Правила за прилагане на под-мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" Отстраница1/3
Дата25.07.2016
Размер405.85 Kb.
ТипПравила
  1   2   3

Приложение № 1 към Заповед №………………на министъра на земеделието и храните

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”
ПРАВИЛА

за прилагане на под-мярка 431-2

“Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”От

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

август 2009

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯЕК


Европейска комисия

ЕО


Европейска общност

ЕС


Европейски съюз

ЕЗФРСР


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони


МЗХ


Министерство на земеделието и храните


ДИРЕКЦИЯ РСР

Дирекция „Развитие на селските райони”


ОТДЕЛ КППФ

Отдел „Контрол и предприсъединителни фондове”


МИГ


Местна инициативна група

АИС

Автоматизирана информационна система


НСПРСР


Национален стратегически план за развитие на селските райони


ПРСР


Програма за развитие на селските райони

УО


Управляващ орган

РА


Разплащателна агенция

ЦУ


Централно управление

НПО


Неправителствена организация

ПМС


Постановление на Министерски съвет

ДВ


Държавен вестник


Раздел І

Общи положения
Чл. 1. С тези правила се уреждат функциите на дирекциите в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и реда за осъществяване на взаимоотношенията между тях във връзка с организиране и осъществяване на административното и финансово управление на дейностите по Наредба № 14 от 3 април 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), обн. ДВ бр.39 от 15.04. 2008 г., изм. и доп., бр. 48 от 26.06.2009 г.
Чл. 2. (1) Административното и финансово управление на дейностите по прилагане на под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” включват:

Подготовка, съгласуване и публикуване на обява за набиране, избор, одобрение и утвърждаване на 4 групи експерти за оказване на методическа помощ, които да подпомагат потенциалните местни инициативни групи (МИГ);

Подготовка, съгласуване и публикуване на покана за набирането на проектни предложения;

Подготовка, съгласуване и публикуване на обява за набиране, избор и одобрение на независими експерти за оценка и одобрение на проектните предложения;

Подготовка по информиране и консултиране на потенциални кандидати;

Осъществяване на информационни срещи, семинари и въпроси и отговори за потенциалните кандидати;

Приемане и регистриране на проектните предложения;

Проверка за административно съответствие на изискуемите документи;

Проверка за допустимост на проектните предложения (дейностите, разходите и финансови условия)кандидатите и партньорите;

Разглеждане и оценяване на проектните предложения от членовете на Комисия за избор, по критерии от Приложение 3 от наредбата по чл. 1;

Писмено уведомяване на кандидата за одобрение или неодобрение на проектното предложение;

Дейности по сключване на тристранен договор с одобрения кандидат;

Наблюдение и контрол върху изпълнението на проектите;

Проверка на представените документи във връзка с отчитане на изпълнените дейности от получателите на финансова помощ;

Промени в договорите и промени в изпълнението на проектите, които не изискват промяна в договора;

Проверки и наблюдение на място в процеса на изпълнение на проектите и след изпълнение на проектите;

Публикуване на електронната страница на МЗХ на информация за одобрените проекти;

Поддържане на база данни в електронен вид и на хартиен носител, на документацията по прилагане на под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”;

Подготовка и съхранение на досиетата на проектните предложения и кореспонденцията по прилагане на под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” в дирекция „Развитие на селските райони” (РСР), отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР за срок от пет години от сключване на договора по проектните предложения. След петата година се предават в дирекция “Административно обслужване и информационно – комуникационни технологии”, за съхранение;

Дейности, свързани с взаимоотношения между дирекция РСР и звената на Разплащателната агенция (РА);

Поддържане на база данни за параметрите на индикаторите за наблюдение на под-мярката;

Докладване по изпълнение на проектите и напредъка по изпълнение на под-мярката;

Дейности, свързани с взаимоотношения с независими експерти и външни експерти;

Предоставяне на методическа помощ на получателите на финансова помощ.


(2) Дейностите по точки 1 и 3 се уреждат с Вътрешни правила за изготвяне на списък от експерти, оказващи методическа помощ на получателите на финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” и Вътрешни правила за избор на независими експерти за оценка на проектни предложения за получаване на финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”, одобрени със Заповеди на министъра на земеделието и продоволствието № РД 09-194 и № РД 09-193 от 11.04.2008г.
Чл. 3. (1) В дейностите по чл. 2, ал. 1 участват дирекциите в Министерството на земеделието и храните, както следва:

 1. дирекция “Развитие на селските райони” (РСР) – от т. 1 до 23;

 2. дирекция “Правно - нормативни дейности” (ПНД) – т. 9, 11, 14;

 3. дирекция “Връзки с обществеността и протокол” (ВОП) – т. 1, 2, 3, 4, 5;

 4. дирекция „Финансово управление, бюджет и счетоводство” (ФУБС) – т. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 22 ;

 5. дирекция “Административно обслужване и информационно – комуникационни технологии”, (АОИКТ) – т. 1, 2, 3, 4, 6, 8,10, 14, 17, 18, 19, 22;

 6. дирекция „Обществени поръчки” (ОП) – т. 1,3, 5;

 7. дирекция „Наблюдение и координация и административен контрол на Разплащателната агенция” (НКАКРА) – т. 19 ;

 8. Европейски и международни програми и проекти (ЕМПП) – т. 9, 13,15;Раздел ІІ

Подготовка, съгласуване и публикуване на покана за набирането на проектни предложение
Чл. 4. (1) Процедурата по набирането на проектни предложения стартира след публикуване на покана (Приложение 1) в рамките на сроковете указани в нея, която е одобрена от министъра на земеделието и храните.

(2) Поканата се обявява в най-малко един всекидневник и на интернет-страницата на МЗХ до три пъти за периода до края на 2009 година.

(3) Поканата се подготвя от служител на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР, определен от началника на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР, като съдържа информация за сроковете, мястото и достъпа до необходимите документи.
(4) Провереният и съгласуван с началник на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР текст на поканата за набиране на проектни предложения и директора на дирекция “Развитие на селските райони” (РСР), и след одобрение от министъра на земеделието и храните се изпраща по електронната поща и на хартиен носител на дирекция “Административно обслужване и информационно – комуникационни технологии”, за публикуване на електронната страница на МЗХ, на дирекция “Връзки с обществеността и протокол (ВОП) за публикуването в два ежедневника, и на дирекция „Финансово управление, бюджет и счетоводство” за извършване на плащания по публикуването на поканата.

(5) Дирекция РСР разработва указания за попълване на Заявлението за подпомагане (към чл. 19, ал. 1 от наредбата). Указанията се предоставят за публикуване на електронната страница на МЗХ.Раздел ІІІ

Подготовка по информиране и консултиране на потенциални кандидати и

осъществяване на информационни срещи, семинари и въпроси и отговори за потенциалните кандидати
Чл. 5. Подготовката по информирането и консултирането на потенциалните кандидати се състои в следните дейности:

 1. Информиране чрез медиите, относно процедурите и критериите за предоставяне на финансова помощ;

 2. Организиране на семинари и срещи с потенциални кандидати;

 3. Отговори чрез писма на запитвания от страна на потенциални кандидати за финансово подпомагане;

 4. Подготвяне на информационни и рекламни материали.


Чл. 6. (1) Дирекция РСР изготвя текст за обявяване стартирането на информационна кампания, семинари и/или информационни срещи, текстове към информационни и рекламни материали, текстовете към презентации, както и подготовката за участие в различни медии.
(2) Организирането на дейностите по ал.1 се извършва от дирекция МОВОП и се финансират по техническата помощ от ПРСР и бюджета на МЗХ от дирекция ФСД.

Чл. 7. (1) Експертите от дирекция РСР и РА участват в информационните събития, като резултатите от събитията (печатни издания от местни медии, интервюта, презентации и т.н.) се публикуват на електронната страница на МЗХ от дирекция ИВОП.
(2) Отговорите на писмени запитвания от потенциални кандидати за финансова помощ се подготвят от дирекция РСР, организация по изпращането на кореспонденцията се организира от дирекция АИО и най-често задаваните въпроси се публикуват на електронната страница на МЗХ от дирекция ИВОП .

Раздел ІV

Приемане и регистриране на проектните предложения
Чл. 8. (1) Приемането на заявлението за подпомагане и придружаващите го документи, подадени от кандидата в запечатан плик, се извършва централизирано от служителите от отдел “Деловодно, административно и техническо обслужване на дирекция “Административно обслужване и информационно – комуникационни технологии”, имащи компетенции и задължения във връзка с деловодното обслужване, и се регистрират в Автоматизираната информационна система (АИС) „Документооборот” на Министерството на земеделието и храните, с нарочно създаден за този вид документи регистрационен индекс.
(2) Служителят на отдел “Деловодно, административно и техническо обслужване”, приел документите по ал.1, не отваря запечатаните пакети, поставя входящия номер върху плика и ги предава ежедневно до 17.00 часа, на служител от отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР, определен от началника на отдела. Документите се предават по опис в 2 екземпляра съгласно Приложение № 2 от Вътрешните правила за организацията на документооборота и административното обслужване в Министерството на земеделието и храните.
(3) Картотечната регистрация на документите, се извършва само чрез персонални компютри и съответно програмно осигуряване върху “Регистрационно-контролни карти”.
(4) Погрешно адресираните и разпечатани пакети и документи се връщат на приносителя, съответно на пощенските служители.
(5) Служителите от отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР, които получават ежедневно запечатаните пакети с проектни предложения, се определят по график, изготвен от началника на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР. Получените пакети с документи, съдържащи проектни предложения, се съхраняват неразпечатани в стая 429 на МЗХ до разпределянето им за проверка за административно съответствие.”

Раздел V

Проверка за административно съответствие на изискуемите документи

Чл. 9. (1) Проверката за административно съответствие представлява проверка за съответствие с формалните изисквания към документите, които включват: срок на подаване, пълна наличност, спазване на изискуемата форма, валидност и други, определени в наредбата по чл.1.
(2) Всеки пакет от документи се отваря от двама експерти от отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР в дирекция РСР, определени чрез жребий. Експертите проверяват коректността в номерирането на проектното предложение. При установена неточност/пропуск в номерацията проверяващите експерти я коригират, като преномерират документите от първата установена липса или неточност на всеки лист до края на преписката. Експертите извършат и проверка за наличие на всички изискуеми документи по чл. 19 от наредбата по чл.1, както и проверка за наличие на предложения за експерти методисти извън списъка на МЗХ по чл. 13, ал. 1 от наредбата по чл. 1. При наличие на експерти извън списъка на МЗХ се извършва проверка за съответствие на предложените експерти с критериите, посочени в чл. 12 от наредбата по чл. 1, като се попълва приложение 3 от Вътрешните правила за изготвяне на списък от експерти, оказващи методическа помощ на получателите на финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”, одобрени със заповед РД 09-194/11.04.2008 г. Резултатите от проверките се отбелязват в Контролен лист 1 (Приложение 2). За разпределението на проектите се изготвя доклад от началника на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР, който се представя за одобрение на директора на дирекция РСР.
(3) Движението по всяко досие се отбелязва в Таблица за движение на досието (Приложение 3) от служителите на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР в дирекция РСР, извършили проверката за административно съответствие. Таблицата е неразделна част от досието на кандидата и текущо се попълва от всеки служител и/или външен експерт, участвали в разглеждането на досието на съответен етап от проверката на проектното предложение (административно съответствие, допустимост, оценка, наблюдение и контрол и др.).
(4) Отговорите на всички въпроси в Контролния лист 1 трябва да бъдат положителни – в секторите за попълване трябва да бъде отбелязано “Да”. Само в потъмнените полета се допуска отговор “Б/О” /без отговор/ поради това, че съответните документи не се изискват от кандидата. Експертите подписват Контролен лист 1.
(5) Единият от експертите, определен от началника на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР, вписва документите и материалите (СД или дискета) в Регистър на проектните предложенияПриложение

4. Регистърът на проектните предложения се попълва и актуализира само от експерт на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР и се съхранява в електронен вид на електронната папка на отдела.

(6) В Регистъра на проектните предложения документите се вписват с индекса, който са получили при регистрирането им в АИС „Документооборот”.


(7) В случай на липса на документ/и от досието на кандидат, директора на дирекция РСР уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски, чрез представяне на редовни документи.
(8) Писмото по ал. 6 се изпраща до кандидата от дирекция АИО с обратна разписка.
(9) При получаване на изисканите допълнителни документи по ал.6, експертите на дирекция РСР добавя получените документи по реда на условия в чл. 8, ал. 1 и 2 , към съответното досие на кандидата, като отбелязват този факт в Регистъра на проектните предложения.
(10) Ако в срока по ал. 6 не се получи исканата информация, експертите на дирекция РСР не разглеждат досието на следващ етап, а предприемат действия съгласно чл. 23, ал.5 от наредбата по чл.1.
(11) След приключване на проверката от двамата експерти, началника на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР проверява извършени ли са всички проверки в Контролен лист1. В случай на наличие на разлика в становищата на двамата експерти, началникът на отдела дава указания за последващо движение на досието.
(12) За извършване на проверка за административно съответствие по ал. 2 могат да бъдат наемани външни експерти, избрани при спазване на правилата по Техническата помощ на ПРСР.


Раздел VІ

Проверка за допустимост на проектните предложения (дейности, разходи и финансови условия), кандидатите и партньорите
Чл. 10. (1) Всяко досие, преминало проверка за административно съответствие, се разглежда за съответствие с условията за допустимост от експерти на дирекция РСР, включващи проверка на приноса на проекта за постигане на целите на мярката, на изискванията към кандидата, на изискванията към проекта, на изискванията към външните експерти и на финансовите условия. Единият от експертите задължително е служител на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР. Експертът/експертите от отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР се определят с доклад от началника на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР, одобрен от директора на дирекция РСР, а експертите от другите отдели на дирекция РСР от директора на дирекцията. Разпределението на проектите за проверка между определените експерти се извършва на случаен принцип – чрез жребий.

(2) Експертите от дирекция РСР правят проверка за допустимост като отбелязват резултата от проверката за допустимост в Контролен лист 2 (Приложение 5).

(3) Отговорите на всички въпроси в Контролния лист 2 трябва да бъдат положителни – в секторите за попълване трябва да бъде отбелязано “Да”. Само в потъмнените полета се допуска отговор “Б/О” /без отговор/ поради това, че съответните документи не се изискват от кандидата.

(4) Контролен лист 2 се подписва от двамата експерти, като единият от тях удостоверява с подписа си и последваща проверка.


(5) В срок от 25 работни дни от приключване на проверката за административно съответствие на всяко досие, експертите на дирекция РСР трябва да са извършили проверка за допустимост и да са отбелязали резултатите в Контролния лист 2.
(6) В случай на липса, непълнота или неточност на представен/ните документ/и от досието на кандидат, директора на дирекция РСР уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски, чрез представяне на редовни документи.
(7) Писмото по ал. 6 се изпраща до кандидата от дирекция АИО с обратна разписка.
(8) Получаване на изисканите допълнителни документи по ал.6 се извършва по реда на чл. 8, ал. 1 и 2 и се добавят към съответното досие на кандидата, като експерт от дирекция РСР отбелязват този факт в Регистъра на проектните предложения.
(9) Срокът по ал. 5, спира да тече през времето за отстраняване на пропуски в представените документи.
(10) Ако в срока по ал. 6 не се получи исканата информация, експертите на дирекция РСР не разглеждат досието на следващ етап, а предприемат действия съгласно чл. 23, ал. 5 от наредбата по чл.1.
(11) След приключване на проверката от двамата експерти, началникът на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР проверява извършени ли са всички проверки в Контролен лист 2. В случай на наличие на разлика в становищата на двамата експерти, началникът на отдела дава указания за последващо движение на досието.
Чл. 11. За извършване на проверката за допустимост по чл. 10, ал. 2 могат да бъдат наемани външни експерти, избрани при спазване на правилата по Техническата помощ на ПРСР.
Раздел VІІ

Разглеждане и оценяване на проектните предложения от членовете на Комисия за избор. Дейности по сключване на тристранен договор с одобрения кандидат
Чл. 12. (1) Всяко проектно предложение, преминало проверка за административно съответствие и допустимост, се разглежда от Комисия за избор, която извършва оценка по критериите за оценка съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № 14 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и преценка за основателността на разходите.
(2) Комисията изготвя кратък анализ на риска, включващ методика за оценка на риска и оценка на разглежданите проекти.
Чл. 13. Експерт на дирекция РСР подготвя проект на заповед за определяне състава на комисията за избор на проекти и срока за приключване на оценката. Комисията за избор се назначава със заповед на министъра на земеделието и храните.
Чл. 14. (1) Комисията заседава най-малко веднъж седмично. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.
(2) Комисията се събира на първото си заседание на датата, посочена в заповедта на министъра на земеделието и храните.

(3) На първото заседание Комисията: 1. изработва графици за работа на членовете в изпълнение на срока, определен в заповедта на министъра на земеделието и храните, за създаване на Комисията (график за работата на независимите експерти, график за работа на членовете, представители на МЗХ и РА и график за срещи на пълния състав на комисията);

 2. разпределя проектните предложения за оценка на независимите експерти на случаен принцип;

 3. разпределя между останалите членове на Комисията разглеждане на въпроси, възникнали във връзка с преглеждане на проектните предложения;

 4. членовете й подписват декларация за безпристрастност и поверителност.

(4) При възникване на нови обстоятелства, споменати в декларацията по ал. 3, т. 4, в хода на провеждане на процедурата по оценяване, съответното лице декларира това обстоятелство пред председателя на Комисията и не оценява съответното проектно предложение.

(5) В периода на оценка документи от досиетата и самите досиета не могат да се изнасят от помещението за работа на Комисията, като всекидневно се упражнява контрол от служител на отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР и се съхраняват в метални, заключващи се шкафове.

Чл. 15. (1) Всяко проектно предложение, достигнало до етапа на оценка се оценява от двама независими експерти - членове на Комисията, всеки от които попълва Контролен лист 3 (Приложение 7). Независимият експерт, извършил първи оценка на съответното проектно предложение попълва съответно колони 8, 9 и 10 на таблицата за допустимите разходи по дейности (Приложение7а), като извършва и всички други необходими изменения в нея, при отчитане и констатациите на експертите в Контролен лист 1 и Контролен лист 2. Таблицата се проверява и от втория независим експерт и се прилага към Контролните листа 3. При наличие на разлики в становищата на двамата експерти, относно Таблицата за допустимите разходи по дейности, те вземат съвместно решение и изготвят окончателния й вариант, който също прилагат към Контролните листа 3.

(2) При поискване на допълнителна информация в процеса на оценяване на проектното предложение, директорът на дирекция РСР писмено уведомява кандидата с писмо за искане на допълнителна информация или документи (Приложение 8), като му поставя срок за отговор.


(3) Общата оценка за всяко едно проектно предложение се формира като средно аритметично от сбора на оценките на двамата експерти. При разлика с повече от 10 точки в оценките на двамата експерти, проектното предложение се оценява от трети член на Комисията. Преди да бъде представена на комисията оценката на третия оценител се съгласува с експертите, извършили първоначалната оценка. Решението за общата оценка на проектното предложение се взема с мнозинство повече от половината от всички членове на Комисията за избор.
(4) Всяко проектно предложение, преминало оценка се докладва от съответните оценители на членовете на Комисията. След приключване на работата на Комисията се изготвя отчетен доклад за дейността на комисията, който се подписва от всички членове на Комисията. Към отчетния доклад се прилага Таблица за класиране на проектните предложения (Приложение 10).
(5) Проектните предложения се вписват в Таблица за класиране на проектните предложения по низходящ ред, като първи са тези с най-висок брой точки.
(6) Въз основа на отчетния доклад за дейността на комисията отдела, в чиито функции е включено прилагането на ос 4 ЛИДЕР подготвя проект на заповед за одобрение/отхвърляне на проектните предложения, постъпили по съответната покана.
Чл. 16. (1) За одобрените и отхвърлени проектни предложения се издава заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.
(2) Експерт от дирекция РСР попълва съответните полета в Регистър на проектните предложения (Приложение 4).

Чл. 17. Експерти на дирекция РСР подготвят проект на договор за предоставяне на финансова помощ в 4 екземпляра, който се съгласува с дирекция „Правно - нормативни дейности” (“Тристранен договор за предоставяне на финансовата помощ ” - Приложение 11).
Чл. 18. (1) Директора на дирекция РСР изпраща до кандидата писмо за одобрение (Приложение 12) или писмо за отказ (Приложение 13) на проектното предложение.
(2) Писмото за отказ включва мотивите за отхвърляне на проектното предложение. Писмата за отказ се вписват в Таблица за движение на досието (Приложение 3) от служител в дирекция РСР.
(3) Писмото за одобрение включва точните условия за предоставяне на финансова помощ, а именно: срок, в който кандидата трябва да се яви в МЗХ за подписване на договора, допустимите дейности, общия размер на финансовата помощ, сроковете за осъществяване на проектното предложение и одобрените разходи. Писмата за одобрение се вписват в Таблица за движение на досието от служител в дирекция РСР.
(4) Писмата по ал. 2 и 3 се изпращат до кандидата от дирекция АИО с обратна разписка.
Чл. 19. (1) Дирекция РСР осигурява достъпа на кандидата или упълномощено от него лице в определения срок, в сградата на МЗХ, за подписване на договора за предоставяне на финансовото подпомагане.
(2) Ако в този срок кандидатът или упълномощеното от него лице не се яви за сключване на договор, съгласно чл. 26, ал. 2 от наредбата по чл.1, директорът на дирекция РСР уведомява писмено кандидата, че е загубил право на подпомагане по одобреното проектно предложение.
(3) След подписване от кандидата, договорът се изпраща за подписване от изпълнителния директор на РА с придружително писмо.
Чл. 20. След подписване на договора от страна на министъра, договорът се завежда с номер в АИС „Документооборот” на МЗХ и се изпраща по един екземпляр на получателя на финансовата помощ и на РА.


Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница