Правила за прием и организация на работата с децата в детските заведения на територията на община сандански І. Общи положенияДата26.10.2018
Размер103.91 Kb.
#99811
ТипПравила
Утвърждавам :

АНДОН ТОТЕВ

Кмет на община Сандански
ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. С тези правила се определят редът и условията за приемане на деца в детските ясли, обединените детски заведения и целодневните детски градини на територията на община Сандански.

 2. На територията на община Сандански функционират следните детски заведения:

 • в град Сандански :

 • Дневна детска ясла /ул.”Даме Груев” №3 /, и филиали в гр. Сандански /, ул. Солидарност №3, ул. Солидарност №133;

 • ОДЗ №1 „Дора Габе” / ул.”Шипка” № 3/  и филиал в с. Лиляново

 • ОДЗ №2 „Здравец” / ул.”Цар Симеон” №1/ и филиали в гр. Сандански, ЖК „Спартак” бл.1, ЖК „Спартак” бл.49, бул. Свобода №31, ул. „Тодор Каблешков” №2

 • ЦДГ №1 „Първи юни” / ул.”Георги Казепов” №9/ и филиали в гр. Сандански/ ул.”Асен Хадживасилев” №21/, с. Вълково, с. Струма и с. Лебница;

 • ЦДГ №3 „Пролет” /ул. „Теменуга” №2/ и филиали в гр.Сандански / ул. Шейново” №6, ул. Малешевска № 4/ и с. Лешница

 • ЦДГ №4 „Радост” /ул. „Солунска” №5/ и филиали в гр. Сандански / ул. Солидарност №3/, с. Поленица, с. Джигурово и с.Плоски

 • в с.Ново Делчево

 • ОДЗ „Слънце”, с филиали в с. Дамяница и с. Левуново

 • в с. Склаве

 • ОДЗ „Великденче”, с филиал в гр. Мелник

 • в с. Катунци

 • ОДЗ „”Еделвайс”.

 1. Дневни детски ясли /ДДЯ/ са общинска структура, подчинена на Министерството на здравеопазването, в която медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. В детските ясли в община Сандански се приемат деца на една- годишна възраст.

 2. Обединените детски заведения /ОДЗ/ са подготвителни институции в системата на народната просвета за деца от една- годишна възраст до три-годишна възраст, настанени в яслени групи и от три- годишна възраст до постъпване в първи клас .

 3. Целодневните детски градини /ЦДГ/ са подготвителни институции в системата на народната просвета за деца от три-годишна възраст до постъпване в първи клас. 1. В населените места на община Сандански, където няма яслена група, се приемат деца, навършили 2 години в групите на ОДЗ и ЦДГ .

 2. Децата, които в текущата година не постъпят на 15 септември в училище/ в първи клас/ без уважителна причина / Становище на Екипа за комплексно педагогическо оценяване при РИО, Медицинско заключение на лекар – специалист/, не могат да бъдат настанени в детско заведение.

 3. Съгласно чл. 20, ал.1 от ЗНП, предучилищната подготовката на децата за училище е задължителна две години преди постъпването им в първи клас, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5- годишна възраст. Родителите правят избор къде да се осъществи обучението на подлежащите на задължителна подготовка деца, а именно:

 • в ОДЗ и ЦДГ при целодневна организация, където се осигурява хранене и възможност за други дейности и, съгласно Наредбата за местни данъци и такси родителите на тези деца заплащат такси, утвърдени с решение на Общински съвет- Сандански.

 • в подготвителни за училище класове, в основните училища в гр. Сандански, където родителите не заплащат такса за полудневно организирано обучение .

ІІ. КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Писмените заявления за прием на деца от първа възрастова група се подават от 1-ви януари до 10-ти април на всяка календарна година за деца, които навършват 3-годишна възраст в същата календарна година и деца за яслена група, навършващи 1 година. Заявленията на децата за ІІ, ІІІ и ІV възрастова група се подават целогодишно и приема се осъществява при наличието на свободни места.

 2. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен (настоящ) адрес  на родителите и телефон за връзка. Представя се оригинал на акт за раждане на детето, като ксерокопието остава в детското заведение.

 3.  Приемът на документите се извършва от Директора на детското заведение или от упълномощено със заповед от него лице, което сверява данните.

 4. Директорът или определено от него лице завежда подаденото заявление във входящия регистър с пореден номер.ІІІ.КЛАСИРАНЕ:

 1. От 11-ти до 30-ти април се осъществява класирането на подадените заявления в ЦДГ и ОДЗ  въз основа на утвърдени критерии:

  1. За 20% от местата в групата се класират деца, навършили 3 години за ЦДГ и ОДЗ и деца, навършили 1 година за яслени групи в ДДЯ и ОДЗ в годината на приема, по следните социални критерии:

 • дете, което е посещавало яслена група към ОДЗ най-малко шест месеца, и братя и сестри на деца, посещаващи детското заведение – 1 точка;

 • Дете на студенти в редовна форма на обучение – поне един от родителите /Удостоверение от ВУЗ/ – 1 точка;

 • деца-близнаци и деца на многодетни майки / Удостоверения за семейно положение – съпруг/съпруга/ и деца/– 1 точка;

 • деца със специални образователни потребности / Становище на Екипа за комплексно педагогическо оценяване при РИО, Медицинско заключение на лекар – специалист/– 2 точки;

 • дете, което е осиновено, отглежда се в приемно семейство или сираци и полусираци, живеещи при свои роднини / Съдебно решение или Заповед за настаняване на директора на Дирекция “Социално подпомагане”, Акт за смърт на родител/– 2 точки /;

 • деца, чийто родител е с документ за нетрудоспособност – 91 % / Решение на ТЕЛК/– 2 точки /;

б/ За 80% от местата в групата се класират деца, навършили 3 години за ЦДГ и ОДЗ и деца, навършили 1 година за яслени групи в ДДЯ и ОДЗ в годината на приема, по номера на входящата молба;

 1. От 1-ви до 10-ти май в Община Сандански / гл. експерт „Образование”/ Директорите на всички детски заведения предствавят изготвените и утвърдени от тях списъци с класираните деца.

 2. Комисия, съставена от Директорите на детските заведения с председател гл. експерт „Образовение”, извършва проверка и сравняване на дублираните деца, приети в повече от една детска градина или яслена група и уточнява свободните места в детските заведения.

 3. Комисията уведомява родителите, чийто деца са класирани в повече от едно детско заведение до 15 май. До 25 май родителите, чийто деца са приети в повече от едно детско заведение, декларират своя избор. Комисията утвърждава окончателният вариант на класираните деца до 31 май.

 4. На 1-ви юни на сайта на Община Сандански и на видно място / информационните табла / в детските заведения се публикуват :

 • списъци с класираните деца ;

 • свободните места в детските градини.


ІV.ЗАПИСВАНЕ:

 1. От 1-ви  до 15-ти юни се извършва записване на новоприетите деца в съответното детско заведение и се приемат заявления за обявените свободни места.

 2. При записване родителят /настойникът/ попълва заявление по образец /предоставя се от директора на ДДЯ, ОДЗ или ЦДГ или се изтегля от официалният сайт на община Сандански/. В заявлението задължително се вписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен (настоящ) адрес на родителите /настойниците/, телефон за връзка, и друга необходима информация.

 3. На 16-ти юни, след записване на класираните деца, всяко детско заведение обявява свободните места за II-ро класиране.

 4. От 17-ти до 25-ти юни се приемат документи в детските заведения за заемане на обявените свободни места за II-ро класиране.

 5. От 26-ти до 30-ти юни се записват децата от II-ро класиране на обявените свободни места в детските заведения.V.ПОСТЪПВАНЕ:

 1. Постъпването на децата се осъществява от 01 до 15 септември на текущата година за първа възрастова и яслена група / поетапно /.

 2. При записване и постъпване на детето в детското заведение родителите представят:

 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

 • изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в  яслена група при ОДЗ;

 • данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;

 1.  При постъпване на децата в ЦДГ и ОДЗ, родителите се информират за таксите за ползване на детска градина, утвърдени с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сандански;

 2. Непостъпилите до 15 септември класирани деца в съответното детско заведение губят мястото си за настаняване. Изключение се прави в случаите на предварително писмено уведомяване със заявление до Директора за причините и срока за отлагането.


VІ. ПРЕМЕСТВАНЕ:

 1. Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи при наличие на свободно място и подадено писмено заявление.

 2. Преместването на деца от подготвителна група се извършва с удостоверение за преместване при наличие на свободни места. За извършеното преместване писмено се информира гл. експерт „Образование”.

 3. При напускане на дете от подготвителна група и постъпването му в първи клас се издава Удостоверение за завършена подготвителна група.


І.ОТПИСВАНЕ:

 • Децата, настанени в дневни детски ясли, в детските градини и обединените детски заведения се отписват:

 1. По желание на родителите със заявление до Директора.

 2. На 01 септември, при навършване на три години в годината за постъпване в първа група, и в годината на навършване на 7 години за постъпване в първи клас .

 3. При отсъствие за повече от един месец без писмено заявление от родителите до директора.

 4. При незаплащане на такса за детската градина за период от 1 месец.

 5. При системно неспазване и нарушаване реда в детското заведение, посочен в Правилника на съответното детско заведение.


VІІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА:


 1. Всяко детско заведение изработва Правилник за дейността, в който се включват и настоящите правила.

 2. При намаляване броя на децата през учебната година до 12 в група същата се слива с друга такава с цел създаване на рационална организация за използване на финансов и човешки ресурс.

 3. В населените места с една група детска градина, при намаляване броя на децата до 6, същата преустановява своята работа за една седмица.

 4. В рамките на едно детско заведение Директорът определя начина на сливане на градински и яслени групи в съответствие с настоящите правила.

 5. До 30 април всяка година родителите на децата от подготвителните групи / на 6г./ подават молби до Директора за желанието детето им да посещава детската градина през летния период, конкретизирайки времето на посещение, което е необходимо за по- гъвкава организация на работа на детските заведения.

 6. До 31 май родителите на децата от яслените групи и от І, ІІ,ІІІ група подават заявление, в което посочват през кои месеци от летния период детето им ще посещава детска градина. Според броя на постъпилите заявления директорите разпределят децата в групи и създават необходимата организация за работа по групи.

 7. През месец август, на ротационен принцип, в град Сандански работи дежурна градина за нуждаещи се родители. Месец януари на календарната годината се обявява детската градина, която ще работи през месец август. Родителите, които желаят детето им да посещава съответната градина, подават заявление до 31 май. Дежурната градина функционира при най-малко 22 деца. В случай, че децата реално посещаващи дежурната група в три последователни дни са под този брой, месец август се обявява ваканционен.

 8. През месец август в ДДЯ работи дежурна яслена група за нуждаещи се родители, която функционира при най-малко 18 деца. В нея се приемат и желаещи деца от ОДЗ, когато дежурна на ротационен принцип е ЦДГ. В случай, че децата реално посещаващи дежурната яслена група в три последователни дни са под този брой, месец август се обявява ваканционен.

 9. За възможностите, посочени в т.5 и 6 от настоящия раздел, родителите попълват заявление по образец /предоставя се от директора на ДДЯ, ОДЗ или ЦДГ или се изтегля от официалният сайт на община Сандански/.

 10. За децата от филиалните групи в другите населени места от община Сандански през месец август се организира транспорт за превозването им до дежурните групи.

 11. Директорите на детските заведения в другите населени места организират през летният период дежурни сборни групи при най-малко 22 деца, реално посещаващи групата. В случай, че децата, реално посещаващи дежурната група в три последователни дни, са под този брой, месец август се обявява за ваканционен.ІХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
&1.Настоящите Правила за приемане на деца в детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини са разработени на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 6 и чл. 150, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, Наредба № 7/29.12.2000г. на МОМН за определяне броя на паралелките и групите и броя на децата в групите, Наредба №1 от 23.01.2009 г. за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и /или хронични заболявания, Наредба № 3 от 05.02.2007 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 2008 г., изм. ДВ, бр.24 от 2009 г. и бр. 36 от 2011 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях на МЗ.

&2.Условията и реда за приемане на деца се публикуват в сайта на Община Сандански, местните медии и на видно място в детското заведение, с цел запознаване на всички заинтересовани лица и осигуряване публичност на дейността на детските заведения.

&3. Настоящите правила се включват в Правилниците за работа в детските заведения.

&4. Отговорност на родителите е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване и записване.

&5. Директорите на детските заведения на община Сандански носят отговорност за спазване на настоящите правила.

&6. Правилата влизат в сила от 14.01.2014 г. до промяната им.


Правилата са съгласувани със заместник- кмета по „СХД”, с гл. експерт „Образование, с директорите на детските заведения на територията на община Сандански и с родители.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница