Правила за организацията и дейността на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 41-то Народно събрание Раздел IДата22.07.2016
Размер80.62 Kb.
ТипПравила
Правила за организацията и дейността на
Съвета за обществени консултации към


Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в

41-то Народно събраниеРаздел I

Общи положения
Чл. 1. (1) С тези правила се урежда организацията и дейността на Съвета за обществени консултации, наричан по-нататък „Съветът”, към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 41-то Народно събрание, наричана по-нататък „Комисията”.
(2) Съветът се създава на основание чл. 13 от Правилата за организацията и дейността на Комисията като помощен консултативен орган към Комисията.
Чл. 2. (1) Съветът е доброволен консултативно - експертен орган.
(2) Членовете на Съвета участват в него като експерти на обществени начала.
Чл. 3. Съветът е форма на партньорство между държавната власт и структурите на гражданското общество с цел засилване на прозрачността в процеса на парламентарното наблюдение и контрол по въпросите на ЕС и в съответствие с усилията за по-добро и по-ефективно управление на средствата от ЕС.

Раздел II

Функции и задачи
Чл. 4. Съветът има следните функции и задачи:

 1. консултира Комисията при осъществяване на функциите й във връзка с парламентарното наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз;

 2. консултира Комисията при осъществяване на функциите й във връзка с парламентарното наблюдение и контрол на управлението на средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз.


Чл. 5 (1) При осъществяване на функциите по чл. 4, т. 1 Съветът изразява становища и дава препоръки относно:

  1. правните, икономическите, финансовите, социалните, културните, екологичните и други ефекти, които могат да се очакват от приемането или неприемането на актовете на ЕС;

  2. обхвата и съдържанието на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, вкл. чрез отправяне на предложения за извършване на допълнения в същата;

  3. националните позиции по проектите на актове на ЕС;

  4. оптималния начин за прилагане на европейското право и съответствието на проектите на европейски актове с принципите на субсидиарност и пропорционалност.
 1. Консултативните функции по чл. 4, т. 2 обхващат европейските средства от:

    1. Предприсъединителните програми на ЕС;

    2. Преходния финансов инструмент;

    3. Инструмента „Шенген”;

    4. Оперативните програми, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за периода 2007 – 2013 г.;

    5. Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

    6. Оперативната програма за развитие на сектор рибарство (2007 – 2013 г.), финансирана от Европейския фонд за рибарство;

    7. Програмите за териториално сътрудничество по Цел 3 на европейската регионална политика;

    8. Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;

    9. Норвежката програма за сътрудничество;

    10. Програмата за сътрудничество България-Швейцария;

    11. Рамковата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци”
 1. При осъществяването на функциите си по чл. 4, т. 2, Съветът обсъжда, дава препоръки и становища и отправя предложения към Комисията по отношение на:

    1. сигнали за нередности при усвояване на европейските средства;

    2. предложения за превантивни мерки за предотвратяване извършването на злоупотреби с европейски средства;

    3. постъпили жалби от бенефициенти по проекти;

    4. постъпили заключения и препоръки от обществени организации, кръгли маси, конференции във връзка европейските фондове;

    5. опростяване на процедурите и документите за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите, в съответствие с европейските изисквания;

    6. промени във вътрешната нормативна уредба в рамките на европейските изисквания;

    7. други важни въпроси, свързани с участието на страната ни в Регионалната политика на ЕС.
 1. В резултат на проведените обсъждания по ал. 1 и 3, Съветът изготвя и приема с обикновено мнозинство от присъстващите членове становища и препоръки, които предоставя на Комисията.Раздел III

Структура и състав
Чл. 6. (1) Съветът се състои от председател, членове и наблюдатели. Председателят и членовете на Съвета имат право на глас при осъществяване на функциите по чл. 4, а наблюдателите имат право на съвещателен глас.
(2) Председателят на Съвета се избира на ротационен принцип измежду посочените в ал. 3 групи членове с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) Членове на Съвета са по един представител на:

    1. национално представените организации на работодателите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;

    2. национално представените организации на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;

    3. Националното сдружение на общините в Република България;

    4. неправителствените организации в съответните сектори, според конкретните теми за обсъждане, включени в дневния ред на заседанието.

(4) Членовете по ал. 3 се представляват от законните им представители или определени от тях заместници, съобразно спецификата на обсъжданите въпроси.


(5) Поименният състав на Съвета се определя с решение на Комисията, въз основа на предложенията на групите организации по ал. 3.
(6) В заседанията на Съвета като наблюдатели с право на съвещателен глас могат да участват, в съответствие с обсъжданите теми, по един представител на:

  1. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, а по преценка и на друга/и постоянна парламентарна комисия, ако се засягат въпроси от нейна компетентност;

  2. Секретариата на Съвета за управление на средствата от Европейския съюз към Министерския съвет;

  3. Секретариата на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;

  4. Централното координационно звено към Министерския съвет;

  5. Сертифициращия орган към Министерство на финансите;

  6. Одитния орган по Оперативните програми към Министерство на финансите;

  7. Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности към Министерство на вътрешните работи;

  8. Дирекция „Европейски съюз” на Министерство на външните работи;

  9. Регионалните съвети за развитие по Закона за регионалното развитие;

  10. Агенцията за обществени поръчки;

  11. Управляващите органи на Оперативните програми, на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., както и на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.;

  12. Междинните звена по Оперативните програми;

  13. администрацията, която има функции по управление на програмите по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 3, 7, 8 и 9.

(7) Председателят на Комисията участва по право в заседанията на Съвета в качеството си на наблюдател.


(8) При обсъждане на въпроси по чл. 4, т. 1 в заседанията на Съвета участват представителите по ал. 3, т. 4, работещи в сферата на европейските въпроси.
(9) При обсъждане на въпроси по чл. 4, т. 2 в заседанията на Съвета участват представителите по ал. 3, т. 4, които:

   1. са определени за наблюдатели в Комитетите за наблюдение по Националната стратегическа референтна рамка и съответните оперативни програми;

   2. са сдружения, представляващи физически и юридически лица, осъществяващи консултантска дейност по европейски проекти и програми;

   3. представляват университетските, научните и научно-изследователските среди, имащи отношение към европейските програми и проекти;

(10) По предложение на членовете на Комисията, в заседанията могат да бъдат канени да участват представители на неправителствените организации, извън посочените в ал. 9 организации, които имат конкретно отношение към обсъжданите теми в Съвета.


Чл. 7. (1) Председателят на Съвета изпълнява следните функции:

  1. свиква и ръководи заседанията на Съвета;

  2. определя дневния ред на заседанията и съгласува с членовете на Съвета материалите за заседанието;

  3. представлява Съвета;

  4. поддържа контакти с председателя на Комисията, заместник-председателите на Комисията, както и с наблюдателите по чл. 6, ал. 6;

  5. подписва протокол с основните решения, отразяващи проведените в Съвета дискусии;

  6. изпълнява и други задачи в рамките на дейността на Съвета.

(2) При отсъствие на председателя заседанията на Съвета се ръководят от упълномощено от него лице.


(3) В края на всяка година излъчените председатели от всяка от групите организации по чл. 6, ал. 3 изготвят съвместен отчет за дейността на Съвета, който представят на заседание на Комисията.
(4) Всеки от членовете на Съвета запознава групите организации, които представлява, с отчета по ал. 3.

Раздел III

Организация на работа
Чл. 8. (1) Председателят свиква заседанията на Съвета веднъж на три месеца.
(2) Извънредно заседание може да бъде свиквано от неговия председател или по искане най-малко на две от групите организации по чл. 6, ал. 3.
(3) Поискалите свикване на извънредно заседание по ал. 2 предлагат дневния ред на заседанието и предоставят писмени материали по предложените теми.
Чл. 9. (1) Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на Съвета се извършват от Секретариат, който включва сътрудниците на Комисията.
(2) Разходите по организиране и провеждане на заседанията са за сметка на Комисията.
(3) Функциите на Секретариата по подготовката за заседанията включват писмено уведомяване на членовете на Съвета и наблюдателите не по-късно от седем дни преди редовно и три дни преди извънредно заседание на Съвета относно:

 1. часа, датата, мястото и дневния ред на заседанието;

 2. предложените от председателя на Съвета материали по дневния ред на заседанието, както и допълнително постъпилите писмени становища по темите от дневния ред;

(4) След провеждане на заседанията, Секретариатът: 1. в срок от седем работни дни организира изпращането на протокол с основните решения от заседанието до членовете и наблюдателите на Съвета, както и до членовете на Комисията;

 2. съдейства за изпращане на изготвените по чл. 5, ал. 4 становища и препоръки до членовете на Комисията.

(5) Секретариатът организира публикуването на интернет-страницата на Комисията на: 1. кратка информация относно предстоящите заседания на Съвета;

 2. протоколите от проведените заседания;

 3. приетите становища и препоръки по чл. 5, ал. 4.

(6) Секретариатът съхранява документацията от заседанията на Съвета.


Чл. 10. (1) Заседанията на Съвета за открити.
(2) С решение на Съвета на заседанията или при разглеждане на определени точки от дневния ред могат да бъдат допускани външни заинтересувани лица, на които се дава възможност да изразяват мнения.
(3) Заседанията на Съвета са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.
(4) Към Съвета с негово решение могат да бъдат създавани работни групи за изготвяне на проекти на становища, предложения и препоръки, които се обсъждат и приемат на заседание на Съвета. Членовете на работните групи могат да не са членове на Съвета.

Заключителни разпоредби
§ 1. Настоящите правила са утвърдени от Комисията на нейно заседание на 17 февруари 2010 г.
§ 2. Промени и допълнения в настоящите правила се извършват по предложение на членовете на Съвета и подлежат на утвърждаване от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ

ФОНДОВЕ:

СВЕТЛИН ТАНЧЕВПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница