Правила за координация и взаимодействие в дейността за борба с корупцията в Република България междуДата25.07.2016
Размер44.07 Kb.
ТипПравила
ПРАВИЛА

за
координация и взаимодействие в дейността за борба с корупцията в Република България

между
Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание, Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет

и Комисията за борба с корупцията към Висшия съдебен съвет

Днес, 9 юни 2006 г.,

Убедени, че по-добрата координация между законодателната, изпълнителната и съдебната власт е необходима предпоставка за по-успешно противодействие на корупционните практики и действия;

Водени от общото разбиране, че взаимодействието на институциите е елемент от изграждането на ефикасна система за защита на правата и свободите на гражданите, разширяване на прозрачността в управлението и ограничаване на корупцията;

Отчитайки необходимостта от по-нататъшно развитие на българското антикорупционно законодателство и ограничаване на корупционните предпоставки в нормативната уредба;

Приемайки Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията, приета от Министерски съвет на Република България, и Стратегията за борба с корупцията в съдебната система, приета от Висшия съдебен съвет;

Основавайки се на изключителната важност на проблема за противодействието и борбата с корупцията,

Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание, Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет и Комисията за борба с корупцията към Висшия съдебен съвет ще координират дейността си и ще си взаимодействат в борбата с корупцията на базата на следните правила:І. Общи положения:


  1. Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание, Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет и Комисията за борба с корупцията към Висшия съдебен съвет /наричани по-долу Комисиите/ координират дейността си и си взаимодействат въз основа на Конституцията и законите на Република България.

  2. Отчитайки разделението на властите и независимостта на съдебната система, координацията между Комисиите осигурява взаимодействието между тях с цел по-ефективно противодействие на корупцията.ІІ. Предмет и основни задачи на координацията и взаимодействието


  1. Предмета на съвместната дейност на Комисиите е противодействието и борбата с корупцията в законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

  2. Основните задачи на координацията и взаимодействието на Комисиите са - взаимно информиране, координация и хармонизиране на дейностите; разработване и провеждане на съвместни инициативи; определяне на приоритетни области и форми на взаимодействие в борбата с корупцията; обсъждане и предлагане на мерки за противодействие и ограничаване на корупционните практики.

  3. Комисиите извършват обмен на информация по сигнали с обществена значимост и установяват наличието на корупционни предпоставки в нормативната уредба и начините на нейното прилагане.

  4. Комисиите правят предложения до компетентните органи от законодателната, изпълнителната и съдебната власт за разглеждане на сигнали за корупционни деяния и предприемане на съответни мерки в рамките на техните правомощия.

  5. Комисиите могат да сформират работни експертни групи за осъществяване на дейности по определена тематика - изработване на законопроекти, изпълнение на годишни антикорупционни програми и стратегии, мониторинг на дейности и др. свързани с противодействието и борбата с корупцията.

  6. Комисиите предприемат съвместни инициативи с държавни институции и неправителствени организации за противодействието и борбата с корупцията.

  7. При осъществяване на дейността Комисиите си сътрудничат с неправителствените организации и с медиите.


ІІІ. Ред за провеждане на заседания

1. Комисиите на съвместните си заседания се представляват от своите председатели и по един техен член, който се определя от съответните ръководства.

2. Заседанията на Комисиите се ръководят от Председателя на Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание, а в негово отсъствие от един от председателите на Комисиите към Министерски съвет или към Висшия съдебен съвет.

3. На заседанията на Комисиите участва и по един експерт посочен от всяка от Комисиите.

4. При невъзможност за участие в заседание на някой от определените за това членове, председателят на съответната комисия упълномощава друг член, който да участва.

5. На заседанията могат да бъдат канени за участие и представители на други държавни институции, неправителствени организации и независими експерти, които имат пряко отношение към разглежданите въпроси, след съгласуване между председателите и определените членове на Комисиите.

6. Съвместните заседания на Комисиите се провеждат веднъж месечно. При необходимост се провеждат извънредни заседания.

7. Заседанията на Комисиите са открити. Те могат да бъдат закрити, по взето решение на председателите и определените членове на Комисиите, като се има предвид характера на обсъжданата информация.

8. На заседанията на Комисиите се води присъствена книга и стенографски протокол от определено лице от Председателя на Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание, който подписва и стенографския протокол. Копие от стенографския протокол и от решенията се изпращат своевременно на председателите на трите Комисии.

9. Стенографските протоколи от заседанията са публични, освен, когато председателите и определените членове на Комисиите вземат друго решение.

10. При закрити заседания председателите и определените членове на Комисиите вземат решение за информацията, която ще се предоставя на медиите.

11. Административно-техническото обслужване на заседанията на Комисиите се осъществява от сътрудници на Председателя на Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание.


Комисия за борба Комисия по превенция Комисия за борба

с корупцията към и противодействие на с корупцията към

40-то НС корупцията към МС Висшия съдебен съвет


Председател: Председател: Председател:(Б.Великов) (Р.Петков) (Р.Ненков)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница