Правила за определяне на работната заплата на директора на цдг „ брезица гр. Брезник за 2014 година I. Основна работна заплатаДата18.06.2018
Размер111.57 Kb.
#74813
ТипПравила
УТВЪРДИЛ:

ВАСИЛ УЗУНОВ

Кмет на община Брезник

ПРАВИЛА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА НА ДИРЕКТОРА НА

ЦДГ „ БРЕЗИЦА” ГР.БРЕЗНИК ЗА 2014 ГОДИНА

I. Основна работна заплата

  1. Основната месечна работна заплата за директор не може да бъде по-ниска от 660 лв.

  2. На новоназначен директор се определя основна работна заплата (РЗ)
    съгласно приложението в зависимост от броя на децата в детската градина.

II. Допълнителни и други трудови възнаграждения на директора

3. Освен допълнителните възнаграждения, определени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, в брутната заплата на директора се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения, ако има основание за получаването им:

а) за професионално-квалификационна степен, като най-високото възнаграждение е за І ПКС и е не повече от 100.00 лв. месечно, когато не е включено в основната работна заплата :

б) за постигнати резултати от труда през учебната година – диференцирано заплащане;

4. В брутната заплата на директора могат да се включат и следните допълнителни трудови възнаграждения, при условие, че в КТД или във вътрешните правила за работна заплата такива са предвидени за персонала за ЦДГ, като се спазват същите механизми:

а) за официални празници или за началото на учебната година - до три пъти годишно, от 1.4 до 2 пъти от средния размер за щатния персонал, но не повече от 1500 лв. общо за календарната година;

б) еднократно допълнително трудово възнаграждение в края на годината в размер от 1 до 2 пъти от средното възнаграждение за щатния персонал, но не повече от 1000 лв.;

5. Допълнително възнаграждение по т. 4, буква „а” се определя в размер, предвиден за педагогическия персонал в КТД или във вътрешните правила за РЗ.

6. Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя на 1 на сто.

III. Правила за изменение на основната заплата и допълнителните трудови възнаграждения

7. През 2014 г. се договаря нова основна работна заплата на директора


след представяне на документи за средния процент на увеличение на основните заплати на персонала. Размерът на нова основна работна заплата на директора се определя при следната процедура:

а) Достигнатата основна работна заплата на директора се умножава със средния процент на увеличение на заплатите на персонала в детската градина;

б) Ако получената стойност е под размера, определен в Приложението, с директора се договаря процент на увеличение, равен на средния процент на
персонала увеличен с коефициент 1.4.

в) Ако получената стойност е по-висока от размера, определен в Приложението, с директора се договаря процент на увеличение равен на средния процент на увеличение на заплатите на персонала в детската градина , увеличен с коефициент 1.2.

8. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на директора на ЦДГ „Брезица”се определя от Кмета на общината, на база на получения индивидуален брой точки при оценяването.

9. Размерът на основната заплата и допълнителните възнаграждения с


постоянен характер на директора на детската градина, прилагаща системата на делегирани бюджети, извън случаите по т. 1 не могат да бъдат коригирани при наличие на просрочени и/или неразплатени финансови задължения в размер на повече от 8 на сто от утвърдения бюджет. Ограничението се прилага до намаляване на просрочените и/или неразплатените задължения под 2 на сто от годишния бюджет на детската градина.

10. На директор с наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 от Кодекса на труда допълнителни трудови възнаграждения по т. 4, букви „а", „б", не се определят до изтичане срока на наказанието.

11. Допълнителни трудови възнаграждения по т.4, букви „а"и „б" се
определят само при липсата на просрочени задължения или когато размерът им е до две на сто от годишния бюджет.

12. Директорът на детската градина, който отговаря на условията за корекция на работната заплата, трябва да представи мотивирано искане до кмета на общината, придружено с информация за:

а) наличието на просрочени и/или неразплатени задължения;

б) вида и размера на допълнителните възнаграждения, които се договарят в детската градина (на база колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работната заплата);

в) уточнения план на бюджета на детската градина за 2014 г.;

г) декларация за средния процент на увеличение на основните заплати на персонала и за подписани допълнителни споразумения с персонала за увеличението.

13. Кметът на общината въз основа на постъпилите документи по т. 12 изготвя допълнително споразумение за новия размер на заплатата на директора, ако отговаря на условията на т. 9 от настоящите правила в срок до 15 работни дни.

14. При наличие на финансова възможност за определяне на допълнителни трудови възнаграждения по т. 4, букви „а" и б”, директорът на детската градина представя информация пред кмета на общината, до 10 число на месеца, в който ще се извърши плащането.

15 Настоящите правила се прилагат в рамките на определените средства за работни заплати по бюджета на детската градина, с изключение на средствата за постигнати резултати от труда.


  1. Средствата за постигнати резултати от труда на директора се предоставят целево

от бюджета на МОН по бюджетите на ПРБК.

17. Изплащането на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора става едновременно с изплащането или след като такова бъде изплатено на педагогическия персонал в детската градина.

18. Директорът, участващ в управлението и изпълнението на проекти по
международни и европейски програми, както и в техническото и финансовото изпълнение по проектите, финансирани по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., чрез конкретния бенефициент Министерството на образованието и науката може да получава допълнително възнаграждение по реда и условията на съответния проект.

19. Допълнителните възнаграждения по т. 18 се изплащат за сметка на разчетените средства по бюджета на съответния проект, при условие че отговарят на изискванията за допустимост на разходите.

20. Директорът на ЦДГ „Брезица” получава средства за представително облекло за 2014 г. в размер, определен за педагогическия персонал в детската градина.

21. При разработване на настоящите правила за определяне на работната заплата на директора на ЦДГ „Брезица” за 2014 г са залегнали принципите на правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014 г.Приложение

Размери на основните месечни работни заплати на директорите на държавни и общински училища, детски градини и обслужващи звена

Брой ученици

Вид на училището

от

до

НУ.

прогимназии

Основни училища

СОУ

ПГ, Гимназии, спортни училища, училища по изкуствата и културата

Специални у-ща, РЦ

»Извънучили щни педагог, учреждения

1

50

660

660

660

680

720

660

51

100

690

690

690

720

750

680

101

200

710

720

720

750

780

700

201

300

730

750

760

790

810

720

301

400

760

780

790

820

840

740

401

500

800

820

830

860

880

760

501

600

840

860

870

900

920

780

601

700

880

900

910

930

940

800

701

800

910

930

940

960

980

820

801

900

940

960

970

990

1010

840

901

1000

970

990

1000

1020

1040

860

1001

1100

1000

1020

1030

1050

1080

880

1101

1200

1030

1050

1060

1080

1110

900

1201

1300

1060

1080

1090

1120

1140

920

1301

1400

1090

1120

1130

1150

1170

950

над 1400
1120

1150

1160

1180

1190

980

В „броя на децата в детската градина” се включват и децата в подготвителна група.
Изготвил:

/Н.Първанова- ст.експерт „ОКСТВЗСМД”//О.Малинова – гл. счетоводител/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница