Правила за работа на центъра за ценова информация относно обслужването на застрахователите предмет на дейност на центърастраница1/5
Дата29.08.2016
Размер481.46 Kb.
#7764
ТипПравила
  1   2   3   4   5
ПРАВИЛА

ЗА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ЦЕНОВА ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ОБСЛУЖВАНЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТЪРА


 1. Центърът за ценова информация обслужва застрахователните дружества в тяхната дейност по оценката на активите на основата на договор от 21.11.2006 г. подписан между Асоциацията на Българските Застрахователи /АБЗ/ и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/.

 2. Специалистите работещи в центъра осъществяват своите задължения по отношение на застрахователните дружества в съответствие с настоящите Правила и с Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества

 3. Центърът за ценова информация осъществява своята дейност в офиса на БАДДПО, намиращ се на адрес бул. В. Левски 91, ет. 3, където е и работното място на съответните специалисти. Работното време на центъра е от 9,00 до 18,00 часа.

 4. Разходите за издръжка, техническото оборудване, оперативното ръководство и контрола на дейността на Центъра се е осигуряват и осъществяват от БАДДПО.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА
5. Всяко служебно лице по т. 1:
5.1. Получава котировки от банките, включени в списъка на Приложение 7 към настоящите Правила, по електронна поща и заверени с електронен подпис, всеки работен ден до 18.00 часа.

Информация, получена след 18.00 часа не следва да се взема под внимание при определяне на цените за оценка на активите.

"Изчислява осреднени "брутни" и "чисти" цени за държавните ценни книжа, емитирани в страната."

5.2. Изчислява осреднени цени на акциите и облигациите, включени в Приложение 8 , което съдържа списък само на акциите и облигациите, обект на инвестиции от страна на застрахователите. Този списък подлежи на актуализация при включване на нови акции и облигации в портфейлите на застрахователите и/или отпадането на други.

5.3. Изчислява цените по т. 5.1 и т. 5.2 за оценка на активите ежемесечно по методите описани в настоящите правила.

5.4.ежемесечно в последния работен ден на съответния месец до 18.00 часа с електронна поща изпраща на застрахователите изчислените съгласно т. 5.3 цени за оценка на активите.
6. Застрахователите включени в приложения списък към Договора по т. 1 получават пълната информация по т.5.4 заверена с електронен подпис (вкл. първичните котировки, изчисленията, цените за оценка, бюлетин от борсата).чрез електронна поща на адрес посочен от тях. За целта застрахователните дружества предоставят на Центъра електронния адрес (и резервен такъв), на който трябва да се изпраща ценовата информация, както и телефон, имена и длъжност на лицето от дружеството за оперативен контакт.
7. Центърът за ценова информация извършва архивиране на пълната информация (получени котировки, борсов бюлетин, изчисления и получени цени за оценка). Архивирането се извършва на книжен носител и на CD ежемесечно в края на всеки месец. Този архив се съхранява в офиса на Центъра за срок от 5 години.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Общи положения:

  1. Основни източници на ценова информация за последваща оценка на финансовите активи на застрахователите са банки и инвестиционни посредници – първични дилъри, бюлетини на регулираните пазари и други официални източници.

  2. В случаите когато не е налице пазарна цена, на основата на която да бъде извършена последваща оценка на даден актив, застрахователя използва други методи за определяне на справедлива стойност, описани в настоящите правила.

  3. Лихвите по депозити и облигации се начисляват към деня на извършване на оценката на активите, включително. Дължимите лихви за неработни дни се начисляват на първия работен ден следващ почивните дни. Същият подход се прилага и при приключването на отчетни периоди, за които се изготвят междинни отчети.

  4. Застрахователят изпраща ежемесечно на вниманието на КФН първичната ценова информация и цените използвани за последваща оценка на активите на дружеството.

В случаите, когато цената за последваща оценка е изчислена съгласно друг метод за определяне на справедлива стойност, описан в настоящите правила, застрахователя изпраща по електронен път в Комисията за финансов надзор информация за извършените изчисления.

  1. Изпращаната по електронен път информация до КФН се подписва с електронен подпис.


МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ
8. Последваща оценка на държавните ценни книжа, емитирани в страната:

  1. Определя се по средна цена на всяка емисия за последния работен ден на съответния месец на вторичния междубанков пазар. Средната цена на емисия се формира като средноаритметична от цените "купува" и "продава", обявени от не по-малко от трима първични дилъри на държавни ценни книжа.

  2. В случай, че цената е изчислена на основата на представени брутни цени от първичните дилъри, тя се използва пряко за преоценка. При условие, че цената е чиста, на основата на лихвените характеристики по периодичност и равнище на лихвените купони, тя се преобразува в брутна и след това се използва за преоценка

8.3 За определянето на средната цена по т.5.1. се използва средноаритметичната стойност от брутните цени "купува" и "продава", като се използват всички подадени котировки за същия актив от първичните дилъри на ДЦК (банките, посочени в одобрения списък). При наличие на пет или повече котировки, се отстраняват най-високата и най-ниската индивидуална средна цена. Останалите средноаритметични от цените "купува" и "продава" се сумират и се разделят на техният брой, съгласно следната формула:

където:


Р – цената за последваща оценка

В – цена купува от първичен дилър i

О – цена продава от първичен дилър i

n – брой на първичните дилъри8.4 При невъзможност да бъде определена средна цена се използва използва методът на дисконтираните парични потоци. Като основа за изчисленията се използват цените на последните издадени емисии със съответен матуритет, които първичните дилъри са задължени да котират. Тези най-нови емисии със съответен матуритет по-нататък са наричани за краткост “основни емисии”. Емисията, чиято цена трябва да бъде определена се наричана “търсена емисия”. Цените на основните емисии се изчисляват по методът, показан в Приложение №1 на настоящите Правила.

9. Последваща оценка на държавните ценни книжа, емитирани в чужбина

Последваща оценка на издадените в чужбина от българската държава облигации се извършва9.1 По цена "купува" при затваряне на пазара в деня на оценката, обявена в електронна система за ценова информация на ценни книжа.

9.2 В случай че чуждестранният пазар на ценни книжа не работи в деня на оценката - по цена "купува" при затваряне на пазара за последния работен ден, обявена в електронна система за ценова информация на ценни книжа;

9.3 В случай, че цената е изчислена на основата на т.9.1-9.2 е брутна, тя се използва пряко за преоценка. При условие, че цената е чиста, на основата на лихвените характеристики по периодичност и равнище на лихвените купони, тя се преобразува в брутна и след това се използва за преоценка

9.4 При невъзможност да се приложат гореописаните начини за оценка се използва методът на дисконтираните парични потоци описан в Приложение №1


 1. Последваща оценка на акции и права, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в Република България

Последваща оценка на акции и права, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в Република България се извършва:

10.1. По среднопретеглената цена на сключените с тях сделки на регулиран пазар по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане за последния работен ден на съответния месец, обявена в бюлетина на БФБ, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 1 на сто от обема на съответната емисия.

  1. Ако не може да се определи цена по реда на т.10.1, цената на акциите, съответно на правата, се определя като средноаритметична на най-високата цена "купува" от поръчките, които са активни към края на търговската сесия на фондовата борса за последния работен ден на съответния месец, и среднопретеглената цена на сключените със съответните ценни книжа сделки за същия ден. Цената се определя по този ред само в случай, че има сключени сделки и подадени поръчки с цена "купува";

10.3 При невъзможност да се приложат начините за оценка по т.10.1 и т.10.2, последващата оценка на акции се извършва чрез последователното прилагане на следните методи:

   • Метод на дисконтираните парични потоци за фирмата - чрез дисконтиране на нетните парични потоци за всички акционери и други инвеститори, намалени с всички дългове на компанията и други вземания на инвеститорите, различни от акционерите по начина описан в Приложение №3 на настоящите правила.

   • Метод на нетната балансова стойност на активите се състои в изчисляване на стойността на акциите на оценяваното дружество, като собственият капитал на дружеството (въз основа на последния финансов отчет) се раздели на общия брой акции в обръщение описан в Приложение №2 на настоящите правила

   • Метод на съотношението цена – печалба на дружество аналог е посочен в Приложение №4 на настоящите правила

Тези методи се прилагат в последователността, в която са описани, при условие, че посоченият на първо място метод не може да бъде използван.

10.4 Последваща оценка на акции, придобити в следствие от увеличение на капитала със средства на дружеството емитент или от разделяне на съществуващите акции, се извършва в съответствие с методите описани в Приложение №5 на настоящите правила:

10.5 В случаите на придобиване на права от дадено дружество при увеличение на капитала чрез емисия на акции се признава вземане (на права) от датата, от която притежателите на акции в дружеството нямат право да получат права за записване на акции от увеличението на капитала (датата, след която сключени сделки с акциите не въздействат върху правото за придобиване на права), до датата на регистриране на правата в Централен Депозитар АД.Стойността на вземането се изчислява на основата на следната формула:

където


Rr – Вземане

N – брой права

Pr – цена на право
Цената на правото се изчислява чрез следната формула:

Където:


Pr – цена на право

Pl – цена на последна оценка на акцията (преди отделянето на правата)

Pi - емисионна стойност на новите акции

Nr – брой акции в едно право


От датата на регистрация на правата в Централен Депозитар АД, същите се признават като актив в портфейла по цена определена по формулата по-горе. След въвеждане за търговия на БФБ – София на новите акции, последващата им оценка се извършва съгласно методите за оценка на ценни книжа, търгувани на регулиран пазар.

10.6 При невъзможност да се приложат начините за оценка по т. 10.1 и 10.2. последващата оценка на права се извършва по цена, представляваща разлика между цената на съществуващите акции на дружеството, определена според изискванията на т.10.1 и 10.2. и емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала, умножена по съотношението на броя акции в едно право

10.7 От датата на записване на акциите в резултат на упражняване на правата до датата на регистриране на увеличението на капитала и вписването му в Централен Депозитар АД записаните акции се отразяват като вземане, което се формира, като броят на записаните акции се умножи по сумата от стойността на едно право по последната оценка преди записването на акциите, разделена на броя акции в едно право и емисионната стойност на една акция

,
където R – вземане,

Nn – брой записани акции,Pi – емисионна стойност на акция,

Pr – стойност на едно право,

Nr – брой акции в едно право.
От датата на записване на акциите в резултат на упражняване на правата до датата на заплащане на емисионната им стойност възниква задължение към дружеството – емитент.

10.8 От датата на вписване на новите акции в Централен Депозитар АД до датата на въвеждане за търговия на БФБ – София, се признават новите акции по цена, изчислена по следната формула

Където:


Р – цена на акцията

Pi – емисионна стойност на акция

Pr – стойност на едно право

Nr – брой акции в едно право


След въвеждане за търговия на БФБ – София на новите акции последващата им оценка се извършва съгласно методите за оценка на ценни книжа, търгувани на регулиран пазар.

  1. В случаите, в които се придобиват акции от акционерно дружество вследствие на първично публично предлагане, акциите се признават от датата на регистрацията им в Централен Депозитар АД. Последващата оценка на акциите от датата на регистрацията им в ЦД до датата на допускане на акциите за търговия на БФБ се извършва по цена, равна на сумата от емисионната стойност на една акция и стойността на едно право по последната оценка преди записването на съответните акции, разделена на броя акции срещу едно право.Изчислението на цената се извършва чрез следната формула:

Където:


Р – цена на акцията

Pi – емисионна стойност на акция

Pr – стойност на едно право

Nr – брой акции в едно право  1. В случаите, в които се придобиват акции при учредяване на ново акционерно дружество, акциите се оценяват по емисионната им стойност до датата на допускане на акциите за търговия на регулирания пазар
 1. Последваща оценка на акции или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

  1. Последваща оценка на акции, издадени от инвестиционно дружество от отворен тип, съответно дялове на договорен фонд, включително в случаите на временно спиране на обратното изкупуване, се извършва по последната обявена цена на обратно изкупуване.

  2. Последваща оценка на дялове на договорен фонд, който не е достигнал минималния размер на нетната стойност на активите по чл. 166, ал. 3 ЗППЦК, се извършва по последната определена и обявена емисионна стойност на един дял, намалена с размера на предвидените в правилата на договорния фонд разходи по емитирането и по обратното изкупуване на един дял:

  3. В случаите на временно спиране на обратното изкупуване на ценните книжа по т.11.1 последващата им оценка се извършва или по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване, или по справедлива стойност на една ценна книга, определена по метода на нетната балансова стойност на активите съгласно последния вписан в публичния регистър на комисията счетоводен баланс на колективната инвестиционна схема – която от двете величини е изчислена по най-актуални данни за нетните активи на схемата

 1. Последваща оценка на облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в Република България

12.1 Последваща оценка на облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в Република България, се извършва по среднопретеглената брутна цена на сключените с тях сделки за последния работен ден на съответния месец, обявена в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 3 на сто от обема на съответната емисия

  1. Ако не може да се определи цена по реда на т.12.1, последваща оценка на облигации се извършва по най-високата брутна цена "купува" от поръчките за ценни книжа от съответната емисия, които са активни към края на търговската сесия на фондовата борса за последния работен ден на съответния месец, при условие че общата стойност на поръчките с най-висока цена "купува" е не по-ниска от 30 000 лв.

  2. В случаите, когато се извършва последваща оценка на облигации, по които предстои плащане на лихва, и публикуваната в борсовия бюлетин цена на сключени с тях сделки или на цена "купува" е нетна, последващата оценка се формира, като към обявената в бюлетина цена се прибави дължимият лихвен купон към датата на извършване на оценката. Стойността на натрупаната лихва се определя чрез използването на следната формула:Където:

AccInt – е натрупаният лихвен купон

F – е главницата (номиналната стойност) на облигацията

C – Годишният лихвен купон

n – броят на лихвените плащания в годината

A – изминалите лихво-дни от началото на лихвения период до датата на изчисленията. Дните се изчисляват на база 30 дни в месец или реален брой дни в зависимост от регламентацията в проспекта за съответната емисия.E – броят дни в текущия лихвения период. Дните се изчисляват на база 360,364,365,366 дни в годината или реален брой дни в зависимост от регламентацията в проспекта за съответната емисия..


  1. Ако не може да се определи цена по реда на т.12.1 и т.12.2, последваща оценка на облигации се извършва по метода на дисконтираните парични потоци описан в Приложение №6 на настоящите Правила.

  2. Последващата оценка на общински и обезпечени корпоративни облигации, които не се търгуват на регулирани пазари на ценни книжа, се извършва по метода на дисконтираните парични потоци описан в Приложение №6 на настоящите Правила.
 1. Последваща оценка на дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от други държави, техните централни банки или международни организации

  1. Последваща оценка на дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от други държави, техните централни банки или международни организации, се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за последния работен ден, на съответния месец, обявена в електронна система за ценова информация за ценни книжа. Когато на съответния пазар се обявява нетна цена на облигации, последващата им оценка се извършва като към тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата на извършване на оценката;

  2. Ако не може да се определи цена по реда на т.13.1, последваща оценка на ценните книжа се извършва по последна цена „купува” за последния работен ден на съответния месец, обявена в електронна система за ценова информация на ценни книжа. Когато на съответния пазар се обявява нетна цена на облигации, последващата им оценка се извършва като към тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата на извършване на оценката

  3. При невъзможност да се приложат начините за оценка по т.13.1 т.13.2 се използва методът на дисконтираните парични потоци описан в Приложение №1

  4. Последваща оценка на облигации и други ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в други държави, се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за последния работен ден на съответния месец при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват. Когато на съответния пазар се обявява нетна цена на облигации, последващата им оценка се извършва, като към тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата на извършване на оценката

  5. Ако не може да се определи цена по реда на т.13.4, последващата оценка се извършва по най-високата цена "купува", обявена за последния работен ден на съответния месец при затваряне на регулирания пазар, на който тези ценни книжа се търгуват. Когато на съответния пазар се обявява нетна цена на облигации, последващата им оценка се извършва като към тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата на извършване на оценката. Стойността на натрупаната лихва се определя в съответствие с т.12.3 на настоящите правила.

  6. В случай че и този ред не може да бъде приложен, последващата оценка на конкретния вид ценни книжа се извършва :по метода на дисконтираните парични потоци описан в Приложение №6
 1. Последваща оценка на акции и права, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в други държави

  1. Последваща оценка на акции и права, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в други държави, се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за последния работен ден на съответния месец при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват.

  2. Ако не може да се определи цена по реда на т.14.1, последващата оценка се извършва по най-високата цена "купува", обявена за последния работен ден на съответния месец при затваряне на регулирания пазар, на който тези акции и права се търгуват.

  3. В случай че и този ред не може да бъде приложен, последващата оценка на акции и права се извършва в съответствие с процедурите описани в т.10.3-10.10 на настоящите правила, като вместо БФБ се използва информация за съответния регулиран пазар на който те се търгуват.
 1. Последваща оценка на акции и дялове, издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в други държави

  1. Последваща оценка на акции и дялове, издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове, се извършва по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване.

  2. В случаите на временно спиране на обратното изкупуване на ценните книжа по т.13.1 последващата им оценка се извършва или по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване, или по справедлива стойност на една ценна книга, определена по метода на нетната балансова стойност на активите съгласно последния оповестен счетоводен баланс на колективната инвестиционна схема - която от двете величини е изчислена по най-актуални данни за нетните активи на схемата.

  3. Извън тези случаи, когато правилата на колективна инвестиционна схема предвиждат определени условия, при които не се осъществява обратно изкупуване на акции или дялове, последващата им оценка се извършва по последната определена и обявена нетна стойност на активите на една акция, съответно - на един дял
 1. Последваща оценка на банкови депозити, парични средства на каса и по разплащателни сметки

Банковите депозити, паричните средства на каса и по разплащателни сметки се оценяват към края на последния работен ден на съответния месец, както следва:

  1. банковите депозити - по номиналната им стойност и полагащата се съгласно договора натрупана лихва;

  2. парите на каса - по номинална стойност;

  3. паричните средства по разплащателни сметки - по номинална стойност.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница