнася за уравнителни и дихателни тръбопроводи).

Чл. 322. Закритите с плочи канали на тръбопроводи за горими течности и газове се проектират от негорим материал, като през всеки 80 m се предвижда чакълен или пясъчен огнепреградител с дължина най-малко 4 m и с наклон към шахтите.

Чл. 323. (1) Шибърите на тръбопроводите в подземни или полуподземни канали се предвиждат в негорими шахти, отделени от каналите с негорими стени с граница на пожароустойчивост най-малко 45 min, без отвори.

(2) Изискването по ал.1 не е задължително за разположените непосредствено до резервоарите основни шибъри на приемно-предавателните тръбопроводи, за шибърите на тръбопроводните отклонения към резервоарите и за шибърите, които са на разстояние до половин диаметър на резервоара.

(3) Допуска се предвиждане на шибърни възли, вкл. възли за превключване на помпи, непосредствено до подземните резервоари.

Чл. 324. (1) При подземно пресичане с жп линии тръбопроводите се предвиждат в кожуси от стоманени тръби под ъгъл не по-малък от 60° към оста им. Разстоянието от горната повърхност на кожуха до релсата е най-малко 1 m, а краищата на предпазните кожуси се проектират най-малко на 5 m от най-близката релса.

(2) При подземно пресичане с автомобилни пътища тръбопроводите се предвиждат в кожуси от стоманени тръби под ъгъл не по-малък от 60° към оста на пътя. Разстоянието от горната повърхност на кожуха до платното на пътя е най-малко 0,5 m за пътища с настилка от чакъл и 0,25 m за пътища с настилка от бетон, асфалт или паваж. Краищата на предпазните кожуси се проектират най-малко на 2 m от края на пътното платно.

(3) В местата на пресичане на тръбопроводите с жп линии и автомобилни пътища не се допуска предвиждането на шибъри, водосъбиратели, салникови компенсатори, фланцови и други подобни монтажни възли.

Чл. 325. (1) По тръбопроводите под всички пътища се предвиждат само заварени съединения.

(2) При входа на тръбопроводите в помещенията се предвижда арматура за аварийно изключване.

Чл. 326. (1) Не се допуска проектиране на тръбопроводи за транспортиране на пожаро- и взривоопасни вещества през обслужващи (битови и административни) сгради, разпределителни устройства, помещения за електрически съоръжения, контролно-измервателни прибори и вентилационни камери.

(2) Изолацията на тръбопроводите се проектира от негорими материали.


ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ХИМИЧЕСКИТЕ ЛАБОРАТОРИИ

Чл. 327. (1) Химическите лаборатории, извършващи анализи на авиационни ГСМ подлежат на одобрение (сертификация).

(1) Одобрението (сертификацията) се получава, ако при провеждане на инспекция на лабораторията се удостовери съответствие на организационния процес и условията, при които се планират, провеждат, документират и докладват лабораторните изследвания и/или изпитвания на ГСМ с принципите на Добрата лабораторна практика.

(3) Одобрението на лабораторията е в сила докато провежданият мониторинг установява редът съответствието с добрата лабораторна практика.

(4) Сертифицирането на лабораториите за ГСМ се извършва в съответствие с Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на добрата лабораторна практика (Обн. ДВ. бр.74 от 24 Август 2004г.)

Чл. 328. Интерпретирането и оценката на резултатите от лабораторните изследвания и/или изпитвания не са елемент на оценка на съответствието на Добрата лабораторна практика..

Чл. 329. (1) Лабораториите, които извършват анализи и изпитвания за определяне на физико-химичните показатели/характеристики на авиационни ГСМ трябва да прилагат принципите на Добрата лабораторна практика.

(2) Принципите на Добрата лабораторна практика са посочени в приложение № 9.

Чл. 330. При представяне на резултатите от извършените изследвания и/или изпитвания ръководството на лабораторията трябва да декларира, че изпитванията са проведени в съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика.

Чл. 331. Оценяването на съответствието на лаборатория за анализ на авиационни ГСМ на Добрата лабораторна практика се извършва от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА").

Чл. 332. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” контролира химическите лаборатории във връзка с чл. 16б, ал. 1, т. 2 от ЗГВ в качеството им на съоръжение, свързано с гражданското въздухоплаване и в съответсвие с чл. 44 от ЗГВ удостоверява експлоатационната им годност в качеството на елемент от система и съоръжение за обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства.Допълнителна разпоредба

§.1. Основните термини, свързани с тези правила са както следва:  1. „Автоцистерна” означава превозно средство, произведено за превоз на течности, газове, прахообразни или гранулирани вещества и имащо една или повече неподвижно монтирани цистерни. ЗА разлика от съответното моторно превозно средство или транспортните единици с влекач, които се използват за товарни превози, автоцистерната съдържа един или повече резервоари, частите на тяхното оборудване и фитингите за прикрепването им към превозното средство или към транспортните единици с влекач.

  2. „Външна опаковка” означава външната предпазна опаковка на съставна или комбинирана опаковка заедно с всички абсорбиращи материали, уплътнителни подложки и други компоненти, необходими за задържането и предпазването на вътрешни съдове или вътрешни опаковки

  3. „Голяма опаковка” означава опаковка, състояща се от външна опаковка, която съдържа изделия или вътрешни опаковки и която е предназначена за механична обработка и превишава 400 kg нетна маса или 450 литра вместимост, но има обем не по-голям от 3 m3.

  4. "Добра лабораторна практика (ДЛП)" е система по качество, отнасяща се до организационния процес, както и до условията, при които се планират, провеждат, контролират, документират, съхраняват и докладват неклиничните изследвания за безопасност за здравето на хората и околната среда.

  5. „Дренажна проба от тръбопровод” означава проба, получена от отводнителния тръбопровод или от точка за дрениране на резервоар за съхранение или превозване или корпус на филтър.

  6. "Инспекция на лаборатория" е проверка на място на процедурите и практиките на лаборатория, за да се оцени степента на съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика.

  7. "Лаборатория" е съвкупност от персонал, помещения, съоръжения и технически средства, които са необходими за провеждане на анализи и изследвания на авиационни ГСМ. В случай на изследвания, провеждани на повече от едно място, лабораторията обхваща мястото, където се намира ръководителят на изследването, и всички обособени места, в които се провеждат изпитвания, като те поотделно или заедно могат да се считат за лаборатории.

  8. "Мониторинг за съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика" е извършването на периодична инспекция на лаборатории и/или одити на изследвания с цел удостоверяване спазването на принципите на Добрата лабораторна практика.

  9. „Опасен товар” са онези вещества или изделия, чийто превоз е забранен от ADR или е разрешен само при спазване на предписаните в ADR условия.

  10. Партида нефтопродукт-всяко количестцво еднороден по качествените си показатели продукт, произведено по една технологична документация, намиращо се в резервоара (опаковката) или изпратено на един адрес и съпроводено е един документ за кжачество.

  11. "Превоз на опасни товари" е превозът на опасни товари от едно място на друго и свързаните с превоза престои, включително времето за престой за товарене и разтоварване на опасните товари в превозни средства, цистерни или контейнери. Превозът включва и времето за престой за претоварване или смяна на вида на превозното средство, при условие че транспортните документи бъдат предоставени за контрол и при престоя не се отварят пратките или цистерните.

  12. "Превоз за собствена сметка" е превоз на пътници и/или товари без заплащане, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него, и:

а) превозът е предназначен да се доставят товари на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, да се експедират негови товари, товарите да се превозят в рамките на предприятието му или за негови собствени нужди извън предприятието, а товарите принадлежат на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или са били продадени, закупени, дадени или наети под наем, произведени, добити, преработени или поправени от него;

б) превозваните пътници са работници или служители на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, а когато то е юридическо лице с нестопанска цел - негови членове, или са деца или ученици от детски градини, домове и училища.  1. Проба- определено количество наливен продукт, взето за анализ;

  2. Проба от продуктопровод е проба, получена от пробоотборна точка на продуктопровод, взета докато продуктът тече

  3. Проба от накрайника на маркуча/шланга е проба, получена от щуцера или дюзата в края на шланга на керосинозаправчик или сервисер

  4. "Ръководство на лаборатория" е лицето(ата), което(ито) е(са) упълномощено(и) и отговорно(и) за организирането и функционирането на лаборатория в съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика.

  5. Средна проба-пробата образувана от точковите проби и характеризираща средните показатели на качеството на нефтопродукта в един или няколко обема, в отделни опаковки, партида и др.

  6. Средна проба от тръбопровод-пробата, образувана от точковите проби от тръбопровода, взети непрекъснато или през равни промеждутъци от време при преливамне с помпа на нефтопродукт;

  7. „Течност” означава вещество, чиито пари при температура 50ºС имат налягане не повече от 300kPa (3 бара), което не е изцяло газообразно при температура 20ºС и налягане 101,3 kPa (1 атмосфера) и което:

а) при нялагане 101,3 kPa има точка на топене или начална точка на стапяне до 20ºС включително, или

(б) е течност съгласно изпитателния метод ASTM 4359-90, илив) не е пастообразно съгласно критериите, използвани за определяне на течливостта (пенетрометрични тестове)

  1. Точкова проба-пробата, взета от определено ниво на резервоара, транспортния обем, от едно сечение на тръбопровода, от една опаковка (варел. Бидон и др.);

  2. „Цистерна” означава резервоар заедно с експлоатационната и конструктивна екипировка към него (контейнер-цистерна, преносима цистерна, сменяема цистерна, неподвижно монтирана цистерна).

  3. “IBC” означава средно голям контейнер за насипен товар.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница