Правила за организацията и дейността на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондовеДата23.07.2016
Размер82.91 Kb.
#1322
ТипПравила

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове


ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ


Чл. 1. С тези правила се уреждат организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 42-то Народно събрание. Правилата се приемат на основание гл. 11, чл.15, ал.2, т.22 и ал.3, и чл.22, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), обнародван в Държавен вестник, бр. 53 от 18.06.2013 г., в сила от 18.06.2013 г.

.

Чл. 2. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове осъществява парламентарен контрол и наблюдение по въпросите на Европейския съюз (ЕС), като:
 1. Изготвя проект за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС, като взема предвид предложенията на другите постоянни комисии. Програмата се изготвя въз основа на Годишната Програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС, внесена от МС по член 111, ал 1 от ПОДНС, Годишната работна и законодателна програма на Европейската комисия и Работна програма на Председателството на Европейския съвет и съдържа списък на проектите за актове на институциите на ЕС, в разработването и приемането на които участва Министерския съвет и които подлежат на наблюдение и контрол от Народното събрание през текущата година;

 2. Обсъжда проектите проектите за актове на институциите на ЕС и рамковите позиции към тях след постъпване на докладите на другите постоянни комисии;

 3. По своя инициатива или по предложение на постоянна комисия може да наложи парламентарна резерва по проектите на актове на Европейския съюз, включени в годишната програма по чл. 111, ал.3.

 4. Наблюдава за спазване на принципа на субсидиарност на проектите на законодателни актове на Европейския съюз, включени в годишната програма на Народното събрание. Когато се установи неспазване на принципа на субсидиарност в проект на законодателен акт на институциите на Европейския съюз, Народното събрание изпраща мотивирано становище по член 114, ал.3 от ПОДНС.

 5. Изготвя доклади и по други актове на институциите на Европейския съюз;

 6. При нововъзникнали обстоятелства предлага по своя инициатива или по предложение на други постоянни комисии допълнения в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС;

 7. Обсъжда отчетите на Министерския съвет по чл. 118 от ПОДНС;

 8. Изслушва кандидатите за длъжности в институциите на ЕС, предложени от Министерския съвет;

 9. Изслушва министри, които предстои да участват в заседания на Съвета на ЕС, по темите, включени в тяхната компетентност. Министрите информират Комисията за позицията, която ще представят в Съвета на ЕС от името на Република България;

 10. Изслушва министри по въпроси, свързани с приемането на проекти за актове на институциите на ЕС, включени в тяхната компетентност;

 11. Наблюдава дейността на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет и взаимодейства с Дирекция „Европейски съюз” в Министерство на външните работи, постоянното представителство на Европейската комисия в България и Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз, както и с други държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с Европейския съюз;

 12. Наблюдава дейността на Съвета по координация при управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет и взаимодейства със Секретариата към него;

 13. Следи за прилагането на европейските актове в Република България;

 14. Осъществява взаимодействие с националните парламенти на държавите-членки на ЕС по европейските въпроси и информира народните представители за добрите практики на парламентите на държавите-членки на ЕС. Участва в Конференцията на комисиите по европейските въпроси (COSAC);

 15. Провежда заседания под формата на публични дискусии по теми от особена важност, свързани с членството на Република България в ЕС;

 16. Предоставя чрез интернет страницата си и чрез други подходящи средства актуална информация, отнасяща се до работата на Народното събрание, свързана с въпросите на ЕС.


Чл. 3. (1) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове осъществява парламентарен контрол на управлението на средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз, като:


  1. поддържа контакти с държавни институции, общини, неправителствени организации, фирми и други организации и лица, свързани с усвояването на средствата от Европейския съюз и изисква от тях всякаква информация, необходима за работата й;

  2. изслушва на свои заседания длъжностни лица, експерти и граждани;

  3. подготвя на всеки шест месеца Доклад за усвояването на средствата от Европейския съюз.


Чл. 4. (1) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове провежда редовни и извънредни заседания.

(2) Редовните заседания се провеждат всяка сряда от 15.30 часа по време на сесиите на Народното събрание.

(3) Извънредните заседания се свикват при необходимост от неотложно обсъждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

(4) С решение на Комисията, по изключение, може да се провеждат заседания и извън гр. София.

(5) Заседанията се свикват от:


 1. председателя, а в негово отсъствие от определен от него заместник- председател на Комисията;

 2. по искане на една трета от състава на Комисията.Чл. 5. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове провежда съвместно заседание съответно с Комисията по външна политика и с Комисията по отбрана, когато проектът за акт на институциите на Европейския съюз засяга въпросите на външната политика или отбраната.

Чл. 6. В заседанията на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България.
Чл. 7. (1) Дневен ред на заседанията се предлага от председателя след консултация със заместник-председателите, а в негово отсъствие от определен от него заместник-председател, след консултация с останалите заместник-председатели или от членовете на Комисията, поискали свикването на заседание по чл. 4, ал. 5, т. 2. Членовете на Комисията и членовете на Европейския парламент от Република България имат право да правят предложения по дневния ред.

(2) Дневният ред, времето и мястото на провеждане на редовните заседания се обявяват в пленарната зала и на определените за това места в сградата на Народното събрание. Същите се публикуват и в интернет страницата на Народното събрание.

(3) Дневният ред, времето и мястото на провеждане на извънредните заседания се обявяват едновременно с тяхното насрочване.

Чл. 8. (1) Заседанията на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.

(2) Заседанията на Комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове. Ако до 15 минути след обявеното време за започване на заседанието, кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.

(3) При провеждане на заседание членовете на Комисията се подписват в присъствен лист.

(4) Времето за изказване на членовете на Комисията по точките от дневния ред на заседанието е съгласно чл. 48, ал. 4 и ал. 5, чл. 49 и чл. 50 от глава Шеста „Сесии и заседания на Народното събрание” на ПОДНС.

(5) При разглеждане на проект за акт на институциите на ЕС, засягащ въпроси на външната политика или въпроси на отбраната, Комисията провежда съвместно заседание с Комисията по външна политика и отбрана. При съвместните заседания се изготвя съвместен доклад на двете комисии.

(6) При разглеждане на въпроси от общ интерес Комисията може да провежда съвместни заседания и с други постоянни или временни парламентарни комисии. При съвместните заседания се изготвя съвместен доклад на двете комисии.


Чл. 9. (1) Заседанията на Комисията са открити, освен ако с оглед защитата на националните интереси и сигурност Комисията реши друго.

(2) Членовете на Комисията, членовете на Европейския парламент от Република България и участващите в заседанието експерти и представители на институции и организации са длъжни да спазват изискванията за опазване на държавна и служебна тайна.

(3) На заседанията на Комисията се водят съкратени стенографски протоколи, които се подписват от председателстващия и водещия протокола.

(4) По решение на ръководството на Комисията могат да бъдат съставени пълни стенографски протоколи за провежданите заседания и срещи.

(5) В закритите заседания на Комисията могат да участват и нейните сътрудници.
Чл. 10.Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове приема доклади по разпределените й проекти за актове на институциите на ЕС и становища на правителството към тях, след постъпване на докладите на другите постоянни комисии, на които са разпределени съответните проекти за актове.
Чл. 11. Решенията на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. В гласуването не участват членовете на Европейския парламент от Република България.
Чл. 12. Председателят и заместник-председателите на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове имат право да поканят за участие в заседание на Комисията отделни граждани или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси.
Чл. 13. (1) Към Комисията по европейските въпроси се създава постоянно действаща подкомисия по усвояването на средствата от ЕС, която следи за правилното и навременно усвояване на средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз.

(2) Подкомисията има свои вътрешни правила в съответствие с вътрешните правила на Комисията по европейските въпроси и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.Чл. 14. (1) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове може да образува постоянни и временни работни групи, които в определен срок проучват и разработват становища, доклади и предложения по конкретни проблеми.

(2) Съставът на всяка работна група се определя с решение на Комисията, а нейният ръководител се определя от председателя на Комисията след консултация със заместник-председателите, а в негово отсъствие от определен от него заместник-председател, след консултация с останалите заместник-председатели.

(3) Временните работни групи прекратяват дейността си с изготвяне на доклад или становище по проблема, за който са създадени, освен ако Комисията реши друго.

(4) Дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се подпомага от щатни и нещатни експертни сътрудници.


Чл. 15. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се подпомага в своята дейност от Съвет за обществени консултации със съвещателни функции и от специализирания отдел „Европейско право” към Дирекция „Законодателна дейност и европейско право” в Народното събрание.
Чл. 16. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се представлява от своя председател, в негово отсъствие от определен от него заместник-председател или от специално упълномощен за случая неин член.
Чл. 17. Материалите, приети от Комисията и изходящата кореспонденция, се подписват от председателя, в негово отсъствие от определен от него заместник-председател.
Чл. 18. (1) Бюджетът на Комисията се утвърждава от председателя на Народното събрание.

(2) Бюджетът се изпълнява от председателя или от определен от него заместник-председател.


Чл. 19. По въпроси, неуредени в настоящите Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, се прилагат разпоредбите на ПОДНС.
Правилата за организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове са приети с 12 гласа „за” на заседанието, проведено на 10 юли 2013 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ

ФОНДОВЕ:

МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница